• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Ahir zamanda neler yaşanacak, Hz.İsa, Hz. Mehdi ve deccal nasıl çıkacak?

Okunuyor :
Ahir zamanda neler yaşanacak, Hz.İsa, Hz. Mehdi ve deccal nasıl çıkacak?

ahmetsecer

Amatör
Üye
Ahir zamanda olduğumuzun farkında mısınız’ adlı yazımda ahir zaman alametlerini, peygamberimizin söylediği hadislerin çoğunun çıktığını bildirmiştim. Gerçekten de peygamberimizin hadisleri hayret verecek şekilde tam söylediği gibi ard arda gerçeklemiştir. İran-Irak Savaşı yaşanmış, Afganistan işgal edilmiş, Fırat’ın suyu kesilmiş, Şam ve Mısır Melikleri öldürülmüş, Bağdat’ın ordusu kaybolmuş, Irak üçe bölünmüş, Şam, Irak ve Arabistan’da kargaşalar başlamış ve Bağdat alevlerle yok edilmiştir.

Ortadoğu topraklarında karışıklıkların, fitnelerin ve büyük olayların gerçekleşmesi tüm Müslümanların beklediği Hz. Mehdi çıkana kadar devam edecektir.

Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe, diğer bir taraftan alevlenir. Gökten çağırıcı bir melek "Hz. Mehdi emirinizdir, Hz. Mehdi Halifenizdir" demedikçe de fitneler bitmez. (Mustafa Reşit Filizi, Risalet-ül Huruc-ül Hz. Mehdi, s. 63)

Ortadoğu'da yaşanacak olaylar yalnızca kargaşa, çatışma ve savaşlardan ibaret olmayacaktır. Hz. Mehdi, çıkışının ardından büyük bir çoğunluğu bu bölgede bulunan İslam dünyası ülkelerini biraraya getirecek, çok güçlü bir ekonomik ve siyasi birliğin oluşmasına vesile olacaktır. Hz. Mehdi, Hz. İsa ile bu bölgede buluşacak ve birlikte namaz kılacaklardır. Dünya tarihine damgasını vuracak daha pek çok önemli olayın yine bu bölgede gerçekleşeceğini hadisler ışığında ve İslam alimlerinin izahları doğrultusunda söyleyebiliriz.

Ahir zamanda çıkacak olan Müslümanların sahibi kutlu insan Hz. Mehdi, ahir zamanda tekrar yeryüzüne gelecek olan Hz. İsa ile Mehdi ve Hz. İsa’nın birlikte savaşacakları Deccal ile ilgili hadislerden bir kısmı şu şekildedir:

Hz. İsa'nın Gelişi

"...Allah (c.c) Meryem oğlu İsa (as)'ı yeryüzüne indirir. O da iki güzel elbise giymiş olarak ve avuçlarınıda iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak Şam'ın doğusunda beyaz minare yanına iner." (Tirmizi, Fiten 59)


"Daha sonra Hz. İsa Dımaşk'ın (Şam'ın) doğusundaki Beyaz minareye inecektir. İmam yerinden geriye çekilecek, Hz. İsa öne geçecek ve insanlara namazı kıldıracaktır." (Muhyiddin İbn-i Arabi, Futuhat-El Mekkiye, 366. bab, c. 3, s. 327)

Hz. Mehdi'nin Zuhuru

"Meşrik (doğu) cihetinden siyah bayraklar (taşıyan bir ordu) zuhur edecek, ..., onları görünce onlara derhal biat edin, kar üzerinde emekleyerek de olsa!" buyurdular. Çünkü o, Allah'ın halifesidir, Hz. Mehdidir." (İbn-i Mace; Kitabu-l Fiten, 4084)

Hz. Mehdi'ye Biat Edilmesi

‘Sonra da hilafet yeryüzünün en hayırlısı olan Hz. Mehdi'ye evinde otururken gelecektir.' (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Hz. Mehdiyy-ül Ahir Zaman, s. 26)


"Rükun ile Makan arasında kendisine biat edilecektir...' (El Kavlü'l Muhtasar Fi Alametül Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

‘… Hz. Mehdi, Rükun ile Makan arasında oturur ve elini uzatarak biatları Kabul eder.' (El Kavlü'l Muhtasar Fi Alametül Mehdiyy-il Muntazar, s. 39-40)

Hz. Mehdi'nin Hicreti

"O, Kudüs-ü Şerif'e hicret edecektir. Bu hicretten sonra Medine tahrip edilip vahşilerin sığınağı olacaktı." (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s.162)


"Süfyani'nin ordusu ile savaşırlar, ancak Sufyani galip gelir. Haşimi genç kaçar. Şuayp bin Salih de saklanarak Kudüs'e gelir ve Hz. Mehdi Şam'a ulaştığında onun için Kudüs'te bir ev hazırlar." (Nuaym bin Hammad, Kitabu-l Fiten, s.57)


Nuaym'ın, Selman b. İsa'dan rivayetine göre; "Hz. Mehdi Beyt-i Makdis (Kudüs)'de 14 yıl kalacak.." (Yusuf el-Makdisi, Fera İdu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

