• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Allah’a mı kul olacağız Şeyhleremi?

Okunuyor :
Allah’a mı kul olacağız Şeyhleremi?

Ammar

Kıdemli
Üye
44. (Onları) apaçık belgelerle, kitaplarla (gönderdik). İnsanlara ken*dilerine ne indirildiğini açıklayasın ve onlar da iyice düşünsün*ler diye sana da bu zikri indirdik.

Yüce Allah'ın: "Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkekler*den başkasını peygamber göndermedik" buyruğundaki; "Vahy et*tik* ifadesi genel olarak; şeklînde "ya" ile ve "ha" harfi üstün olarak okunmuştur. Hafs ise Asım'dan -İşaret edilen şekilde- "azamet nunu" ve "ha" harfini esreli olarak okumuştur. Bu âyet-i kerime Muhammed (sav)ın pey*gamberliğini inkâr edip: Allah elçisi insan olmayacak kadar büyüktür, ne di*ye bize bir melek göndermedi, diyerek peygamberliğini inkar eden Mekke müşrikleri hakkında inmiştir. Yüce Allah onların bu iddialarını: "Biz senden önce* ey Muhammed, geçmişteki ümmetlere "de kendilerine vahyettlğimîz erkeklerden" Âdemogullanndan "başkasını peygamber göndermedik" buyruğu ile onların iddialarını reddetti.

"Eğer bilmiyorsanız zikir ehHne sorun." Sufyan der ki: Bununla kitap ehlinin müminlerini kastetmektedir. Onlara sorduğunuz takdirde bütün pey*gamberlerin birer beşer olduğunu size haber vereceklerdir. Anlamın" şöyle ol*duğu da söylenmiştir: Si^ kitap ehline sorunuz, onlar iman etmeseler dahi bü*tün peygamberlerin beşer arasından gönderildiğini iti raf-.edeceklerdir. Bu an*lamdaki bir açıklama İbn Abbas ve Mücahıd'den de rivayet edilmiştir İbn Abbas der ki: Zikir ehli Kur'ân ehli demektir. îlim ehli oldukları da söylenmiş*tir ki, anlamları birbirlerine yakındır.

"Apaçık belgelerle ve kitaplarla" denildiğine göre "apaçık belgelerle" an*lamındaki buyruk, "göndermedik" buyruğuna taailuk etmektedir. İfadede tak*dim te'hir vardır. Yani Biz senden önce apaçık belgelerce ve kitaplarla ancak kendilerine vahy ettiğimiz erkekleri peygamber olarak göndermişizdir. Bu el-Kelbî'nİn görüşüdür.

Şöyle de açıklanmıştır; ifadede "gönderdik" buyruğunun delil olduğu hazfedilmiş sözler de vardır. Biz onları apaçık belgelerle ve delillerle gönder*dik, demektir. Bu durumda "apaçık belgelerle" buyruğu "göndermedik" an*lamındaki buyruğa taalluk etmemektedir. Çünkü; Başka" edatından ön*ceki ifadeler (bu buyrukta göndermedik anlamındaki fiildir) bu edattan son*ra gelen ifadelerde amel etmez. O bakımdan bu, takdiri olarak var olduğu ka*bul edilen "gönderdik" fiiline taalluk etmekte olup, onları apaçık belgeler*le gönderdik, demektir. "Apaçık belgeler" anlamındaki kelimenin ^bilmiyor*sanız" anlamındaki [afzın mefulu olduğu ve "apaçıkbelgelerle" anlamında*ki kelimenin başındaki "be" harfinin zâid olduğu, yahutta kaste*diyorum" takdiri ile nasb edildiği de söylenmiştir. Nitekim el-Aşa da şöyle de*miştir:

"Kabileye korku salan birşey gelecek olursa o koruyamaz da Böyle bir söz de söyleyemez; ancak o ayıplanan bir kimsedir."

Bu ifade, bu sözlerimle ayıplanan kimseyi kastediyorum, anl***** gelir. "Apaçık belgelerden kasıt kesin deliller ve burhanlardır. "ez-Zubur" ise kitaplar demektir. Buna dair açıklamalar daha önce Al-i İmran Sûresi'nde (3/184. âyetin tefsirinde) geçmiş bulunmaktadır.

