• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

AUZEF Tarih Bölümü

İstanbul Üniversitesi AUZEF Tarih Bölümü,,AUZEF Tarih Bölümü

Programın somut amaçları ve avantajları
Program, öğrencilerinin tarihe yardımcı bilimlerden özellikle tarih felsefesinden yararlanarak, bilimsel araştırma tekniklerini öğrenmelerini, disiplinler arası bir yaklaşım kullanarak doğru bilgilere rahatça ulaşmalarını, zorunlu Osmanlıca, ileri Osmanlıca ve seçmeli yabancı dillerle, yerli ve yabancı vesikalara ulaşarak, bu vesikalardan yararlanmalarını, dünya ve Türk tarihine genel bir perspektif açısıyla yaklaşarak aynı dönem içerisinde dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan gelişmeleri bir arada ve mukayeseli bir şekilde derinlemesine kavrayabilmelerini, medeniyet tarihi ve uluslar arası ilişkiler bağlamında uluslar arası bir bakış açısı kazanmalarını farklı alanlardaki siyasi tarih dersleri ile tarihi olayları analiz ederek, bu olayların günümüzü nasıl şekillendirdiğini görmelerini, Türk tarihi ve müesseselerinden hareketle, Türk kültürü ve toplum yapısını tahlil edebilmelerini, iktisat tarihi dersleri sayesinde geçmişten günümüze iktisadi ve ticari gelişmeleri takip ederek, bu gelişmeleri çözümleyebilmelerini amaçlamaktadır.

Açık eğitim sayesinde örgün eğitim ile ulaşılamayan büyüklükteki kitlelere eğitim hizmeti götürülecek, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlanacak, bilgiye ulaşmada ve öğretim yöntemlerinin geliştirilmesinde bölgesel uzmanlarla yetinmek yerine farklı mekanlardaki uzmanlardan yararlanılacak, eğitim sürecinin gerçekleşmesinde uzaklık boyutunu ortadan kaldıracak, birey başına düşen eğitim maliyeti düşürülecek, klasik dershane ortamının getirebileceği psikolojik baskılar yok edilecek, İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumda örgün eğitimini sürdüremeyecek öğrencilere eğitim imkanı sağlanacaktır. Ayrıca öğrenme sürecinde zaman ve mekân sorunu olmaması açık eğitim öğrencilerini daha aktif hale getirebilmektedir. Bu yönden açık eğitim avantaj sağlamaktadır.

Fakültemizde eğitim gören öğrencilerimiz 3. ve 4. sınıftan itibaren yerli ve yabancı arşiv vesikalarından yararlanarak bilimsel çalışma ve yayın yapacak, akademik hayata katkı sağlayacaklardır.

Öğrencilerin ileri düzeyde Osmanlıca öğrenmelerini sağlamak bölümün hedeflerinden olacaktır. Bu sayede temel kaynaklara ulaşacak öğrenciler tarih ilmine katkıda bulunacaklardır.

Programın, zayıf ve güçlü yönleri
Tarih programı kısa vadede teknolojinin sunduğu imkanlardan istifade ederek çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde eğitim anlayışı geliştirecek, uzun vadede ise Türkiye'nin önde gelen tarih bölümlerinden biri olacaktır. Bölümün bu amaçlarını gerçekleştirebilmesi için alanında uzman, teknolojik yenilikleri takip edebilen bir eğitim kadrosu, tarihin muhtelif dönemlerine ilişkin dersleri içeren sistematik bir müfredat programı olacaktır. Bu program dikkate alındığında:

Programın Zayıf Yönleri:Öğretim üyesi ile öğrencinin göz temasının olmaması,
Geleneksel sistemdeki gibi öğretim üyelerinin öğrencileri kontrol edememeleri ve kontrol mekanizmasının sadece sınavlarla işlemesi,
Yüz yüze eğitimdeki gibi öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin zamanında giderilememesi ve bu durumun meydana getirdiği kopukluk ve sorunlar.

Programın Güçlü Yönleri:Örgün eğitim ile ulaşamayacağımız büyüklükteki kitlelere eğitim hizmeti götürebilmesi,
İnsanların önemli haklarından biri olan eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlayabilmesi
Gerek bilgi tabanını oluşturmada gerekse öğretim yöntemlerinin geliştirilmesinde bölgesel uzmanlarla yetinmek yerine farklı mekânlardaki uzmanlardan yararlanılması

Eğitim sürecinin gerçekleşmesinde uzaklık boyutunu ortadan kaldırabilmesi
Bireysel farklılıkların öğrenmeyi engelleme ihtimalini ortadan kaldırması
Klasik dershane ortamının getirebileceği psikolojik baskıları yok etmesi
İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumda örgün eğitimini sürdüremeyecek öğrencilere eğitim imkânı sağlamasıdır.

Programdan mezun olanların alacakları unvanlar
Tarih bölümünü bitirenlere resmi ve özel kurumlarda tarihçi unvanı verilmektedir.

Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri alanlar
İleri düzeyde Osmanlıca eğitimi alacak olan mezunlarımız; tarih ve sosyal bilimlerin muhtelif alanlarında araştırmacı, uzman ve akademisyen olabilecekleri gibi yurt içi ve yurtdışındaki üniversitelerle araştırma merkezlerinde görev alabileceklerdir.Osmanlıcaya hakim olacak öğrenciler arşivci veya tasnif elemanı unvanlarıyla tapu daireleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve adliyeler gibi eski kayıtları saklayan ve bu kayıtlardan istifade etmek mecburiyetinde olan kurumlarda çalışabilirler.Yabancı üniversitelerde Türk Kültürü, Osmanlıca, Osmanlı ve Türk Tarihi vb dersleri okutabilecek donanıma sahip olacak bölüm mezunları, disiplinler arası çalışmalardaki birikimleriyle basın yayın kurumları, sosyal bilimler alanında çalışmaları olan araştırma merkezleri ile kamu veya özel kurumların ilgili birimlerinde görev alabileceklerdir.

Mezunlarımız Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarih alanında uzmanlık gerektiren birimlerinde üst düzey görev alma imkânına sahip olacaklardır.

Pedagojik formasyon alacak öğrencilerimiz resmi ve özel kurumlarda Tarih Öğretmeni olarak istihdam edilebilecekleri gibi akademik hayata atılabileceklerdir. Ülkemizde Tarih alanında akademik çalışma yapan uzman sayısının az olması gerçeğinden hareketle mezunlarımız akademik çalışmalara yönlendirileceklerdir.

Öğrencilerimiz Türk tarihi ile ilişki içerisinde olan milletlerin dillerini öğrenmeleri konusunda teşvik edilecek ve destekleneceklerdir. Çin, Rus, Yunan, Arap, Fars ve Ermeni dillerini konuşabilecek öğrencilerimiz tarihi araştırmalara katkı sağlayacakları gibi, bu milletlerle siyasi, kültürel, sosyal ve iktisadi münasebetleri olan kuruluşlardaki kalifiye eleman ihtiyacını karşılayabileceklerdir.
 
Üst