Atatürk Günlüğü

11 Ocak


1936 - Atatürk'ün, öğleden sonra otomobille Hava Alanı'na, oradan da Gazi Orman Çiftliği'ne gidişi, akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü.

1935 - Atatürk'ün, öğleden sonra Genel Sekreterlik binasına gidişi, daha sonra otomobille Orman Çiftliği'ne kadar bir gezinti yapmasını takiben Çankaya'ya dönüşü.

1933 - Atatürk'ün, saat 14.00'de İsmet Paşa'nın köşküne gelişi, daha sonra Gazi Orman Çiftliği'ne gidişi.

1932 - Atatürk'ün, Çankaya'da saat 13.30'da İsmet Paşa'yı kabulü.

Atatürk'ün, akşam Ankara'dan trenle İstanbul'a hareketi.

1931 - Atatürk'ün, Ankara'da "Gazi Öğretmen Okulu"nu ziyareti, derslere girerek incelemelerde bulunması.

1930 - Atatürk'ün, Hâkimiyet-i Milliye gazetesi Basımevi'ni ziyareti ve burada 2 saat kadar süren incelemeleri.

1929 - Arap harfleriyle yazılmış eserleri çevirmek amacıyla Dil Encümeni'ne dahil bir komisyon kuruldu.

1925 - Atatürk'ün, Birinci İnönü Zaferi'nin 4. yıldönümü nedeniyle Konya'da Alâeddin Tepesi'nde yapılan törende konuşması: "...Birinci İnönü Meydan Muharebesi, İnkılâp Tarihimizin çok önemli, çok verimli bir sayfasıdır. Bizden sonrakiler ve bütün cihan bu sayfayı mütalâa ve tetkik ettikçe Türk inkılâbı'nı yapan bugünkü Türk ordusunu ve bu orduyu sinesinden çıkaran bugünkü Türk topluluğunu elbette saygıyla anacak ve takdir edecektir!"

1922 - Atatürk'ün, Ankara'da "Entransigeant" gazetesi muhabirine demeci: "Türk barış şartları, Misak-ı Millî'nin ilân günü olan 28 Ocak 1920 tarihinden beri bütün cihana malûmdur."

1921 - Birinci İnönü Savaşı sonuçlandı.

Batı cephesinde Yunanlıların geri çekilme kararını uygulamaya başlamaları.

Yunan birlikleri, saldırının bittiğine karar verip, geri çekilmeye başladı. Takipten kurtulan Yunanlılar İnönü mevzilerinin gerilerine çekildi.
Atatürk'ün, I. İnönü Zaferi münasebetiyle Batı Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) Bey'e tebrik telgrafı: "...Bu muvaffakiyetin, mukaddes topraklarımızı düşman istilâsından tamamen kurtaracak olan kesin zafere bir hayırlı başlangıç olmasını Allah'tan diler ve bu kutlamanın umum Batı Ordusu er ve subaylarına iletilmesini rica ederim." [Kocatürk]

1921 (10-11) - Turks win first Battle of İnönu.

1920 - Konya'da miting yapıldı.

Konya'da Alaaddin Tepesi'nde toplanan 15 bin kişi işgallere son verilmesini, özgürlük ve adalet özlemlerini dile getiren bir gösteri yaptı.
Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne ve basına, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un İstanbul ve Boğazlarla ilgili düşüncelerini protesto eden telgrafı. Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine, Heyet-i Temsiliye'nin gözetimi altında yayımlanmaya başlayan Hâkimiyet-i Milliye gazetesine abone kaydedilmeleri hakkında genelgesi. [Kocatürk]

1915 - Second Turco-German Treaty

1914 - Atatürk'e, Sofya Ataşemiliterliği'ne ilâveten Bükreş, Belgrad ve Çetine ataşemiliterliklerini de yürütme görevi verilmesi. [Kocatürk]

11 Ocak 1914 Tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur.

1905 - Mustafa Kemal'in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun oluşu. (merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu emrine verilmesi: 5 Şubat 1905)

Atatürk'ün, kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oluşu.
Atatürk, Harp Okulu'nda ve Harp Akademisi'nde de zekâsı, yetenekleri ve üstün kişiliği ile kendisini arkadaşlarına ve hocalarına tanıtmış, onların içten sevgi ve saygısını kazanmıştı. Askerlik derslerine büyük ilgisi yanında matematiğe, edebiyata ve güzel söz söylemeye karşı da merakı ve eğilimi vardı. Harbiye'de ve Harp Akademisi'nde, memleket ve millet davaları ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifadeden çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkılâpçı bir subay olarak tanınmıştı. Devir, istibdat dönemi idi ve bu davranışları aleyhine olabilirdi; ancak çevresince gerçekten çok sevilişi, düşüncelerinde samimî oluşu, onun herhangi bir tertibe kurban gitmesini önlemişti. Bununla beraber Harp Akademisi'nden mezuniyetini izleyen günlerde, istibdat ve padişahlık rejimi aleyhindeki düşünceleri ve durumu şüphe çekerek kısa bir süre İstanbul'da tutuklu kaldı; sonra Suriye bölgesine, Şam'a atandı. Kâzım Özalp hatıralarında, Atatürk'ün tutuklanma sebebini şöyle açıklamaktadır: "Atatürk, Harp Akademisi'nin üçüncü sınıfında iken arkadaşları arasında bir yardım sandığı kurdular. Arkadaşlarından ihtiyacı olanlara az bir faizle sandıktan para verirlerdi. Sınıflarından bir hafiye, menfaat temin etmek amacıyla Jön Türkler'e yardım için bir sandık kurulduğunu jurnal etmiş. Hemen tahkikat başladı. Sandık dağıtıldı. Bu esnada Atatürk, öğrenimini bitirmiş, kurmay yüzbaşı olmuştu. Bu sandık işinde önayak olduğu zannıyla Harbiye Nezareti'nde Bekir Ağa Bölüğü'ne götürüldü ve oradan 5. Ordu'ya atama ile Şam'a gönderildi." [Kocatürk]

1905 - Tarihinde Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5 nci Ordu'ya memur buyrulmuştur.