"İnsanlara* ahkâm vaad ve tehdit türünden olan şeylerden "ne indiril*diğini'' söz ve davranışlarınla "açıklayanın ve onlar iyice düşünsünler" ve böylelikle ibret alsınlar "diye sana da bu zikri" yani Kur'an'ı "indirdik." Bu*na göre Rasûlullah (sav) şanı yüce Allah'ın Kitabında mücmel bıraktığı na*maz, zekât ve buna benzer etraflıca açıklamamış olduğu hükümlerden, yü*ce Allah'ın muradını beyan edicidir. Bu anlamdaki açıklamalar bundan ön*ce kitabımızın mukaddimesinde yeteri kadarı ile geçmiş bulunmakladır.

El Camiu-li ahkami Kur-an / Kurtubi
 

Arkun

Tecrübeli
Üye
Kardeşim sana bir kaç sualim olacak iznin ile...
Bu hal kavramından bahsetmişsin ama içeriği nedir, ne demek istedin açarmısın biraz..?
Bu sözünüzün anlamı ŞİRK içeren bir bilgi olabilirmi sizce de çünkü bakınız ALLAH C.C ne diyor..
(29) Ancak alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. TEKVİR SURESİ

ŞİRK ne demektir ALLAH C.C a ait bir vasıf, sıfat veya özelliği, başka varlık ve nesnelere isnad etmek,( ortak koşmak demektir.)


Altı çizgili vermiş olduğum kısım yine ŞİRK kokan bir yorum ile başlamamışmı...? Çünkü ben şöyle bir hadis biliyorum...

Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

"Bu ümmetin şirki karanlık bir gecede dümdüz bir kayanın üzerinde yürüyen siyah bir karıncanın ayak sesinden daha gizlidir."

Bunun üzerine Ebu Bekir radiyAllahu anh Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem'e:

"Bundan nasıl kurtulabiliriz?" dedi.

Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem:

"Şu duayı okursan ondan kurtulursun:

"Allah'ım! Bildiğim şeylerde şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim şirkten de senin affını dilerim" de." buyurdu. (Hakim, Ebi hatim sahih senedle rivayet etti)


cümlenin devamı ise size de düşünüyorum öyleyse varım Descartes diyen felsefi bir atmosfer hissi uyandırmıyormu..? oysaki felsefe içeren bu tip sözler ve cümleleri ne ALLAH C.C un gönderdiği hiç bir RESULUNDE, ne ashab da ne alimlerde göremezsiniz, bu sizede biraz garip gelmedimi..? Sanki İSLAM da olmayan bir takım telkinler sezinliyorum ben...?

bu dediğinizde KUR-AN ile çelişiyor... Bakınız ALLAH C.C ne diyor;

Allah, kimi saptırırsa; onu hidayete erdirecek yoktur.
Allah, kimi de hidayete erdirirse; onu saptıracak yoktur. ZUMER SURESİ 36-37


Sizin iradeniz ile yapmaya çalıştığınız şey için öncelikle, razı etmeniz gereken ALLAH C.C yokmu sizce..? ve neticnin olumlu olup olmaması ŞEYH in iyi veya kötü olduğunamı dalalet eder...? :prv:
hal nedir
ilmi yaşamanızdır,bir yaşam tarzı haline getirmenizdir
O bizim istediğimiz şeyleri yaratır ama isteğimizden bizler sorumluyuz daha doğrusu niyetler bize aittir yine isteme gücü Allah c.c aittir
söylediklerimde bir şirk olduğunu düşünmüyorum elbette her şey O nu razı etmek için yapılır bir şeyhe uyulması da edebi ve adabı öğrenmek içindir
 

