Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün; Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır.

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.

Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİNDE
UYGULANAN ALAN VE DAL PROGRAMLARI
Bakanlığımıza bağlı tüm meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulamaya konulan Yeterliliğe Dayalı Modüler Çerçeve Öğretim Programlarından 42 Alan ve 192 Dal programından ağırlıklı olarak aşağıdaki tabloda gösterilen Alan ve Dal programları uygulanmaktadır.
ALANLARDALLAR

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
Mutfak
Servis
Bar
Pastacılık
Host/Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs)
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

Ön Büro
Kat Hizmetleri
Rezervasyon
Operasyon
EĞLENCE HİZMETLERİ
Animatörlük
Çocuk Animatörlüğü

GIDA TEKNOLOJİSİ
Gıda Kontrol
Süt İşleme
Sebze ve Meyve İşleme
Hububat İşleme
Zeytin İşleme
Çay Üretimi ve İşleme
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ
Saç Bakımı
Güzellik Hizmetleri
Vücut Bakımı ve Masaj
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ
Yaşlı Bakımı
Hasta Bakımı
Engelli Bakımı
DENİZCİLİKYat Kaptanlığı
Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar.
Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır.

Öğrenciler; 10’uncu sınıfın sonunda sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen durumu ve fizikî kapasitesi ile sahip oldukları yeterlikleri de dikkate alarak meslek/dal seçimi yaparlar. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam imkânları da dikkate alınır.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karşılığında sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir.
Öğrencilere programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak;
1. Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecek,
2. Seçtiği alanın temel yeterliklerine sahip olabilecek,
3. Yöneldiği dalın/mesleğin gerektirdiği görev ve işleri yapabilecek,
4. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecek şekilde alanın ve mesleklerin yeterlikleri dikkate alınarak eğitim ve öğretim faaliyetleri uygulanır.

İŞLETMELERDE (BECERİ) MESLEK EĞİTİMİ UYGULAMALARI

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenciler, sektörün özelliği doğrultusunda; her yıl turizm bakımından hareketsiz olan Ekim-Mart ayları arasındaki altı aylık sürede okulda eğitim görürlerken; turizm mevsimi ile birlikte, Nisan-Eylül ayları arasındaki ikinci altı aylık dönemde turizm işletmelerinde uygulamalı eğitim görmektedirler.
Mezunların yabancı dil bilgisi ile birlikte, turizm işletmelerinde yoğun bir uygulama progr***** tabi tutularak yetiştirilmeleri bu okullara ve mezunlarına olan talebi artırmaktadır.

Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerlerince yaşlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 60’ı oranında ücret ödemesinin yanı sıra, sigortaları da Bakanlığımız imkânları ile yapılmaktadır.
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde uygulanan bu model, Türkiye’nin yanı sıra, turizm potansiyeli bulunan diğer ülkeler için de örnek alınabilecek bir eğitim modelidir. Öğrenciler Avrupa’da çeşitli alanlarda başarı sağlamış ve ödüller almışlardır.

Mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler.
Ayrıca, 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

KAYIT-KABUL ŞARTLARI

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu öğrenciler merkezi sınav sistemi ile kabul edilmektedirler. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olan öğrenciler ayrıca mülâkata tabi tutulurlar.

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin pansiyonu bulunması halinde bu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı ve burslu okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili yönetmelik hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağlanır.

Cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunmaması halinde bu haktan yararlanamazlar. Bu öğrencilerde ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanmış olmak şartı aranmaz. Burslu okumak isteyenlerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına girip başarılı olmaları gerekir.
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- İlköğretim Okulu mezunu olmak,
3- Sağlığı ve fiziki durumu otelcilik ve turizm eğitimine, turistik tesislerde görev yapmaya uygun olmak,
4- Okul müdürlüğünce yapılacak mülâkatta başarılı olmak,
5- İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak,
6- Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak.
 
  • Etiketler
    anadolu otelcilik meslek lisesi
  • Üst Alt