• Hoşgeldiniz Yayın hayatımıza turktwit.com olarak devam etme kararı aldık. Tüm uyelerimizi yeni sosyal medya sitemizTurkTwit.Com 'a bekleriz

Türkiye'deki Yardım Kuruluşlarının İsimleri

Yurdumuzda Bulunan Sosyal Yardım Kurumları Nelerdir,Türkiye'deki Yardım Kuruluşlarının İsimleri

Kızılay

11 Haziran 1868 tarihinde İstanbul'da kurulmuş bir sosyal yardım kurumudur Geçmişte çeşitli adlarla anılmış olan bu kurum1935 yılında Kızılay Derneği adını almıştır

Derneğin amacı; savaşta ve barıştayurt içindedışındadoğal afet ve felâketlere uğrayanlara yardım etmeksağlık ve sosyal dayanışmayı desteklemektir Ayrıca bu konudaki uluslar arası derneklerle iş ve amaç birliği yapmaktır

Kızılay; savaşta ve hükümetin ilân ettiği olağanüstü durumlarda silâhlı kuvvetlere yardımcı olur Bulaşıcı hastalıklara karşı açılan mücadeleye katılır Ülkemizde ve yabancı ülkelerde meydana gelen doğal afetlerde zarar görenlere yardım elini uzatır Hükümetlerin belirttiği yerlerde hastahaneler açar Barış dönemindehemşire ve ilk yardım elemanı yetiştirir Kan bulma hizmetlerini düzenler ve yürütür Yoksullara yardım eder Bu alanlarda çalışmak için gönüllü kuruluşlar oluşturur Gerekli yerlerde aş evleri açarak yoksul ve öksüz çocuklara yardım eder

Kızılayın gelir kaynaklan; üyelerden topladığı aidatlardernek yayınlarıpul ve rozetlerdir Düzenlenen piyangobalo ile daha başka eğlencelerden elde edilen gelirler de kaynakları arasında yer alır Ayrıcavatandaşlar tarafından yapılan bağış ve yardımlarbazı malların satışından ve kiralardan sağlanan gelirler Kızılayıngelir kaynaklan arasındadır Toplum içinde mutluhuzurlu ve güvenli yaşayan insanların çeşitli konularda birbirlerinin yardımlarına ihtiyaçları vardır Bu kadar yararlı hizmetler veren Kızılaya yardım etmekher vatandaşın en kutsal görevlerinden biridir

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
TemeliMithat Paşanın Tuna valiliği sırasında atılan bir yardım kuru*mudur Bu kurumçeşitli aşamalardan geçtikten sonra 1935 yılında "Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu " adını almıştır Bugünderneğin adıSosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu dur

Bu kurumun amacı; korunmayabakımayardıma muhtaç çocuklaraözürlü ve yaşlılara bakmak ve onları topluma kazandırmaktır Toplum olarak bize ihtiyacı olanlara ilgi göstermelionlara yardım etmeliyiz

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuyurdun birçok yerinde bakım eviçocuk yuvasıhastahane ve dispanser açar Şehitlerin eş ve çocuklarınımalûl ve gazileri korur Onların toplumdakendilerine yakışır bir hayat sürmelerini sağlar

Bu kurumun gelir kaynakları; halktan topladığı bağışlar ve devletin yaptığı yardımlardır

Yeşilay
1920 yılındaİstanbul'da kurulmuştur AmacıTürkiye sınırları içindesigaraalkol ve bütün uyuşturucu alışkanlıklarını önlemektir

Alkollü içkileruyuşturucu maddeler ve sigara insan sağlığı için çok tehlikeli olan maddelerdir Bunları kullanan kişilerde zararlı maddelerin etkisi kan ve solunum yolu ile bütün vücuda yayılır Zamanla insan iradesini zayıflatır İnsanı çok genç yaşta hasta eder

Gençleri içkiden ve benzeri zararlı alışkanlıklardan koruyan bu derneğin çalışmalarına yardımcı olmak başta gelen görevlerimizdendir

Türk Hava Kurumu
Yurdumuzun kurtarıcısıBüyük Önder Atatürk"İstikbâl göklerdedir"diyerek havacılığa verdiği önemi belirtmiştir 1925 yılında Atatürk tarafından kurulan bu kurumun başta gelen amacıTürk gençlerine havacılığı sevdirmektir Havacılığın sivil ve askerî alanlardaki önemini kavratmak ve gelişmesi için çalışmaktır

Türk Hava Kurumuamacı doğrultusunda Türkkuşu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak gençlerihavacılığın çeşitli dallarında yetiştirir Uçakplanörparaşüt ve model uçak kursları açar Gençler arasında yarışmalar düzenler

Türk Hava Kurumugelirini vatandaşların bağışfitre ve zekâtlarından sağlar Yurt savunmasında büyük önemi olan bu kuruma gönülden yardım etmek görevlerimiz arasındadır

Millî Eğitim Vakfı
Yurdumuzun kalkınmasındaçağdaş ve ileri ülkeler seviyesine yükselmesinde eğitimin rolü büyüktür Yurdumuzda yaşayan vatandaşlarımızın en iyi eğitimi almasımillî eğitimin hedefleri arasındadır Ancakbüyük yatırımlar gerektiren bu hizmetlerin tümünü devlet bütçesinden beklememek gerekir "Kendi okulunu kendin yap" kampanyası ile yurdumuzun her köşesinde olumlu sonuçlar elde edilmektedir

