• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Esma-Ül HÜsna

1-ALLAH Her şeyin gerçek mabudu

2-RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran

3-RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek

4-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı

5-KUDDÜS C.C. Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran

6-SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan

7-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren

8-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan

9-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan

10-CEBBAR C.C. İstediğini zorla yaptıran

11-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi

12-HALİK Her şeyi yoktan yaratan

13-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan

14-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren

15-GAFFAR C.C. Çok affeden

16-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden

17-VEHHAP Bol bol hediyeler veren

18-REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran

19-FETTAH Her şeyi hikmetle açan

20-ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen

21-KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan

22-BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten

23-RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden

24-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten

25-MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren

26-MÜZİLL İstediğini zelil kılan

27-SEMİ Gizli açık her sesi işiten

28-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören

29-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren

30-ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez

31-LATİF Lutfu keremi bol olan

32-HABİR Her şeyden haberdar olan

33-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden

34-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen

35-GAFUR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan

36-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan

37-ALİYY Her şeyiyle yüce olan

38-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur

39-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden

40-MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren

41-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören

42-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi

43-KERİM İyilik ve ikramı bol olan

44-RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü

45-MUCİB C.C. Kullarının dualarına cevap veren

46-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan

47-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan

48-VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven

49-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz

50-BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten

51-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören

52-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit

53-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan

54-KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan

55-METİN C.C. Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen

56-VELİY Müminlerin dostu olan

57-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan

58-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen

59-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan

60-MÜİD C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten

61-MUHYİ Canlılara hayat veren

62-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

63-HAYY Gerçek hayat sahibi olan

64-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan

65-VACİD C.C. İstediğini bulan

66-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi

67-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan

68-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil

69-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan

70-MUKTEDİR C.C. Her şeye gücü yeten

71-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren

72-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan

73-EVVEL Herşeyden önce olan

74-AHİR Herşeyden sonra olan

75-ZAHİR C.C. Varlığı apaçık görünen

76-BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan

77-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan

78-MÜTEALİ Ali, büyük

79-BERR Herkesten fazla iyilik yapan

80-TEVVAB C.C. Bütün tevbeleri kabul eden

81-MÜNTEKİN Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran

82-AFÜVY Kullarını çok çok affeden

83-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen

84-MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır

85-ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi

86-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun

87-CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan

88-GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan

89-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan

90-MANİ C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan

91-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan

92-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan

93-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri

94-HADİ Kullarına hidayet veren

95-BEDİ C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen

96-BAKİ Varlığının sonu olmayan

97-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi

98-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran

99-SABUR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden

C.C.(Celle Celalühü)
 
hz.ADEM in hilafet davasında üstünlüğü

hz ademin üstünlüğü sadece yaratılışındaki maddi ve manevi unsurların zenginliğinden değil,aynı zamanda ona öğretilen ilim ve hikmetten ileri geliyordu.
hz.ademin cinlere ve meleklere karşı üstünlüğünün asıl sebebi,esmaül hüsnanın yani cenab_ı hakkın güzel isimlerinin kendisine öğretilmiş olmasıdır.

bu kainatın bütün hakikatlari ALLAH ın ismine dayanır,kainat baştan sona o isimlerin tecelli vecilvelerine aynadır.

başka bir ifade ile varlıkların hakikati ilahi isme dayanır.
esmaül hüsnanın hz.ademe talim ettirilmiş olması,aynı zamanda kainattaki bütün varlıkların sırlarına vakıf kılınması ve bütün kemalat ve terakinin esaslarına mazhar edilmesi demaktir.zira her bir ilmin ve her bir kemalin yüksek bir hakikati varki,o ilahi bir isme dayanır. o ilim o isme dayanmakla kemalini bulur ,hakikat olur.

mesela;
mühendislik ilminin en tekamül etmiş şekli cenabı hakkın adl ve muktedir isimlerine dayanmakatadır

tıp ilminin nihayeti yine cenabı hakkın şâfi ismine dayamaktadır,
felsefe ilminin hakikati de cenabı hakkın hakim ismine dayamaktadır

DİNLER TARİHİ _İHSAN ATASOY,kitabından alıntıdır
 
Esma'ul Husna

Merhaba

CENAB-I HAKK’IN İSİM VE SIFATLARI

Cenab-ı Hakk’ın sıfat-ı selbiye ve sıfat-ı subutiye adı altında sıfatları mevcuttur.
Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı selbiye ve sıfat-ı subutiye adı altında sıfatları mevcuttur.

Selbî sıfatlar: Vücud (Var olması), Kıdem (Başlangıcı olmaması), Beka (Sonu olmaması), Vahdaniyet (Her şeye tesir etmesi), Muhalefetün lil-havadis (Sonradan olan şeylere benzememesi). Kıyam bi nefsihî (Varlığının kendinden olması)

Subutî sıfatlar: Hayat (Diri olması), İlim (Bilmesi), İrade (Dilemesi), Semi' (İşitmesi), Basar (Görmesi), Kudret (Gücünün yeterli olması). Kelam (Dilediğini ifade etmesi), Tekvin (Yaratması).

NOT: Selbî sıfatlar Cenab-ı Hakkın zatı ile aynî olan sıfatlarıdır. Subutî sıfatlar ise, Cenab-ı Hakkın hem aynına hem de ğayrına delalet eden sıfatlarıdır.

Allah Teâlâ Hazretlerinin doksan dokuz(???) ismi vardır ki, kâinat bu isimlerin tecellîlerinin tezahürleri ile doludur.
Kur'an-ı Kerimden çıkartılan bu isimler şunlardır:

Allah: Bu isim âlemdir ve İsm-i Azamdır.