uzak yollar

Tecrübeli
Üye
hal nedir
ilmi yaşamanızdır,bir yaşam tarzı haline getirmenizdir
O bizim istediğimiz şeyleri yaratır ama isteğimizden bizler sorumluyuz daha doğrusu niyetler bize aittir yine isteme gücü Allah c.c aittir
söylediklerimde bir şirk olduğunu düşünmüyorum elbette her şey O nu razı etmek için yapılır bir şeyhe uyulması da edebi ve adabı öğrenmek içindir
Hal Allaha kul olmaktır.
Allaha kul olmak bir yaşam tarzıdır.Niyetde,istemede kişiye aittir.
Allahı razı etmek için,Kitabına ve rasullerine vede Rasulleri gibi yaşayanlara tabii olursunuz.Bu bağlılık ne olursa olsun sorgusuz olamaz.
Kime bağlanırsanız bağlanın,Allahın ve kitabının çizgisinde bağlanabilirsiniz.
Sorgusuz teslimiyet sadece Allahadır.
Sorun bir şeyhe bağlanmakta değildir elbet,
sorun Allahın hudutlarını çiğneyenlerden uzak durmaktır.
Bağlandığınız yerler,Allah ve Rasulünün emrine uygun tarzı seçmişse elbette güzel bir bağlılıktır.Değilse sonu hüsranla biten aşklara benzer.
Biz nasıl uyugun olup olmadığını anlayabiliriz kişilerin tarzını?
Tabiki Kitabımızı en güzel şekilde anlamak için okuyarak.
Anlaşılmayan bir kitabın muhatabı olabilirmiyiz.
 

Ammar

Kıdemli
Üye
hal nedir
ilmi yaşamanızdır,bir yaşam tarzı haline getirmenizdir
O bizim istediğimiz şeyleri yaratır ama isteğimizden bizler sorumluyuz daha doğrusu niyetler bize aittir yine isteme gücü Allah c.c aittir
söylediklerimde bir şirk olduğunu düşünmüyorum elbette her şey O nu razı etmek için yapılır bir şeyhe uyulması da edebi ve adabı öğrenmek içindir
güzel kardeşim zaten ben inanmış bir insanın bile, bile şirk koşabileceğine ihtimal vermem..

zaten demek istediğimin özü hadis de mevcut anlamış olmanı ümid ediyorum..

"Bu ümmetin şirki karanlık bir gecede dümdüz bir kayanın üzerinde yürüyen siyah bir karıncanın ayak sesinden daha gizlidir."

Bunun üzerine Ebu Bekir radiyAllahu anh Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem'e:

"Bundan nasıl kurtulabiliriz?" dedi.

Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem:

"Şu duayı okursan ondan kurtulursun:

"Allah'ım! Bildiğim şeylerde şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim şirkten de senin affını dilerim" de." buyurdu. (Hakim, Ebi hatim sahih senedle rivayet etti)


:prv:
 

uzak yollar

Tecrübeli
Üye
Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir. Onları karanlıklardan nura çıkarır; inkar edenlerin velileri ise tağut'tur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar, ateşin halkıdırlar, onda süresiz kalacaklardır. (Bakara Suresi, 257)

Allah, sizin düşmanlarınızı daha iyi bilendir; bir veli (en güvenilir bir dost) olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah yeter. (Nisa Suresi, 45)

Allah, sizin düşmanlarınızı daha iyi bilendir; bir veli (en güvenilir bir dost) olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah yeter. (Nisa Suresi, 45)

Ne sizin kuruntularınızla, ne de Kitap Ehlinin kuruntularıyla değil. Kim kötülük yaparsa, onunla ceza görür; o, Allah'tan başka bir veli (dost) ve bir yardımcı bulamaz. (Nisa Suresi, 123)


De ki: "O, gökleri ve yeri yaratırken ve O, (hep) besleyen (hiç) beslenmezken, ben Allah'tan başkasını mı veli edineceğim?" De ki: "Bana gerçekten Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve: Sakın müşriklerden olma." (denildi.) (En'am Suresi, 14)
 

sailor

Amatör
Üye
Şeyhler size sadece yol gösterir.Zaten Allah'ın yolunda olan bir insan ondan başka kimseye kul olmayacağını bilir.Şeyhler sadece Allah'a daha iyi bir kul olabilmemiz için bize yol gösterirler."Yalnız Allah'a kulluk eder, yalnız Allah'tan yardım dileriz."
 
Üst Alt