1905 - Mustafa Kemal graduates from the Staff College with the rank of Captain. (on February 5 1905 he is posted to the Fifth Army at Damascus).
 
12 Ocak

1936 - Atatürk'ün, Çankaya'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi profesörleriyle Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu üyelerine çay ziyafeti vermesi.

1935 - Atatürk'ün, Çankaya'da İtalya Büyükelçisi Galli Carlo'nun güven mektubunu kabulü.

1934 - Yunanistan eski Başbakanı Venizelos'un, Nobel Ödülü Komitesi Başkanlığı'na Atatürk'ü, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini bildiren mektubu: "Barışı sağlamlaştırma hareketi, yeni ve seçkin Türk Devleti'ne bugünkü görüntüsünü veren tüm iç reform hareketleri ile birlikte yürümüştür. Mustafa Kemal Paşa'yı, Yüksek Nobel Barış Ödülü için aday göstermekle şeref kazanırım."

1933 - TBMM'de Dahili İstikraz'a (İç Borçlanma) ilişkin kanun kabul edildi.

1932 - Atatürk'ün, trenle Ankara'dan İstanbul'a gelişi ve Söğütlü yatı ile Dolmabahçe'ye geçişi.

1931 - Atatürk'ün, yeni Millî Savunma Bakanlığı binasını gezmesi.

1926 - Atatürk'ün, Kahire Elçisi Muhittin (Akyüz) Paşa'yı kabulü.

1924 - Atatürk'ün, İzmir'de halk arasında bir gezinti yapması.

1922 - Fransız edibi Pierre Loti'nin sekreteri G. Janberger'in, Loti'ye gönderilen harp yetimlerinin işlediği halı nedeniyle Atatürk'e teşekkür mektubu: "Pierre Loti, göz yaşartıcı bu yüksek iltifata nasıl teşekkür edeceğini bilemiyor. Hiç olmazsa bu teşekkürlerini kendi elleriyle yazmalıydı. Ne yazık ki bu sevinçten de mahrumdur." (P.Loti'nin ağır hasta oluşu nedeniyle mektubu kâtibi yazıp imzalamıştır). [Kocatürk]

1921 - Çekilen Yunan kuvvetlerini takip harekâtı başladı. Bozöyük ve Söğüt işgalden kurtarıldı.

Ayaklanan Çerkez Ethem kuvvetlerinin Kütahya bölgesindeki mevkilere taarruzu ve Batı cephesi kuvvetleri tarafından püskürtülmesi.
Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey'in, Atatürk'ün tebrik telgrafına cevabı: "...Mukadderatımızı tam bağımsızlık ile üzerine almış olan Büyük Millet Meclisi'ne kayıtsız şart sız bağlılıktan aldığı manevî ve kutsî feyz ile mukaddes topraklarımızın kurtarılması vazifesini yerine getireceğine ordunun, kesin kanaatle emin bulunduğunu arz ve temin ederim." [Kocatürk]

1920 - Meclis’i Mebusan İstanbul’da son toplantısını yaptı.

İstanbul'da son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ının açılması. Meclis-i Mebusan, 168 mebustan 72'sinin katılımıyla açıldı.

Meclis-i Ayân'da ise Damat Ferit Paşa, meclise kendi adamlarını doldurduğu gerekçesiyle şiddetle eleştirildi. Damat Ferit ise atamaların padişah tarafından yapıldığını söyleyerek, kendini aklamaya çalıştı.

İstanbul'da son "Osmanlı Meclis-i Mebusanı"nın açılması (Meclis, İstanbul'un işgali üzerine 18 Mart 1920 günü son toplantısını yaparak çalışmalarına ara verme kararı almış, 11 Nisan 1920'de de Padişah iradesiyle kapatılmıştır). [Kocatürk]
Atatürk'ün, Konya'da bulunan Albay Fahrettin (Altay) ve Trakya'da bulunan Albay Cafer Tayyar (Eğilmez) Beylere telgrafı: "İstanbul'da Prens Sabahattin Bey'le görüşülmüştür. ...Kendisi, Kuva-yi Milliye'den yanadır, İzmir harekâtını pek meşru telâkki etmektedir. Kuva-yi Milliye ileri gelenleriyle İstanbul'da işbirliğine hazırdır." [Kocatürk]

450 kişilik Ermeni süvari birliği, Antep'in Arapdar köyünde Müslümanlar'a işkence yaptı.

1919 - İngilizlerin Ermeni amaçlarına hizmet etmek üzere Kars'a yerleşmeleri.

1919 - Last Ottoman parliament opens in Istanbul.

1916 - Atatürk'ün, Fethi (Okyar) Bey ve bazı dostlarını ziyaret etmek üzere İstanbul'dan Sofya'ya gidişi (Cevat Abbas Gürer hatıralarında, Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanlığı'na atanmasının Sofya'ya gidişinden birkaç gün sonra gerçekleştiğini ifade etmektedir. Atanma tarihi 16 Ocak 1916 olduğuna göre Sofya'ya gidiş tarihinin de 12 veya 13 Ocak 1916 olması gerekmektedir). [Kocatürk]
 
13 Ocak

1931 - Atatürk'ün, Ankara'ya gelen Japon Prensi Takamutsu'yu Çankaya'da kabulü.

Atatürk'ün, Japon Prensi Takamutsu şerefine verilen ziyafette konuşması.

1928 - Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti'nin İstanbul'da yapılan toplantısında "Türkiye'de Türkçeden başka lisan konuşulmaz" şeklinde bir karar alındı.

1925 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, Meclis’te Ali Çetinkaya tarafından bir kaza kurşunuyla vuruldu.

Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber sabah Konya'dan hareketle saat 14.00'te Adana'ya gelişi, Belediye'yi, Vilâyet Konağı'nı, Türkocağı ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi'ni ziyaretleri ve akşam trenle Dörtyol'a hareketi.

1923 - Gazi'nin Orduyu teftişe çıkması ve kuracağı fırka hakkında halk ile temasa geçmesi.

Hariciye Vekili Rauf Bey (Orbay) Büyük Millet Meclisi'nde Lozan'da sürdürülen görüşmeler hakkında hükümetin görüşlerini açıkladı.

İsmet Paşa'nın, Lozan'dan Atatürk'e telgrafı: "Nişanlanmak müjdeniz beni mesut etti. Allah'ın izniyle mesut olacaksın. Hem seni, hem bizi tebrik ederim.

1921 - Bilecik ve Domaniç de Yunanlılardan kurtarıldı.

Çerkez Ethem'e bağlı birliklerle Kütahya'da çatışmalar oldu.
Atatürk'ün, Birinci İnönü Muharebesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "...Düşmana oranla az olan kuvvetlerimiz İnönü'de toplanmıştı. Burada vuku bulan meydan muharebesinde düşman, büyük kayıplarla mağlubiyeti his ve idrak etti ve hızlı bir şekilde geri çekilmeye başladı." [Kocatürk]

1920 - Maraş bölgesinde yerel kuvvetlerle Fransızlar arasında "Araplar çarpışması."

Sultanahmet meydanında Türk İstanbul için bir miting yapılması. İstanbul'da Sultanahmet'te 160 bin kişiyi biraraya getiren büyük bir miting yapıldı. Nakiye Hanım'm (Elgün), Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver) ile Rıza Nur'un birer konuşma yaptıkları mitingi Halife Abdülmecid Efendi de izledi.
(23 Mayıs 1919 - 13 Ocak 1920) - Sultanahmet Mitingleri: "Türk Ocağı" ve "Karakol Cemiyeti" tarafından düzenlenen mitinglerdir. İzmir'in işgal edildiğinin duyulmasıyla birlikte, başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta derin infial uyandı. Bunun üzerine İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bir dizi protesto mitingi yapıldı. Sultanahmet Mitingleri, 23 Mayıs 1919, 30 Mayıs 1919, 10 Ekim 1919, 13 Ocak 1920 tarihlerinde dört kez yapıldı. Her birine yaklaşık 150-200 bin kişinin katıldığı mitinglerde Şair Mehmet Emin Yurdakul, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Halide Edip Adıvar, Şüküfe Nihal gibi hatipler konuşmuştur. Sultanahmet mitingleri Anadolu direnişinin moral ve kadro kaynağı olmuşlardır. Bundan önce yine İstanbul'da işgali kınamak ve direnişi yaymak için Fatih, Üsküdar–Doğancılar, Kadıköy mitingleri yapılmıştı.

1919 - Tevfik Paşa'nın, bazı değişikliklerle yeni bir kabine kuruşu (Tevfik Paşa 12 Ocak 1919 günü Sadaret'ten istifa etmiş; yeni kabineyi kurma görevi yine kendisine verilmiştir).

1915 - İngilizler'in Çanakkale'yi geçme kararı.
Garden'in Çanakkale Planı

Çanakkale'yi geçme planı Amiral Garden tarafından hazırlanmış ve 13 Ocak'ta Savaş komitesi tarafından onaylanmıştı. Plan önemli deniz kuvvetlerinin kullanılmasını öngörmeliydi. 12 zırhlı, 3 savaş kruvazörü, 3 hafif kruvazör, 12 destroyer, 6 deniz uçağı, 12 torpil tarayıcı gemisi ve daha bir çok başka çeşit gemiler.

Plana göre ilkin boğaz'ın girişini savunan dış bataryalar uzun mesafelerden bir ateşle tahrik edilecekti. Dış bataryaların ikisi boğazın Anadolu yakasında bulunan Orhaniye ile Kumkale'den, diğer ikisi de Rumeli yakasındaki Ertuğrul ile Seddülbahir'den ibaretti. Boğaz'ın bunlar arasındaki genişliği 4 km kadardı. Bundan sonra Boğaz'a girilerek Anadolu yakasında Kepez, Rumeli Kilitbahir'e kadar olan ve merkez savunma sistemi denilen tahkimatla bataryalar bombardıman edilerek tahrip edilecekti. Bu işte son bulunca, Çanakkale ile Nara arasındaki savunma sisteminin son kısmı ateş altına alınarak zararsız duruma getirilecek ve Marmara'ya girilerek İstanbul yolu tutulacaktı. Bu bombardıman aşamalarının her birinde savaş gemileri yol almaya başlamadan önce torpil tarlaları ayıklanmış olacaktı. Planın yürütülmesi için 15 şubat saptanması başarı ümitleri de havaların iyi gitmesine; yol, cephane sağlanmasına ve Türklerin savunmada göstereceği yılgınlığa bağlanmıştı.

1915 - British War Council approves plans for a naval operation to force the Dardanelles.
Strategic Picture - Starting with the conflict between Serbia and Austria, the land war around the Mediterranean and in the Near East eventually develops into a total of nine major campaigns, some of which last throughout World War I. With the entry of Turkey into the war later in 1914, fronts are opened up in Gallipoli in European Turkey, in Egypt and later Palestine, in Arabia with the 1916 Arab revolt, at the head of the Persian Gulf in Mesopotamia, and between the Russians and Turks in the mountains south of the Caucasus and then in Persia. From 1915, the Italians will battle the Austrians in the Alps, and the Allies will become embroiled in Salonika and Greece. To follow the various campaigns, in the months that follow, these areas are listed from west and to east, and circling south around the Ottoman Empire, thus:

1909 - Mustafa Kemal, Selanik 3. Tümen kurmay başkanlığına atandı.

