Ayıplı Hizmet İhtarname dilekçe örneği

Ayıplı Hizmet İhtarname dilekçe örneği , ayıplı hizmet nedeniyle ihtarname , ayıplı hizmet nedir , ayıplı hizmet örnekleri , ayıplı mal ihtarname süresi , ayıplı mal ihtarname örneği indir , ayıplı hizmet tüketici hakem heyeti , ayıplı hizmet borçlar kanunu

ayıplı hizmet nedir

Ayıplı hizmet 6502 sayılı Kanun'un 13. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.

İHTARNAMEDİR
İhtar Eden (Keşideci) : .....................................................
Adresi : ............................................................................................
............................................................................................

Muhatap : .....................................................
Adresi : ............................................................................................
............................................................................................

İhtar Tarihi : ...../...../201...
Konu : Ayıplı Mal/Hizmet Sözleşmesinden doğan yasal hakların kullanılması ihbar ve ihtarıdır.

Açıklamalar :
Sayın Muhatap; ..../.../201... tarihinde firmanızdan satın alınan mal ve/veya hizmet ayıplı çıkmıştır. Dolayısıyla satın alınan mal’dan/hizmetten beklediğim faydayı işbu ayıptan dolayı göremediğimden, kanundan doğan yasal haklarımı kullanma hakkım doğmuştur. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. Md. hükümlerine göre satın alınan mal ve/veya hizmetin satın alındığı tarihten itibaren ilk 6 (Altı) ay içinde ayıplı çıkması halinde Tüketicinin bu ayıptan dolayı yasal seçimlik haklarını satıcıdan talep hakkı doğar, hükmünü amirdir. Kanuni yükümlülük gereği işbu ihtari bildirimde bulunarak satın alınan ayıplı mal ve/veya hizmet sebebiyle; işbu ihtari bildirimin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (Yedi) gün içinde yerine getirilmesi kaydıyla,

1- Bedel iadesinin [ ] .................. .-TL Yazı ile; ...........................................
2- Ayıpsız misliyle değişiminin [ ]
3- Ücretsiz onarımının [ ]
4- Ayıp oranında bedel indirimi [ ]

Yapılmasını talep ediyorum.

Aksi takdirde ayıplı mal ve/veya hizmetten kaynaklanan maddi ve manevi zararlarımın tazmini için ilgili mahkemeye müracaatla aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibatı yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekâletinde keza şahsınıza ait olacağını ihbar ve ihtar ederim.

İhtar Eden (Keşideci)
Adı ve Soyadı : ...........................
İmza​

 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt