• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

ARAP USULÜ "MiSYONERLiK"...

Araplarin Misyonerlik anlayi$ina bir göz atalim, mesela...
Türklere kar$i izledikleri "Misyonerlik" politikasi...
Araplar "Sevgiye" dayali bir "Misyonerlik" mi, yoksa "Sava$a" dayali bir "Misyonerlik" mi yapmi$lardir?

Bunun yanitini Hürriyet Gazetesi YAZARI YALÇIN DOĞAN + Sosyolog Prof.Dr. EMRE KONGAR versin:

YALçIN DOGAN:

MÜSLÜMANLIKLA birlikte Arap orduları fetihlere başladığında, İslamiyeti kabul ettirmek için Türklerle de savaşıyor "642'de Nihavend Savaşı" . ilk karşılaşma.

712'de Semerkant'ta, 716'da Batı Türkistan'da, 737'de Hazar başkenti İtil'de Arapların Türkler'e Müslümanlığı kabul ettirme savaşlarını yazıyor tarihler.

751 yılındaki Talas Savaşı'nda Türkler, Çinlilere karşı Araplarla bir oluyor ve Türk - Arap yakınlaşması, ardından Türklerin İslamiyeti kabulü hızlanıyor.

"Müslümanlığın kitle halinde Türklerce kabulü" ise, 960'ta Satuk Buğra Han dönemine rastlıyor. Yaklaşık iki yüz bin Türk, o tarihte Müslüman oluyor.

Türklerin İslamiyeti kabulü o kadar kolay ve kısa sürmüyor.
Örneğin, Oğuz boylarının İslamiyeti kabulü "iki yüz yıl" sürüyor. Kıpçak Türklerinin kabulü beş yüz yıla yayılıyor. Ayrıca, arada Hıristiyanlığı kabul eden Türk boyları da var. Örneğin, 759'da Uygur Türklerinin ikinci hakanı Bugu Han "Hıristiyanlığın bir kolu olan Maniheizmi" benimsiyor.

EMRE KONGAR:

"TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK " adli Kitabindan Alintidir:

Tarihe bakarken genellikle hangi yanlışlar yapılır? Türkler isteyerek mi Müslüman oldular? (...)
Prof. Emre Kongar, bu ve benzeri ilginç soruların yanıtlarını, hem resmi, hem de gayri resmi tarihi eleştirerek veriyor.

"Resmi tarih: Türkler Müslümanlığı gönüllü kabul etti"

Kongar: Türkler Müslümanlığı kılıç zoruyla kabul etti "

Resmi tarih"e bakarsanız, 751 yılındaki Talaş Savaşı'nda Türkler Çinlilere karşı Araplara yardım etmiş; sonra da zaten eski inançları olan Şamanizm'e çok yakın ilkeler içeren Müslümanlığı gönüllü olarak kabul etmişlerdir.

Oysa Türklerle Araplar, Talaş Savaşı'ndan çok daha önce karşılaşmıştır. Türklerle Araplar Maveraünnehir'de, yani bugünkü Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve iran'a kadar yayılan bölgede karşılaşmışlardır.

700'lü yıllarda Horasan, aldatılarak teslim alınan Türklerin acımasızca kılıçtan geçirilmelerine tanık olur. Fakat bu kanlı olaylara karşın "resmi tarih", Türklerin gönüllü olarak Müslümanlığa geçtikleri konusunda ısrarlıdır.

Oysa bütün dinlerin gelişmesinde olduğu gibi, Türklerin de büyük ölçüde yenilgiler sonunda Müslümanlığı kabul ettikleri tarihsel bir gerçektir. Bu gerçek ne Türkleri ne de İslamı küçültür."

Peki bugün bu tür bir "Misyonerlik" yapilsaydi, benimser miydiniz size ZORLA empoze edilen herhangi bir inanci?

Ho$çakalin...
 
TÜRKLER İLE MÜSLÜMANLAR ARASINDAKİ İLK MÜNASEBETLER

Türk toplulukları, savaşlar ve göçler sonucunda Moğolistan'dan Tuna boylarına kadar uzanan oldukça geniş bir bölgeye yayılmışlar; pek çok farklı kültür ve inançlara sahip halklar ile tanışma imkanı bulmuşlardır. Bu durum onların çeşitli dinlerin etkisinde kalmalarına neden olmuştur. Bununla birlikte, Türkler asıl kimliklerini Müslümanlık ile bulmuşlar; yüzyıllar boyunca İslamiyet'in koruyuculuğunu ve bayraktarlığını yapmışlardır.

Türklerin güneye ve batıya doğru gerçekleştirdikleri başlıca nedeni ekonomikti. Batıya göç eden Türkler, İran'da Sasani İmparatorluğu engeli ile karşılaşınca daha ileriye gidemediler. Bunlardan bir kısmı İran'a yakın bölgelerde yerleşirken, bazıları Hindistan'a doğru yöneldiler.

Sasani İmparatorluğu, belirli bir süre Türkler ile Müslümanlar arasında bir set teşkil etmiş; Arap ordularının Yermuk (634), Kadisiye (635) ve Nihavend (641) Savaşlarının ardından İran'ı ele geçirmeleriyle ortadan kaldırılmıştır. Buralarda yerleşik bulunan Türkler, önceleri Araplar'la mücadele etmişlerse de, Talas Savaşı'nda (751) Çinlilere karşı Araplar'ın yanında yer almışlardır. Savaş sonrasında Çin'in Orta Asya'dan çekilmesiyle bölgeye Araplar hakim olmuşlardır. Bu tarihten itibaren de Türklerin hak din olan Müslümanlığı tanıma imkanı doğmuştur.

Türklerin Araplar ile yakınlaşması sonucunda, Maveraünnehir bölgesindeki Türkler Müslümanlığı kabul etmeye başladılar. Ancak, ilk Müslüman Türk Milleti bu bölgedekiler değil, İtil boyunda yaşayan Türklerin oluşturduğu Bulgarlar oldu.

10. yüzyılın başında İtil Bulgarları ile Abbasiler arasında diplomatik ilişkiler kuruldu. İtil Bulgarları İlteberi, yani hükümdarı Almış'ın isteği üzerine, Bağdat'taki Abbasi Halifesi kendisine din adamı ve askeri uzmanlardan oluşan bir heyet gönderdi. Müslüman heyetin İtil'e ulaşmasının ardından İtil Bulgarları 922 yılında topluca Müslüman oldular. Böylece İtil (Volga) Bulgarları ilk Müslüman Türk devleti oldu. O yıllarda Hazar Hanları Museviliği, Uygurlar Maniciliği, Doğu Avrupa'daki Türkler Hıristiyanlığı kabul etmişlerdi.

Tarihçilerin yazdıklarına göre, Cuma hutbelerinde "Allah'ım, Bulgar İlteberini doğru yola götür" deniyordu. Hükümdar, babası Müslüman olmadığı için onun adının yerine Abdullah adını kullandı.4 Bulgar Türkleri o sırada eski örf ve adetlerini, bazıları İslam'a uymasa da devam ettiriyorlardı. Diğer taraftan Müslümanlığın şartlarını yerine getirme konusunda da çok kararlı idiler. Nitekim Başkurt Türkleri o sırada Hıristiyan olacakken Bulgarlar bunu engellediler.5

Diğer bir gelişme, Maveraünnehir bölgesinde yer alan şehirlerdeki Müslüman Türk nüfusunun artması oldu. Buralarda yaşayan Türkler, maddi imkanlarının çoğunu İslam dinini yaymak amacıyla harcıyorlardı. Aynı dönemde göçebe Karluk ve Oğuz boylarının kitleler halinde Müslüman oldukları görülüyordu. Göze çarpan bir nokta da, Müslüman Türklerin yoğun oldukları şehirlerde, Müslüman Türk alimlerin tarih sahnesinde görünmeye başlamalarıydı.

