Annelik Hüznü

Annelik Hüznü

Doğumdan sonraki ilk hafta içinde, yeni duruma uyum sa lamaya ve annelik rolüne alışmaya eşlik eden hafif huzursuzluk, yorgunluk, a lama krizleri, sinirlilik ve gerginlikle seyreden bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu durum, annelerin yüzde 50-70'inde görülür. 1-2 hafta içinde herhangi bir tıbbi müdahale olmadan düzelir. Bu tablo, annelik hüznü (maternity blues) olarak adlandırılır.

Eğer yakınmalar birkaç gün içinde geçmezse veya ruh halinde şiddetli ve ciddi nitelikte oynamalar başgösterirse tıbbi tedavi gerektiren "depresyon" tablosu ortaya çıkar. Klinik düzeyde do um sonrası depresyonu, do um yapmış annelerin yaklaşık yüzde 10'unda görülmekte ve genellikle do umdan sonraki üç ay içinde, bazen do umdan sonraki ilk yılı takiben ortaya çıkmaktadır.

Doğum sonrasındaki depresyonunun gelişmesinde risk faktörleri:​

· Daha geçirilmiş depresyon öyküsü bulunması,
· Ailede psikiyatrik hastalık öyküsü bulunması,
· Çocuk sahibi olmanın getirdi i sorumluluklar,
· Çatışmalı evlilik ilişkileri,
· Planlanmayan bir gebelik olması,
· Zorlayıcı yaşam olayları,
· Çocu un özürlü do ması,
· Geleneksel toplumlarda çocu un cinsiyetine yönelik beklenti ve de er yargıları.

Doğum sonrası depresyonun belirtileri:​

· Ağ lama krizleri,
· Bitkinlik,
· Huzursuzluk,
· İsteksizlik,
· Yetersizlik ve başedemeyece i duyguları,
· Sinirlilik,
· Suçluluk duyguları,
· Bebe in sa lı ı ve beslenmesiyle ilgili şiddetli kaygılar,
· Sürekli bir sıkıntı hali,
· Bedensel yakınmalar (başa rısı, uyuşma, bulantı, başdönmesi),
· İştahın azalması,
· Uykuya dalmakta güçlük ve gece sık sık uyanma,
· Sürekli yorgunluk hissetmek.

Yapılan çalışmalar, do um sonrası dönemin, hamilelik dönemine kıyasla ruhsal hastalıkların ortaya çıkması açısından 3-4 kez daha riskli oldu unu ortaya koymaktadır. A ır ya da hafif depresyon hali, hamilelikte en sık görülen ruhsal bozukluktur. Yaygınlı ı hekim ve ailelerin sandıklarından daha fazladır. Do um ve do um sonrasına ilişkin ruhsal bozuklukların tedavisi annemin ve bebe in sa lı ı ve gelişimi açısından çok önemlidir. Bu döneme özgü ruhsal reaksiyonların tedavisinde kadın hastalıkları uzmanıyla psikiyatrist işbirli i içinde olmalıdır.
 
Üst Alt