+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 Toplam: 3

Hukuk Terimleri Sözlüğü

Hukuk Terimleri Sözlüğü, avukat, hakim, hukukla uğraşanlar ve mesleğinde hukuk kavramı olanlar için işlerini kolaylaştırmak adına hazırlanmıştır ve tamamen ücretsizdir. Veritananındaki kelimeleri istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Son derece şık ve kullanışlı arayüzüyle 14 bin'den fazla kelime haznesiyle işinize yarayabilir. A Abes = Gereksiz, yersiz, saçma Abone = Sürdürümcü Acele = İvedi Acente=Bağımsız aracı Acil = İvedi

 1. #1
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2005
  Nerden
  Uzay:))
  Burç:
  Kova
  facebook
  supermeydan
  Cinsiyet
  Erkek
  Yaş
  44
  Mesaj
  11.686
  Blog Mesajları
  33
  Rep Gücü
  93797

  Hukuk Terimleri Sözlüğü

  Hukuk Terimleri Sözlüğü, avukat, hakim, hukukla uğraşanlar ve mesleğinde hukuk kavramı olanlar için işlerini kolaylaştırmak adına hazırlanmıştır ve tamamen ücretsizdir.
  Veritananındaki kelimeleri istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Son derece şık ve kullanışlı arayüzüyle 14 bin'den fazla kelime haznesiyle işinize yarayabilir.

  A

  Abes = Gereksiz, yersiz, saçma
  Abone = Sürdürümcü
  Acele = İvedi
  Acente=Bağımsız aracı
  Acil = İvedi
  Aciz = Düşkün, yetersiz
  Aciz varakası = Düşkünlük belgesi, Borç ödeyemezlik belgesi
  Adalet = Tüze, türe, yargı
  Addetmek = Saymak
  Adi = Sıradan
  Adlİ = Türel, yargısal
  Adli müzaharet = Yargısal yardım
  Adli sicil = Yargısal kütük
  Af = Bağışlama
  Ahde vefa = Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık
  Ahkam=Düzenlemeler, hükümler
  Ahval=Koşullar, durumlar, olaylar
  Ahz-u kabz = Alma
  Aidat = Ödenti
  Aidiyet = İlişkinlik
  Ait = İlişkin
  Akıbet = Son, sonuç
  Akit = Sözleşme
  Akli = Ussal
  Aktif = Etkin
  Alaka = İlgi
  Alakalı = İlgili
  Aleniyet = Açıklık
  Aleyh = Karşı, karşıt
  Amme = Kamu
  Arazi = Yerey
  Ariyet = Ödünç
  Arşiv = Belgelik
  Arz = Sunu
  Arz etmek = Sunmak
  Asgari = En az
  Asıl = Asal, temel
  Aşikar = Açık, belli
  Atıf = Gönderme, yollama
  Ati = Gelecek
  Avans=Öndelik
  Aynen = Olduğu gibi
  Aynı = Özdeş
  Ayni = Mal, mala ilişkin
  Aza = Üye
  Azami = En çok

  B

  Bakiye = Kalan, artan
  Basiret = Öngörü
  Basiretli = Öngörülü
  Basiretsiz = Öngörüsüz
  Bayi=Satıcı
  Bedel=Karşılık, eder
  Beraat = Aklanma
  Beraat etmek = Aklanmak
  Bestekâr=Besteci
  Beyan = Açıklama, bildirim
  Beyanname= Açıklama yazısı
  Beyan etmek = Açıklamak, bildirimde bulunmak
  Bilahare = Sonra
  Bilanço=Dönemsonu kaynak çizelgesi
  Bilhassa = Özellikle
  Bilumum = Bütün
  Bina = Yapı
  Binaen = Dayanarak

  C

  Caiz = Uygun
  Caiz değil = Uygun değil
  CD=Yoğunteker
  Cebren = Zorla
  Cebri icra = Zorla yürütüm, zorla yerine getirme
  Celp = Çağrılık
  Celse = Duruşma
  Cemiyet=Topluluk, dernek, toplum
  Cevap = Yanıt
  Cevaplamak = Yanıtlamak
  Cevaplandırmak = Yanıtlamak
  Cevap vermek = Yanıt vermek
  Cihet = Yön
  Cins = Tür
  Cinsiyet=Eşey
  Cümle = Tümce
  Cürüm = Suç