Türklerin İslamiyet'i tanımalarında etkili olan sadece Müslüman heyetler değildi. Bu süreçte Müslüman tüccarlar, dervişler ve Abbasi ordularında görevli Müslüman Türk askerler de önemli görevler üstlendiler. 19. yüzyılın ortalarında Abbasi ordularında çok sayıda Türk vardı. Bu tarihte, Türkler Bizans sınırında görev alarak Hıristiyanlara karşı İslam dünyasını korumaya; aynı zamanda da İslamiyet'i yakından öğrenmeye başladılar. Kahraman Türk akıncıları unutulmaz başarılar kazandılar; Battal Gazi Destanı şanlı tarihimizin önemli yapraklarından biri oldu.

Şöyle özetlenebilir ki, Türklerin Müslümanlığa geçişleri 10. yüzyıla kadar yavaş, bu tarihten sonra ise büyük bir hızla gerçekleşmiştir.

TÜRKLER NASIL TANINIYORLARDI?

Türklerin İslamiyet'i kabul etmeye başladıkları dönemler hakkında günümüze ulaşan eserlerin sayısı oldukça azdır. Dolayısıyla İslam dünyasında Türklerin nasıl tanındıklarına ilişkin bilgilerimiz sınırlıdır. Zeki Velidi Togan tarafından yayınlanan İbn-i Fadlan Seyahatnamesi bazı ipuçları vermektedir. İbn-i Fadlan, başkanlığını yaptığı Abbasi elçilik heyetiyle bazı Türk boylarını ziyaret etmiş ve gözlemlerini kaleme almıştır. Diğer bir kaynak olan, Ebu Dülef Seyahatnamesi de bununla benzer görüşler içermektedir. 6

780-869 yılları arasında yaşamış Arap edibi ve düşünürü Cahiz'in Hilafet Ordusu Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri gibi çalışmaları bulunmaktadır.7 Türklerin Faziletleri isimli eser Türklerin karakteri hakkında yazılmış ilk kitaptır. Söz konusu eserde Türkler, düzeni seven, kabiliyetli, aynı zamanda da mütevazı insanlar olarak tanıtılmıştır. Cahiz, "Türk tek başına bütün bir cemiyet demektir" diyerek Türklerin üstün niteliklerine işaret etmiştir. 8 Aynı kitapta, Türklerin at üzerinde geçirdikleri zamanın yerde ve uykuda geçirdikleri zamandan çok daha fazla olduğu; ok atma ve ata hakim olma yetenekleri belirtilmiştir. Bunların yanı sıra, diğer milletlerin meziyetleri sayılırken Türklerin askerlikte en ileri seviyede olduklarına dikkat çekilmiştir.

Söz konusu kitapta Cahiz, Türkler hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştır:

"Savaş sanatı Türk'e bilgi, tecrübe, siyaset ve sair yüksek vasıflar kazandırmıştır. Türk daima sözünde durur ve hile bilmez. Türk Hakanı hileyi sadece savaşta da olsa yapmak zorunda kaldığını üzülerek belirtir ve iki yüzlü olanları daima en kötü insan sayar... Arap ordularını Türkler kadar titreten başka bir Millet yoktur. Türkler daima soylarıyla iftihar ederler, vatanlarına ve dillerine çok bağlıdırlar. Düşmanları esir alınca onlara iyilik ve ikram eder, alicenaplık gösterirler." 9

Türk tarihinin anlatıldığı bir kaynakta, o çağlarda, İslam dünyasının Türklere yaklaşımı şöyle anlatılır:

"Araplar Maveraünnehir'e geldikleri zaman Türklerin yüksek ahlaki meziyetlere, büyük bir idarecilik ve askerlik maharetine sahip olduklarını görmüşlerdi. Bunların şöhreti ta uzak İslam beldelerine kadar yayılıyor, herkes Türklerden bahsediyordu. Müslümanlar arasında, Türkler İslamiyet'e girdikleri takdirde artık hiçbir gücün İslam'a karşı çıkamayacağı inancı doğmuştu. Nitekim birçokları vaktiyle Hazreti Muhammed'in Türklerle ilgili övgülü ve müjdeli sözler söylediğini rivayet ediyor, hatta bazı Kuran ayetlerinde Türklerin ima edildiği söyleniyordu." 10

İSLAMİYET VE TÜRKLER

Türkler, İslam'ı hiçbir zorlama olmaksızın ve büyük bir içtenlikle kabul ettiler. Bu, tüm tarihçilerin kesinlikle üzerinde ittifak ettikleri bir konudur. Böyle bir gelişmede, onların Gök-Tanrı dinleriyle Müslümanlık arasında birtakım benzerliklerin bulunması önemli rol oynamıştır.

Eski Türkler, inandıkları yaratıcıyı "Tengri" olarak isimlendiriyorlardı. Tanrı'nın tek olduğuna ve herşeyi yarattığına inanıyorlardı. Öldükten sonra, iyi insanların "uçmağ" denilen cennete, kötülerin ise "tamu" olarak adlandırılan cehenneme gideceklerini düşünüyorlardı. Kadere inanırlardı. İbn-i Fadlan'ın yazdıklarına göre, Türklerde zina ve eşcinsellik yasaktı; hırsızlık yapanlar ağır cezalara çarptırılırlardı; iyilik yapmaya son derece riayet edilirdi.11 Tüm bunlar Türklerin Müslüman oluşlarını hızlandıran ve kolaylaştıran etkenlerdi.

Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere girmişlerdir. Buna rağmen İslamiyet dışındaki dinlere girenler Türklüklerini koruyamamış; diğer kültür ve dinler içinde eriyip gitmişlerdir. İslam dini, milli yapıya uygun olduğu içindir ki Türkler kitleler halinde bu dini kabul etmişler ve milli varlıklarını muhafaza etmişlerdir. Diğer bir deyişle İslam, bütün Türkleri birleştiren bir din olmuştur. Bu gerçekler, Türk Tarihinden Yapraklar isimli eserde şöyle ifade edilmiştir:

"Türkler, Müslüman dinini samimi olarak, kendi istekleriyle, hiçbir zorlama ve dış baskı olmaksızın kitle halinde kabul edince, tarihlerinin yeni bir devresine ayak basmış oluyorlardı. Bu yeni devre, 10. asırdan önceki asgari 1200 yıllık devreden daha da şanlıydı. Müslümanlık, Türk milli bünyesi için uygun bir din haline geldi. Türkler, Müslüman olma suretiyle Türklüklerini kemale erdirmiş, adeta tamamlamışlardı." 12

İlk Kuran tercümeleri 10. yüzyılda Farsça çevirisiyle karşılaştırılarak satır aralarına yazılmıştır. Müslümanlığın kabulünden sonra, Kuran'ın yazılı tercümeleri, Türkçe yazı dilinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına da katkıda bulunmuştur.13

Türklerin İslam dinini kabul etmeleri önemli bir gelişmeye daha vesile olmuştur. İslamiyet, Türklerin bayraktarlığında dünyaya yayılmış; bu durum da dünya tarihini şekillendirecek pek çok oluşuma öncülük etmiştir. Profesör Erol Güngör bu gerçeğin altını şöyle çizmiştir:

"Türkler İslam'ı kendileri için bir milli din haline getirdiler, bütün benlik ve samimiyetleriyle bu dine sarılarak on birinci yüzyıldan itibaren İslam dünyasının bütün düşman kuvvetlere karşı korunması işini tek başına yüklendiler.

İslamiyet devrine kadar Türkler her türlü yüksek meziyete sahip olan, fakat henüz dünyada kendi yerini tam bulamamış olan bir milletti. İslam, onun yolunu aydınlatan bir ışık oldu ve Türk Milleti bu ışığı takip ettikçe hep yükseldi." 14

Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti Karahanlı Devletidir. Satuk Buğra Han ile birlikte 200.000 Türk ailesi de İslamiyet'i kabul etti.15 Böylelikle Orta Asya'daki güçler dengesinde İslamiyet yerini almış oldu.

