Doğru ilaç kullanma rehberi

çocukluk çağında ilaç zehirlenmelerinden korunma​

Zehirlenmeler genelde çocukların sorunudur. On dört yaşın altındakilerde ortaya çıkan zehirlenmeler, daha büyüklerde görülenin 2-7 katıdır. Çocuk zehirlenmeleri 1-3 ve 15-17 yaşlarında artış gösterirler. İlkinde kaza sonucu oluşanlar, diğerinde ise cana kıyma nedeni ağır basar.

Çoğu zehirlenmeler çocuğun kendi evinde olur. Bunu, büyükanne ve babaların, bir arkadaşın ve bakıcının evi izler.

El çantaları, buzdolabı rafları ve çocuğun erişebileceği ilaç dolapları tehlikeli yerler arasındadır.

Kaza sonucu ortaya çıkan zehirlenmelerin yarıdan fazlası ilkbahar ve yaz aylarında görülür. Bu aylar, boya, badana, ev taşıma, yolculuk gibi nedenlerle çocuk üzerindeki dikkat ve denetimin azaldığı, evin dağınık, dolapların ve çekmecelerin açık olduğu dönemlerdir.

Aile içi sorunlar, alışılagelmiş aile düzeninin bozulması, hastalık, ölüm, gebelik, aileye yeni bir bebeğin katılması, yolculuk, taşınma, başka bir evi ziyaret, eve misafir gelmesi ve yemek hazırlama gibi olaylar zehirlenmeye zemin hazırlar.

Bir kereden fazla ya da birden çok etkenle zehirlenme, ailenin çocukla ilgilenmediğini düşündürür. Altı aylıktan küçük bir bebekte, zehirlenmenin kasıtlı olabileceği akla gelmelidir. Ergenlik çağında ise, okulda başarısızlık, kız ya da erkek arkadaşla olan sorunlar ve ana babaların anlayışsızlığı zehirlenme nedeni olabilir.

Çocuklardaki doğal meraklılık, onlara zehirlenmeye hazır bir biçimde ortam yaratmaktadır. Çocuklar her yeri keşfetmeye ve çevrelerini incelemeye çaba göstermektedirler. Buldukları her şeyi doğrudan ağızlarına götürürler. Tehlikeyi anlamaz ve uyarı etiketlerini okuyamazlar.

Kaza ile olan zehirlenmelerin %60-70 kadarı ilaçlarla olmaktadır. Bunlar arasında, analjezik (ağrı kesici), antienflamatuvarlar, sedatif-hipnotik ve trankilizanlar (sakinleştirici-yatıştırıcı), antidepresanlar (ruhsal çöküntüyü giderici) ve santral sinir sistemini etkileyen diğer ilaçlar başta gelmektedir. Türkiye'de, özellikle salisilatlar (asetil salisilik asit tuzları ya da esterleri) en sık karşılaşılan zehirlenme etkenleri arasındadır. İlaçlardan kaynaklanan zehirlenmelerin büyük çoğunluğu oral (ağız yolu ile alınan), katı ilaç biçimleri (draje,tablet,kapsül) ile meydana gelmektedir. Çocuklar açısından, kaplanmış tabletler kaplanmamış olanlardan, değişik renkli tablet ve kapsüller tek renkli olanlardan ve yumuşak ilaçlar sertlerden daha çekicidir.

Zehirlenmeye yol açan ilaçların büyük çoğunluğu, anne tarafından kullanılan ve olay sırasında kullanılmakta olan ilaçlardır.

Çocuklarda İlaç Kaynaklı Zehirlenmeyi Önlemek İçin Kurallar :

· İlaçları çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve tercihen kilit altında saklayınız. Çocukların iskemle vb.araçlar kullanarak boylarının çok ötesindeki yerlere dahi ulaşabileceklerini unutmayınız.

· Çocukların önünde ilaç kullanmayınız. Sizi taklit etmek isteyebilirler.

