2007 iktisata giriş (ara sınav soruları) (a.ö.f)

1-hepatit b aşısı olan bir kişinin hem kendini bu hastalıktan koruması hemde başkalrına bu hastalığın buluşmaması için hemde kendisinde hemde 3.kişlere karşı fayda sağlaması nedir?
cvp:dışsal fayda

2-bir ekonomik birimin kendisine aldığı cep teli ekonimik üretilen mallar içersinde hangi kategoride yer alır?
cvp:özel mallar

3-ek üretim faktörleri kullanılması sonucu firmanın toplam getirisinde ortaya çıkan artışa ne ad verilir?
cvp:marjinal ürün geliri

4-bir endüstirideki ölçek ekonomilerini tek bir firmanın faaliyetine oalanak sağlayacak şekilde olmasına halinde ortaya çıkan ttekel aş. hangisidir
cvp:doğal tekel

5-tekelci bir firmanın uzun dönemde piyasaya başka firmalrın girmesini engelleyecek ve tekel konumunu dewam ettirecek dawranış hangidsidr?
cvp:tekelci firmanın yakın ikamesi olmayan malı satması

6-tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bi firmanın karşı karşıya kaldıpı talep eğrisinin şekli nasıl olmalıdır
cvp:tam esnek

7-tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dnmde üretimde bulunmaıs için gerekli koşul aş. hangisidir?
cvp:eek:rtalama gelir>(büyük eşit imi)ort. değişken maaliyet

8-hiç bir firmanın sattığı ürünün fiyatı üstünde tek başına kontrol gücü olmadığı piyasının adı nedir?
cvp:tam rekabet

9-bir çiftçinin üretimini artırmak için daha çok gübre kullanmasını yararını gübre artış sonucu üretim faaliyeterinde meydana gelen zaralardan daha yksk bulurak üretim karaı alırsa iktisadı düşünme tarzı ilkesinden hangisine göre hareket etmiş olur?
cvp:marjinal analiz

10-eko. analiz yapmanın faydasınedir?
cvp:gelecee dönük tahminler

11-şekildeki eğride etkin üretimin gerçekleştiği nokta hangisidir
cvp:K(eğrini tam üstünde)

12-kapitalist üretim ilişkileri içersinde neyin nasıl ve kimler için yapılacağı soruların yanırı aaşa. hangisi verir?
cvp:piyasa

13-FİYAT ARZMİKTARI TALEP MİKTARI
100 10 50
200 20 40
300 30 30
400 40 20
500 50 10

yukarıdaki tabloya göre denge fiyatı aş. hangisidir?
cvp:300

14-gelir vergisi aş. hangisi içinde yer alır?
cvp:advalorem

15-taban fiyat uyg. TEMEL amacı nedir?
cvp:mal ve hizmet arz edenleri korumak

16-aş. hangisi dewletin uyg. fiyat kontrollerinden biri deildir?
cvp:kota uyg.

17-aş. hangisi iktisat biliminin inceleme alanları arasında yer almaz?
cvp:ahlaki değer yargıları ile uumlaştrma

18-toplam faydanın maksimum old. noktada marjinal fayda nasıldr?
cvp:sıfır

19-aş hangisi talep eğrisinin yer değiştirmesine neden olmaz?
cvp:malın fiyatındaki değime

20-diğer değişkenler sabitkendeğişik fiyat düzeylerinde üreticelerin sarmaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarını göstren eğri aş. hangisidir?
cvp:arz eğrisi

21- şekle göre xden yye geçiş nedeni hangisidir?
cvp:malın fiyatının artması

22-şekle göre adan bye gelindiğinde talebin fiyat esnekliği kaç olur?
cvp: -0.25

23-aş. hangisi inelastik talebe örn oluşturu?
cvp:tuz

24-dewletin tavan fiyat uyg. Ort çıkan talep fazlası aralığı aş. Hangisidir?
cvp:Qs-Qd

25-ar zedilen mal veya ghizmet miktarını snırlamayarak tam rekabet koşullarında oluşmuş piyasa fiyatını üreticelerin lehine artırmaya dönük dewlet politikası aş. Hangisidir?
cvp:üretim kotası

26-bir firmada istihdam edilen işçi sayısı 15den 20ye çıkarıldığında üretim miktarı 100birimden 200birme çıkıyorsa emeğin marjünal fiziki ürün değeri kaçtır?
cvp:20

27-bir fabrikada istihadam edilen işçi sayısı 100den 200 ye çıkartıldığında aylık toplam gelir 100000YTLden 150000YTLye çıkıyorsa işgücünün marjinal ürün geliri kaç YTL lur?
cvp:500

28-geneliklle üertim ve ithalatta uyguanan miktar sınırlamasına ne ad verilir?
cvp:kota

29-tlp eğrisinin üretimdeki iki nokta arası için hesaplanan ort. Esneklik değeri aşağıdakilerden hangisi idafe eder?
cvp: yay esnekliği

30-negatif eğilimli doğrusal tlp fonksiyonlarında tlp eğrisini orta noktasındaki esneklik katsayısının mutlak değeri aş. Hangisine eşittir?
cvp:Ed=1

31-tlp eğrisinin yatay eksene dik bir doğru ise esneklik değeri aşa. Hangisidr
cvp: tam inelastik talep

32-üretimde uzun dönem azan verimler yasasının ortadan kalkmasının nedeni aş. Hangisidir_
cvp:üretimde kullanılan tüm girdilerin miktarının değiştirilebilmesi

33-şekerleme üretimi yapan bir fabrikanın %10 oranında yeni makine ve tehzihat alması %10 oranında üretim artışına yol açıyorsa bu üretim sürecinde aş. Hangisi geçerli olur?
cvp:ölçeğe göre sabit terim

34-deişken girdilerinden sadece bir tanesinin değiştirilebildiği dönem hangisidir?
cvp:kısa dönem

35-bir firmanın 5YTL olan bir maldan 20 birim sattığında elde ettiği toplam gelir 100 YTL satış miktarı 30 birime çıkarttığında ise 150YTL gelir elde ederse firmanın marjinal geliri kaç YTL olur?
cvp:5

36-bir malın fiyatı 100 YTL iken satın alınmak istenem miktar 10 adettri.malın fiyatı 150 ytlye çıktığında sarın alınmak istenen miktar 5e düştüğünde talepin fiyat esnekliği değeri kaçtır?
cvp: -1
 
Üst