İslamiyet, Türklere yeni ufuklar açtı. 11. yüzyıl, Türklerin İslam dünyasında gün geçtikçe güçlendiği bir dönem oldu. Tarihçilerin aktardığına göre, Hazreti Muhammed'in Müslüman Araplara "İleride bu ümmetin efendisi Türkler olacaktır" dediğine dair rivayetler dilden dile dolaşıyordu. Kaşgarlı Mahmud'un kitabının başında Türklere hakimiyet verildiği, herkesin Türklere muhtaç olduğu ve bu nedenle Türkçe öğrenmesi gerektiği yazmaktaydı.

İlk Türk mutasavvıfı Ahmed Yesevi Karahanlılar zamanında yaşadı. Ahmed Yesevi ve halefleri bu topraklarda İslamiyet'in yayılması için büyük çaba harcadılar. Anadolu Türk evliyalarının çoğu Ahmed Yesevi'den eğitim aldı. Ahmed Yesevi ve onun ardından gelenler Türkçeyi yaygın olarak kullandılar; böylece Türklerin İslamiyet'i tanımalarına unutulmaz katkılarda bulundular.

Benzer şekilde, 997 yılında iktidara gelen Gazneli Mahmud da Müslümanlığı yayma konusundaki çabalarıyla herkesin takdirini kazanmıştır. Hindistan'a 17 kez sefer düzenlemiş ve Kuzey Hindistan'ı topraklarına katmıştır. Bölge insanları büyük oranda İslamiyet'i seçmişler; böylece günümüzdeki Pakistan Devleti'nin temeli atılmıştır.

Gazneli Mahmud'un İslamiyet'i tebliğ etme yolundaki çalışmaları Bağdat'taki halife tarafından da desteklenmiş ve ona "Sultan" unvanı verilmiştir. Türk tarihinde sultan unvanını ilk defa o kullanmıştır.

Aynı devirde, ünlü Türk düşünürü Ebu Reyhan el-Biruni, Gazne'de çalışmalarını sürdürmüştür. Bu gelişme, söz konusu dönemin Türk-İslam kültür tarihinin en önemli çağlarından birisi olarak anılmasında rol oynamıştır.

Daha sonra, Oğuzlar'ın Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgede yerleşen kısmı, tarihte yepyeni bir çığır açtı. İslam dininin Oğuzlar arasında yaygın duruma gelmesiyle diğer Türk boyları onları Türkmen şeklinde isimlendirdiler.

TÜRK YURTLARI
1. Türkiye ... 2. KKTC ... 3. Azerbeycan ... 4. Kazakistan... 5. Özbekistan... 6. Türkmenistan... 7. Kırgızistan... 8. Altay Özerk Cumhuriyeti... 9. Hakas Özerk Cumhuriyeti... 10. Tannu-Tuva Özerk Cumhuriyeti... 11. Tataristan... 12. Başkırdistan... 13. Çuvaşistan... 14. Doğu Türkistan... 15. Dağıstan... 16. Çeçen-İnguş... 17. Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti... 18. Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti... 19. Abhazya Özerk Cumhuriyeti... 20. Acar Türkleri... 21. Ahıska Türkleri... 22. Kırım Türkleri... 23. Kerkük Türkleri... 24. Azeri Türkleri... 25. Horasan Türkleri... 26. Afganistan Türkleri... 27. Tacikistan Özbekleri... 28. Doğu Sibirya Türkleri... 29. Tobol Türkleri... 30. Tatar Türkleri... 31. Başkurd Türkleri... 32. Mişer Türkleri... 33. Nogaylar... 34. Stavropol Türkmenleri... 35. Gagavuz Türk Özerk Cumhuriyeti... 36. Balkan Türkleri[/B][/SIZE][/COLOR]...