Atatürk'ün, Üçüncü Ordu Selanik II. Redif Tümeni Kurmay Başkanhğı'na getirilişi. [Kocatürk]

1909 - Mustafa Kemal appointed Chief of Staff of 17th reserve division in Salonica.
 
14 Ocak

1938 - Atatürk'ün, akşam Tevfik Rüştü Aras'ın kaldığı Hariciye Köşkü'ne gidişi, akşam yemeğini burada yemesi.

1933 - Atatürk'ün, Çankaya'da Yunan Elçisi Sakellarapoulos'un güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

1923 - Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de vefatı.

Atatürk'ün, Batı Anadolu'da bir inceleme seyahati için Ankara'dan hareketi.
Atatürk'ün, Ankara'dan ayrılırken İleri gazetesi başyazarı Celâl Nuri Bey'e demeci: "...Ben öyle bir parti kurulmasını düşünüyorum ki, parti milletin bütün sınıflarının refah ve mutluluğunu temine yönelmiş bir programa sahip olsun. Milletimizin şartları buna müsaittir."

1923 - Mustafa Kemal's mother, Zübeyde Hanım, dies in İzmir.

1922 - Kazım Paşa'nın (Özalp) Milli Müdafaa vekilliğine seçilmesi.

Refet Paşa'nın istifasıyla boşalan Milli Müdafaa Vekilliği'ne Kazım Paşa (Özalp), Rauf Bey'in (Orbay) istifasıyla boşalan Nafia Vekiliği'ne Fevzi Bey, Celal Bey'den (Bayar) sonra da İktisat Vekilliği'ne Sırrı Bey seçildi.
Başkomutan Atatürk'ün başkanlığında, Meclis İkinci Reisi ve Maliye ve Millî Müdafaa Vekilleriyle Genelkurmay Başkanı ve Millî Müdafaa ve Maliye Encümenleri Reislerinden oluşmak üzere "Harp Encümeni" kurulması (Başkomutan'ın bu hususu bildiren 16 Ocak 1922 tarihli tezkeresi Meclis'in 19 Ocak 1922 günkü oturumunda okunmuş, Encümenin ilk toplantısını 22 Ocak 1922 günü yapacağı kaydedilmiştir. [Kocatürk]

1921 - Refet Bey (Bele) komutasındaki kuvvetler Çerkez Et-hem'i Gediz'e doğru takibe başladı.

Birinci İnönü'deki başarı Konya'da zafer alayları ile kutlandı.

1920 - Mustafa Kemal Meclis-i Mebusan reisliğine bir kutlama telgrafı gönderdi.
Atatürk'ün, İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın açılışı nedeniyle Heyet-i Temsiliye adına Meclis Başkanlığı'na tebrik telgrafı: "...Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütü altında kuvvetlerini, emellerini ve ruhlarını birleştirmiş olan millet, bugünden itibaren yalnız kendi iradesini temsil ve bilfiil hâkim kılacak olan Meclisin koruyucusu vaziyetindedir ve bağımsızlık ve varlığının sonuna kadar savunulması yolunda onun en fedakâr bir dayanağıdır." [Kocatürk]

İngiltere'nin kontrol subayı Rawlinson, Kazım Karabekir'den fazla silahları isteyince, Karabekir bir kez daha bu isteği reddetti.
1919 - İstanbul'da Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası kuruldu.

Bir Yunan birliğinin Hadımköyü'nden Lüleburgaz'a kadar demiryolunu işgali.
1916 - Mustafa Kemal'in Edirne'de XVI. Kolordu Komutanlığına atanması.

1916 - Mustafa Kemal is posted to Adrianople in command of the Sixteenth Army Corps and transfered to Caucasus front (soon after he is promoted General and Pasha, and by 1919 becomes the leader of the Turkish resistance and War of Independence).
 
15 Ocak

* 1936 - Atatürk'ün, öğleden sonra otomobille Etlik yöresinde bir gezinti yapması, akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü.

* 1935 - Atatürk'ün, boğazından biraz rahatsızlığı nedeniyle günü Çankaya'da dinlenmekle geçirmesi.

* 1933 - Atatürk'ün, saat 20.00'de trenle Ankara'dan Eskişehir'e hareketi.

* 1932 - Samsun'da Gazi Heykeli'nin açılış töreni.

* 1924 - Müttefik Kuvvetler gemilerinin Boğazlardan geçişine izin verildi.

* Atatürk'ün, kendisine teklif edilen Hilâliahmer (Kızılay) Cemiyeti'nin fahrî başkanlığını kabulü.

* Atatürk'ün, İzmir'de öğleden evvel uzun bir at gezintisi yapması.

* 1923 -Atatürk'ün, Eskişehir'e gelişi ve Mutasarrıflık Dairesi'nde halkla konuşması: "...Biz bütün milletçe, Hükûmet'çe ve Meclis'çe samimî surette barışa taraftarız. Gerçekten, barış hem kendi menfaatimiz hem de cihanın menfaati yararınadır." [Kocatürk]

Atatürk'ün, annesi Zübeyde Hanım'ın ölümünü bildiren Başyaver Salih (Bozok) Bey'e telgrafı: "Verdiğiniz elim haber, beni çok müteessir etti. Merhumenin uygun bir şekilde cenaze törenini yaptırınız. Cenab-ı Hak, millete hayat ve selâmet versin."

* Zübeyde Hanım'ın öğleden sonra İzmir-Karşıyaka'da törenle toprağa verilişi.

* 1922 - Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi General Frunze'nin, Trabzon'dan memleketine hareketi esnasında Atatürk'e teşekkür telgrafı.

İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'un, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a telgrafı: "...Yeni barış önerilerini Mustafa Kemal reddedecektir. Bunlar Padişah'a kabul ettirilebilir"

* 1920 - 2. Edirne Kongresi toplandı.