· İlacınızı aldığınız anda telefona veya kapıya cevap vermek durumunda kaldıysanız, ilacı yanınıza alınız veya çocukların ulaşamayacakları bir yere koyunuz. Çocukların genellikle gözlem altında olmadıkları zamanlarda çabuk hareket ettiklerini unutmayınız

· laç sürekli kullanılacak olsa bile, kullanır kullanmaz kapağını kapatıp sakladığınız yere tekrar koyunuz.

· Gece veya karanlık bir odada çocuğunuza ilaç verirken ışığı açınız.

· Tüm ilaçları kendi orijinal ambalajlarında saklayınız. Etiket (iç-dış ambalaj) ve prospektüs, ilacın doğru kullanımını sağlayan bilgileri içermektedir. İlacın içinde bulunan maddeleri ve acil durumlarda alınacak önlemleri içeren talimatları bilmek önemlidir.

· Her ilacın ismini doğru kullanarak, ilacın şeker olmadığını çocuklara öğretiniz. İlaçların şeker ya da oyuncak olarak algılanmasına yol açabilecek davranışlardan (ilaç kutularıyla veya kullanılmış enjektörlerle oynamasına izin vermek gibi) kaçınınız.

· Çocuğun ilaç kullanması gerektiğinde, ne amaçla ve ne süre kullanılacağını kendisine anlayabileceği bir dille açıklayınız.

· Kullanılmayacak duruma gelmiş ilaçları kesinlikle yok ediniz (çöpe atmayarak, lavaboya ya da tuvalete dökünüz).

· Zaman zaman evinizi ve otomobilinizi (torpido gözü, kapı içi bölmeler, vb.) kontrol ederek, ilaç saklama koşullarını gözden geçiriniz.

· Bu güvenlik kurallarını bebek bakıcınıza da anlatınız ve çocuklu olarak ev ziyaretinde bulunacaksanız veya bebeğe bakacaksanız bu kuralları hatırlayınız.

Bir zehirlenme durumunda 24 saat kesintisiz hizmet sunan Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Zehir Araştırmaları Müdürlüğü ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ'ne başvurabilirsiniz.

Telefonlar: 0-312-433 70 01 -0-800-314 79 00 (Ücretsiz)
Faks: 0-312-433 70 00
E-posta: zehir@saglik.gov.tr
 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI​

. Kendiliğinizden ya da konu-komşunuza danışarak ilaç almayınız.

. İlaçlarınızı, yalnızca hekiminizin önerisi ve eczacınızın uyarısı doğrultusunda kullanınız.

. İlaçlarınızı nasıl kullanacağınızı ve nasıl saklayacağınızı tam olarak öğreniniz ve eksiksiz uygulayınız.

. Hekiminize ve eczacınıza başvurduğunuzda, son haftalarda kullandığınız her türlü ilacı belirtiniz.

. Allerjik bir bünyeniz varsa, sağlık personelini uyarmayı unutmayınız.

. İlaçların yan etkileri konusunda hekiminizden ve eczacınızdan bilgi alınız.

. Kendinizi iyileşmiş hissetseniz bile, ilaç (özellikle antibiyotik) kullanımını yarıda kesmeyiniz.

. İlaç kullanırken, alkollü içki içmekten kaçınınız.

. Hamilelik süresince ve emzirme döneminde, hekiminize danışmadan hiçbir ilaç kullanılmaması gerektiğini unutmayınız.

. İlaçlarınızı, kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

. Son kullanma tarihi (hükmü) geçmiş olan ilaçları kesinlikle kullanmayınız.

. Evinizde, işyerinizde ve taşıtınızda bulunan ilaçları zaman zaman gözden geçiriniz. Bu konuda eczacınıza danışınız.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIM İLKELERİ​

Hamilelik süresinde ilaç kullanılması son derece dikkat edilmesi gereken bir konu olup, nedenleri:

(a) Aralarında ilaçların da bulunduğu kimyasalların ana rahmindeki bebek açısından taşıdığı riskler,

(b) Hamileliğin sebep olduğu fizyolojik değişikliklerdir.