Selçuk Bey'in torunları olan Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde Oğuzlar, 1040 yılında, Dandanakan'da Gaznelileri yenerek Büyük Selçuklu Devleti'ni kurdular. Daha sonra İran'ı fethedip, Doğu Anadolu'nun kapılarına dayandılar. Tuğrul Bey sağlığında Sünni İslam dünyasını tek bir çatı altında topladı. Ölümünün ardından yerine, Çağrı Bey'in oğlu Alparslan geçti.

Alparslan hiç tartışmasız Türk tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Türk tarihinde bir dönüm noktası olan, Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin (1071) mimarıdır.

Alparslan'ın Büyük Selçuklu tahtına geçmesiyle birlikte, Anadolu'ya yapılan akınlar tekrar hız kazandı. Bu akınlarda Orta ve Güney Anadolu baştan başa geçilerek birçok şehir alındı.

Aynı yıllarda Bizans'ta iç karışıklıklar hüküm sürmekteydi. Bizans, Türk akınları karşısında aciz kalmıştı. Yeni İmparator Romanos Diogenes Anadolu'yu kaybetmekte olduklarının farkına varınca bu gelişmeyi durdurmak ve Türkleri Anadolu'dan çıkarmak amacıyla Anadolu'ya geçti; Selçuklular'a karşı büyük bir ordu kurma çalışmalarına başladı. Anadolu'ya iki sefer düzenledi, bazı tahribatlar verdi, ancak imparatorun amacı Türklere son ve kesin bir darbe vurmaktı. Bu nedenle, Ermeni, Gürcü; ücretli Frank, Norman, Rus askerleri; Türk soyundan Uz ve Peçenek kuvvetlerinden oluşan 200 bin kişilik büyük bir ordu hazırladı.

Tarihi kaynaklara göre Bizans'ın 200 binlik ordusuna karşı, Selçuklu kuvvetleri 50 bin kadardı. İki ordu Malazgirt Ovası'nda mevzilendiler.

İslam ülkelerinin her köşesinde, Alparslan'ın zafer kazanması için hutbe okunuyor, dua ediliyordu. Sultan Alparslan 26 Ağustos 1071 Cuma günü sabahı etkileyici ve coşkulu bir konuşma yaptı:

"Kumandanlarım, askerlerim! Biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olursa olsunlar, daha fazla bekleyemeyiz. Bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettiği şu saatlerde kendimi düşman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya şehit olur cennete girerim... Askerlerim! İşte atımın kuyruğunu bağladım. Bir er gibi savaşa gireceğim. Üzerimde sultanlık belirtisi hiçbir şey yoktur. Şehit olursam, üzerimdeki şu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır... Ya Rabbi! Seni kendime vekil ediyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve Senin uğrunda savaşıyorum. Ey Tanrım, niyetim halistir, bana yardım et. Sözlerimde yalan varsa beni kahret." 16

Halife de bütün camilerde okunmak üzere her tarafa gönderdiği hutbesinde şöyle dua etmişti:

"Allah'ım, Müslümanlığın bayraklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk uğrunda esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma; Alparslan'ı düşmanlarına muzaffer kıl ve askerlerini meleklerin ile teyit eyle!.."

Alparslan, askerlerine hitabının ardından kılıcını ve gürzünü kuşanarak ordusunun başına geçti. Alparslan sayıca çok üstün olan Bizans kuvvetlerine karşı, Türk savaş taktiği olan "Turan taktiği"ni başarıyla uyguladı. Askerlerin bir kısmı savaş alanının iki yanındaki tepelerde pusuya yattı. Diğer kuvvetler önce düşmana saldırdı, sonra da kaçar gibi yaparak geri çekildiler. Türklerin bozguna uğradığını zanneden Bizans kuvvetleri disiplinsiz bir şekilde Selçuklu kuvvetlerini takibe başladı ve merkezden epey ayrıldılar. Pusuya doğru çekilen Bizans ordusu, bu tuzağı geç fark etti. Geri çekilmeye çalıştıkları sırada Ermeniler ve bazı yedek kuvvetler savaş alanından kaçtılar. Bizans ordusundaki Uzlar ve Peçenekler de Türklerin safına geçtiler. Tam anlamıyla çembere alınan Bizans ordusu, akşama kadar süren Türk hücumlarıyla adeta yok edildi; Diogenes de yaralı olarak ele geçirildi. Alparslan, imparatorun umduğunun aksine ona çok iyi muamele etti, saygı gösterdi ve onunla bir anlaşma yaparak serbest bıraktı.