Millî Eğitim Vakfıhayırsever vatandaşlarınkamu kurum ve kuruluşlarının katkılarım en iyi şekilde değerlendirmek için kurulmuştur (19 Şubat 1981)

VakıfMillî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların her türlü eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır Millî eğitimin gelişmesi için sosyal ve kültürel tedbirler alır

Gönüllü Yardım Kuruluşları
Toplumların hayatında dayanışma ve yardımlaşmanın çok büyük önemi vardır Yurdumuzda bu amaçla kurulmuş gönüllü yardım kuruluşlarının sayısı pek çoktur Bu yardım kuruluşları; insan hakları, kimsesiz çocuklar ve yardıma muhtaç yaşlılar, özürlüler, doğal afetler vb konularda mağdur olmuş vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmaktadırlar Böylece bu durumdaki vatandaşlarımızın sorunlarının kısa sürede çözülmesine önemli katkılarda bulunmaktadırlar Bu kurumların çalışmasına bizler de maddî ve manevî yardımda bulunmalı, çalışmalarına her zaman destek olmalıyız Unutmamalıyız ki bir gün yardıma muhtaç duruma gelmemiz hâlinde en büyük desteği bizler de bu kuruluşlardan göreceğiz

Ülkemizde bu amaçla çalışmalar yapan başlıca gönüllü yardım kuruluşları şunlardır:
Türkiye Deprem Vakfı:
Bu kuruluşların temel amacı; deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda, ülke içinde ve dışındaki ilgili kuruluşlar ile iş birliği yapmak ve etkinliklerini desteklemektir Ayrıca depreme karşı koruyucu önlemler konusunda topluma eğitim vermek, bu amaçla kurslar açmak, konferanslar düzenlemek, bilimsel araştırmalar yapmak ve depreme dayanıklı binaların yapımında danışmanlık hizmeti vermek de amaçları arasındadır

Arama Kurtarma Derneği (AKUT): Temel amacı; dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaza ve kaybolma olaylarında vatandaşlara yardımcı olmaktır AKUT, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda doğru arama ve kurtarma çalışmalarıyla başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmakta ve can kaybını en aza indirmeye çalışmaktadır Bu çalışmalarını gönüllü olarak profesyonel bir yaklaşımla sürdürmekte ve kazazedelere temel ilk yardım desteğini de sağladıktan sonra onların emniyetli ortam koşullarına nakillerini de gerçekleştirmektedir

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı: Temel amacı; terkedilmiş, ihmâl edilmiş veya başka nedenlerle sokakta yaşayan çocuklara sahip çıkmaktır Çalışmalarını bu çocukları, kötü alışkanlıklara veya suçluluğa itilme ve davranış bozukluklarına kapılma tehlikesine karşı koruma, onları barındırma, eğitme ve tedavi etme, ayrıca iş sahibi yaparak topluma kazandırma çerçevesinde yürütmektedir

İhtiyar Huzur Köşeleri Derneği: Amacı, kimsesi olsun olmasın, maddî ve manevî bakıma muhtaç yaşlıların insan onuruna yaraşır şekilde yaşamalarını sağlamaktır Bu amaçla onların bakım ve her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamlarının son dönemlerini rahat ve huzurlu geçirmeleri ile ilgili çalışmaları gönüllü olarak sürdürmektedir

Türkiye Sağır ve Dilsizler Cemiyeti: Amacı, yurdumuzdaki duyma ve konuşma özürlü vatandaşlarımızı ülkeye yararlı birer kişi durumuna getirmektir Bu amaçla bunlara yardımcı olacak kurslar açar, barındırma yurtları ve rehabilitasyon merkezleri kurar Ayrıca onlara sosyal yardım ve destekte bulunur

Çocuk Sevenler Derneği: Amacı, çocuk yuvaları, çocuk yetiştirme yurtları vb kurumlarda korunan veya buralarda korunamayan bütün yardıma muhtaç çocuklara çeşitli sosyal yardımlarda bulunmaktır Ayrıca çocuk ıslah evlerinden çıkıp çeşitli nedenlerle çevresine dönemeyen, öğrenimlerini başarıyla sürdüren ve korunması gereken çocukları barındırmak, bunların yetişmelerini sağlamak da kuruluşun amaçları arasındadır Bundan başka, yüksek öğrenim çabasında olup maddî olanakları olmayan gençlere burs vererek öğrenimlerini desteklemek, gerekirse bunları dernek evinde barındırmak da kurulusun amaçları arasında yer almaktadır

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı: Amacı, yurdumuzun iyi eğitilmiş vatandaşlara daha çok sahip olmasını sağlamaktır Temel hedefi, eğitimde teknolojinin, bilgisayar vb araçların daha yoğun kullanılması ve bilginin daha kalıcı olmasını sağlamaktır Bu amaçla çeşitli çalışmalar yapmakta, eğitim parkları oluşturmaktadır
 
Üst