Hamilelik sırasında kullanılan ilaçların doğacak bebeğe geçişi sözkonusudur. Bunun sonucunda da doğacak bebek üzerinde anormallikler olabilir. İlaçların doğacak bebek üzerindeki olumsuz etkileri, çeşitli organların yapılarındaki ve/veya fonksiyonlarındaki anormallikler, büyümenin gecikmesi veya davranışsal bozukluklar şeklinde olabilir.

Diğer taraftan, hamilelikte toplam vücut sıvı miktarı artar, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında değişmeler olur. Bunların sonucunda, ilaçların vücuttaki dağılım ve atılımı değişir. Bu durumda ise bazı ilaçların dozları yetersiz kalarak tedaviyi etkisiz kılar.

İhtiyaç duyulan ilaç dozu, hamilelik ilerledikçe genellikle yükselir, doğumdan sonraki devrede ise düşer.

Hamilelik boyunca ve emzirme döneminde ilaç kullanılması, hassas bir dengenin devam ettirilmesini gerektirir. Bir taraftan bebeğin, ilaç kullanımından zarar görmesine izin verilmemeli, diğer taraftan bir hastalığın yeterli tedavi edilmemesinden dolayı annenin veya bebeğin zarar görmemesi üzerinde de aynı titizlikle durulmalıdır.

İlaçların hemen tamamı anne sütüne geçebileceği için, emzirme döneminde ilaç kullanan annelerin bebeklerinde bazı istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir.

Eğer annenin ilaç kullanması gerekiyorsa, ilacı, emzirmeden hemen önce ya da hemen sonra alması en doğrusudur. Böylece, ilacın anne sütüyle bebeğe geçişi büyük ölçüde engellenmiş olur.

Eğer hamileyseniz ya da böyle bir olasılık sözkonusu ise:

-Birçok ilacın hamilelikte kullanımının güvenli olup olmadığı konusunda kesin kanıtlar bulunmadığını;

-Bazı ilaçların doğacak bebekte çeşitli üzücü sonuçlara neden olabileceğini;

-Hamilelikte (özellikle ilk üç aylık dönemde) hekim önerisi dışında kesinlikle ilaç kullanılmaması gerektiğini

UNUTMAYINIZ.

"Hamilelikte ilaç kullanımının taşıdığı risklerin yalnızca ilk üç aylık dönemle sınırlı olduğunu düşünmeyiniz."

"Hamile ya da emzikli iseniz, bu durumu hekiminize ve eczacınıza bildirmeyi unutmayınız."

İLAÇLARIN İSTENMEYEN ETKİLERİNE DİKKAT!

İlaçların istenmeyen etkisi;koruma, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan dozlarda ortaya çıkan ve istenmeyen (ve zararlı olabilen) bir etkisi olarak tanımlanmaktadır.

İlaçların istenmeyen etkilerinden söz ederken; ilacın;

1-Öngörülen (önceden bilinen-kaçınılmaz) etkisinin (yan etki) ve

2-Öngörülmeyen (önceden bilinmeyen-alışılmışın dışında kalan) etkisinin olduğunu bilmekte yarar vardır.

İlacın bilinen yan etkileri (örneğin yatıştırıcı ilaçların uyku durumu yaratması) genellikle hasta tarafından nispeten kolay tolere edilebilen istenmeyen etkilerdir. İlacın önceden bilinmeyen etkisi ise hasta tarafından kolayca tolere edilemeyen olumsuz etkisidir.

Çok yararlı ve hiçbir istenmeyen etkisi olmayan maddeler olarak "bilinen" vitaminlerin de-diğer ilaçlar gibi-çeşitli yan etkileri vardır.