Malazgirt Zaferi sonuçları itibarıyla hem Türk tarihi, hem de dünya tarihi bakımından çok büyük bir önem taşımaktadır. Böylece Anadolu kapıları Türklere tamamen açılmıştır. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde irili ufaklı Müslüman Türk devletleri ortaya çıkmış; Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar uzanan Türkiye tarihi başlamıştır. Artık Anadolu, ebediyen Türk ülkesi olmuştur. Bu zaferle, Türklerin İslam dünyasındaki prestiji ve liderliği daha da güçlenmiştir.

Malazgirt Zaferi, Avrupa'da da derin izler bırakmıştır. Bizans'ın yenilmesi üzerine kendilerini de tehlikede gören Hıristiyan Avrupa, Türklere karşı ittifaklar kurmuştur. Diğer bir ifadeyle, Haçlı ittifakı aslında bu zafere bir tepki olarak doğmuştur. Haçlı Seferleriyle Türk ilerleyişi durdurulmak istenmiştir.
 
talas savaşı ile türklerin zorla müslümanlaştırılması

başlıkla ilgili konuyu araştırıyorum bana resimli ve konunun detaylarına giren bir yazı dizisi gerekiyor bana yardımcı olursanız sevinirim
 
Gazetenin adi ; HÜRRiYET basrolleri paylasan Yalcin Dogan ve Emre kongar , konu ise
Islam ve Türklük...

Inanmamizi istedikleri ne , resmi olmayan Tarih...

birileri ; Tamam siz bizden 14-15 ASIR evvelinin resmiyete dökülmemis tarihine inanmamizi istiyorsunuz bizde sizden son asrin sunacagimiz resmi olmayan tarihini inanmanizi istesek, diye bir öneri getirseler tepkileri ne olurdu..?

Türkler farzedelim ki silah zoru ile müslüman oldu ve suan Türklerin müslüman olmasindan rahatsizlarsa Yalcin Dogan ve emre Kongar devir artik KILIC devri degil, Sirtlarina her hangi bir silah dayayanda yok, illâ müslüman olarak kalacaksin diye , baska bir dine yada dinsizlige rahatlikla gecebilirler...

Dertleri ne anlayamadim..!
 

bursali68

Her tartışmada belirtmeye gayret ediyoruz,islam ve müslümanlığı herkes tartışabilir çünkü " din " mefhumu kimsenin tekelinde veya hegamonyasında değil.O yüzden Yalçın Doğan gurubu,Hürriyet gazetesi....farketmez bu bilgisi olan herkesi kapsar.

Ayrıca Türkler ilk İslam dinine kendi istekleriyle değil " kılıç " zoruyla girmiştir.TUNCAN(TALKAN-CURCAN) katliamı (HACCAC tarafından yapılan ) buna bir örnektir.Sonrasında içeriğe bakarak o dinde kalmışlardır bu da konunun ayrı bir yönü.

O yüzden Türkler'in İslama ilk girişi kılıç zoruyladır,tarih bu konularda noktasını koymuştur.

Sağlıcakla kalınız.
 
Son düzenleme:
O yüzden Türkler'in İslama ilk girişi kılıç zoruyladır,tarih bu konularda noktasını koymuştur.

Sağlıcakla kalınız.

Bu Kongar in resmi olmayan tarihinin koydugu bir nokta. Yani siz Kongar tarihini okuyor noktayi yada virgülü ona göremi koyuyorsunuz..?