* 1919 - İngilizlerin Haydarpaşa İstasyonu'nu, Fransızların Şark demiryollarını işgal etmeleri.

Atatürk'ün, Şişli'deki evinde -davet ettiği- Albay İsmet (İnönü) Bey'le görüşmesi ve söyledikleri: "Hiçbir sıfat ve salâhiyet sahibi olmaksızın Anadolu'ya geçmek ve orada milleti uyandırarak kurtuluş çarelerini aramak için en uygun mıntıka ve beni o mıntıkaya götürecek en kolay yol hangisi olabilir?" (Kaynaklarda bu görüşmenin tarihi belirtilmemiştir. Biz, 15 Ocak 1919 tarihini olayların akışına uygun bulmaktayız). [Kocatürk]

* 1919 - Gaziantep'in İşgali.

Kenti ilk önce İngilizler işgal ettiler. 5.11.1919 'da işgali Fransızlara bıraktılar. 1.4.1920-7.2.1921 tarihleri arasında Fransızlara karşı halk tarafından büyük Ayıntab savunması yapılmıştır. Fransız işgali 2 yıl sürdükten sonra 20.10.1921 tarihli Ankara Anlaşması (İtilâfnamesi) kararlarına göre 25.12.1921 tarihinde son bulmuştur.

* 1919 - 1921 yılları arasında iki yıl süren İngiliz, sonra Fransız işgalinde kalmıştır. 23 Nisan 1920 tarihinde ilk meclise seçilen Gaziantep Milletvekilleri Kılıç Ali, Yasin Kutlu, Abdurrahman Lâmi, Ali Cenanı, Hafız Şahin, Ragıp Beylerdir. Fransızlara karşı kahramanca savaşan Ayıntab'a 6.2.1921 tarih ve 93 sayılı yasa ile "Gaziayıntab" adı verilmiştir. 1923 yılında il olmuştur, ilk valisi Hüsnü Çakır, ilk Belediye Başkanı M. Ali Kayaalp'tır. Ancak 1928 yılında adı "Gaziantep" şeklini almıştır.

* 1915 - İngiliz Savaş Konseyi'nin Çanakkale Boğazı'nm denizden zorlanması planını onaylaması.

* 1915 - Dardanelles: French submarine Saphir runs aground in the Turkish Straits and is lost. The submarine started to take water after passing through a mine field near Nagara coast

* 1911 -Atatürk'ün, 3. Ordu Karargâhı'ndaki görevinden alınarak, yine Selanik'te bulunan 38. Piyade Alayı'nda görevlendirilmesi. (Bu tarih bazı kaynaklarda gün belirtmeksizin Ocak 1911 olarak gösterilmiştir: K.A., s.95,868; A.N.M., s.175). (Olayların seyri esnasında Selanik'te bulunan Behiç Erkin ve Cevat Abbas Gürer, hatıralarında Atatürk'ün 38. Piyade Alayı'ndaki görevinin Komutan Vekilliği olduğunu kaydetmektedirler. [Kocatürk]

* 1905 - Mustafa Kemal appointed to 5th army corps headquarters, then commander 38th infantry regiment.
 
16 Ocak

* 1937 - Atatürk'ün, Yüksek Ticaret Okulu'nun 54. kuruluş yıldönümü nedeniyle gece Pera Palas salonlarında düzenlenen toplantıyı şereflendirmesi ve gençlerle görüşmesi.

* Atatürk'ün, Cenevre'de bulunan Afet (İnan)'a mektubu: "Hatay üzüntüsüne, Nuri Conker'in ölümü acısı karıştı; bu acının açtığı yaranın derinliğini tahmin edersin!"

* 1933 - Atatürk'ün, Eskişehir'de Valiliği, Belediye'yi, Komutanlığı, Halkevi'ni ziyareti, Eskişehir Lisesi'nde derslere girişi ve saat 18.00'de trenle Derince'ye hareketi.

* 1932 - Atatürk'ün, saat 16.00'da Dolmabahçe Sarayı'ndan hareketle Fatih, Aksaray, Edirnekapı ve Şişli taraflarında otomobille bir gezinti yapması, saat 18.00'de Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

* 1924 - Atatürk'ün, İzmir'de Bölge Sanat Okulu'nu ziyareti; öğrenciler tarafından verilen müsamereyi izlemesi ve Okul'un şeref defterine yazdıkları: "...Türkiye Cumhuriyeti, bu sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır."

* 1923 - Mustafa Kemal İzmit'te yaptığı basın toplantısında "İnkılâbın kanunu mevcut kanunların üstündedir" dedi.

* Atatürk'ün, Arifiye'ye gelişi ve konuşması: "...Tarihimiz birçok parlak zaferler kaydeder. Fakat, zaferle beraber her şey bırakılmış ve semerelerini toplamayı ecdadımız ihmal etmiştir."

* Atatürk'ün, İzmit'e gelişi.

* 1923 (16-17) - Atatürk'ün, İzmit'te İstanbul gazetecileriyle basın toplantısı: "...Aydınlar gidecekleri muhitlerde başlı başına bir âlem yaratabilirler. Memleketin yalnız bir yerinde değil, beş on yerinde birer bilim merkezi, ışık merkezi, kültür merkezi yapmalıyız, millet bahtiyar olsun. ...Bu Devletin halife ile alâka ve münasebeti yotur. ...Halkı kendi halinde terk edersek bir adım ileri atamayız. ...İnkılâbın kanunu, mevcut kanunların üstündedir. ...Dış siyasetin dayanağı, kuvvetli bir iç siyasettir."

