Atatürk ve Evrim

Atatürk ve Evrim

Bu yazı, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden ve düşüncelerine değer veren insanlara armağan olması için yazılmıştır.

Atatürk' ün bir asker olmasına rağmen bilime olan ilgisini ve verdiği önemi gördükçe, gerçek bir deha olduğunu anlamamak elde değil.

''Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.'' diyerek bilime olan saygısını gösteren Atatürk, evrim kuramının doğruluğu hakkında da yorumlarda bulunmuş, bilime olan ilgisini göstermiştir.

Hayat her hangi bir doğa dışı etkenin müdahalesi olmaksızın dünya üzerinde doğal ve zorunlu bir kimyasal ve fiziksel olaylar dizisi sonucudur. Hayat sıcak, güneşli ve sığ bir bataklıkta başladı. Oradan sahillere ve denizlere yayıldı. Denizlerden tekrar karalara geçti. İlk hayvan denizlerde balık ve karalarda muhtelif kemikli yaratıklar oldu. Bunlar devirlerde şekilden şekile tekamül ettiler. İnsanlar sularda kaynaşıp çırpınan bir varlıktan bu günkü şekline geldi...

Tabiatın, her şeyden büyük ve her şey olduğu anlaşıldıkça, tabiatın çocuğu olan insan, kendinin de büyüklüğünü ve haysiyetini anlamaya başladı.

İnsanlar sularda kaynaşıp çırpınan bir mevcuttan bu günkü şekline geldi. İnsanın bu günkü yüksek zeka, idrak ve kudreti milyonlarca ve milyonlarca nesilden geçerek hazırlandı. Artık insan bugün tabiatın nihayetsiz büyüklüğüne ve tabiat içinde kendi nevinin mukederatına gittikçe büyüyen bir irade ve şuur ile bakıyor.

İnsanlar, sürfeler gibi sulardan çıktılar ilk önce... İlk ceddimiz balıktır. İşler daha ilerledikçe o insanlar, primat zümresinden türediler. Biz maymunlarız; düşüncelerimiz insandır.

Tabiat insanları türetti; onları kendine taptırdı da. Ancak; insanların dünyada yaşayabilmeleri için, onların tabiata egemenliğinide şart kıldı. Tabiata egemen olmasını bilemeyen yaratıklar varlıklarını koruyamamışlardır. Tabiat onları kendi unsurları içinde ezmekten, boğmaktan, yok etmekten ve ettirmekten çekinmemiştir.

Bundan 200 sene evveline kadar dünyanın 5-6 bin sene önce yaratıldığı ve insanın Basra'ya iki günlük yolda, Fırat nehri üzerinde bulunan Cennet'te yaratıldığı zannolunmakta idi. Bu kanaatların hep din kitaplarındaki hikayelerin, olduğu gibi hakikat sanılmasından doğuyordu. Artık hayatın 6 bin senelik değil, milyonlarca senelik olduğu anlaşılmıştır. Bu anlayış arzdaki kaya tabakaları ile onların arasındaki fosillerin 100 seneden beri, usul dairesinde tetkiki sayesinde olmuştur.

Hayat, dünyanın karalarında, denizlerinde ve havasındadır. Kainatın bizim dünyamız haricindeki yerlerinde, şimdiki halde, hayatın mevcudiyetini kati olarak bilmiyoruz.

Dünyanın, güneşten geldiğini, zamanla şeklini, manzarasını değiştirdiğini ve bu suretle en nihayet, bugünkü hali aldığını hatırlattıktan sonra, şimdi dünyada hayatın tetkikine geçilebilir.

Fakat hayatın dünya üzerinde nasıl başladığını henüz kat'î surette bilmiyoruz.

Hayatın ince,sulu çamur şeklinde tabîi şerâit altında başlamış ve sonra, hissolunan surette, yavaş yavaş tamamıyla hayata mahsus vasıflar almış olması muhtemeldir. Herhalde şunu kabul etmek lâzımdır ki hayat tabiatın haricinde gelmiş değildir ve tabiâttın fevkinde bir amelin eseri de değildir. Hayat tıpkı suyun buhar olması; bazı cisimlerin billür haline geçmesi, hararet tesiri ile toprağın yarılması kabilinden zaruri bir tabiat hadisesidir ve husulü lâzım olan tabii sebepler mevcut olduğu zaman kendiliğinden hâsıl olmuştur.

İlk hayata ait, bu güne kadar edinebildiğimiz bütün bilgilerin kitabı ''kayalar sicilidir''. Bu sicile göre en eski kayalar, hiç bir hayat eseri göstermiyor. Çok sonraları da kayalarda görülen ilk hayat izleri pek basit şeylerdir. Küçük hayvan kabukları, deniz otlarının sapları gibi.