.... Resmi Tarih diyorki ; ( EMRE KONGAR in kendi ifadesi )
"Resmi tarih: Türkler Müslümanlığı gönüllü kabul etti"

siz diyorsunuz ki ; KILIC zoru ile...

Sayin Bursali 68 , siz resmi tarih yazanlarin üzerinde bir kisi olmadiginiza göre , yanlis bir bilgi edinmissiniz...
yok Hayir olurmu öyle sey derseniz o zaman ; "" resmi tarihi kaldirip cöpe atin , ben ne dersem onu kabul edin ..! ""demek istediginizi mi anlayalim...?

sahi siz burada neyi savunuyorsunuz...?
 
Son düzenleme:
Bu Kongar in resmi olmayan tarihinin koydugu bir nokta. Yani siz Kongar tarihini okuyor noktayi yada virgülü ona göremi koyuyorsunuz..?

.... Resmi Tarih diyorki ; ( EMRE KONGAR in kendi ifadesi )


siz diyorsunuz ki ; KILIC zoru ile...

Sayin Bursali 68 , siz resmi tarih yazanlarin üzerinde bir kisi olmadiginiza göre , yanlis bir bilgi edinmissiniz...
yok Hayir olurmu öyle sey derseniz o zaman ; resmi tarihi kaldirip cöpe atin , ben ne dersem onu kabul edin mi demek istediginizi mi anlayalim...?

Sevgili kardeşim. Resmi tarih gerçek tarih demek değildir. Resmi olmayan tarih de Kongarın tarihi demek değildir. Başka kaynaklardan da okuyabilirsiniz. Tasvip etmediğiniz bir adamın her söylediği yalan olacak diye bir şey yoktur :))

Size birisi hayatını anlat dese geçmişte utanacağınız bir şey yapmışsanız bunlara dair sakladığınız şeyler olabilir.

Tarih de din gibi tarafsızlığı zor bulunan bir alan. Bu yüzden tek bir kaynağa bağlanıp kendinizi vermemeniz gerek :))
 
degerli kardesim Apollonius, öyle tahmin ediyorum ki latife yapiyorsunuz...!


1951 de hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk , Cumhuriyeti ilk kurdugu yil
1947 de ilk isi Tarih kurumunu kurmak olmadimi:prv:
 
degerli kardesim Apollonius, öyle tahmin ediyorum ki latife yapiyorsunuz...!


1951 de hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk , Cumhuriyeti ilk kurdugu yil
1947 de ilk isi Tarih kurumunu kurmak olmadimi:prv:

Atatürkün kurduğu her şey düzgün gitseydi bu halde olmazdık :)))) Hz. Muhammed'de İslamı kurdu ama bakın ne halde. Müslümanlar Allahı ibadeti bırakmış nelerle uğraşıyorlar :))
 

bursali68

Bu Kongar in resmi olmayan tarihinin koydugu bir nokta. Yani siz Kongar tarihini okuyor noktayi yada virgülü ona göremi koyuyorsunuz..?

.... Resmi Tarih diyorki ; ( EMRE KONGAR in kendi ifadesi )


siz diyorsunuz ki ; KILIC zoru ile...

Sayin Bursali 68 , siz resmi tarih yazanlarin üzerinde bir kisi olmadiginiza göre , yanlis bir bilgi edinmissiniz...
yok Hayir olurmu öyle sey derseniz o zaman ; "" resmi tarihi kaldirip cöpe atin , ben ne dersem onu kabul edin ..! ""demek istediginizi mi anlayalim...?

sahi siz burada neyi savunuyorsunuz...?

Sn.el-Aciz,sizin savunduklarınız ile benim savunduklarım farklı olabilir.Siz kendi düşünceniz üzerinden konuyu detaylandırın yok zararı.

Ayrıca o tarihler resmi olmayan tarihler değildir,sn.arkadaşım,siz işinize gelmeyen tarihlere resmi değil işinize gelene resmi tarih derseniz işimiz var.Ama bırakalım siz bunlarla avunun,siz tarih profusunuz ya,pardon.

Sağlıcakla kalınız.
 
Üst