• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

dilekce ornegi

 1. YukseLL

  Manevi tazminat davası dilekçe örnekleri

  haksız fiil nedeniyle manevi tazminat davası dilekçe örneği , haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat davası dilekçe örneği , boşanma maddi manevi tazminat davası dilekçe örneği , tazminat dilekçesi örneği , manevi tazminat davası şartları , devlete karşı tazminat davası dilekçe örneği , rücuen...
 2. YukseLL

  sözleşmeli sağlık personeli için becayiş dilekçe örneği

  4924'lüler için örnek becayiş dilekçesi (SAĞLIK BAKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE) ....DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE Sağlık Bakanlığında, 4924 sayılı kanununa tabi olarak ...devlet hastanesinde, 13.01.2004 tarihinden itibaren ... olarak .. yıldır görev yapmaktayım. ...İli ..ilçesi devlet...
 3. YukseLL

  Vergi dairesi uzlaşma dilekçesi örneği

  VERGİ DAİRESİ UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN : AÇIK ADRESİ : HESAP NUMARASI : EV VEYA İŞ TELEFONU : VEKİLİ : TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN : DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ : CİLT VE SIRA NUMARALARI : İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ : Yukarıda ihbarnamenin tarih ve...
 4. YukseLL

  Satış sözleşmesinin ve tapunun iptali davası dilekçesi

  ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Satış Sözleşmesinin ve Tapunun İptali İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim davalıdan … adresindeki evini …TL.’ye satın almıştır. Davalı ferağ işleminin yapmış ve dava konusu taşınmaz müvekkilim adına tapuda tescil edilmiştir...
 5. YukseLL

  Önalım davası dilekçesi örneği

  … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Önalım hakkının kullandırılması talebinden ibarettir. DAVA DEĞERİ : … TL AÇIKLAMALAR : 1- Davalı, müvekkilin paydaşı olduğu tapunun …gün …ada, …pafta …parsel sırasında kayıtlı …mevkiinde, doğusu …, batısı …, kuzeyi …...
 6. YukseLL

  Olumsuz Sicil işleminin iptali davası dilekçesi örneği

  ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Müvekkilime Olumsuz Sicil Verilmesine İlişkin …/…/… Gün ve … Sayılı İşleminin İptaline, Tüm Özlük Haklarının İadesine Karar Verilmesi İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde … Belediye Başkanlığı'nda memur olarak...
 7. YukseLL

  Nişanın bozulması nedeniyle maddi,manevi tazminat davası dilekçesi örneği

  ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : … TL. Maddi Tazminat İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim ile davalı …/…/… tarihinde nişanlanmıştır. Müvekkilimin amacı evlenmek ve mutlu bir yuva kurmaktı. 2-) Müvekkilim nişanlandığı sırada … TL. maaş ile … firmasında...
 8. YukseLL

  Nafakanın indirilmesi davası dilekçesi örneği

  …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Aylık nafakanın kaldırılması, bu talebimiz kabul edilmez ise …-YTL ye indirilmesi isteminden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilim davalı babasına ….. Mahkemesinin …. gün ve … sayılı ilamıyla her ay ….TL...
 9. YukseLL

  Nafaka ilamını yerine getirmeme nedeniyle suç duyurusu dilekçesi örneği

  … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA YAKINAN : VEKİLİ : SANIK : SUÇ : Nafaka İlamının Gereklerini Yerine Getirmeme. SUÇ TARİHİ : …/…/… AÇIKLAMALAR : 1-) Sanık …, … Mahkemesinin …/…/… tarihli …/… sayılı kesinleşen kararıyla her ay … TL. ödemeye mahkum edilmiştir. 2-) Sanık, karar...
 10. YukseLL

  Müşterek evde kalan kişişel eşyaların tespiti istemi dilekçesi örneği

  ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Delil Tespiti , Eşya Teslimi ve Eşyanın Yed-i Emine Tevdi Edilmesi İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Müvekkilime eşi tarafından sürekli olarak şiddet uygulanmaktadır. 2-) Müvekkilim...
 11. YukseLL

  Muvazaalı satışın iptali davası dilekçesi örneği

  ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Davalılar Arasında Yapılmış Olan …/…/… Günlü Satış İşleminin Muvazaalı Olması Nedeniyle Butlanına Karar Verilmesi İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimin davalıdan …’dan …TL. alacağı vardır. müvekkilimin tüm ısrarlarına rağmen...
 12. YukseLL

  Mirasın reddinin iptali davası dilekçesi örneği

  ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Mirasın Reddinin İptali İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, davalıdan alacaklı olup, bu alacağını bugüne kadar yasal yollardan tahsil edememiştir. 2-) Davalıya babasından miras kalmış, ancak davalı sırf borçlarını ödememek...
 13. YukseLL

  Mirasçılıktan çıkarılmanın iptali davası dilekçesi örneği

  ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimin annesi muris …. …/…/… tarihinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. 2-) Müvekkilim ve diğer mirasçılar önünde …/…/… tarihinde açılan vasiyetname...
 14. YukseLL

  Miras sözleşmesinin iptali davası dilekçesi örneği

  ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Miras Sözleşmesinin İptali İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimin babası … ile davalı kiracı … aralarında miras sözleşmesi yapmışlar ve bu sözleşme uyarınca davalının kiracı olarak ikamet ettiği apartman dairesini, müvekkilin...
 15. YukseLL

  Miras defterinin tutulması istemi Dilekçe örneği

  ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Miras Defterinin Tutulması İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim …/…/… tarihinde ölen dedesi …’nın tek mirasçısıdır. Bu konuyla ilgili mirasçılık belgemiz mevcuttur. 2-) Müvekkilimin dedesi iş adamı olması nedeniyle terekesinde...
 16. YukseLL

  Marka ihlali nedeniyle tazminat istemi dilekçesi örneği

  ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Markaya Tecavüz Nedeniyle Tazminat İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim şirket uzun yıllardır … ‘da gıda sektöründe faaliyet göstermekte olup … adet fabrikası bulunmaktadır. Müvekkilim, … yılında … ibaresini marka olarak …...
Üst Alt