İlaçların istenmeyen etkilerine zemin hazırlayan ve hastaya ilişkin faktörler;

-İlacın yanlış dozda (gereken dozun üstünde veya altında) kullanılması,

-İlacın yanlış biçimde kullanılması (örneğin yanlış uygulama yolundan kullanılması),

-İlacın yanlış zamanda-yanlış sıklıkta, yanlış süreyle-kullanılması,

-Yanlış ilaç kullanılması ya da ilacın yanlış amaçla kullanılması,

-Yaşa, cinsiyete, kalıtsal faktörlere (genetik yapıya), ırka, kiloya, allerji öyküsüne, mevcut hastalıklara (böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi), daha önce görülmüş istenmeyen etki öyküsüne ilişkin faktörler

İlaçların istenmeyen etkileri, hastaneye başvuru nedenleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

İlaçların istenmeyen etkilerine yol açan nedenlerden bir grup da ilaç tedavisine ilişkin olanlardır. Bunlar;

- İlaç-ilaç etkileşimi sonucu oluşan istenmeyen etkilerinin,

- İlaç-besin etkileşimi sonucu oluşan istenmeyen etkilerinin,

- Zehirlenme tablosunun ortaya çıkması şeklindedir.

Kullanılan ilaç sayısı arttıkça, istenmeyen etkilerin görülme riski yükselmektedir.

Yaşlılık, doza bağımlı istenmeyen ilaç etkilerinin ortaya çıkmasında büyük rol oynamaktadır. Yaşlılıkla birlikte azalan vücut sıvısı oranı, gerileyen böbrek fonksiyonları veya özellikle karaciğer başta olmak üzere bozulan diğer organ fonksiyonları nedeniyle ilacın tedavi dozları ile toksik (zehirlenmeye yol açan) dozları arasındaki "güvenlik aralığı" daralmaktadır. Dolayısı ile ilaçların istenmeyen etkileri daha sık ve daha şiddetli olarak ortaya çıkmaktadır.

Bebekler ve çocuklarda istenmeyen etkiler, genç ve yetişkinlere oranla daha yüksektir. Fizyolojik ve biyokimyasal profil, ilacın vücut tarafından emilimi ve dağılımını etkilemektedir.

. Tüm ilaçların-istenen etkilerinin yanısıra-istenmeyen etkilerinin de olabileceğini aklınızda bulundurunuz.

. Hekim Önerisi ve Eczacı Uyarısı Dışında (Kendiliğinizden) İlaç Kullanmayınız.

. İlaçların istenmeyen etkilerini (özellikle ilaç allerjisi) daha önce yaşamış iseniz, hekiminizi ve eczacınızı uyarmayı unutmayınız.

. İlacınızı kullandığınız sırada ortaya çıkabilecek şikayetinizi hekiminize/eczacınıza bildiriniz.

. İstenmeyen etkileri şiddetlendirebileceği için, ilaç kullanırken alkol almayınız.
 
İyileşmek için aldığımız ilaçlar yanlış kullanılınca ölümlere dahi yol açabiliyor.

İlaçlardan en efektif yararlanma biçimleri

ABD’de yapılan araştırmalar, hastanede ölenler göz önüne alındığında, ilaç etkileşimleri ve yan etkilerinin, tüm hastanede ölüm nedenleri arasında 4. sırada geldiğini ortaya koyuyor. İlaçların etkisinden yararlanabilmek için doğru kullanılması çok önemli. İşte ilaçlardan en efektif yararlanma rehberi...

İlaç kullanımında yapılan en büyük hatalardan biri doktor reçete etmeden, eş, dost, komşu önerisiyle alınan ilaçlar. Halbuki bazen aynı sandığınız sağlık problemi size ilaç önerisinde bulunanlardan çok farklı, aldığınız ilaç da sizin kesinlikle alınmaması gereken (kontrendike) olabilir. Bu da çok önemli sorunlara yol açabilir.

