Avukatlık Ücret Sözleşmesi örneği

Avukatlık Ücret Sözleşmesi

A V U K A T L I K ÜCRET S Ö Z L E Ş M E S İ

I)-TARAFLAR

1.İŞ SAHİBİ :
Adı,soyadı (Unvanı) :
TC No :
Vergi Dairesi ve No :

Adresi :

2.AVUKAT : Av. ……………………….. (TC No: ……………………….)

3. MÜVEKKİL : ……………………………… (TC No: ……………………….)
Adresi :

II)-HUKUKİ YARDIMIN KONUSU :

III)-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:
1)Yargılama harç ve giderleri iş sahibince karşılanacaktır. İş sahibi giderler için Avukata avans olarak .................................................. ...........TL ödeyecektir.

2)Dava ile ilgili olarak gerekirse vergi, harç, seyahat, geçici ikamet gibi giderler iş sahibince karşılanacaktır. Dava ile ilgili olan masrafların artması halinde, bu masraflar iş sahibi tarafından ilk talepte Avukata veya ilgili mercie ödenecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü iş sahibine aittir. Masrafların eksik olarak verilmesi halinde Avukat/Avukat Ortaklığı ,dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını iş sahibine iade eder.

3)Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulî işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar, iş sahibine telefon, fax, e-mail ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olacaktır.

4)İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata sözlü veya yazılı olarak bildirecektir.

IV)-AVUKATLIK ÜCRETİ: İşbu sözleşme ile belirlenen avukatlık ücreti ile icra veya dava ile hüküm veya karar altına alınan karşı ücreti vekalet tamamen birbirinden bağımsız olup is sahibi karşı ücreti vekaletin avukata ait olduğunu ve buna ilişkin avukattan hiçbir talepte bulunmayacağını, hukuki yardım konusu anlaşma ile sona erse dahi hesaplanacak karşı ücreti vekaletin avukata ait olduğunu gayrikabilirucu kabul beyan ve taahhüt eder.

1)-MAKTU ÜCRET: Avukatın yukarıda belirtilen işler için hukuki yardımının karşılığı olarak#..........#tutarında kararlaştırılan net vekalet ücretinin#......TL#kadarı peşin olarak, kalan.#..........#tutarı ise …………. tarihlerinde nakten ödenecektir. Ücretin tahsil ile kesilen makbuzdaki stopaj vergi dairesine KDV ise iş sahibi tarafından avukata ayrıca ödenecektir.
Belirli sürelerde yapılması gereken ödemelerden, herhangi birisi yapılmadığı takdirde ücretin tamamı muaccel olacaktır.

2)-NİSBİ ÜCRET: -Avukatlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın karar tarihindeki toplam tutarının yüzde ......olarak ödenecektir. İşbu ücret net olup KDV’si iş sahibi tarafından ayrıca avukata ödenecektir. Stopaj tahakkuk ederse iş sahibi stopajı vergi dairesine makbuzla birlikte ödeyecektir.

-Alınacak vekâlet ücreti dava olunan değer esas alınarak saptanacaktır. Dava olunan değerin miktarı toplam.........................................ola rak belirlenmiştir. Ödenecek avukatlık ücreti bu değerin yüzde .................. olan .................................................. ...... TL’ den ibarettir. Dava değeri ıslah veya yeni dava ile arttırıldığında tezyit edilen dava değeri nisbi ücrete esas olan değerdir.

3)Bu ücret yalnız bu iş içindir. Ücret bu işle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz. Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili diğer uyuşmazlıkların çıkması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ayrıca ücret ödenecektir. Kanun yollarında veya uyuşmalık çözen diğer mercilerde yapılacak duruşmalarda sözleşmeye, sözleşme yapılmamışsa Avukatlık Ücret tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir. İşin sulh, feragat veya arabuluculuk gibi yöntemlerle bitirilmesi halinde avukata ücretin tamamı ödenir.

4)Avukat, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat/Avukat Ortaklığı, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla/Avukat Ortaklıklarıyla işbirliği yaparak, onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyecektir .

5)İş sahibi, Avukatın yazılı muvafakatini almadan bu iş için başka bir Avukata /Avukat Ortaklığına vekâlet veremeyecektir. Tersine davranılması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ücretin tamamı ödenecektir.

6)İş sahibi, işten feragat eder veya avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse, Avukat kalan ücretini istemek hakkını kazanacaktır.

7)Sözleşme, süresinden önce iş sahibince tek taraflı fesih edilirse Avukat/Avukat Ortaklığı ücretin tamamını isteme hakkını kazanır.

V)-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:
Taraflar arasında akdedilen bu avukatlık sözleşmesinden ve vekâlet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklar öncelikle, Adana Barosu Yönetim Kurulunun arabuluculuk girişimiyle çözümlenecektir. Arabuluculuk masraflarına taraflar eşit olarak katlanacaktır. Arabuluculuk girişiminden sonuç alınamazsa, uyuşmazlık Baro Hakem Kurulunca çözümlenecektir. Türkiye Barolar Birliği Hakem Yönetmeliği bu sözleşmenin bir parçasıdır.

VI)-ÖZEL KOŞULLAR:
1)İş sahibi, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgahı olarak kabul etmiştir. Avukatın/Avukat Ortaklığının iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin Avukata /Avukat Ortaklığına bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle Avukata/Avukat Ortaklığına sorumluluk yüklenemeyecektir.
2)Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu’nun Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m.163 vd.) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.
İşbu ücret sözleşmesi iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak …………………..
Tarihinde imzalanmıştır.

Avukat İş Sahibi
 
Üst Alt