Aday memur iken başka kuruma naklen atanmam mümkün mü?

Aday memur olarak çalışanların, başka bir kurumun sınavını kazanması durumunda adaylık süresi içinde naklen atanması mümkün mü?

Adaylık süresi içinde başka kuruma naklen atama yapılır mı?


SORU: Aday memur olarak görev yapmaktayım. Bir Bakanlığının memur unvanlı kadro için açılan sözlü sınavını kazandım. Sınavı kazanmama istinaden, aday memur iken başka kuruma naklen atanmam mümkün mü?

MEVZUAT
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Sınav şartı" başlıklı 50'nci maddesinde? "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır. "hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükme dayanılarak ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ve kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilke ile usul ve esaslarını tespit etmek üzere Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Diğer yandan, 657 sayılı Kanunun "Adaylığa kabul edilme" başlıklı 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında? "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü yer almakta, memurların bir kurumdan diğer bir kuruma naklinin düzenlendiği 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise? "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür." denilmektedir.

657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen "nakil" ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği düşünüldüğünden, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) veya kurumsal sınavlar sonucuna göre yapılan yerleştirmeler gereğince gerçekleştirilmesi gereken nakiller, anılan Kanunun 54 üncü maddesinde geçen nakil anlamında değerlendirilmemektedir.

SONUÇ

Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışırken, yeni bir KPSS veya kurumsal sınav sonucunu kullanarak yerleştirmesi yapılan adayların, aday ya da asil Devlet memuru olduğuna bakılmaksızın, atanmayı hak ettikleri kadrolara çalıştıkları kurumun muvafakatiyle atanmalarının mümkün olduğu, ancak muvafakat verme hususunun kurumların takdirinde.
 
Üst