* 1922 - Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, yargılanmasına karar verilen sabık Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa'dan gelen -savunma niteliğindeki- raporun görüşülmesi sırasında konuşması: "...Bendenizde oluşan kanaat şudur ki, Nurettin Paşa hakkında Yüksek Heyetinizce verilmiş olan karar biraz ağır bir karar olmuştur. Bununla beraber bunu, adalete uygun olarak düzeltmek yine Yüksek Heyetinizin elindedir." [Kocatürk]

* 1916 - Atatürk'ün, karargâhı Edirne'de bulunan 16. Kolordu Komutanlığı'na atanması.

* 1912 - Atatürk komutasındaki yerel kuvvetlerin, Derne'de İtalyanlara karşı baskın şeklinde taarruzu. [Kocatürk]
 
17 Ocak
* 1938 -Atatürk'ün, dört yeni denizaltı gemisinin isimlendirilmesi hakkında Başbakan Celâl Bayar'a el yazısıyla direktifi: "Yeni dört denizaltıçin bulduğumuz isimler şunlardır:1) Saldıray 2) Batıray, 3)Atılay, 4) Yıldıray. Bunların manalarını izaha bile hacet olmadığı kanaatindeyim. Türkçe olan bu kelimelerin kendisindedir; yani saldıran, batıran, atılan, yıldıran." gemilerimiz i kanaatindeyim.Mânaları, som Türkçe olan bu kelimelerin kendisindedir; yani saldıran, batıran, atılan, yıldıran."

* 1937 - Atatürk'ün, akşam çocukluk arkadaşlarından Asaf İlbay'ın evine gelişi ve sohbet esnasında söyledikleri: "...Her zaman samimî olalım, bütün duygularımızı samimîliğe, açıklığa ve dürüstlüğe doğru yönlendirelim. İçi başka, dışı başka insanlar vicdan rahatlığı duyamazlar" (Bu ziyarette İsmet İnönü ve Sabiha Gökçen de bulunmuştur).[Kocatürk]

* 1933 - Atatürk'ün, Derince'den Gülcemal vapuru ile saat 18.00'de Mudanya'ya gelişi, daha sonra saat 18.30'da Bursa'ya varışı.

* 1932 - Atatürk'ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Pangaltı'da Yolunca Çiftliği Süthanesi'ni, daha sonra Ayazpaşa ve Maslak Köşklerini gezerek saat 17.30'da Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

* Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Fethi (Okyar) ve Ruşen Eşref (Ünaydın) Beyleri ayrı ayrı kabulü.

* 1929 - Atatürk'ün, gece, manevî kızı Nebile Hanım'ın evlenmesi nedeniyle Ankara Palas'ta düzenlenen baloyu şereflendirmesi.

* 1925 - Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber Dörtyol'dan Adana'ya dönüşü ve gece şerefine fener alayı düzenlenmesi.

* Atatürk'ün, akşam Konya Türkocağı salonunda, Adana'nın kurtuluşününe ait bir müsamereyi izlemesi.

* 1923 - Atatürk'ün, İzmit'te çeşitli heyetleri kabulü.

* Atatürk'ün, öğle yemeğini Hereke'de yemesi; Yarımca köyü halkının ricası üzerine Yarımca hemşeriliğini kabulü.

* Atatürk'ün, annesinin ölümü üzerine başsağlığı dileklerini ileten kişi ve kuruluşlara -Anadolu Ajansı aracılığıyla- açık teşekkürü.

* Atatürk'ün, annesinin ölümü nedeniyle Halife Abdülmecit Efendi'nin başsağlığı telgrafına cevabı.

* 1921 - Çerkez Ethem'e bağlı birliklerden bazıları teslim olmaya başladı. Ethem teslim olmayı reddetti.

* Atatürk'ün, "United Telegraph" gazetesi muhabirine Türk Bağımsızlık Savaşı'nın amaçlarını açıklayan demeci: "...Siyasî, adlî, iktisadî ve malîğımsızlığımızı imhaya ve neticede yaşama hakkımızı inkâra ve kaldırmaya yöneltilmiş olan Sevres Antlaşması bizce mevcut değildir. Bağımsızlık ve egemenliğimizin gereklerini temin edecek bir barışın yapılması son emelimizdir." [Kocatürk]

* 1920 - Urfa'da Fransızlara karşı direniş başladı.

* 1919 - Kars'ta bir kongre toplanması (Büyük Kars Kongresi) ve "Cenubi garbi Kafkas Hükümeti Muvakkatesi Milliyesi" adıyla yönetim kurması.

* Cenubigarbi Kafkas Hükümeti 25 Mart 1919 tarihinden başlayarak, "Cenubigarbi Kafkas Hükümeti Cumhuriyesi" adını kullanmaya başlamıştır.

* 1916 - 16. Kolordu Komutanlığı'na atanan Atatürk'ün, Sofya'dan İstanbul'da dönüşü.

* Atatürk'e, "Anafartalar Grubu Komutanlığı" dönemindeki üstün başarılarıın Liyakat Madalyası" verilişi. Atatürk'ün Aldığı Madalyonlar nedeniyle "Muharebe Altın Liyakat Madalyası" verilişi.

* 1916 - Due to his outstanding leadership on the Gallipoli Peninsula, Mustafa Kemal is awarded a gold medal.

* 1914 - Atatürk'ün, Sofya'dan, Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ya mektubu: "...Bendeniz şimdilik hakiki bir Osmanlı ataşemiliterine lâyık olabilecek vaziyeti almak için ihtiyaç bulunan hususları değil, burada aç sefil kalmamanın çaresini düşünmek mecburiyetinde olduğum için vaad buyurduğunuz iştigali, kasım ve aralık ödeneklerinin bir an evvel göndertilmesine ve bundan sonra da muntazam olarak verilmesini temine ayırırsanız pek ziyade minnettarınız olurum." [Kocatürk]

* 1912 - Atatürk komutasındaki yerel kuvvetlerin, Derne'de İtalyanlara karşı baskın şeklinde taarruzu.
 
18 Ocak

* 1956 - Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Atadan öldü.