Başka ilaçlarla etkileşimi olabilir
Önerilen ilaç uygun gibi görünse de sizin kullanmakta olduğunuz başka ilaçlarla etkileşimi olabilir ve bir arada kullanılmaması gerekebilir. Kişiye ve hastalığına özel doz ve kullanım süreleri önemli. Başkasının ilacıyla tedavi olmaya çalışmanın bir başka sakıncası da erken tanının çok önem kazandığı günümüzde, doktor tarafından görülmeden yapılan geçiştirici tedavilerin sorunları büyütmesi ve çözülmesini zorlaştırması.

Önerildiği gibi kullanın
Memorial Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Duygu İbrişim’in verdiği bilgiye göre, reçete edilen ilaçların aynen önerildiği gibi alınması bir başka önemli nokta. Doğru kullanım, hem daha etkili olmaları hem de yan etkilerinin en aza indirilmesini sağlar. İlacın aç veya tok iken alınması, başka ilaçlarla birlikte kullanımı, tedavi süresince önerilen beslenme biçimi ve kullanım süresi doktorun tavsiyesine göre düzenlenmeli.

Etkilerini gözleyin
İlaçların çoğunun özellikle aspirin, kan sulandırıcı, antiromatizmal ilaçlar ve bazı antibiyotiklerin mide, bağırsak ve yemek borusu üzerine irritan (tahriş edici) etkileri vardır. En çok görülen sorunlar, bu bölgelerde oluşan ülserler, bu ülserlere bağlı ağrı, yanma ve kanamalar. Geçmişte bu bölgelerde kanaması, gastrit-ülser-reflü sıkıntısı olanların ilaç kullanımlarında daha da fazla dikkatli olması gerekir. Hatta doktorun sırf bu nedenle başka ilaçları seçmesinde etkili olabilir.

Susuz içmeyin
İlaçları asla susuz içmeyin. Şurubun arkasından bile üzerine dolu bir bardak suyu mutlaka için. Alınan ilacın etkili olabilmesi için, mide veya bağırsakta çözünerek, kana karışması gerekir. İlaçla bereber içeceğiniz bir bardak su, bu çözünmeyi kolaylaştıracak, kana karışmayı hızlandıracak ve etkinin çabuk başlamasını sağlayacaktır.

İlaçları suyla için
İlaçları suyla almak en doğrusu. Çay ve kahve yan etkileri arttırabilir. Emilimi bozar. İlaçların sütle alınması da bazı ilaçların emilimini azaltır.

Yatarak içmeyin
Özellikle büyük tabletler yemek borusunda takılarak bu bölgeyi tahriş edebilir, şiddetli göğüs ağrısına ve yanmasına, yutma güçlüğü gibi sorunlara yol açabilir. Bu bulgularla doktora giden hastalara yapılan endoskopik incelemelerde, yemek borusunda ülserler görülebiliyor. Bu sorunu en aza indirmek için ilaçların mutlaka dik ve oturur pozisyonda, bol su ile alınması, ardından en az 10 dakika yatar pozisyona geçilmemesi çok önemli.

İlaçları asla bölmeyin!
İlaçları -size özel olarak tavsiye edilmemişse- asla bölmeyin ve çiğnemeden yutun. Birçok ilaç tablet şeklinde olup üzerleri şeker veya film kaplanmıştır. O ilacın etken maddesi ya mide ortamında bozulup etkisini kaybetmektedir veya mide mukozasını (iç zarı) tahriş edici özelliktedir ya da mideden emilimi kötüdür. O nedenle üzeri kaplanarak midede dağılmadan doğruca bağırsağa aktarılması sağlanır. Siz eğer böyle bir ilacı böler veya çiğnerseniz etkisini yok etmiş olursunuz.

Tableti elinize aldığınızda bakın, eğer üzerinde bölünebileceğini belirtir bir çentik yoksa asla bölmeyin ve çiğnemeyin. Tabii ki çiğneme tabletlerini (pastiller) çiğneyerek almanızda sakınca yok. Eğer ilacı kullanacak kişide gebelik ve emzirme gibi bir durum varsa mutlaka hekimi ve eczacıyı uyarın.

