• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Taahhüdü İhlal (Borçlu Cevap Dilekçesi)

taahhüdü ihlal savunma dilekçesi , taahhüdü ihlal beraat kararı , taahhüdü ihlal kanun yararına bozma dilekçesi , taahhüdü ihlal istinaf , icra taahhüt iptal dilekçesi , icra ceza mahkemesi taahhüdü ihlal davası , taahhüdü ihlal davasi itiraz ettim , icra ceza beyan dilekçesi

Taahhüdü İhlal nedeniyle şikayete Borçlu Cevap Dilekçesi


………………… İCRA MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/……….


Cevap Veren
Davalı (Borçlu) : ………………………….. (TC No: …………………………..)
Adresi : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Davacı (Alacaklı) : ………………………….. (TC No: …………………………..)
Vekili : Av. ……………………………….
………………………………………………………………………………………

Konu : Davacının dava dilekçesindeki iddialarına ilişkin cevabımız ve savunmamızdan ibarettir.

Açıklamalar :
1. Davacı (Vekili) takip alacağının kesinleştiğini, takip alacağının borçlunun, taahhütte bulunmasına rağmen tahsil edilemediğini ileri sürmüştür.
2. Aslında davacı vekiline ödeme gücümün bulunmadığını, ekonomik zorluk içinde bulunduğumu, hayatımı çevremdeki yakınlarımın maddi ve manevi destekleriyle idame ettirdiğimi söylememe rağmen alacaklı vekili beni taahhütte bulunmaya manen zorlamıştır.
3. Yapılan bu zorlama taahhüt sadece şekilde kalmış bulunmaktadır. Borçlu olarak tüm iyi niyetli gayretlerim sonuçsuz kalmıştır. Ancak buna rağmen alacaklı vekili hakkımda taahhüdü ihlalden sayın mahkemenizde ceza davası açmıştır.
4. Taahhüde uymamamın sübut olan makbul sebebe dayandığını, ekonomik durumumun çok bozuk olması nedeni ile acz içinde bulunduğumu, suç işleme kastımın bulunmadığını, bu itibarla cezalandırmadan beklenen amacın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını beyanla hakkımda açılan davanın reddine ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum.

Hukuki Sebepler : İİK. 340. Md. ve diğer ilgili mevzuat.

Son Talep : Makbul sebeplerle arz ve izah olunduğu üzere;
1. Davanın REDDİNE,
2. Taahhüdü İhlal suçunun makbul sebebe dayanması sebebiyle BERAATİME,
3. Tüm yargılama giderlerinin davacı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …../…../2013

Cevap Veren Davalı (Borçlu)
(Ad, Soyad ve İmza)

MAKHEME KARARI
T.C.
İSTANBUL
ANADOLU 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO : 2012/…
KARAR NO : 2013/…
İCRA NO : 2013/…
HAKİM : .....................
KATİP : ...............................
MÜŞTEKİ :
SANIK :
SUÇ : Taahhüdü ihlal
DAVA TARİHİ: 12/04/2012
KARAR TARİHİ: 22/05/2013
Müşteki vekili tarafından yukarıda açık kimliği ve atılı suçu yazılı sanık hakkında açılan davanın Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Müşteki vekili, icra takibinin kesinleşmesinden sonra sanığın borcunu taksitle ödemeyi taahhüt etmesine karşın haklı bir neden olmaksızın bu taahhüdüne uymadığını belirterek İIK’nun 340. maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Sanık meşruhatlı davetiye tebliğine karşın duruşmaya gelmemiş, savunma dilekçesi vermiştir. Savunma dilekçesinde taahhüdüne uymamasının makbul sebebe dayandığını, ekonomik durumunun bozuk olması nedeni ile acz içinde bulunduğunu, suç işleme kastının bulunmadığını, cezalandırmadan beklenen amacın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istediğini bildirmiştir.
İstanbul Anadolu 23. İcra Müdürlüğünün 2013/…. Esas sayılı dosyasının incelenmesinde, alacaklı tarafından borçlu sanık aleyhine kambiyo takibi yapıldığı, borçlu sanığın 8.059,53 TL olan borcunu 07/04/2012 tarihinde ödemeyi taahhüt ettiği anlaşılmıştır.
Geyve Jandarma Komutanlığına yazılan yazı cevabında, sanığın serbest meslek ile uğraştığı, üzerine kayıtlı taşınmazının ve motorlu taşıtının olmadığı, herhangi bir kira gelirinin olmadığı, geçiminin eşi tarafından sağlandığı, ikametlerinde kayın pederi, kayın validesi ve kızı ile beraber yaşadıkları bildirilmiş olup, sanığın tespit edilen mali ve sosyal durumuna göre 07/04/2012 tarihinde ödemesi gereken 8.059,53 TL’yi ödemesinin fiilen imkansız olduğu, borçlunun taahhüdüne uymamasında İİK’nun 340. maddesinde öngörülen makbul sebebin mevcut olduğu anlaşılmakla sanığın beraatine karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere,
Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle müsnet suçtan beraatine,
Müşteki tarafça yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına,
Kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde istanbul Anadolu 3. İcra Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olmak üzere müşteki vekilinin yüzüne karsı, sanığın yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 22/05/2013

 
Üst