* 1938 - Atatürk'ün, İçişleri Bakanlığı'nda "İstanbul plân ve maketini incelemesi ve ilgililerden bilgi alışı.

* 1936 - Atatürk'ün, öğleden sonra Rasim Ferit Talay, Kâzım Sevüktekin ve Nuri Conker'in evlerine uğrayışı, akşam Çankaya'ya dönüşü.

* 1933 - Atatürk'ün, Bursa'da Valiliği, Belediye'yi ve Komutanlığı ziyareti, şehirde tetkikleri.

* 1932 - Atatürk'ün, İstanbul Öğretmenler Birliği Kongresi Başkanı Prof. Fuat Köprülü'nün öğretmenler adına saygı telgrafına cevabı: "...Teşekkür ve sevgilerimin muhterem öğretmenlerimize ulaştırılmasına aracılığınızı rica ederim."

* 1931 - Atatürk'ün Ankara'da İsmetpaşa Kız Enstitüsü'nü ziyareti.

* İstanbul Galata’daki Agopyan Hanındaki bir patlama sonucu 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

* Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği “Türkiye Güzellik Kraliçesi” yarışmasını Naşide Saffet Hanım kazandı.

* 1927 - Lozan Antlaşması Amerikan Senatosu tarafından reddedildi.

* 1925 - Atatürk'ün, Adana'da Memleket Hastanesi'ni, daha sonra Ziraat Mektebi'ni ziyaretleri ve kısa bir konuşması: "...Eğitime ayrılan zamanlarınızı boş geçirmemenizi iyi bir çiftçi, çağdaş gelişme ve ilerlemeyi kavrayan bir ziraatçı olmanızı, ziraat sahasında emin ve metin adımlarla yürümenizi tam bir ciddiyetle istiyorum!" [Kocatürk]

* 1923 - Gazi'nin İzmit'te devletin müstakbel faaliyetine dair halka beyanatı.

* Atatürk'ün, İzmit'te "Anadolu Sineması" salonunda halkla sohbeti: "...Bütün millet emin ve müsterih olsun ki, inkılâbı yapanlar menfi kuvvetleri çıktığı noktalarda imha edecek kudret ve kabiliyet ve tedbire sahiptirler."

* Atatürk'ün, I. Ordu Komutanı Nurettin Paşa ile beraber Yarımca ve Hereke'deki ordu birliklerini denetlemesi.

* 1920 - Soma ve Salihli cephelerinde "Milne Hattı"nı işgal ettiği için başlayan Yunan saldırılarının ağır kayıplar verdirilerek püskürtülmesi.

* 1919 - İtilaf Devletleri temsilcilerinin toplandığı Paris Barış Konferansı'nın açılışı (Versaille Sarayı'nda).

* Kars'ta bir kongre toplanması (Büyük Kars Kongresi) ve "Cenubi garbi Kafkas Hükümeti Muvakkatesi Milliyesi" adıyla yönetim kurması.

* Cenubigarbi Kafkas Hükümeti 25 Mart 1919 tarihinden başlayarak, "Cenubigarbi Kafkas Hükümeti Cumhuriyesi" adını kullanmaya başlamıştır.

* 1919 - The Paris Peace Conference of 1919 opens. The conferance was organized by the victors of World War I to negotiate the peace treaties between the Allied and Associated Powers and the defeated Central Powers. The conference opened on 18 January 1919 and lasted until 21 January 1920 with a few intervals.

* 1916 - 5. Ordu Karargâhı'nın -İngilizlerin Gelibolu yarımadasını boşaltmaları üzerine- Çanakkale'den Lüleburgaz'a alınması.

* 1912 - Atatürk'ün Derne'de Hilâliahmer (Kızılay) Hastanesi'ne yatışı. (Bu sıralarda Bingazi Bölgesi Komutanlığı'nda Sağlık Başkanı olarak görev yapan İbrahim Tali (Öngören) Bey hatıralarında, Atatürk'ün, kendisini hasta olarak çadırda kabul ettiğini kaydettikten sonra şunları anlatmaktadır: "..Komutan Bey'in bir gözünde kan var. Sık nefes alıyor. Elini sıkarken biraz da ateşli olduğunu hissettim. Kendisine 'Ne vakitten beri rahatsızsınız? Neden geride, Mısır'dan gelmiş olan Kızılay Hastanesi'nde istirahat etmiyorsunuz?' dedim. Mustafa Kemal Bey'i ancak, orada bulunan arkadaşların ısrarı ve Enver Bey'in müdahalesiyle hastaneye götürebildim. Orada kıymetli göz hekimi Münir Bey'in titiz bakımı ve hastane hekimlerinin hizmeti ile onbeş yirmi gün içinde Mustafa Kemal Bey iyileşek Derne Komutanlığı'nı ele aldı." [Kocatürk]

* 1910 - Çırağan Sarayı yandı.
 
19 Ocak

* 1933 - Atatürk'ün, Bursa'da İpekiş Fabrikası'nı ve Askerî Hastane'yi ziyaretleri ve İpekiş Dokuma Fabrikası'nın hatıra defterine yazdıkları: "İpekiş Fabrikası'nda gördüklerimden çok sevinç duydum."

* 1932 - Atatürk'ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Maslak ve Kağıthane yöresinde bir gezinti yapması.

* 1931 - Karadeniz’de fırtına çıktı; Türk, Yunan ve Hollanda bandıralı üç vapur battı.

* Atatürk'ün, İsmet ve Kâzım (Özalp) Paşalarla beraber akşam, Ankara Türkocağı salonunda Fransız tiyatro sanatçılarının temsilini izlemesi.

* 1927 - Atatürk'ün, Çankaya'da, Vali başkanlığındaki Ankara Şehir Meclisi Heyeti'ni kabulü ve mektep ve yol çalışmaları hakkında dikkatlerini çekişi.