Rahman: Herkese rızkını verendir.

Rahim: Müminlere merhamet edendir.

Melik: Bütün mevcudatın malikidir.

Kuddûs: Münezzeh ve çok temizdir.

Selam: Esenlik verendir.

Mü'min: Güven vericidir.

Müheymin: Gözetip, kollayandır.

Aziz: İzzetlidir.

Cebbar: Düzeni bozulanı tanzim edendir.

Mütekebbir: En büyük odur.

Halik: Yoktan var edicidir.

Bari': Mütenasip var edicidir.

Musavvir: Her şeye ayrı bir şekil vericidir.

Gaffar: Bağışlayıcıdır.

Kahhar: Gerektiğinde kahredicidir.

Vehhab: Nimetlerini devamlı yağdırıcıdır.

Rezzak: Rızk vericidir.

Fettah: Müşkilleri kolaylaştırıcıdır.

Alim: Her şeyi bilendir.

Gabid: Sıkan ve daraltandır.

Basit: Açan ve genişletendir.

Hafid: Yüksekleri alçaltandır.

Rafi': Alçakları yükseltendir.

Muizz: İzzet verendir.

Müzill: Zillete düşürendir.

Semi': İşitendir.

Basir: Görendir.

Hakem: Hakkı yerine getirendir.

Adl: Çok adaletlidir.

Latif: İncelikli hareket edendir.

Habir: Her şeyden haberdardır.

Halim: Yumuşak huyludur.

Azim: Azametlidir.

Ğafur: Mağfireti boldur.

Şekur: Rızası için yapılana mukabele edicidir.

Aliyy: Pek yüksektir.

Mugit: Zaruri rızkı mutlaka verendir.

Kebir: Pek uludur.

Hafız: Olan biteni muhafaza edicidir.

Hasib: Muhasiptir.

Celil: Celalet sahibidir.

Kerim: Keremi boldur.

Ragib: Her şeyi gözetleyendir.

Mucib: Duaya icabet edicidir.

Vasi': Müsaadekardır.

Hakim: Hikmet sahibidir.

Vedûd: İyilik ve ihsanda bulunandır.

Mecid: Şanı büyük ve yüksektir.

Bâis: Ölüleri diriltendir.

Şehid: Her şeye şahittir.

Hak: Varlığını aynen koruyandır.

Vekil: Her kese vekildir.

Gaviy: Pek güçlüdür.

Metin: Çok sağlamdır.

Veliy: İyi kullarına velîdir.

Hamid: Yegâne övülmeye layıktır.

Muhsî: Ayrıntılarıyla bilendir.

Mübdî: İlk müsebbib ve yaratıcıdır.

Muid: İkinci defa yaratandır.

Muhyî: Diriltendir.

Mümit: Öldürendir.

Hay: Kendisi ölmez ve daima diridir.

Kayyum: Kâinatı idare edendir.

Vacid: İstediğinde bulandır.

Macid: Cömertliği boldur.

Vahid: Tektir.

Samed: Hiç bir şeye ihtiyacı yoktur.

Kadir: Her şeye gücü yetendir.

Muktedir: Kuvvet sahiplerine gücü yetendir.

Mukaddim: İstediğini öne alandır.

Muahhir: İstediğini geriye bırakandır.

Evvel: İlk odur.

Ahir: Son odur.

Zahir: Aşikâr odur.

Batın: Gizli odur.

Vâlî: En büyük idarecidir.

Müteâlî: Beşerî keyfiyetin üstündedir.

Berr: İyiliği bol olandır.

Tevvab: Tevbeleri kabul edendir.

Müntegim: İntikamını alıcıdır.

Afüvv: Bağışlaması boldur.

Rauf: Pek re'fetlidir.

Malik ül-mülk: Mülkün ebedi sahibidir.

Zülcelal-i vel-ikram: Büyüklük ve kerem sahibidir.

Muksit: İşleri denk yapıcıdır.

Hâdî: Hidayet vericidir.

Bedi': Emsalsiz yaratıcıdır.

Cami': İstediğini toplayandır.

Ğaniy: Çok zengindir.

Bakî: Varlığının sonu yoktur.

Muğnî: İstediğini zengin edicidir.

Vâris: Servetlerin sahibidir.

Reşid: İşini dosdoğru yapıcıdır.

Sabûr: Çok sabırlıdır.

Mâni': İstediğinde mânî olucudur.

Dârr: Elemleri yaratandır.

Nâfi': Menfaatleri yaratandır.

Nur: Âlemleri nurlandırandır.

Cevaplar.Org
 
Merhaba

Yazidaki oncelikli yanlislik sudur.
Allah: Bu isim âlemdir ve İsm-i Azamdır.

Allah cc=Kur'an'in Rabb'inin Ismi'dir/Adi'dir.
Ism-i Azam sozu kullanimi
tasavvuf inancinin hezeyanidir.

Digerleri Sifatlari/Nitelikleridir.

Ayrca Allah cc un Kur'an daki sifatlari 99 degildir.
400'e yakindir.
Rivayete uymasi icin bu 99 masali tekrar edilir durur.
 

bursali68

Merhaba,

Allah Teâlâ Hazretlerinin doksan dokuz(???) ismi vardır ki,

Neden 99...? Hadis öyle dediği için mi...? Peki " Settar , Rabb , İlahinnas..." , bunun gibi bir çok ismi daha niçin yoktur...?

Sağlıcakla kalınız...
 
Üst