Daha sonra (1-2 milyon süren devrede) denizde ilk balıklar meydana geldi. Bu devirde, karada henüz toprak dahi yoktu. Bundan sonradır ki karada, birden pek mütenevvi, kalın bataklık nebatları görülür. Bu nebatların çoğu, büyük ağaçlar halinde yosunlar, ağaç büyüklüğünde otlar gibi şeylerdir.

Asırdan asıra bir çok şekilde hayvanlar, denizden karaya çıkmaya başladı. Bunlar hem kara, hem deniz hayvanları idi. Karada bataklıkta yaşarlardı.

Bu devirden sonra bir yaz ve büyük bir yeni hayat devresi başladı. Dünyanın haritası, bugünkü dünya haritasına, müphem sürette benzedi. (İlk hayatın başalngıcından, bu güne geçen zaman, 60 veya 600 milyon sene tahmin edilmektedir.) Bu yeni devrin başlaması ile, ilk defa dünyada, Mer'alar vücut buldu... Mer'alarda ot yiyen hayvanlar meydana geldi. Bu devir inkişaf ettikçe, nebatlarının ve hayvanlarının bugün dünyada görülenlere benzeyişleri artti. Yavaş yavaş çirkin ve kaba nesiller, bugünün mütekamil memeli hayvanlarına inkılap etti. Bu hayvan zümresinin başında; sıra ile maymunlar, kuyruksuz maymunlar ve nihayet insanlar bulunmaktadır. Tesbit ettiğimiz hayat zincirinin başlangıcı ve nihayeti daha aydınlatılmak ihtiyacındadır.

Gördük ki, hayat zincirinin son halkası insandır. Bu zincire nazaran insanın sair memeli hayvanlar gibi, daha basit bir sınıfa ait cetlerden geldiği kanaatine varılır.

Filhakika umumiyetle iddia olunuyor ki, insanın ve büyük maymunların müşterek bir cetleri vardır. Bu cet dahi, daha basit şekilleri haiz bir nesilden, ilk memeli hayvan cinslerinin birinden ayrılıyor. Bu memeli hayvan bir nevi yerde sürünen hayvandan ve nihayet bunların hepsi de ilk hayat şekli olan iptidai hücreye dayanıyor. İnsanın bu şeceresi, insanın teşrihi ile sair kemikli hayvanların teşrihi arasındaki mukayeselere müstenittir.

İnsanların ceddi olarak tasvif olunan mahlük,kayalar arasında saklanan koşucu bir mahluk idi. Bu mahluk kolayca ağaçlara tırmanabiliyor, ayaklarının başparmakları ile ikinci parmakları arasında bir maddeyi tutabiliyordu. Bu insan ceddinin dünya yüzünde yaşadığı devir; ilk memeli hayvan devri pek eskidir. Fakat bu mahlukta tabii, bir cetten iniyordu. Bu cet daha eski bir zamanda yerde sürünen hayvanlar devrinde yaşamıştır. Bu hayvan, ağaçlar arasında yaşardı.

İnsanların cetleri olan bu mahlukatlara ait olmak üzere bulunan ilk izler arasında en mühimleri bazı taşlar ve bilhassa çakmak taşlarıdır. Bunlar pek kaba tarzda ve elde tutulmak için yontulmuşlardır.

Bu ilk aletler arasında en eskileri milâttan 50.000 senedden daha evvelki zamanlara aittir. Fakat bu ilk aletleri yapan mahluklara ait ne kemiklere ne de buna benzer sair izlere bu güne kadar tesadüf edilmemiştir. Binaenaleyh, bu mahlüklara, yalnız eser olarak bıraktıkları bu ilk aletlerin mevcudiyetiyle intikal ediyoruz.Yazan: B.E. (Evrim Ağacı)
Düzenleyen ve Geliştiren: ÇMB (Evrim Ağacı)

Kaynaklar ve İleri Okuma:

Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, 1968
Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk T. ve D.K.H.
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1935

[url]http://evrimagaci.org [/URL]
 
BU NE SAÇMALIK ATATÜRK ü de KENDİ OYUNLARINIZA ALET ETMEYİN ATATÜRK BALIKLARDAN GELMEDİĞİMİZİ YARATILDIĞIMIZI BİLEN BİR MÜSLÜMANDIR BIRAKINDA YATTIĞI YERDE HUZURLA UYUSUN.
 
Gerçekler bazen acı olabilir.

Atatürk'ü hiç tanımamışsınız aslında, O size hiç benzemedi.
Çağdaştı, ilericiydi, devrimciydi, aydın insandı...DEHAydı..