Çalışıyorsanız, kullanacağınız ilaçlar yaptığınız işi etkileyebilir. Birçok ilaç yan etki olarak sersemlik ve uyku yapar. Dolayısıyla dikkat gerektiren bir makine kullanıyorsanız ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Trafik kazası, iş kazası gibi.

Buzdolabında saklamanız şart değil
Evinizdeki bütün ilaçları buzdolabında saklamanız gerekmez. İlaçların kutuları üzerinde nasıl ve ne şartlarda saklanmaları gerektiği yazar. Oda sıcaklığı diyorsa evinizde direkt güneş ışığı almayan, serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz. Buzdolabı diyorsa buzdolabının kapağında değil, orta raflarından birinde saklayabilirsiniz.

Buzluk kısmına asla ilaç koymayın! İlaçları, ısı yayan cihazlardan uzak tutun. Bütün ilaçları kendi ambalajları içinde ve kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklayın. Toz halinde alıp sulandırarak kullandığınız şurupları hazırladıktan sonra buzdolabında saklayın. 10 gün içinde bitmezse kalan kısmını atın. Bu şurupları her kullanımdan önce iyice çalkalayın.

Bakanlık takip ediyor
Sağlık Bakanlığı ilaçların yan etkilerini takip etmek, değerlendirmek ve önlemek için izleme merkezi kurdu. Hastanelerde oluşturulan irtibat noktalarına ilaçların beklenmeyen etkileri bildirilecek. Bu veriler, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türkiye Farmakovijilans Merkezi’nde toplanacak.

Hangi ilaçta neye dikkat etmek gerek
Anadolu Sağlık Merkezi’nden Dahiliye Uzmanı Prof.Dr. Birsel Kavaklı ilaç türlerine göre kullanımda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

Antibiyotik türü ilaçlar: Bunlar genellikle aç veya tok karnına içilebilir. Ancak bazı türlerinin açken alınması gerekir. Örneğin Makrolid grubu antibiyotikler. Bunların etken maddesinin sonu -misin ile biter; Azitromisin, Eritromisin, Klaritromisin gibi. Bu ilaçlar aç karnına alınmalıdır. Her ilaç günde kaç kez alınacaksa, bu, eşit aralıklarla olmalıdır. İlaçların istenen etkiyi gösterebilmeleri için kanda belirli bir seviyede olmaları gerekir. Bu seviyeyi eşit tutabilmek ancak ilacı eşit aralıklarla almakla mümkündür. Örneğin günde 3 kez alacaksanız 8 saat ara ile, 4 kez alacaksanız 6 saat arayla içmelisiniz.

Ağrı kesici - Ateş düşürücü ilaçlar (analjezik antipiretik): Bunlar genellikle tok karnına alınmalıdır. Zira bir çoğu mide iç zarı üzerine tahriş edici etki yapar. Dolu mideyle alındıklarında bu yan etkileri en aza iner. En azından dolu bir bardak suyla içilmeli. Ağrı kesicilerin önemli bir bölümü mide ve bağırsaklar üzerinde ciddi yan etkilere sahiptir. Bu ilaçların rasgele ve mide koruyucu ilaçlar kullanılmadan alınması mide kanamasına yol açabilir. Yine basit bir ağrı kesicinin rastgele kullanımı, akut böbrek yetmezliğine kadar uzanan bir dolu ciddi soruna zemin hazırlar. Emin olmadığınız ilacı kimseye tavsiye etmeyin ve herhangi bir arkadaşınızın önerdiği ilacı kullanmayın.

Sakinleştirici ilaçlar: Trankilizan ve sedatif denilen sakinleştirici, uyku verici ve yatıştırıcı ilaçlarla birlikte alkol almayın! Kural olarak, hangi ilacı kullanırsanız kullanın alkollü içkilerden uzak durun.
Mesude Erşan / Hürriyet
 
Üst