Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
17 Nisan 2008 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 26850

YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

"j) Adalet komisyonu: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu, idari yargı adalet komisyonu, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunu"

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "Okul Müdürü", (2) numaralı alt bendinde yer alan "Okul Müdür Yardımcısı", (b) bendinde yer alan "APK Uzmanı", (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "İnfaz ve Koruma Memuru" ibareleri madde metninden çıkarılmış ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi ile (B) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"MADDE 8 – Görevde yükselme eğitimine alınmada ve atanmada aşağıdaki şartlar aranır:

A) Genel şartlar:

1) Görevde yükselme eğitimine son başvuru tarihinden önceki;

a) Son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,

b) Son üç yıllık sicil notlarının her biri olumlu olmak şartıyla ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

2) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.

3) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak."

"B) Özel şartlar:

1) Bilgi işlem müdürü ve mahalli adli sicilde bulunan taşra şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) En az üç yılı programcı, çözümleyici, mühendis, istatistikçi veya şef kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,"

"2) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) Son üç yılı Bakanlık merkez teşkilâtında olmak üzere şef, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,"

"3) Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) En az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,"

"4) İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför veya teknisyen kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,"

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10 – Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine sınava katılmak isteyenler ilgili sınav kuruluna başvururlar. Başvurular görevde yükselme eğitimi istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenir.

Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, atama yapılacak sınav kurulunda her mahal için ilan edilen boş kadro sayısının üç katını geçemez.

İlgili sınav kuruluna yapılan başvurularda duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması veya üç katı kadar aranan şartları taşıyan aday bulunmaması halinde bu oran aranmaz ve başvuranlardan şartları tutanların tamamı eğitime alınır. Başka adalet komisyonlarında görev yapanların başvurusu kabul edilmez.

Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik ekindeki Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana, son sicil notu yüksek olana öncelik verilir. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde sınav kurulunca kura çekilir ve durum tutanakla tespit edilir.

Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır.

Görevde yükselme eğitimine seçilenlerin listesi ile değerlendirme formları başvurunun bitiş tarihinden itibaren on beş gün içinde Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir."

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri, ikinci fıkrasına "(g), (h)" ibaresinden sonra gelmek üzere "(ı)" ve "(i)" ibareleri eklenmiştir.

"ı) Ulusal Yargı Ağı"

"i) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav sonucunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre sınav kurullarında ilan edilen her mahal için ayrı olmak üzere başarı listesi düzenlenir."

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21 – Görevde yükselme eğitimine ilişkin belgelerin saklanması ve imhası, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 6304 sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir."

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 22 – Görevde yükselme sınavında başarılı olanların atamaları, ilân edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde sınav kurullarınca belirlenen başarı listesindeki sıraya göre yapılır. Başarı notunun eşit olması halinde ataması yapılacak personel, Ek-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana, son sicil notu yüksek olana öncelik verilir. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde, sınav kurulunca kura çekilir ve durum tutanakla tespit edilir.

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlardan görevde yükselme eğitimine katılarak başarılı sayılanların atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

Sınavda aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile iptal edilir.

Ataması yapılanlardan, geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.

İlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan kadrolara, ilgili sınav kurullarınca başarılı sayılıp da ataması yapılamayanlardan her mahal için yeniden tercihleri alınmak suretiyle ve en yüksek puandan başlayarak atama yapılır. İlgili sınav kurulunca yapılan sınav sonucunda ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması halinde, bu kadrolara başka sınav kurullarınca yapılan sınav sonucuna göre atama yapılamaz.

Görevde yükselme suretiyle atananlar, atanma tarihinden önceki mazerete dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar."

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Ek-1

DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı
Sicil No
Görev Yeri ve Unvan
Katılmak İstediği Eğitim

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri
Adayın Puanı

1. Başvuru tarihi itibariyle en son öğrenim durumu

a) Önlisans

b) Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksek Okullarının

Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Önlisans

Programı

c) 3 Yıllık Yüksek Okul
d) Lisans
e) Hukuk Fakültesi
f) Yüksek Lisans
g) Doktora

4
5
6
8
9
10
12

2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici Personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

1
0.15

3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10’u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10’u hesaplanır)

4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınır)

a) Her takdirname için

b) Her ödül için

2
4

5. 18/4/1999 tarihinden sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Aday memurluk eğitimleri hariç her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilir)

a) 05-15 gün süreli
b) 16-31 gün süreli
c) 2-3 ay süreli
d) 4-6 ay süreli
e) 7-12 ay süreli
f) 12 aydan fazla süreli

0,5
1
1,5
2
2,5
3

6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK’ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılır)

a) (D) alanlara
b) (C ) alanlara
c) (B) alanlara
d) (A) alanlara

2
4
6
8

7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kaps***** girenler hariç)

a) Her uyarma ve kınama için
b) Her aylıktan kesme için
c) Her kademe ilerlemesinin durdurulması için

-3
-7
-12

8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır)

a) Başarısız olduğu her bir sınav için
b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için
c) Eğitim programından ilişiği kesilenler için

-2
-3
-5

Eksi puanlar düştükten sonra toplam
 
Üst Alt