Oyunlara alet etmek ise gerçekleri gizleyerek Atatürk'ü çağımızın gericiliğiye yoğurmaktır.

Saldırmak yerine bu konuyu araştırmanız daha sağlıklı düşünmenizi sağlayacaktır...
 
Gerçekler bazen acı olabilir.

Atatürk'ü hiç tanımamışsınız aslında, O size hiç benzemedi.
Çağdaştı, ilericiydi, devrimciydi, aydın insandı...DEHAydı..

Oyunlara alet etmek ise gerçekleri gizleyerek Atatürk'ü çağımızın gericiliğiye yoğurmaktır.

Saldırmak yerine bu konuyu araştırmanız daha sağlıklı düşünmenizi sağlayacaktır...

buzamana kadar sizinle bir noktada buluşabileceğimizi düşünüp anlamaya uğraştım ancak sizin düşünceleriniz ve düşünme biçiminiz var olmayan gerçeklik içeriyor. siz ufak bulgulardan sonuca gitmek yerine sonucu var edip ufak bulgulara gidiyorsunuz bu insan mantığına aykırı .
ATATÜRK sizin düşündüğünüz gibi birisi değildir hiç bir zamanda olmıyacaktır ona bunca zaman yeteri kadar leke ve iftira atıldı ama bütün gerçekler gibi onlarda su yüzüne çıktı şimdi sizde ATATÜRK te bizim gibi düşünüyormuş diyip onun gibi bir insanı kullanmaya tenezzül etmeyin sabır sabır ama bir yere kadar.
madem savunduklarınız gerçek gerçekler sizinle kalsın insanların kutsal bildikleri şeylere dokunmayın. o bizim için ULU ÖNDERDİR öyle kalacak bu vatanı ATATÜRK e bu canıda ALLAH a borçluyuz.
 
Sosyalist artik iyice megolomanlasmaya basladin...

Sosyalizm den hic anlamiyorsunuz.....?

Komünizm nedir bilmiyorsunuz.....?

Emperyalizm ne siz ne anlarsiniz....

simdide Atatürk'ü hic tanimiyorsunuz...! Yani kisaca $una $öyle desene Süper meydan dakilerin tamami salak sadece Sosyalist her seyi bilen akilli biri...

SIRADA kim var sosyalist yada komünist ilan edecegin...? merakla bekliyoruz : ))
 
Atatürk'ü Komünizm'le bağdaştıran kaynakların hiç birisinin dayanağı yoktur ortada kanıtta yoktur aksine Komünizm ve Faşizme karşı verdiği mücadelenin arşivlerde sayısız kanıtı ve argümanı mevcuttur..Mustafa Suphi denen şahsın öldürülmesi çözülemediği gibi bazı aşırı uç solcu Atatürk düşmanları tarafından bu olaydan sorumlu gösterilsede yine hiç bir bulgu ve emareye rastlanamamıştır..

Atatürk'ün siyasi fikri eşitlik ilkesini bireylerin değil halkın otoritesinden yana olması bütün Dünya basının literatüründe yer etmiştir..Britanya ve Fransa arşivlerinde bunun örnekleri mevcut hatta çekilen yabancı bir belgeselde orjinal haliyle bir çok belge gösterilmiş..Fransa'nın yarım asırı aşkın bir sürede Cumhuriyet ilan etmesinin aksine çok kısa bir sürede bu işi başaran Atatürk'ün başarısı o yıllarda tüm Dünya'nın ağzını üç karış açık bırakmış...

Atatürk bilimi seven bir devlet adamı olduğu halde aynı ölçüde dini vazifelerinide yerine getiren bir önderdi..Şu parantezi açmadan geçmeyim Bilim gerçek anlamda kelime oyunlarıyla saptırılıyor..Darvin denen insan artığı birinin ortaya attığı deli tezi genelde safsata üzerine kuruludur..Bu tezi kanıtlayan hiç bir bilimsel bulguya rastlanmamıştır aksine bilim yaratılış konusunda sayısız bulguyu ve kanıtı simgeliyor..Darvin denen mahluk bir doğa bilimcisi ve biyologdur aslında fakat tutarsız söylemleri onun vatandaşı olduğu İngiltere dışında fazla itibar görmemesi neticesinde aptalca bir tezi ortaya atarak milliyetçi İngiliz'lerden destek görmüştür..