  D

  Dahil = İç, içinde
  Dahil olmak = Girmek, katılmak
  Daimi = Sürekli
  Dair = İlişkin
  Davetiye = Çağrılık, çağrı kağıdı
  Defa = Kez
  Def'i = Savu
  Dekont = Ödeme belgesi
  Delalet etmek = Göstermek, kanıtlamak
  Delil = Kanıt
  Dermeyan= İleri sürme
  Detay = Ayrıntı
  Devir = Aktarış
  Devretmek = Aktarmak
  Distribütör=Dağıtıcı
  Doktrin = Öğreti
  Doküman = Belge
  Efrat (Efrad) = Bireyler
  Ehemmiyet = Önem
  Ekipman = Donanım
  Ekseriyet = Çoğunluk
  Elbette = Kuşkusuz
  Eleman = Öğe, çalışan
  Endeks = Dizin
  Esbab-ı mucibe = Gerekçe
  Yediemin (Yeddiemin) = Güvenilirkişi
  E

  Efrat (Efrad) = Bireyler
  Ehemmiyet = Önem
  Ehil = Yetkin
  Ehlivukuf = Bilirkişi
  Ehliyet = Yetkinlik, yeterlik
  Ekipman = Donanım
  Ekseriyet = Çoğunluk
  Elbette = Kuşkusuz
  Eleman = Öğe, çalışan
  Emir = Buyruk
  Emniyet = Güvenlik
  Emsal = Benzer
  Emval=Varlıklar
  Endeks = Dizin
  Esas = Temel, asal
  Esbab-ı mucibe = Gerekçe
  Eser = Yapıt
  Esnasında = Sırasında
  Eşkal = Kılık
  Eşya = Nesne, varlık
  Etraf = Çevre
  Evrak = Belge
  Evvel = Önce
  Evvela = Öncelikle

  F

  Faal = Etkin
  Faaliyet = Etkinlik
  Fahri=Onursal
  Fail = Eylemci
  Faiz = Ürem, işlenti
  Fakat = Ancak
  Fakir = Yoksul
  Faks = Belgeç
  Faktör = Etken
  Fark = Ayrım, başkalık
  Fark etmek = Ayrımsamak
  Farklı = Başka, ayrık
  Fayda = Yarar
  Faydalanmak = Yararlanmak
  Faydalı = Yararlı
  Faydasız = Yararsız
  Feragat etmek = Çekilmek, vazgeçmek
  Ferdi = Bireysel
  Fert = Birey
  Fesih=Bozma
  Fihrist = Dizin
  Fiil = Eylem, davranış
  Fiilen = Eylemsel, eylemli olarak
  Fiili = Eylemsel
  Firma = İşletme
  Fiyat=Eder
  Fonksiyon = İşlev

  G

  Gaip = Yitik
  Gaiplik = Yitiklik
  Garanti = Güvence
  Gayrimenkul=Taşınmaz
  Grafoloji = Yazıbilim
  Grafolojik = Yazıbilimsel
  Grup = Küme, Öbek

  H

  Hacir = Kısıt
  Hacir altına almak = Kısıtlamak
  Hacir altına alınmak = Kısıtlanmak
  Hadise = Olay
  Haciz=Elkoyma
  Hakaret = Aşağılama, sövgü
  Hakaret etmek = Aşağılamak, sövmek
  Hakikat = Gerçek
  Hakikaten = Gerçekten
  Hakiki = Gerçek
  Hakim = Yargıç
  Hakkında = Üzerine, ilişkin
  Hal = Durum
  Halef = Ardıl
  Hamal=Yükçü
  Harcırah = Yolluk
  Harç=İşlem gideri, işlem vergisi
  Has = Özgü
  Hasılat = Kazanç
  Hayat = Yaşam, dirim
  Hayati = Yaşamsal
  Heyet = Kurul
  Heykel=Yontu
  Heykeltıraş=Yontucu
  Hıfzıssıhha = Sağlık koruma
  Hibe = Bağış
  Hibe etmek = Bağışlamak
  Hisse = Pay
  Hissedar = Paydaş
  Hisseli = Paylı
  Hitaben = Yönelik
  Hitabet = Konuşma
  Hitam=Sona erme
  Hitap = Seslenme
  Holding = Yatırım ortaklığı
  Hukuk = Tüze
  Hukuki = Tüzel
  Husus = Konu
  Hususi = Özel
  Hükmi şahıs=Tüzelkişi
  Hüküm = Yargı

