• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Ataturk anti Komunistti!

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 8
  • Görüntüleme 2K

Okunuyor :
Ataturk anti Komunistti!

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

Dun Ataturk’e;”Jakobenci,fasist”diye saldiran Komunistler
Bugun Ataturk’u bayrak yapmislar.
Onlarla Ataturk'un uzakligi Miknatis ters kutuplari gibidir.

Leninle Ataturku karistirmislar.
Devrim kazasi yapmislar herhalde

Mulkiyet hakkini yok eden yoldas Leninin yanibasinda,
Turkiyede Mulkiyetci idareyi kurdu.
Yani bireyin mulkiyet hakkinin sonuna kadar savunucusuydu.


Turkiye cumhuriyetinin Maresali Gazi Mustafa Kemal Pasa diyor ki;
” Bir insanın, emeği mahsulü olan her geye sahip olması, devletin müdahale edemiyeceği yüksek haklardandır. İnsan, namuskârane sahibi olduğu mal ve mülküne istediği gibi tasarruf eder, satabilir, satmıyabilir, istediğine verebilir, onları dilediği gibi kullanabilir.”
....................................................
Bir milletin harsı yükseldikçe, ferdi hürriyetin tatbikat sahaları genişler ve çoğalır. Meselâ iptidai bir insanla, medeni bir insanın hürriyet ihtiyaçları aynı değildir. İnsan cemiyetleri medenileştikçe; türlü şekilde, biribirinden ayrı ve müstakil ferdi hürriyetler meydana çıkar. Bu hürriyetler mahiyet ve tabiatlerine göre iki gruba ayrılır :
I. Ferdin maddî menfaatlerine tekabül eden hürriyetler.
II. Ferdin fikri hayatındaki hürriyet hakları.
I inci grup içinde sayabileceğimiz hürriyetlerin başlıcaları şunlardır :
1) Şahsî hürriyet;
2) Meskenin taarruzdan masuniyeti;
3) Ferdi mülkiyet;
4) Ticaret, çalışma ve zanaat hürriyetleridir.
1 - Kelimenin dar manasiyle, şahsî hürriyettir. Yani serbestçe gitmek, gelmek, millî topraklarda kalmak yahut oradan çıkmak hakkına malik olmaktır (seyahat ve ikamet hak ve hürriyeti). Bununla beraber keyi tevkiflerden, keyfi hapisten, keyfi cezadan masun olmak emniyetidir. Şahsın hürriyeti insanlığın zaruri icabıdır.
2 - Meskenin taarruzdan masuniyetidir. Bu hak şahsî emniyetin mabadi ve temadisidir. İnsan, evinin sahibidir ve oraya ancak istediğini sokar. Bir insanın evine, hükûmetin müdahalesi, yalnız, kanunun tayin ettiği hallerde ve surette olabilir.
3 - Ferdî mülkiyettir. Bir insanın, emeği mahsulü olan her geye sahip olması, devletin müdahale edemiyeceği yüksek haklardandır. İnsan, namuskârane sahibi olduğu mal ve mülküne istediği gibi tasarruf eder, satabilir, satmıyabilir, istediğine verebilir, onları dilediği gibi kullanabilir. Eski zamanlarda böyle değildi, aksi idi, insanlan muvafakatleri olmadığı halde, aileleriyle oturdukları yerle beraber satabilirlerdi.
Ferdi mülkiyet hakkını yegâne tahdit eden, umumi menfaatler için istimlâktir. Bununla beraber, hükûmetin, belediyelerin, mahalli idarelerin, ne gibi lüzum ve mecburiyetlerle ve ne usul ve şekilde istimlâk edebilecekleri istimlâk kanunlariyle tayin olunmuştur.
Fikir ve kalem mahsulü olan her eser dahi sahibinin hakkıdır. Bu hak, "Hakki Telif Kanunu" ile müeyyettir.
4 - Ticaret, çalışma ve zanaat hürriyetidir. İnsan hayatını kazanmak için, istediği işte, meslekte ve san'atte çalışabilir, bu hususta serbesttir. Ancak bu hürriyet umumun iyiliği için makul olarak, birtakım kanuni kayıtlar ve şartlara bağlıdır. Meselâ, bir sütçü, bir ekmekçi, bir takım sıhhi nizamlara riayete mecburdur.
Bir tüccar, yabancı memleketlerden getirdiği malları, gümrük vermeden memlekete sokamaz.

Bu tadil keyfiyeti, ferdin mes'uliyetine, teşebbüsüne ve inkişafına halel vezecek dereceye götürülmemelidir.

Vatandaşların teşebbüs ve mes'uliyet hisleri ne kadar inkişaf ederse, devlet için o kadar iyidir.
Ferdî hürriyetin, ne kadarından ferağat edilmesi lâzım geleceği, içinde bulunulan zamana ve memlekete göre değildir. Müstesna zamanlar, müstesna tedbirler icap ettirebilir. Bir de hürriyetin suistimali, hürriyetin muvakkat, lâkin geniş mikyasta tahdidini icap ettirebiliz. Bütün bu tedbirleri ve tahditleri tanımak lüzumu, devlet fikri ve mefhumunu ifade eder. Bu hususlardaki tedbirlerin şiddetini ve hudutların genişliğini ölçmek büyük bir san'attır. Devlet san'atı işte budur. Bu san'atte isabetin derecesi hürriyetlerin hudutlarını çizen kanunda görülebilir.

ATATURK


devam edecek.....................
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

27 Eylül 1919
"Bolşeviklere gelince, bizim memleketimizde bu doktrinin hiçbir şekilde bir yeri olamaz.
Dinimiz, adetlerimiz ve aynı zamanda sosyal bünyemiz tamamiyle böyle bir fikrin yerleşmesine müsait değildir.
Türkiye'de ne büyük kapitalistler, ne de milyonlarca zanaatkar ve işçi vardır.
Diğer taraftan zirai bir problemimiz yoktur.
Son olarak, sosyal bakımdan dini prensiplerimiz bolşevizmi benimsemekten bizi uzak tutmaktadır."
(Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV., 1917-1938, Ankara, 1964, s.78)

YORUMSUZ.....

devam edecek...................
 

mopsy

Emektar
Üye
MERHABA!

6 Şubat 1921'de,

"Komünizm içtimai bir meseledir.
Memleketimizin hali, memleketimizin içtimai şeraiti, dini ve milli ananelerinin kuvvetli,
Rusya'daki komünizmin bizce tatbikine müsait olmadığı kanaatini teyit eder bir mahiyettedir."
(Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. III, 2. Baskı, s .20)


2 Kasım 1922'de,
"Şurası unutulmamalı ki, bu tarz-ı idare, bir bolşevik sistemi değildir.
Çünkü, biz ne bolşevizim ne de komünist; ne biri ne diğeri olamayız.
Çünkü, biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız.
Hülasa, bizim şekl-i hükümetimiz tam bir demokrat hükümetidir ve
Lisanımızda bu hükümet halk hükümeti diye yad edilir."
(Ag.e, c .3, 2. Baskı, s. 20)

BIZ KOMUNIST OLAMAYIZ,CUNKU DINIMIZE HURMET EDERIZ.


YORUMSUZ..................

devam edecek.....
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

"Bugün Avrupa'nın doğusunda bütün uygarlıkları ve hatta bütün insanlığı tehdit eden yeni bir güç belirmiştir. Bütün maddi ve manevi imkanlarını top yekün bir şekilde, dünya ihtilali gayesi uğruna, seferber eden bu korkunç kuvvet, üstelik Avrupalılar ve Amerikalılarca henüz malum olmayan, yepyeni siyasal metodlar tatbik etmekte ve rakiplerinin en küçük hatalarından bile mükemmelen istifade etmesini bilmektedir. Avrupa'da çıkacak bir savaşın başlıca galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya'dır. Sadece bolşevizmdir. Rusya'nın yakın komşusu ve bu memleketle en çok savaşmış bir millet olarak biz Türkler, orada cereyan eden olayları yakından izliyor ve tehlikeyi bütün çıplaklığıyla görüyoruz. Uyanan Doğu milletlerinin düşünce yapılarını mükemmelen sömüren, onların milli ihtiraslarını okşayan ve kinleri tahrik etmesini bilen bolşevikler, yalnız Avrupa'yı değil, Asya'yı da tehdit eden başlıca kuvvet halini almışlardır."
... bütün insanlığı tehdit eden...

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. 3, s. 94-95
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

Mustafa Kemal Pasa diyor ki:
"Devlet bireyin yerini alamaz, fakat, bireyin gelişme ve kalkınması için genel koşulları göz önünde bulundurmalıdır. Devlet eliyle yapılacak işler, bireyin büyük kar getirmediğinden dolayı yapmayacağı işler veya milli çıkarlar için gerekli olan ekonomik işleri kapsar. Özgürlüklerin ve yurt bağımsızlığının sağlanması ve korunması ile iç işlerinin düzenlenmesi nasıl devletin görevi ise, devlet vatandaşların öğretimi, eğitimi, sağlığıyla ilgilenmek zorundadır. Devlet, memleketin asayiş ve savunması için yollarla, demir yolları ile, telgrafla, telefonla, memleketin hayvanlarıyla, her türlü taşıtlarıyla, milletin genel servetiyle yakından ilgilidir. Memleket yönetiminde ve savunmasında, bu saydıklarımız, toptan, tüfekten, her türlü silahtan daha önemlidir. ... Özel çıkarlar çoğunlukla, genel çıkarlarla tezat halinde bulunur. Bir de, özel çıkarlar, en nihayet rekabete dayanır. Oysa, yalnız bununla ekonomik düzen kurulamaz. Bu kanıda olanlar kendilerini, bir serap karşısında, aldatılmaya terk edenlerdir. ...Bir de, ferdin kişisel çalışmaları, ekonomik kalkınmanın esas kaynağı olarak kalmalıdır. Ferdin inkişafına (gelişme) mani olmamak bilhassa iktisadi sahadaki özgürlük ve teşebbüsler önünde devletin kendi faaliyeti ile bir engel yaratmaması demokrasi prensibinin önemli esasıdır.
(Medeni Bilgiler ve M. K. Atatürk'ün El Yazıları, Afet İnan, s. 46-47)

...ferdin kişisel çalışmaları, ekonomik kalkınmanın esas kaynağı olarak kalmalıdır...

devam edecek.......
 

mopsy

Emektar
Üye
merhaba!

21 Haziran 1935'te,

"Türkiye'de bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü, Türk Hükümeti'nin ilk gayesi
Halka hürriyet ve saadet verme, askerlerimize olduğu kadar, sivil halkımıza da iyi bakmaktır."
(A.g.e., c. 3, 2. Baskı, s. 99)

"Rusya hariç olmak üzere bütün dünyada, her kişi menfaat ve zararı
Kendine ait olmak üzere hayatını düzenler.
Yalnız her kişiye çalışmalarında yeni yasal vasıtalar ve haklar verilir."
(Medeni Bilgiler ve M. K. Atatürk'ün El Yazıları, Afet İnan, s. 68)
 

Mustad'af

Tecrübeli
Üye
sevgili kardeşim,
Atatürk komünist değildi,hiç olmadı,
Ama gelgör ki,Atatürk ile Lenininn fotoğraflarını yanyana taşıyanlar bunu örtbas etmenin yolunu bulmuşlar,
Olsun:
"İkisi de anti emperyalistti"

Demokrasilerde çare tükenmiyor velhasıl...
 

mopsy

Emektar
Üye
sevgili kardeşim,
Atatürk komünist değildi,hiç olmadı,
Ama gelgör ki,Atatürk ile Lenininn fotoğraflarını yanyana taşıyanlar bunu örtbas etmenin yolunu bulmuşlar,
Olsun:
"İkisi de anti emperyalistti"

Demokrasilerde çare tükenmiyor velhasıl...
Selam!

Sn.Mustadaf: Hosgeldiniz.Foruma donmenizden cok memnun oldum.
Boyle bir baslik acacagimi bir yil once biri soylese gulerdim.
Ben yaklasik on yildir ilk defa son yilda turkce forumlari okumaya basladim.
Inanilmaz bir durum vardi.
A-teist ve komunistler Ataturkcu olmuslar.
Onu bayrak yapmislar.

Bu yuzden boyle bir baslik actim.
Bu forumda;"Ataturk akilli ondan a-teist" diyenler bile oldu.
Seriye baslama cumlelerim de suydu:

Dun Ataturk’e;”Jakobenci,fasist”diye saldiran Komunistler
Bugun Ataturk’u bayrak yapmislar.
Onlarla Ataturk'un uzakligi Miknatis ters kutuplari gibidir.

Leninle Ataturku karistirmislar.
Devrim kazasi yapmislar herhalde

Mulkiyet hakkini yok eden yoldas Leninin yanibasinda,
Turkiyede Mulkiyetci idareyi kurdu.
Yani bireyin mulkiyet hakkinin sonuna kadar savunucusuydu.
....DEVRIM KAZASI YAPMISLAR....
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 İzmir İktisat Kongresi’ni açış söylevinde
Programdan bahsolunduğu zaman, adeta denilebilir ki, bütün halk için bir say
Misak-ı millisi mahiyetinde olan program etrafında toplanmaktan hasıl olacak şekl-i siyasi Alelade bir fırka mahiyetinde tasavvur edilmemek lazım gelir.
Atatürk, Söylev ve Demeçler, Cilt II, s. 112

Atatürk’ün Kemalizm ile bağdaştırmadığı sol düşünce Bolşevizmdir.
Bizim görüşümüz, bilinir ki, Bolşevik ilkeleri değildir!
Ve Bolşevik ilkelerini milletimize kabul ettirmek için de
Simdiye kadar hiç düşünmedik ve teşebbüste bulunmadık.
TBMM. D. I, C.3,48, İçtima, S. 217/224, 14.08.1920

BOLSEVIKLIGI HIC DUSUNMEDIK!
HIC DUSUNMEDIK!
DUSUNMEDIK!
DUSUN....!
devam edecek...............
 
Üst Alt