Darvin'i içinde bilim geçen cümlelerle yanlış algılatmak siyasi bir görüşün parçasıdır..Metafizik bilimin bir dalıdır,bilimin açıklayamadığı veya ötesinde kalan durumlar için öne sürülen kavramı olmayan inceleme dalıdır..Tamamiyle varsayımlar üstüne dayanır..Evrim teorisi bir masaldan ibarettir..Bilindiği üzere milyarlarca dolarlık CERN adı verilen deneyde bile yaratana dair "Tanrı parçacığı" adı verilen bir araştırma yürütülmekte..Buradan çıkan sonuç bilimin yine temel unsurlar üstüne hareket ettiğidir..

Ne idüğü belirsiz kişilerin kaleme aldıkları hayal mahsülü yazıların kaynak olarak gösterilmesine karşıyım zira internet bu gibi yalan ve yanlış içerikli şeylerde ihtiva ediyor..
 
..Mustafa Suphi denen şahsın öldürülmesi çözülemediği gibi bazı aşırı uç solcu Atatürk düşmanları tarafından bu olaydan sorumlu gösterilsede yine hiç bir bulgu ve emareye rastlanamamıştır..
M.Suphilerin Atatürk tarafından öldürüldüğü yalanı emperyalist ve onların Türkiye uzantısının uydurmasıdır.
M.Suphiler Atatürk'e destek için gelirken Atatürk düşmanı Enver Paşa tarafından öldürüldüğü söylenmektedir.
Atatürk bilimi seven bir devlet adamı olduğu halde aynı ölçüde dini vazifelerinide yerine getiren bir önderdi..
İlk dönemlerde bu dediğiniz gerekliydi..

Darvin denen insan artığı birinin ortaya attığı deli tezi genelde safsata üzerine kuruludur..Bu tezi kanıtlayan hiç bir bilimsel bulguya rastlanmamıştır
Bu konuda kesinlikle önyargılısınız sayın Bay X.
Tüm dünya bilim kurumlarında Darvin Teorisi benimsenmekte ve o doğrultuda biyolojik çalışmalar yürütülmaktedir.
Darvin teorisini destekleyen onlarca bulgu elde edilmiştir.

aksine bilim yaratılış konusunda sayısız bulguyu ve kanıtı simgeliyor..
Gerçekten şaşkınlık içindeyim şu an.
Bilim ve Yaratılışçılık!!!
Demek bilim yaratılış konusunda sayısız bulgu ve kanıt elde etmiş!
Mesela desem??

Bilindiği üzere milyarlarca dolarlık CERN adı verilen deneyde bile yaratana dair "Tanrı parçacığı" adı verilen bir araştırma yürütülmekte..
Tanrı Parçacığı İRONİdir, ciddiye almamalısınız.
Orda yapılmak istenen Büyük Patlamaya neden olan enerjinin tespit çalışmasıdır.

Bu konularda doğru kaymaklardan yararlanmamışsınız bence :)
Sağlıcakla...
 
sayın sosyalist AKP ile bir bağınızmı var? herşeyi bir kılıfa uydurmakta üstünüze yokta
 
Sayın Sosyalist

Ben hiç bir kaynaktan yararlanmadım zira aklımda kalanları yazdım..

Kaynak araştırmaya gerek yok bende membaa çok:))

Sizin kaynaklarınız sizi yanıltıyor ve çelişkiye düşürüyor yazdıklarınızın hiç bir tutarlı tarafı yok..

Komprador sol eğilimli kaynakları bırakmanız sizin açınızdan iyi olacaktır..

Bilim ve Yaratılış konusunda tek taraflı kaynaklara yönelirsiniz okuduğunuz haz aldığınız şeyler zihninizde yer eder ve gerçeklik algısına kapılırsınız..Bilim her zaman somut verilerle ele alınır,soyut kavramlar bilim dışı olduğuna göre Darvinizm'de bilimkurgu olarak kalmaya devam edecektir...Üstüne basarak söylüyorum Bilim ve Evrim kuramını iki kelime yanyana dizildi diye bilimsellikle bağdaştırmayın..

Anlaşıldığı üzere üstü kapalı cevaplarla geçiştirmişsiniz..Tanrı parçacığı ve Büyük patlamaya neden olan milyar dolarlık araştırmanın sebebi kainatın ve canlıların nasıl meydana geldiğidir..Buradan şu sonuca varıyoruz demekki Darvin'in açıklamaları bilime yeterli bulguyu sunmamış ki o zamandan bu zamana(yaklaşık bir asırdır)hala insanoğlu ve bilim bu konuyu aydınlatmaya çalışmakta..

Bu yazdıklarımla sizin yazdıklarınızı kıyaslayınca ortaya çıkan çelişki sizin ısrarlı ve tutarlı bir şekilde metafiziki unsurlara radikala derecede bağlı bulunduğunuzu gösteriyor ve tamamen bilimdışı:)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt