AUZEF İktisat Bölümü

İstanbul Üniversitesi ,AUZEF İktisat Bölümü,AUZEF İktisat Bölümü

İktisat kuramı temelinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklere ağırlık vererek ve iktisat biliminin uygulamasının yapıldığı işletmeler gözönünde tutularak öğrenciye genel bir formasyon vermeyi ve uygulamadan örneklerle Türkiye ekonomisini tarihsel süreç içinde çeşitli yönleriyle tanıtarak iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, araştırmacı ve uygulamacı olarak (pazarlamacı, planlamacı, analist, uzman, müfettiş, vb.) çalışacak iktisatçılar yetiştirmeyi kendine amaç olarak almıştır. Yani programın temel amacı; öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır.İstanbul Üniversitesi'nin 2010 yılında kurulmuş yeni bir Fakültesi olarak, İktisat Programı, mevcut programlarımız arasında yer almış olup, 2012-2013 eğitim öğretim yılında yeni öğrencileriyle buluşacaktır.

Programın, güçlü ve zayıf yönleri
Bölümün amaçlarını gerçekleştirebilmesi için alanında uzman, teknolojik yenilikleri takip edebilen bir eğitim kadrosu olacaktır. Bu program dikkate alındığında:

Programın Güçlü Yönleri
:Örgün eğitim ile ulaşamayacağımız büyüklükteki kitlelere eğitim hizmeti götürebilmesi,
İnsanların önemli haklarından biri olan eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlayabilmesi,
Gerek bilgi tabanını oluşturmada gerekse öğretim yöntemlerinin geliştirilmesinde bölgesel uzmanlarla yetinmek yerine farklı mekânlardaki uzmanlardan yararlanılması,
Eğitim sürecinin gerçekleşmesinde uzaklık boyutunu ortadan kaldırabilmesi,
Bireysel farklılıkların öğrenmeyi engelleme ihtimalini ortadan kaldırması,
Klasik dershane ortamının getirebileceği psikolojik baskıları yok etmesi,
İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumda örgün eğitimini sürdüremeyecek öğrencilere eğitim imkânı sağlamasıdır.

Programın Zayıf Yönleri:Öğretim üyesi ile öğrencinin göz temasının olmaması,
Geleneksel sistemdeki gibi öğretim üyelerinin öğrencileri kontrol edememeleri ve kontrol mekanizmasının sadece sınavlarla işlemesi,
Yüz yüze eğitimdeki gibi öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin zamanında giderilememesi ve bu durumun meydana getirdiği kopukluk ve sorunlar.

Programdan mezun olanların alacakları unvanlar:
Programdan mezun olanlar İktisat Lisans Mezunu unvanı alacaktır.

Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri alanlar
Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve AB Genel Sekreterliği gibi saygın hükümet birimlerinde istihdam edilebilirler.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt