• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Arama sonuçlarınız

 1. mopsy

  Bu Gun CUMA!!!

  Selam! Kuranda ve Hadiste Ruh. Kurân-ı Kerîmde ruh kelimesi yirmi bir yerde geçer. Bunların dördü er-rûh şeklinde yalın olarak kullanılmış, on ikisi çeşitli terkiplerle Allaha izâfe edilmiş, dördü rûhul-kuds, biri er-rûhul-emîn şeklinde yer almıştır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, rûḥ md.)...
 2. mopsy

  Cumanin Asr'lari 2

  Felemma semiat bi mekrihinne erselet Selam! Bismillahirrahmanirrahim 31. Felemma semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a'tedet lehünne müttekeev ve atet külla vahıdetim minhünne sikkınev ve kaletıhruc aleyhinn felemma raeynehu ekbernehu ve katta'ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma...
 3. mopsy

  Cuma hutbesı-2

  Irkçılık ve Ayrımcılık Selam! Kardeşlerim! Allah insanı yeryüzünden yaratmış ve yeryüzünü imar etmekle görevlendirmiştir. Allah bir ırkı köle, diğer bir ırkı ise efendi olarak yaratmamıştır. İslamda maddi veya manevi derecesi ne olursa olsun hiçbir insan, ırk,din, renk, cinsiyet, millet veya...
 4. mopsy

  Muhammed Mustafa as. diyor ki-2

  Muhammed Mustafa as. diyor ki Selam! Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as diyor ki: "...Bizi aldatan bizden değildir." Müslim hoca
 5. mopsy

  Bu Gun CUMA!!!

  Selam! RUH Sözlükte gitmek, geçmek; (hava) rüzgârlı olmak; (bir şey) geniş ve ferahlık verici olmak mânalarındaki revh kökünden isim olan rûh kelimesi terim olarak genellikle canlılarda hayatı sağlayan unsur şeklinde tanımlanmaktadır. Ruh, bir anlamda kendisinin bir cüzünü teşkil eden ve...
 6. mopsy

  Cuma hutbesı-2

  Kadın: Hayat Ortağımız Selam! Muhterem Müslümanlar! Evrene baktığımızda, özellikle canlılar aleminde, Yüce Allahın her şeyi çift yaratmış olduğunu görürüz. Eşref-i mahlukât, yani yaratıkların en şereflisi olan insan için de durum bundan farklı değildir. Bu ilâhî düzen içerisinde erkek veya...
 7. mopsy

  Muhammed Mustafa as. diyor ki-2

  Muhammed Mustafa as. diyor ki Selam! Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as diyor ki: "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." Tirmizî hoca
 8. mopsy

  Cumanin Asr'lari 2

  Ma kane lil müşrikıne Selam! Bismillahirrahmanirrahim 17. Ma kane lil müşrikıne ey ya'müru mesacidellahi şahidıne ala enfüsihm bil küfr ülaike habitat a'malühüm ve fin nari hüm halidun 18. İnnema ya'müru mesacidellahi men amene billahi vel yvmil ahıri ve ekames salate ve atez zekate ve lem...
 9. mopsy

  Bu Gun CUMA!!!

  Selam! Yahya, halkı Beyti Makdiste topladı mescid doldu, insanlar her tarafı doldurdular. Yahya şöyle dedi: Allah beş konuda benim yapmam gerekenleri ve sizin de yapmanız gerekenleri size emretmemi emir buyurdu. Bunlardan ilki kulluğunu sadece Allaha yapıp ona hiçbir şeyi ortak koşmanızdır...
 10. mopsy

  Cumanin Asr'lari 2

  Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın Selam! Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın 2. İnna enzelnahü kur'anen arabiyyel lealleküm ta'kılun 3. Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur'ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın 4. İz kale...
 11. mopsy

  Cuma hutbesı-2

  Tevekkül Selam! Kıymetli Kardeşlerim!‎ Müminde bulunması gereken en önemli ‎hasletlerden biri de tevekküldür. Tevekkül, ‎elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra ‎sonucu Allah Teâlaya havale etmektir. ‎Sevinçte-kederde, bollukta-darlıkta, kısacası ‎her anımızda Allaha sığınmaktır. En zor...
 12. mopsy

  Muhammed Mustafa as. diyor ki-2

  Muhammed Mustafa as. diyor ki Selam! Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as diyor ki: "Beş vakit namaz ve Cuma namazı diğer Cuma namazına kadar, Ramazan, diğer Ramazana kadar büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettirler. Tirmizî hoca
 13. mopsy

  Bu Gun CUMA!!!

  Selam! Meselin Özellikleri: Zemahşerî, Meseller, hâlis Arapların fesahatlerinin son noktası, cevami-i kelimi, hikmetlerinin nâdirleri, mantıklarının ürünü, konuşmalarının özü ve selîm karihalarını gösteren belagatlarıdır. Lisânın açılmasına ve garabetine bediî bir temeldir. Onda lafızlar kısa...
 14. mopsy

  Cumanin Asr'lari 2

  Ellezı halekanı fe hüve yehdın Selam! Bismillahirrahmanirrahim 78. Ellezı halekanı fe hüve yehdın 79. Vellezı hüve yut'ımünı ve yeskıyn 80. Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın 81. Vellezı yümıtünı sümme yuhyın 82. Vellezı at'meu ey yağfira lı hatıy'etı yevmeddın 83. Rabbi heb lı hukmev ve elhıknı...
 15. mopsy

  Cuma hutbesı-2

  Tevazu Yüceltir, Kibir Alçaltır Selam! Muhterem Müslümanlar! Hicretin üzerinden sekiz yıl geçmişti. Savaşa gerek kalmadan Mekke'yi fetheden Müslüman ordusunun başında Hz. Muhammed (sav) vardı. Zafer kazanmış bir ordunun komutanı olarak bu şanlı zaferin büyüsüne kapılmamış; mübarek şehir...
 16. mopsy

  Muhammed Mustafa as. diyor ki-2

  Muhammed Mustafa as. diyor ki Selam! Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as diyor ki: "Allahın adıyla Onun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." Tirmizî hoca
 17. mopsy

  Bu Gun CUMA!!!

  Yaratılış hakikatleri üzerinde detaylı düşünmek Selam! Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez. (Bakara Suresi - 269) Göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünmek, insanı bambaşka yaratılış mucizelerine götürür. Canlı ve cansız yapıları oluşturan atomların içinde, hiç ivme...
 18. mopsy

  Cuma hutbesı-2

  Kulluğun Gereği: Şükür Selam! Kıymetli Kardeşlerim! Peygamberimiz (s.a.s) zaman zaman geceleri kalkar ve ibadet ederdi. Uzunca bir süre huşu içerisinde kıyamda dururdu. Gözyaşları eşliğinde secdeye kapanırdı. Gönülden Allaha yakarışta bulunurdu. Onun bu haline gıptayla şahit olan Hz. Aişe...
 19. mopsy

  Muhammed Mustafa as. diyor ki-2

  Muhammed Mustafa as. diyor ki Selam! Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as diyor ki: "Allah, yedi sınıf insanı hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde gölgesinde gölgelendirecektir. Adil yöneticiler, Rabbine ibâdet ile yetişen gençler, Kalbi mescitlere bağlı olanlar Allah için...
 20. mopsy

  Cumanin Asr'lari 2

  Ya eyyühellezıne amenüttekullahe Selam! Bismillahirrahmanirrahim 102. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun 103. Va'tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı'metellahi aleyküm iz küntüm a'daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm...
Üst Alt