  İ

  İaşe = Geçim
  İbra=Aklama
  İbraname=Aklama belgesi
  İcbar = Zorlama
  İcra=Yürütüm, yorum (yapıtlarda)
  İdame = Sürdürme
  İdare = Yönetim
  İdari = Yönetimsel
  İddia = Sav
  İddia etmek = Savlamak, öne sürmek
  İfade = Söylem
  İfade almak = Sorgulamak
  İfade vermek = Sorgulanmak
  İfa etmek = Ödemek, yerine getirmek
  İflas = Batkı
  İflas etmek = Batmak
  İhbarname=Haber yazısı
  İhmal = Savsaklama
  İhtar = Uyarı
  İhtarname=Uyarı yazısı
  İhtilaf = Uyuşmazlık
  İhtimal = Olasılık
  İhtira beratı=Buluş belgesi
  İhtiva = İçerme, kapsama
  İhtiva etmek = İçermek, kapsamak
  İhtiyaç = Gereksinim
  İhtiyati = Sakınımlı, geçici, ileriye yönelik
  İhtiyati=Geçici, ileriye yönelik
  İkame etmek=Yerine koymak, (dava) açmak
  İkamet etmek = Oturmak
  İkametgah = Yerleşim yeri
  İkaz = Uyarı
  İkrar=Açıkça benimseme, onama, kabul
  İktibas = Alıntı
  İktisap = Kazanım, edinim
  İlam = Karar
  İlan = Duyuru
  İlave = Ek
  İlliyet = Nedensellik
  İmalat = Üretim
  İmar = Bayındırlık
  İmarlı = Bayındır
  İmarsız = Bayındırsız
  İmha = Yok etme
  İmha etmek = Yok etmek
  İmkan = Olanak
  İmkansız = Olanaksız
  İmtina = Çekinme, kaçınma
  İmtina etmek = Çekinmek, kaçınmak
  İndeks = Dizin
  İnfaz = Yerine getirme, uygulamak
  İnhisar=Tekel
  İnkar = Yoksama
  İnkar etmek = Yoksaymak
  İnternet=Bilgisunar
  İntifa=Yararlanma
  İntikal = Geçme
  İntikal etmek = Geçmek, ulaşmak
  İptal=çürütme, kaldırma, bozma
  İptal etmek=Çürütmek
  İrade = İstenç
  İrat = Gelir
  İrtibat = Bağlantı
  İsim = Ad
  İskan = Yerleşim
  İskonto = İndirim
  İsnat = Yükleme
  İspat = Kanıt
  İspat etmek = Kanıtlamak
  İstasyon=Tren durağı
  İstifade = Yararlanma
  İstihkak=Ayni geri verme
  İstimlak = Kamulaştırma
  İstinaden = Dayanarak
  İstinaf= Üst yargı
  İstirdat=Gerialım
  İstismar = Sömürü, kötüye kullanma
  İstisna = Ayrıklık, başkalık
  İstisnai = Ayrıksı
  İstişare = Danışma
  İşaret = İm
  İştigal = Uğraş
  İştirak = Katılım
  İtfa = Sönüm
  İtfa etmek = Söndürmek
  İtham = Suçlama
  İzah = Açıklama
  İzahat = Açıklamalar

  K

  Kaide = Kural
  Kalem=Yazı işleri
  Kanaat = Kanı
  Kanun = Yasa
  Kanuni = Yasal
  Kapasite = Sığa, yeti
  Kat'i = Kesin
  Katip = Yazman
  Kayıt=Koşul, unsur
  Kelime = Sözcük
  Keyfiyet=Durum, nitelik
  Kıyas = Karşılaştırma, örnekseme
  Kıymet = Değer
  Komisyon = İnceleme kurulu, yarkurul
  Komisyon = Arapay, yüzdelik
  Komisyoncu = Arapaycı, aracı
  Komisyonculuk = Aracılık
  Komite = Kurul
  Kontrat = Sözleşme
  Kontrol = Denetim
  Kuvvet=Güç
  Küfür = Sövgü

  L

  Lazım = Gerek, gerekli
  Lüzum = Gerek

  M

  Maaş = Aylık
  Mabet=Tapınak
  Mağdur=Kıygın, zarar gören
  Mahalli=Yerel
  Mahcur = Kısıtlanmış
  Mahcuz: haczedilmiş
  Mahfuz = Saklı
  Mahiyet = Nitelik
  Mahkeme= Yargı
  Mahrukat=Yakıt
  Mahrum = Yoksun
  Mahsus = Özgü
  Makam = Orun
  Maksat = Amaç
  Mal=Varlık
  Mali=Parasal
  Malik = İye
  Mamelek=Malvarlığı
  Mana = Anlam
  Maruz kalmak=Karşı karşıya olmak
  Masraf=Gider
  Matbu = Basılı
  Matbua=Basma
  Mazbata=Tutanak
  Mecbur = Zorunlu
  Mecmu=Toplam
  Meçhul=Bilinmeyen
  Mehil=Önel
  Memur=Görevli
  Men=Yasaklama
  Menfaat = Çıkar
  Menfi=Olumsuz
  Menkul=Taşınır
  Mercii = Orun, başvuru yeri
  Merhun: rehnedilmiş
  Mesafe = Uzaklık
  Mesken = Ev, konut
  Meslek = Uğraşı
  Mesmu : Dinlenebilir, dikkate alınabilir
  Mesnet = Dayanak
  Mesul = Sorumlu
  Mesuliyet = Sorumluluk
  Meşru = Yasal, Geçerli
  Mevcut = Var
  Mevkuf=Tutuklu
  Mevzu = Konu
  Meydana gelmek = Oluşmak, ortaya çıkmak
  Mezkur=Söz konusu
  Miktar=Tutar
  Miras = Kalıt
  Mirasçı = Kalıtçı
  Mirasçılık = Kalıtçılık
  Mobilya=Döşeme
  Muaf = Bağışık
  Muafiyet = Bağışıklık
  Muamele = İşlem
  Muayyen = Belirli
  Mucibince = Gereğince
  Muhabere = İletişim, haberleşme
  Muhafaza = Koruma
  Muharrer = Yazılı
  Muhatap=İlgili
  Muhtelif = Çeşitli
  Muhtemel=Olası
  Muhteva = İçerik, kapsam
  Mukavele = Sözleşme
  Mukavemet = Direniş,direnç
  Mukavemet etmek = Direnmek
  Mukayese = Karşılaştırma
  Murabaha=Tefecilik
  Muris = Kalıt bırakan
  Musakkaf=Üstü kapalı
  Muttali = Öğrenmiş
  Muttali olmak = Öğrenmiş olmak
  Mücbir = Zorlayıcı
  Mücerret = Soyut
  Müdafaa = Savunma
  Müdafi = Savunucu
  Müddeabih=Dava konusu
  Müddet = Süre
  Müeyyide = Yaptırım
  Mühlet = Önel
  Mühür = Damga
  Mükerrer = Yinelenen
  Mülga=Yürürlükten kaldırılan
  Mülkiyet = İyelik
  Mümessil=Temsilci
  Mümeyyiz=Sezgin
  Münazaa=Çekişme
  Müracaat = Başvuru
  Müsadere = Zoralım, Elkoyma
  Müsait = Elverişli, uygun
  Müsbet = Olumlu
  Müstacel = İvedi
  Müstahdem=Hizmetli
  Müstesna=Ayrık
  Müşteki = Yakınıcı
  Müşterek = Ortak
  Müştereken = Ortaklaşa
  Müştereken ve müteselsilen = Ortaklaşa ve zincirleme
  Mütalaa = Değerlendirme, görüş
  Müteaddit=Birden çok
  Müteahhit = Yüklenici
  Mütekabil=Karşılık
  Mütekabiliyet=Karşılıklılık
  Mütemerrit=Direngen
  Müteşebbis = Girişimci
  Müzekkere = Yazı

  N

  Nafaka = Geçimlik
  Nakil=Taşıma
  Natamam = Eksik
  Nazaran = Göre, oranla
  Nesep = Soy
  Neşir=Yayım
  Netice = Sonuç
  Nisbet = Oran
  Nisbeten = Oranla
  Nisbi = Oransal
  Nizamname = Tüzük
  Noksan = Eksik

  O

  Objektif = Nesnel
  Organizasyon = Düzenleme

  Ö

  Örf = Töre

  P

  Puan=Sayı, değer
  Prensip = İlke
  Program=İzlence
  Proje = Tasarı

 2. # ADS
  İlginizi Çekebilir
  Üyelik tarihi
  Daima
  Nerden
  Uzay:)
  Yaş
  42
  Mesaj
  Çok:)
   

 3. #2
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2005
  Nerden
  Uzay:))
  Burç:
  Kova
  facebook
  supermeydan
  Cinsiyet
  Erkek
  Yaş
  44
  Mesaj
  11.686
  Blog Mesajları
  33
  Rep Gücü
  93797

  Cevap: Hukuk Terimleri Sözlüğü

  R

  Randıman = Verim
  Rapor = Bildirge
  Rehber = Kılavuz
  Rehin = Tutu
  Reis = Başkan
  Re'sen=Kendiliğinden, görevi gereği
  Resmi = Kamusal
  Reşit = Ergin
  Riayet=Uyma
  Rücu=Dönme
  Rüşt = Erginlik

  S

  Sadakat = Bağlılık
  Sadece = Yalnızca
  Safahat = Evreler
  Safha = Evre
  Sahip = İye
  Saik = İtki
  Sair = Öbür, diğer
  Sakıt = Düşük, düşmüş, geçersiz
  Salahiyet = Yetki
  Salahiyetli = Yetkili
  Sarahat=Açıklık
  Sarfiyat = Gider
  Sarih = Belirgin, açık
  Sebat=Direnme, sonuna değin sürdürme, ısrar etme
  Sebep = Neden
  Sefer=Savaşa gitme
  Sehim = Pay
  Sehven = Yanlışlıkla
  Sekreter = Yazman
  Selef = Öncel
  Sermaye=Anamal
  Sicil=Kütük
  Sirayet etmek = Bulaşmak, yansımak
  Sistem=Dizge, düzen
  Sosyal = Toplumsal
  Sual = Soru
  Suni = Yapay

  Ş

  Şahadet = Tanıklık
  Şahıs = Kişi
  Şahit = Tanık
  Şahitlik = Tanıklık
  Şahsi = Kişisel
  Şart = Koşul
  Şartlı = Koşullu
  Şekil = Biçim
  Şekli = Biçimsel
  Şerh=İrdeleme, açımlama
  Şerik=Ortak
  Şifahen = Sözle
  Şiddet=Baskı, kaba güç
  Şifahi = Sözel
  Şikayet = Yakınma
  Şikayetçi = Yakınıcı
  Şirket = Ortaklık
  Şufa = Önalım
  Şümul = Kapsam
  Şüphe = Kuşku

  T

  Taahhüt = Bağıt
  Taahhüt etmek = Bağıtlamak
  Taayyün=Belli olma, belirme
  Tacir=Tecimen
  Tadil=Değişiklik
  Tahakkuk etmek = Gerçekleşmek
  Tahdit = Sınırlamak
  Tahkik = Soruşturma, inceleme
  Tahlil = Çözümleme
  Tahliye = Boşaltma, salıverme
  Tahmil etmek = Yüklemek
  Tahmini = Yaklaşık
  Tahsis=Özgüleme
  Talep = İstem
  Talimat = Yönerge
  Tamir = Onarım
  Tanzim etmek = Düzenlemek
  Taraf = Yan
  Tasdik = Onay
  Tasdik etmek = Onaylamak
  Tasdikli = Onaylı
  Tashih = Düzeltme
  Tatbik=Uygulama
  Tatil = Dinlence
  Tayin = Atama, belirleme
  Tazminat = Ödence
  Tebligat = Bildirim
  Tebliğ = Bildiri
  Tebliğ etmek = Bildirmek
  Tecil = Erteleme
  Tedavi=Sağaltım
  Tedbir = Önlem
  Tediye=Ödeme
  Teferruat = Ayrıntı
  Tefrik etmek = Ayırmak
  Tehdit = Gözdağı
  Tehir = Erteleme
  Tekerrür = Yinelenme
  Teklif = Öneri
  Temerrüt=Direnim
  Teminat = Güvence
  Temyiz= Yasal yol
  Tercih = Yeğleme, seçim
  Tercüme = Çeviri
  Tereke = Bırakıt
  Tesbit = Belirleme, saptama
  Tesis = Kuruluş
  Teşebbüs = Girişim
  Teşekkül = Oluşum
  Teşhir=Sergileme
  Teşhis = Tanı, tanıma
  Teşkilat = Örgüt
  Tevcih etmek = Yöneltmek
  Tevdi etmek = İletmek, vermek
  Tevkifat=Durdurma, kesinti
  Tevsi=Genişletme
  Ticaret=Tecim
  Ticari=Tecimsel

  U

  Uhdesinde olmak=Üstünde olmak
  Umum = Genel
  Umumi = Genel
  Unsur = Öğe
  Usul = Yöntem

  Ü

  Ücret=Eder

  V

  Vade=Ödeme süresi
  Vakıa = Olgu
  Vasıf = Nitelik
  Vasıta = Araç
  Vatandaş=Yurttaş
  Vasi = Koruman
  Vazgeçmek = Caymak
  Vazife = Görev
  Vazifeli = Görevli
  Vazifesizlik = Görevsizlik
  Vecibe = Ödev
  Vefat=Ölüm
  Veraset = Kalıtçılık
  Vekalet = Bakmanlık
  Vekil = Bakman
  Vesika = Belge
  Vuku bulmak = Olmak

  Y

  Yediemin (Yeddiemin) = Güvenilirkişi
  Yekun = Toplam
  Yemin = Ant
  Yemin etmek = Ant içmek
  Yevmiye = Gündelik

  Z

  Zabıt = Tutanak
  Zabıta = Tutanakçı
  Zabıt katibi = Tutanak yazmanı
  Zam=Artış, artırım
  Zaman = Süre
  Zamanaşımı = Süreaşımı
  Zan = Sanı
  Zanlı = Sanık
  Zarar = Yitem
  Zarfında = İçinde
  Zaruret = Zorunluluk
  Zaruri = Zorunlu
  Zat = Kişi
  Zati = Kişisel
  Zemin = Düzlem
  Zıya=Yitim, yitme
  Zikretmek = Anmak, sözünü etmek
  Zilyet=Eldeci
  Zilyetlik=Eldelik
  Ziraat = Tarım
  Zirai = Tarımsal
  Ziynet = Süs
  Zümre = Bölük

 4. #3
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2005
  Nerden
  Uzay:))
  Burç:
  Kova
  facebook
  supermeydan
  Cinsiyet
  Erkek
  Yaş
  44
  Mesaj
  11.686
  Blog Mesajları
  33
  Rep Gücü
  93797

  Cevap: Hukuk Terimleri Sözlüğü

  Ahkam=Düzenlemeler, hükümler
  Ahval=Koşullar, durumlar, olaylar

  Ehliyet=Yeterlik

  Faiz=İşlenti, ürem
  Fesih=Bozma

  Gayrimenkul=Taşınmaz

  Haciz=Elkoyma

  İcra=Yürütüm
  İhtiyati=Geçici, ileriye yönelik
  İkame etmek=Yerine koymak, (dava) açmak
  İkrar=Açıkça benimseme, onama, kabul
  İnhisar=Tekel
  İnternet=Bilgisunar
  İptal=çürütme, kaldırma, bozma
  İptal etmek=Çürütmek
  İstihkak=Ayni geri verme

  Joint venture=Ortak girişim

  Keyfiyet=Durum, nitelik

  Mali=Parasal
  Mamelek=Malvarlığı
  Masraf=Gider
  Mazbata=Tutanak
  Mecmu=Toplam
  Meçhul=Bilinmeyen
  Memur=Görevli
  Menkul=Taşınır
  Merci=Başvuru yeri
  Mevkuf=Tutuklu
  Muhatap=İlgili
  Müddeabih=Dava konusu
  Mülga=Yürürlükten kaldırılan
  Mümessil=Temsilci
  Münazaa=Çekişme
  Müsadere=Zoralım
  Müstahdem=Hizmetli
  Müteaddit=Birden çok
  Mütekabil=Karşılık
  Mütekabiliyet=Karşılıklılık

  Rücu=Dönme

  Sicil=Kütük

  Taayyün=Belli olma, belirme
  Tebligat=Bildirim
  Ticaret=Tecim

  Ücret=Eder

  Vatandaş=Yurttaş

  Zıya=Yitim, yitme
  Zilyet=Eldeci
  Zilyetlik=Eldelik

+ Konuya Yorum Yaz

Benzer Konular

 1. Fizik Terimleri Sözlüğü
  Gül@y Tarafından Fizik Forum'u Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 24-03-2008, 05:02 PM
 2. Bilgi Yönetimi Terimleri Sözlüğü
  Go[rk]eM Tarafından Genel Kültür Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 07-01-2008, 08:47 PM
 3. Tıp terimleri sözlüğü
  Runaw@y Tarafından Sağlık Bilgileri Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 31-10-2007, 12:48 PM
 4. Sanat Terimleri Sözlüğü
  dogangunes Tarafından Resim Heykel Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 25-09-2007, 10:42 PM
 5. Ekonomi Terimleri Sözlüğü
  dogangunes Tarafından Borsa ve Ekonomi Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 07-06-2007, 02:01 AM