• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Allah neden biz ifadesini kullanıyor?

Okunuyor :
Allah neden biz ifadesini kullanıyor?

ashenarşi

Kıdemli
Üye
Allah neden biz ifadesini kullanıyor?

Yazar: Sorularla Risale, 04-5-2010
Kur'an'da Cenab-ı Hak zaman zaman zatıyla ilgili yerlerde "biz" ifadesi kullanır. Mesela şu ayetlere bakalım:

"Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız." (Hicr Suresi, 15:9)

"Biz insanı en güzel biçimde yarattık." (Tin Suresi, 95:4)

Müfessirler bu gibi ayetlerde kullanılan çoğul kipinin "azamet" ifade ettiğini bildirirler. Türkçede bunun bir örneğini "siz" ifadesinde görürüz. Bizden büyük olanlara hürmeten "sen" demek yerine "siz" demeyi tercih ederiz. Buradaki "siz" ifadesi çoğul anlamda kullanılmadığı gibi, tek olan Allah hakkında bazı ayetlerde geçen "biz" ifadesi çokluk anl***** gelmez.

Dikkat edilirse Cenab-ı Hakk'ın "biz" dediği yerlerde sebeplerin kullanımı da söz konusudur. Mesela, üstte verilen ayetlere baktığımızda Kur'anın indirilişi ve insanın yartılışı anlatılmaktadır. Kur'anın indirilmesinde Hz. Cebrail, insanın yaratılmasında ise anne ve babası sebep olarak görev yapmaktadır.

İşaratul İ'caz Tefsiri S:200 de Bediüzzaman Hazretleri mevzuyu şu şekilde ifade etmektedir.

"(inni)-3- melaikenin, (etec'elu)-4- ile yaptıkları istifhamdan anlaşılan tereddütlerini reddetmekle, meselenin azamet ve ehemmiyetine işarettir.

(inni): Burada (ya) mütekellim-i vahde ile, (veiz kulna)-5- 'da mütekellim-i maalgayr zamirinin zikirlerinden şöyle bir işaret çıkıyor ki: Cenab-ı Hakkın halk ve icad fiilinde vasıtanın bulunmadığına, kelam ve hitabında vasıtaların bulunduğuna işarettir. Bu nükteye delalet eden başka ayetler de vardır. Ezcümle, (inna enzelna ileykel kitabe bilhakki litehküme beynennasi bima erakellahu)-6- ayet-i kerimesinde azamete delalet eden (na) zamir-i cem'i, vahiyde vasıtanın bulunduğuna işaret olduğu gibi,(bima erakellahu) -7- 'de müfred hükmünde olan Lafza-i Celal, manaları ilham etmekte vasıtanın bulunmadığına işarettir. " (8)


3- Muhakkak ki Ben...

4- Yaratacak mısın?

5- Hani biz demiştik...

6- Muhakkak ki Biz, Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye Kur'an'ı sana hak ile indirdik. (Nisa Sûresi: 105.)

7- Allahın gösterdiği şekilde.

(8) bk. İşarat-ül İ'caz, Otuzuncu ayetin tefsiri.

Konuyu farklı bir boyutta değerlendirmeye devam ediyoruz.

Önce bir hususu belirtelim: Cenab-ı Hak Kur'ân-ı Kerimde, her zaman "ben" yerine "biz" diye hitap etmiyor. Âyetler hep bu şekilde sıralanmıyor. Yerine göre, "Ben", mevzuunun gelişine, meselenin anlatılışına göre hitap tarzları da değişiyor.

Nitekim meallerini vereceğimiz şu âyet-i kerimelere dikkat edilirse bu husus açıkça görülür:

"Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim nimetlerimi hatırlayın ve son peygambere iman edeceğinize dair Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, Ben de size verdiğim sözü yerine getirip mükâfatınızı vereyim. Ve sadece Benden korkun." 1

"Kullarım senden Beni sordukları vakit de ki, muhakkak Ben çok yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyle ise onlar da Benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler ki, doğru yolu bulmuş olsunlar."2

"Bana dua edin, icabet edeyim." 3

"Ben cinleri ve insanları ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım" 4

Evet, sadece birkaç misal olması bakımından meallerini verdiğimiz bu âyetler gibi daha pek çok âyet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz, kendi zâtından "Ben" mânâsına gelen zamirlerle ifade etmektedir. Bu âyetlere dikkat edilirse, "Bana verdiğiniz sözü", "Kabul ederim", "Beni sordukları vakit", "Benden korkun" gibi ifadelerin doğrudan Cenab-ı Hakkın zâtıyla ilgili olduğu ve arada hiçbir vasıta kabul etmeyeceği görülür. İşte Allah'ın "Ben" diye hitap ettiği âyetlerin büyük ekseriyeti hep zâtıyla ilgilidir.

"Biz" diye hitap edilen âyet-i kerimelerde ise, umumiyetle arada bir vasıta vardır. Meselâ Kur'ân'ın indirildiğini haber veren bütün âyet-i kerimelerde "Biz indirdik" buyurulur. Bütün âyetler vahiy kanalıyla indirildiğine göre, burada Allah ile Peygamber (a.s.m.) arasındaki vasıta, bir melek olan Cebrail'dir (a.s.). Yine "Bulutla gölge yaptık"5 gibi âyetlerde işi yaptıran Allah, işi yapan "Allah'ın memurları" mesâbesindeki meleklerdir. Ancak burada, meleklerin "memur" olarak vasıflandırılmasını, insanların işlerini kolaylaştırmak için kullanma zorunda kaldıkları memurlarla kıyaslamaktan kaçınmak lâzımdır. İnsanlar acizliklerinden dolayı memur tutuyorlar; Cenab-ı Hak ise kâinatta hükmeden kudretinin icraatını ilân etmek, onlar vasıtasıyla azametini bildirmek için melekleri istihdam ediyor.

Zaten birçok müfessirimiz, bu çeşit âyet-i kerimelerde Cenab-ı Hakkın kendi azamet ve kudreti, ulûhiyet ve kibriyâsı ile hitap ettiğini bildirirler. Yâni Cenab-ı Hak, Esmâü'l-Hüsnâsı ve sıfatlarıyla birlikte hitap ederek, kendi büyüklüğünü ve celâlini bildirmektedir.

Meselâ, "Kur'ân'ı kesinlikle Biz indirdik, elbette onu yine Biz koruyacağız"6 mealindeki âyet-i kerimenin metninde "biz" mânâsına gelen dört kelime vardır. Burada hem Cenab-ı Hakkın kibriya ve azametinin ifadesi bahis mevzuudur, hem de meselenin ehemmiyeti zamirlerle kuvvetlendirilmektedir.

Müfessir Ebu's-Suûd Efendi, bu âyetin tefsirinde, "Biz azamet-i şânımız ve uluvv-i cenabımızla Kur'ân'ı indirdik" der.
Kevser Sûresinde geçen "Biz" mânâsına gelen "İnnâ"nın tefsirinde ise Fahrüddin Râzi, "buradaki 'Biz'den murad, Cenab-ı Hakkın azametini göstermektir" der. "Çünkü Kevser'i Peygamber Efendimize (a.s.m.) hediye olarak veren, yerin ve göğün sahibi olan Cenab-ı Haktır. Hediye edilen şey de verenin büyüklüğüne göre bir kıymet ve azamet kazanır."

Bediüzzaman, Bakara Sûresinin 34. âyetinin tefsirinde "Ben" mânâsına gelen "İnnî" ve "Biz dedik" mânâsına gelen "Kulnâ" kelimelerini ele alır ve şöyle der:

"Cenab-ı Hakkın halk ve îcat fiilinde vasıtanın bulunmadığına, kelâm ve hitabında vasıtanın bulunduğuna işarettir."

Devamında ise Nisa Sûresinin 105. âyetindeki "Biz" mânâsına gelen "nâ" zamirinin tefsirinde şu hususları dikkate verir:

"Bu âyette azamete delalet eden 'nâ' zamir-i cem'i vahiyde vasıtanın bulunduğuna işaret olduğu gibi, 'Allah'ın sana gösterdiği' mealindeki cümlede müfred hükmünde olan lafz-ı celâl mânâları ilham etmekte vasıtanın bulunmadığına işarettir."7

O halde, Allah'ın bazı âyetlerde "Biz" diye hitap etmesinden, hâşâ, Cenab-ı Hakkın birden fazla olduğu akla gelmemelidir. Zaten gelmez de.

Bazan biz de kendi yaptığımız bir işten bahsederken bile "Biz yaptık" demez miyiz?

1. Bakara Sûresi, 40-41.
2. Bakara Sûresi, 186.
3. Mü'minûn Sûresi, 60.
4. Zâriyat Sûresi, 56.
5. Bakara Sûresi, 57.
6. Hicr Sûresi, 9.
7. İşaratü'l-îcaz, s. 230.
Mehmet Paksu
Okunma Sayısı : 6741

sorularlarisale.com
 

celik_suat

Amatör
Üye
bu soru kafamı fazlasıyla kurcalıyor, allah yanlış düşüncelere yönelmekten korusun.
birkaç araştırmamda buna cevap olarak aldığım cümleler beni tatmin etmediği gibi, kafamı iyice karıştırdı,,,
kimine göre;
Allah ''biz'' derken mütevaziliğini gösteriyor diyor, yani ben (bencillik) olamaması için.
kimine göre;
Allah ululuk derecesini göstermek açısından kendisine biz diye hitap ediyor diyor,,, vs vs vs...

bence Allah cc. neden yaptığı bir işe yarattıklarını ortak koşsun?
"Biz insanı en güzel biçimde yarattık." (Tin Suresi, 95:4)
yaratma eylemi var, ve ortak kabul ettiği ''biz'' yarattıklarına da yaratıcılık özelliği yüklemiş olmuyor mu?onlarda mı yaratıcı oluyor ozaman??


Ayrıca çoğu ayette ''o'' diye hitab ediliyor Allah'a...
BAKARA 22 - O (Rabb) ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de, bile bile, Allah'a eşler koşmayın.

bu 2. bir kişinin sözü gibi geliyor insana.arada biri Allah'tan bahsediyor...habuki Kuran-ı Kerim allah kelamı diyoruz.
mesela bu ayette; cebrail as. hz.muhammed'e geliyor ve Allah hakkındaki düşünce ve görüşlerini aktarıyor gibi.

BAKARA 29 - O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı . Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilir.

bu ayeti 2. kişinin ağzından okurken,

BAKARA 160 - Ancak tevbe edip halini düzelterek gerçeği söyleyenler başka. İşte onları ben bağışlarım. Ben çok merhamet ediciyim, tevbeleri çokça kabul ederim.
bu ayette Allah konuşuyor kulları ile...
 

tansxx

Kıdemli
Üye
selam ederim,

burada kullanılan biz ulu meleklerdir. ulu Allahdan almış oldukları emiri yerine getirirler. ve cebrail as. biz diye seslenir insana. oda ulu Allahın ululadığı memurudur. biryerde ben görürseniz benlik ancak ulu Allaha aittir. insanada ben demesi yakışmaz doğrusu. bunu bilen muhammedimiz (daha doğrusu cebrail as tarafından ögretilen) resimlerini yasaklamıştır. ortada muhammedimizin benliği olmasın diye. fakat günümüzde insan buna pek uymamıştır.
 

celik_suat

Amatör
Üye
"Biz insanı en güzel biçimde yarattık." (Tin Suresi, 95:4)
Yani bizi ulu melekler yarattı öylemi anlayalım.

"Ben cinleri ve insanları ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım"
Burada da Allah cc. tek başına yarattığını söylüyor.

Sayın Tansxx sizce, biz insan oğlunu kim yarattı?
 

tansxx

Kıdemli
Üye
selam ederim;

elbette yaratmaya muktedir olan bir tek yüce Allahdır. fakat ulu Allahın melekleri yaratmasındada bir sebep vardır. ulu Allah ol der onlar hemen olduruverirler. melekler ulu Allahın vaizfeli memurlarıdır. ve onlardan bazıları ululanarak beşerriyet ile ilgili yüksek görevlere getirilmişlerdir. ulu Allah herşeye gücü yeten yardımcıya ihtiyaç duymayandır. buda doğrudur. fakat yüce Allah bizleride, bizlere ihtiyacı oldugundan yaratmamıştır. neden yaratıldık yada melekler neden yaratıldı sorusunun cevabıda ancak gaybda ulu Allahın katında saklıdır.

ne orada biz yarattık diyen ulu melekler, nede üzerlerine vazifeler verilmiş peygamberler ben kelimesini kullanmazlar. bilirlerki ben'likde yanlızca ulu Allaha mahsustur. ben kelimesini kullanan gaflet içinde olan yeminli ama yemininden habersiz biz insanlarızdır. oysaki ben yaptım dediğinizde, işi yaparken harcadığınız kuvvettin, bilginin, düşüncenin ve bizim sahibimiz yine ulu Allahdır. bu yüzden benlik yanlızca ulu Allaha aittir. ve yüce Allah "biz" likden çıkan hertürlü bölünmeyi sevmez.
 

kıyamet

Amatör
Üye
tansxx

bu yüzden benlik yanlızca ulu Allaha aittir.
TEVRAT / ÇIKIŞ – 3
13 Musa şöyle karşılık verdi: “İsrailliler`e gidip, `Beni size atalarınızın Allah’ı gönderdi` dersem, `Adı nedir? diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim?”
14 Allah, “Ben Ben`im” dedi, “İsrailliler`e de ki, `Beni size Ben Ben`im diyen gönderdi.
 
Üst Alt