* 1925 - Atatürk'ün, Adana'da Liseyi, Kız ve Erkek Öğretmen Okullarını ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi'ni ziyaretleri.

* 1923 - Mustafa Kemal İzmir'in tanınmış ailelerinden biri olan Uşakizadeler'den Muammer Bey'in kızı Latife Hanım'la evlendi.

* Atatürk'ün, Çerkeşli, Tavşancıl, Gebze yöresindeki ordu birliklerini denetlemesi ve tatbikatı izlemesi.

* Atatürk'ün, İzmit'ten Bilecik'e gelişi.

* Atatürk'ün, annesinin ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Lâtife Hanım'a telgrafı: "Acıma bütün kalbinizle iştirak edeceğinize tamamen eminim. Annemin son saatlerini, sizin şefkatli bakım ve dikkatiniz altında geçirmiş olması cidden beni avutuyor. Çok teşekkür ederim."

* 1923 - Mustafa Kemal marries Latife Hanım, the daughter Muammer Bey. The family is one of Izmir's well known familes.

* 1908 (Ocak) - Atatürk'ün Selânik civarında Sedes Çiftliği etrafında yapılan askeri manevraya katılması. [Kocatürk]
 
20 Ocak

* 1938 - Atatürk'ün, Yalova'ya gitmek üzere akşam Ankara'dan trenle Derince'ye hareketi.

* Atatürk Yalova da dinlenmek üzere Ankara’dan İzmit’e giderken 20 Ocak 1938 günü Eskişehir garında durdu.

* 1936 - Ankara'da toplanan Birinci Sanayi Kongresi İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın esaslarını görüşmeye başladı.

* 1933 - Atatürk'ün, Bursa'dan Gemlik'e gelişi, akşam Gülcemal varupu ile Bandırma'ya hareketi.

* 1932 - Atatürk'ün Ziraat Mezunları Kongresi'nin saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: "Ziraat Mezunları Kongresi münasebetiyle hakkımda gösterilen hislere teşekkür eder ve çalışmalarınızın hayırlı ve başarılı sonuçlarını beklerim."

* 1925 - Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber öğleden evvel Adana'dan Tarsus'a hareketi.

* Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber Tarsus'tan Mersin'e gelişi.

* Atatürk'ün, Afgan Kralı Amanullah Han'a kardeşinin ölümü nedeniyle başsağlığı telgrafı.

* 1923 - Atatürk'ün, saat 15.00'te Bilecik'ten Bursa'ya gelişi, şehirde ziyaretleri, Bursa Belediyesi'nin Çekirge'deki bir köşkü kendilerine armağan edişi.

* İsmet Paşa'nın, Lozan'dan Atatürk'e, annesi Zübeyde Hanım'ın ölümü sebebiyle kendisi ve delege arkadaşları adına başsağlığı telgrafı.

* 1921 - İlk Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (Anayasa)'nun TBMM'de kabulü.

* TBMM’nin oluşumunun ardından, 23 maddelik ilk anayasa kabul edildi.

* Mecliste bazı çevreler tarafından şiddetli eleştirilere maruz kalan Halkçılık Bildirisi ile benzeşen bir çok yanı olan Teşkilât-ı Esasiye Kanunu 1924' e kadar yürürlükte olacaktır.

* Çerkez Ethem, eski arkadaşı Binbaşı Derviş Bey'in çağrısına rağmen yine teslim olmadı.

* Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa görüşmeleri esnasında konuşması: "...Antlaşma ve barış yapma, vatan müdafaası ilânı, yani harp ilânı gibi yetkilerin, mevcut olan Kanun-i Esasî'de kime ait olduğu yüksek bilginiz içindedir. Halbuki zannediyorum ki milletin gerçek vekillerinden oluşan yüksek Meclis, artık bu yetkileri bir şahsa bırakmak istemiyor; kendi yapmak ve tamamen üzerine almak istiyor." [Kocatürk]

* 1921 - Constitutional Act enacted.

* Assembly votes first (provisional) constitution.

* 1920 - Maraş'ta kurtuluş mücadelesi başladı.

* Maraş'ta da direniş başladı, Fransız birliklerine yapılan saldırılar sonunda mühimmat ele geçirildi.

* Amacı savaşı önlemek olan Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) İsviçre'nin Cenevre şehrinde kuruldu.

* Albay İsmet (İnönü) Bey'in (birinci defa) İstanbul'dan Ankara'ya gelişi ve Atatürk'le beraber Erzurum'da bulunan Kâzım Karabekir'e gönderdikleri telgraf: "Ankara'dan samimî selâmlar göndererek gözlerinizden öperiz." İsmet Bey, 10 Şubat 1920 günü İstanbul'a hareket etmiştir. [Kocatürk]

* İstanbul'da İtilâf Devletleri Yüksek Komiserlerinin, Ali Rıza Paşa Hükûmeti'ne "Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat (Çobanlı) Paşa'nın 48 saat içinde görevlerinden çekilmelerini bildiren" ortak notası. (Cemal Paşa, söz konusu notayı bir gün sonra Atatürk'e bildirirken, yanlış olarak "İngilizlerin notası" şeklinde ifade etmiştir. [Kocatürk]

* 1918 - Midilli Kruvazörü, İmroz açıklarındaki mayınlara çarparak battı.

* 1915 - 20 Ocak 1915 Tarihinde 3 ncü Kolordu'da yeni teşekkül eden 19 ncu Fırka Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur.

* Atatürk'ün, -Esat (Bülkat) Paşa komutasındaki- 3. Kolordu'ya bağlı olarak Tekirdağ'da teşkil edilecek 19. Tümen Komutanlığı'na atanması

* 1915 - Dardanelles: Mustafa Kemal leaves Sofia to take up appointment as commander of 19th division for service in Gallipoli.
 
  • Etiketler
    atatürk günlüğü
  • Üst Alt