Hz. Mehdi'nin "Tabut-u Sekine"yi Çıkarması

"Antakya mağarasında "Tabut-u Sekine"yi çıkaracaktır. Şam'daki dağdan da gerçek Tevrat'ı çıkaracak ve bunun üzerine Yahudilerle tartışacak, birçok Yahudi Müslüman olacak." (Risaletül Huruc ül Hz. Mehdi, s.124-125)

"Hz. Mehdi, "Tabut-u Sekine"yi (Kutsal Sandığı) Taberiye gölünden çıkaracak." (Ikdı'd Dürer, s. 51)

"Ona Hz. Mehdi denilmesinin nedeni, gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Antakya denilen bir yerden "Tabut'u" (kutsal emanetler sandığını) ortaya çıkaracaktır." (Suyuti, el- Havi li'l Feteva, II. Cilt, s. 82)

Hz. Mehdi'nin İslam Birliği'ni Kurması

"O zatın (Hz. Mehdi'nin) üçüncü vazifesi, Hilafet-i İslamiyeyi İttihad-ı İslam'a bina ederek, İsevi ruhanileriyle ittifak edip din-i İslam'a hizmet etmektir." (İslam toplumunu birleştirmek ve Hrıstiyan alemi ile ittifak etmektir) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9, Bediüzzaman Said Nursi)

Hz. Mehdi'nin Kutsal Emanetlerle Çıkması

"Hz. Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar.' (Ali b. Sultan Muhammed el- Kari el-Hanefi, ‘Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebül Hz. Mehdi')

‘Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabut-u Sekine'yi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hz. Adem'in cübbesini, Hz. Süleyman'ın minberinin asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır.' (El Kavlü'l Muhtasar Fi Alametül Mehdiyy-il Muntazar, s.33)

Hz. Mehdi'nin İstanbul'u Manen Fethetmesi

‘Allah Konstantiniyye'yi (İstanbul'u) çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek... Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak.' (Kıyamet Alametleri, s.181)

‘Beldeler onun emrine girer. Allah-u Teala onun elinde Konstantiniyye'nin fethini müyesser kılar.' (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Hz. Mehdiyy-ül Ahir Zaman, s. 56)

Hz. İbni Amr'dan (r.a.) rivayet edilmiştir: Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz… (altıncısı) medinenin fethi.

-Denildi ki : Hangi medine? (Hangi şehir?)

-Buyurdu ki: Konstantiniyye.

(*) Bu Konstantiniyye'nin Hz. Mehdi tarafından yapılacak fethidir. (Kıyamet Alametleri, 204 Ramuz-el Ehadis, 296)

Deccal'in Ortaya Çıkışı

Ebu Hureyre (ra)'den rivayete göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur :

"...Onlar Şam diyarına (Kudüs) civarına gelince, Deccal ortaya çıkar." (Müslim, Fiten 34)

Hz. İsa ile Hz. Mehdi'nin Birlikte Kılacakları Namaz

"(Sabah) namazı için kamet okunur. O sırada Meryem oğlu İsa (as) (yeryüzüne) iner. (Hz. Mehdi) ona imamlık teklif eder. Fakat o, (Hz. Mehdi'yi) işaret eder." (Müslim, Fiten 34)

İmam Ebu Amr Osman b. Said El-Makarri'nin "sünen"inde: Cabir b. Abdullah (R.A)'dan rivayetine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Benim ümmetimden bir grup, daima hak üzere savaşırlar. Nihayet Meryem oğlu İsa, fecir vakti Beyt-i Makdis (Kudüs)'de nazil olacaktır. Ona şöyle denilecek: "Ey Allah (c.c)'ın peygamberi! Öne geç de bize namaz kıldır. O da şöyle diyecektir: "Bu ümmet (öyle bir ümmettir ki) onların bazıları, bazıları üzerine emir olurlar." (Ukayli, En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Talib Ale't-Temam ve'l kamal)

Hz. İsa'nın Deccal'i Yok Etmesi

"...Hz. İsa (as) onu (yakalamak) ister. Nihayet onu (Deccal'i) Lut şehrinin (Filistin) kapısında yakalar ve yok eder." (İbn-i Mace, Fiten 33)

"Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "... Allah'ın düşmanı (Deccal), Hz. İsa'yı görünce, tıpkı tuzun suda erimesi gibi, erir de erir. Eğer bırakacak olsa, (kendi kendine) helak oluncaya kadar eriyecekti. Ancak Allah onu kudret eliyle öldürür; öyle ki onlara, harbesindeki kanını gösterir." (Müslim, Fiten 34)

Ahir zamanda tüm Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi alemi Hz. Mehdi ve Hz. İsa’nın birlikte Deccal’i yenmesine ve tüm dünyaya İslam’ı hakim etmesine tanık olacaklar. Ahir zaman öyle bir dönemdir ki bu dönemde yaşamak Allah’ın çok büyük bir lütfudür. Çünkü bu dönemde yaşayan herkes Allah’ın Hadi sıfatıyla nasıl herkese iman vereceğini, muhteşem bir bollukla nasıl Altınçağ’a gireceğimizi ve iki kutlu şahıs olan Hz. Mehdi ve Hz. İsa’nın zaferini seyredeceklerdir.
 
Üst Alt