Ayıplı Mal İhtarname Dilekçe Örneği

Ayıplı Mal İhtarname Dilekçe Örneği ayıplı mal ihtarname süresi , ayıplı mal ihtarname örneği indir , ayıplı araç satışı ihtarname , ayıplı araç ihtarname , ayıplı konut ihtarname örneği , ayıplı mal ihtarname örneği, ayıplı araç satışı ihtarname örneği

ayıplı mal ihtarname süresi

satılan maldaki ayıp ,açık ayıp niteliğinde ise, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4.maddesi uyarınca malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde; gizli ayıp niteliğinde ise, dava zaman aşımı süresi içinde ve ayıp ortaya çıktıktan sonra derhal (dürüstlük kuralına uygun olan en kısa sürede) yapılır.

Ayıplı Mal İhtarname Dilekçe Örneği


İHTARNAMEDİR
İhtar Eden (Keşideci) : .....................................................
Adresi : ............................................................................................
............................................................................................

Muhatap : .....................................................
Adresi : ............................................................................................
............................................................................................

İhtar Tarihi : ...../...../201...
Konu : Ayıplı Mal/Hizmet Sözleşmesinden doğan yasal hakların kullanılması ihbar ve

ihtarıdır.
Açıklamalar :
Sayın Muhatap; ..../.../201... tarihinde firmanızdan satın alınan mal ve/veya hizmet ayıplı çıkmıştır.
Dolayısıyla satın alınan mal’dan/hizmetten beklediğim faydayı işbu ayıptan dolayı göremediğimden, kanundan doğan yasal haklarımı kullanma hakkım doğmuştur. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. Md. hükümlerine göre satın alınan mal ve/veya hizmetin satın alındığı tarihten itibaren ilk 6 (Altı) ay içinde ayıplı çıkması halinde Tüketicinin bu ayıptan dolayı yasal seçimlik haklarını satıcıdan talep hakkı doğar, hükmünü amirdir. Kanuni yükümlülük gereği işbu ihtari bildirimde bulunarak satın alınan ayıplı mal ve/veya hizmet sebebiyle; işbu ihtari bildirimin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (Yedi) gün içinde yerine getirilmesi kaydıyla,

1- Bedel iadesinin [ ] .................. .-TL Yazı ile; ...........................................
2- Ayıpsız misliyle değişiminin [ ]
3- Ücretsiz onarımının [ ]
4- Ayıp oranında bedel indirimi [ ]
Yapılmasını talep ediyorum.

Aksi takdirde ayıplı mal ve/veya hizmetten kaynaklanan maddi ve manevi zararlarımın tazmini için ilgili mahkemeye müracaatla aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibatı yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekâletinde keza şahsınıza ait olacağını ihbar ve ihtar ederim.

İhtar Eden (Keşideci)
Adı ve Soyadı : ...........................
İmza : ...........................​

 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt