AMİN ne demek? Neden Kuran'da Yok?

B

bursali68

Ziyaretci
Yazım şekliniz aynı
alıntılama üslubunuz aynı
şehir aynı
Cümle sonlarına eklediğiniz


terimi aynı

Cümle kurma metodunuz aynı,
Düşünce yapınız aynı

Bu kadar çok AYNI olan iki üye arasında bir bağ vardır....

işte bu 7 nedenden dolayı böyle bir ihtimali düşünüyorum...Şu cümleye bakan zaten sizin nasıl bir hastalığa müptela olduğunuzu alenen görür... Bişey yazmaya gerek yok..Gözünüzün önünde KUR' AN ayetlerini görmüyorsan sana ne diyim kaç tane ayet var yukarda....

Hangisi çelişkili çelişkiyi göster...


bazı, İTİKADI BOZUK, Dinden ve İSLAM dan bihaber, aklına göre KUR'AN yorumlayıp görmek istediği şekle sokmaya gayret edip, HADİS inkarı ile de RESULLULLAH S.A.S sevgisi ve itibarını gözler önüne seren zihniyet ile tartışmaya hiç niyetim yok....

Selametle.....

YALANCI VE İFTİRACILIĞI BIRAK....!!!! Aynı kişi olduğumuzu ispat et....Bu forumda aynı şehirlerden olan bir çok arkadaş var...Ve bu bir çok arkadaştan da aynı tarz konuşan ve yazanlar var...Ne yapacağız " Bunlar aynı kişi İFTİRASINI ve YALANINI " mı atacağız....


Evet ispatını bekliyorum,ispat edene dek te benim açımdan İFTİRACI VE YALANCISIN...!!! Ve böyle de MUAMELE göreceksin...!!!
 
B

bursali68

Ziyaretci
senin gibi cahillere ancak SELAMETLE denir....

Söylediğinin arkasında dur eğer mert isen ve İSPATLA....!!! Yoksa YALANCI ve İFTİRACISIN...!!! Bir isim,IP, MSN ,...vb. İSPAT...İSPAT...İSPAT BELGE DÜŞKÜNÜ ....!!!

Yalanla dolanla barınamazsın...Sonuna dek de seni bu YALANIN ve İFTİRAN takip edecektir...!!!
 
Kuran: "Dinde zorlama yoktur.” Bakara Suresi 256
Hadis: "Dinini değiştireni öldürün.” Nesei 78/14,Buhari 12/1883

Kuran: "Gerçekten Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediğini bağışlar.” Nisa Suresi 48
Hadis: Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır. BuhariTesavir, 89

Hadis: “Kalbinde hardal tohumu kadar kibir bulunan cennete giremez. Yine kalbinde hardal tohumu kadar iman olan da cehenneme giremez.”

alın birkaç hadis.

syn.ammar siz bir girdaba düşmüşsünüz ve hayatınız karmakarışık olmuş.dünya ve ahiret düşünceleriniz arap saçı gibi.

Allah yar ve yardımcınız olsun.

Dost'ça kalın... bunu bile birilerine ve biryerlere benzettinizya bravo....
 
selametle...selametle çelik suat....

"dinden döneni öldürün..". EBU DAVUT 4351 / TİRMİZİ 1485, 1458/ MÜSLİM 1676

AÇIKLAMASI:

6- Müslümanın Kanını Mubah Kılan Şeyler Babı


25- (1676) Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Hafs b. Gıyâs ile Ebû Muâviye ve Veki', A'meş'den, o da Abdullah b. Mürra'dan, o da Mesrûk'dan, o da Abdullah'dan naklen rivayet etti. (De*miş .ki) : Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

«Allah'tan başka ilâh olmadığına ve benim Resûlüllah olduğuma şe-hâdet eden müslüman bir kimsenin kanı ancak üç şeyden biri ile helâl olur:

1- Zina eden seyyib,

2- Cana karşı can,

3- Dînini terk edip, cemaatten ayrılan!» buyurdular.(...) Bize İbnİ Nimeyr rivayet etti. (Dedi ki) : Bize babam rivayet etti. H.

Bize İbni Ebî Ömer de rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Süfyân rivayet etti. H.

Bize tshâk b. İbrahim ile Aliy b. Haşrem dahî rivayet ettiler. (Dedi*ler ki) : Bize îsâ b. Yûnus haber verdi.

Bu râvilerin hepsi A'meş'den bu isnâdla bu hadîsin mislini rivayet etmişlerdir.26- (...) Bize Ahmed b. Hanbel ile Muhammed b. El-Müsennâ ri*vayet ettiler. Lâfız Ahmed'indir. (Dediler ki) : Bize Abdurrahman b. Meh-dî, Süfyân'dan, o da A'meş'den, o da Abdullah b. Mürra'dan, o da Mes*rûk'dan, o da Abduüah'dan naklen rivayet etti. (Demiş ki) : Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) aramızda ayağa kalkarak şöyle buyurdular:

«Kendisinden başka ilâh olmayan Allah'a yemîn ederim ki, Allah'tan başka ilâh olmadığına ve benîm Resûlüllah olduğuma şehâdet eden müsIüman bir adamın kanı helâl olmaz. Ancak üç kişi müstesna! İslâm'ı terk eden, cemaati bırakan yahut cemaatten ayrılan (burada Ahmed şekket-miştir) zina eden dul ve cana karşı can!»

Ameş demiş ki: «Ben bunu İbrahim'e rivayet ettim. O da bana Es-ved'den, o da Âişe'den naklen bunun mislini rivayet etti.»(...) Bana Haccâc b. Eş-Şair ile Kaasim b. Zekeri yy â da rivayet et*tiler. (Dediler ki) : Bize UbeyduUah b. Musa, Seyhan'dan, o da A'meş'den her iki isnâdla birden Siifyân hadisi gibi rivayette bulundu. Bunlar ha*diste:

«Kendisinden başka ilâh olmayan Allah'a yemîn ederim ki...» cümle*sini zikretmemişlerdir.

Bu hadîsi Buhâri ile Tirmizî «Diyât» bahsinde; Ebû Dâvûd «Hudûd»da; Nesaî «Muharebe» ve «Kaved» bahislerinde muhtelif râvilerden tahrîc etmişlerdir.

Hadîs-i şerifte bir müslumanın ancak üç sebepten biri ile öldürüle-bileceği bildirilmektedir. Birinci sebebi seyyibin zina etmesidir.

Seyyib: Bekâr olmayan demektir. Bundan murâd —hâlen evli olsun olmasın— başından sahîh nikâh geçen erkek ve kadındır. Henüz nikah*lanmamış kıza Arablar «Bikr» derler.

Şeriat ıstılahında, başından nikâh geçen erkeğe «Muhsan» kadına «Muhsane» denilir.

Muhsan: Kal'alanmış; muhkem surette muhafaza altına alınmış mâ*nâsına gelir. Nikâh insanı zinadan muhafaza ettiği için evliye veya ba*şından nikâh geçene bu isim verilmiştir.

îslâm hukukuna göre muhsan olarak zina eden erkek ve kadının ce*zası taşlanarak öldürülmektir. Taşlamaya hususî tabîri ile «Recim» de*nir. Muhsanın recim edileceğine, muhsan olmayan zâniye de yüz dayak vurulacağına bütün ulemanın ittifakı vardır. Yeri gelince bu hususta taf*silât verilecektir. îkinci sebep: Cana karşı candır. Bundan murâd: Kı-sâsdır. Yâni haksız yere insan Öldüren kimsenin cezası ölümdür. Hanefîler bu hadîsle istidlal ederek zimmî mukabilinde müslümanın, köle mukabilinde hurrun öldürüleceğine kail olmuşlardır.

Üçüncü sebep : Dînini terk ederek İslâm cemaatinden ayrılmaktır. îslâm dininden dönene «mürted» denir. Bir erkek —meâzallah— dinin*den döner de küfründe ısrar ederse bütün ulemânın ittifakı ile kendisine ölüm cezası verilir. İrtidâd eden kadının hükmü dahî ekser-i ulemâya göre budur. îmam Âzam (Rahimertullah) kadınlarla çocuklann öl*dürülmesini yasak eden delilin umumu ile istidlal ederek: «İrtidâd eden kadın Öldürülmez.» demiştir.

Ulemâdan bazıları hadîs-i şerifteki «cemaatten aynlan> ifadesi ile istidlal etmiş; ve: «tcmâla sabit Olan bir hükmü inkâr eden dînden çı-kar!> demişlerdir. Sahih kavle göre dînden çıkmak için inkâr edilen hük*mün namaz, oruç gibi zarurâtı dîniyyeden olması lâzımdır.

Ulemâ bu hadîsin, cemaatten ayrılan bâgîlerle haricîlere de şâmil olduğunu söylemişlerdir. Hadîs-i şerîf ölüm cezasının bu üç hale münha*sır olduğunu gösteriyor. Îbnü'l-Arâbî bâzı Mâlikîler'-den naklen ölüm cezasının on sebeple verilebileceğini söylemiş: «Fakat bunlar hiç bir surette bu üç şeyden hâriç değildir. Çünkü sihir yapan, Allah'a, Peygamber'e veya Melekler'e söven kimse kâfirdir...» demiştir. Hadîsin mensuh olduğunu söyleyenler de vardır.

SAHİHİ MÜSLİM / 28- KASÂME, MUHAKİBLER, KISAS VE DİYETLER BAHSİ


1. Dinden Çıkan Kişi (Mürted) Hakkındaki Hüküm


4351... İkrime (r.a)'den rivayet edildiğine göre:

Hz. Ali (r.a) dinden çıkan bir takım insanları ateşte yaktı. Bu (haber) Abdullah b. Abbas'a ulaştığında Abdullah (r.a) şöyle dedi:

(Ben olsaydım) Onları ateşte yakmazdım. Çünkü Rasûlullah (s.a) "Allah'ın azabı ile cezalandırmayınız" buyurdu. Ama, Rasûlullah'ın sözü sebebiyle onları öldürürdüm. Çünkü Rasûlullah (s.a) "Kim dinini değiştirirse onu hemen öldürünüz" buyurdu.

Bu sözler Hz. Ali'ye ulaşınca; "Vah îbn Abbas!" dedi.

SUNEN_I EBU DAVUT....../37. HADLER BÖLÜMÜ...

öyle aklına göre KUR'AN yorumlarsan bozuk itikadın ile işte böyle şaşırırsın...

Bilmediğin konularda konuşurken dikkat etmeni tavsiye ederim...

Sen sahih bir hadisin ne amaçla söylenmiş olduğunu bilmeden getirip AYET ile HADİS i TERS düşürmeye gayret edersen çok hataya düşersin önce kusur vqe eksiklik arama maksadı ile değil öğrenme maksadıyla araştırırsan gerçekleri görürsün..
 
Son düzenleme:

Katre_i Saadet

Uzaklaştırıldı
selametle...selametle çelik suat....

sayın ammar;
şeytan tek bir varlık değildir. ..herhangi bişeyi ispat etmenize gerek yoktur. her şey ortadadır.şeytanın nasıl insanların kafalarına girip aynı cümleleri tekrarlattığı alenen görülmektedir. siz sıkmayın canınızı sayın ammar.inandığınız için hiçbirşey kaybetmeyeceksiniz ama onlar inanmadıkları için çok şey kaybedecekler.manasını yitirmiş din dışı inançlarla fazla meşgul olmamak lazım.sayın ammar bu tip kişilerle yalnızca Bulaşık yıkarken tv seyretmenin incelikleri gibi çeşitli konular hakkında tartışabiliriz. ötesi boylarını aşıyor ve olayı kişiselleştirmekten öteye gidemiyor.

Allaha emanetsiniz sayın ammar.
 
sayın ammar;
şeytan tek bir varlık değildir. ..herhangi bişeyi ispat etmenize gerek yoktur. her şey ortadadır.şeytanın nasıl insanların kafalarına girip aynı cümleleri tekrarlattığı alenen görülmektedir. siz sıkmayın canınızı sayın ammar.inandığınız için hiçbirşey kaybetmeyeceksiniz ama onlar inanmadıkları için çok şey kaybedecekler.manasını yitirmiş din dışı inançlarla fazla meşgul olmamak lazım.sayın ammar bu tip kişilerle yalnızca Bulaşık yıkarken tv seyretmenin incelikleri gibi çeşitli konular hakkında tartışabiliriz. ötesi boylarını aşıyor ve olayı kişiselleştirmekten öteye gidemiyor.

Allaha emanetsiniz sayın ammar.Sizde ALLAH C.C a emanet olunuz....
 
tamam da söyledikleriniz hep birlerinin sözleri;
(...) Bize İbnİ Nimeyr rivayet etti. (Dedi ki) : Bize babam rivayet etti. H.
Bize İbni Ebî Ömer de rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Süfyân rivayet etti. H.
Bize tshâk b. İbrahim ile Aliy b. Haşrem dahî rivayet ettiler. (Dedi*ler ki) : Bize îsâ b. Yûnus haber verdi.
Bu râvilerin hepsi A'meş'den bu isnâdla bu hadîsin mislini rivayet etmişlerdir.
ona onu demiş, bu buna bunu demiş, şu şundan bunu duymuş. suyunun suyunun suyu.... bırakın bunları syn.ammar...
Kitabında Allah c.c diyormu bu dediklerinizi.anlatmayın bunları bana.
"Dinde zorlama yoktur.” Bakara Suresi 256
Bitti.bunun üstüne söz olurmu? Olur derseniz sizinle zaten fikir alışverişi veya tartışma yapmam.
insanları hiçbir şekilde din adına zorlayamazsınız.bu kadar açık ve net.
Bunu inkar eden Allah'ı inkar eder, küfüre sapar.
şimdi Cukkalı Ahmet Hoca'nın anlattığı bir fıkra geldi aklıma:)))

gayri müslim bir insan müslüman olmak istiyormuş,
arkadaşı olan müslüman kişiye yardım etmesini istemiş, arkadaşıda o gayri müslimi caminin im***** götürmüş;

gayri müslim: efendim ben müslüman olmak istiyorum,
imam: tamam evladım, tekrarla ozaman, Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden âbduhu ve Resuluhu......
gayri müslim: tekrarlamış ve, tamammı oldum mu şimdi müslüman???
imam: daha SÜNNET var, sünnet olan lazım,
gayri müslim:tamam hemen olayım...
gayri müslim:şimdi oldummu müslüman???
imam: yoook!!! daha namaz var!!!
gayri müslim: tamam tarif et hemen yapayım,,,
imam: olmaz ondan önce abdest var, gusül var, zekat var, hac var(bunlar paraa dayanan işler tabi)
gayri müslim: ooo!!! işimiz biraz zor galiba,,,, neyse ben vazgeçtim der,,,,
imam: oolllmmmaaazzzz!!! dinden çıkmış sayılırsın!!!
gayri müslim: olsun, sayılayım. benim için sorun değil.
imam: olmaazzz!!! müslümanlığa hadis var DİNDEN ÇIKANIN KAFASINI KESİN diye,,,
gayri müslim: haydaaaa!!! bu nasıl Din???
gayri müslim:Dine girerken aşağıyı kesiyorlar, çıkarken yukarıyı!!!:(((

tamda düşüncelerine cuk diye oturdu. valla necisiniz anlamadım.syn.bursali68 'in bahsettiği gibi varmışsınız.hatta fazlasını bile gördüm.

bu sefer dost'ça kalın... demiyorum. nerdeyeseniz orada kalın.aman kimseye yaklaşmayın....
 

Katre_i Saadet

Uzaklaştırıldı
bu kervan itlerin ürümesiyle yürüyen bir kervan ..dolayısıyla cefasız sefa süremeyeceğimizi bildiğimizden bazı kişilerin sözleri bize it ürümesi gibi gelmektedir.
ve ayrıca Bazı GÜYA Müslümanlar dindar olmak istedikleri halde kendi çıkarları için mücadeleden kaçıyorlar.
 
Üst Alt