• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Hadislerde Rasullullahin Sofrasi

Rasulullahın Sofrası


1192) El-Hasen Ibn Merhani şunu anlattı: Rasulullah'ın sahabisi Ferkad'm şöyle dediğini duydum:
"Rasulullah'ı (s.a.v.) gördüm ve onun sofrasında yemek yedim."[1]
1193) Enes şöyle dedi:
"Rasulullah (s.a.v.) masada ve küçük çanaktan yemek yemedi. Kendisine saç ekmeği (pide) pişirilmedi."[2]
Bunun üzerine Katade'ye:
-Neyin üzerinde yemek yerlerdi? diye sordum. O da:
-Sufra'nın (yuvarlak den ı üzerinde, cevabını verdi.
1194) îbn Abbas şöyle dedi
"Rasulullah (s.a.v.) yere (toprağın üzerine) oturur ve yerde yemek yerdi."[3]

Rasulullahın Karavanası
1195) Abdullah Ibn Bişr şöyle dedi: "Rasulullah'ın dört kulplu bir karavanası vardı."[4]

Rasulullah'in Yediği Ekmek Nasıldı?

1196) İbn Abbas şöyle dedi:
"Rasulullah arka arkaya bir kaç geceyi aç olarak geçirirdi. Ailesi de akşam yemeği bulamazdı. Onların ekmeği çoğunlukla arpa unundan olurdu."[5].
1197) Ebu Umame şunu anlattı:
"Rasulullah'm (s.a.v.) Ehl-i beytinden (ailesinden) arpa ekmeği bile artmazdı."
1198) Sehl Ibn Sa'd şöyle anlattı:
Sehl'e; Rasulullah (s.a.v.), unu elenmiş yani beyaz ekmek yedi mi diye sorulduğunda şöyle dedi:
-Rasulullah (s.a.v.) Allah'a kavuşuncaya kadar beyaz ekmek gör medi. Bunun üzerine ona:
-Rasulullah (s.a.v.) zamanında elekleriniz var mıydı? diye soruldu. 0;
-Hayır eleklerimiz yoktu diye cevap verdi.
- O halde, arpayı ne yapıyordunuz? denildi. O da:
-Arpa ununu üflercük ve ondan (kepeğinden) uçan uçardı, sonra onu hamur yapardık, cevabını verdi.[6]
1199) Enes şöyle dedi:
''Rasulullah (s.a.v.), masada yemek yemedi, ölünceye kadar saç ekmeği (pide) de yemedi.[7]

Rasulullah'ın Sebzeyi Tercih Etmesi

1200) Enes şöyle dedi: "Rasulullah'm(s.a.v.)ensevdiğiyemeksebzeyemekleriydi."[8]

Rasulullahın Sirkeyi Katık Yapması

1201) İbn Abbas şöyle dedi:
"Rasulullah'm en sevdiği (sıvı) katık sirkeydi."[9]
1202)UmmuHani şöyle anlattı:Rasulullah(s.a.v.) evime geldi ve:
  • "Yiyecek birşeyimiz var mı?" diye sordu. Ben de:
  • Hayır! yanhz kuru ekmekle sirke var, dedim. Bunun üzerine Rasulullah(s.a.v.):
  • "Getir sirkesi bulunan bir ev, katıksız sayılmaz" buyurdu. [10]
Rasulullahın Acur (Hıyar) Yemesi

1203) Er-Rubeyyi Bint Muavviz ş yle dedi:
Muaz ibn Afra, beni bir sepet hur a ile gönderdi. Hurma sepetinin üzerinde, tüylü küçük bir acur vardı, Peygamber (s.a.v.) acuru severdi. Rasulullah'a bunları getirdiğimde, yanında kendisine Bahreyn'den gel miş ziynetler vardı. Bunlardan avuçlayıp elini doldurdu ve onu bana verdi.[11]

Rasulullahın Kabak Yediği

1204) Enes şöyle anlattı: ,,
"Bir terzi, Rasulullah'ı hazırladığı yemeğe davet etmişti.
Rasulullah'la (s.a.v.) birlikte o yemeğe gittim. Rasulullah'a (s.a.v.) arpa unundan yapılmış ekmek ve içinde, kabak, güneşte kurutulmuş et bulunan bir çorba getirdi.
Rasulullah'm (s.a.v.) (sevdiği için) tabağın içinde kabak aradığını gördüm. Ben de o günden itibaren kabağı daima sever oldum."[12]
1205) Ebu Talut şöyle dedi:
Enes İbn Malik kabak yerken yanma gittim. O: Ey bitki sana söy lüyorum. Rasululllah (s.a.v.) seni sevdiği için, bana ne kadar sevimlisin diyordu.[13]

Rasulullah'ın Yağ Ve Keş Yediği

1206) îbn Abbas şöyle dedi:
Rasulullah'a (s.a.v.) sade yağ, keş ve kertenkele hediye edildi. Sade yağı ve keşi yedikten sonra; kertenkeleye:
- "Şimdiye kadar böylesini yemedim, kim onu yemek isterse yesin" dedi ve kertenkele onun masasında yenildi.[14]

Rasulullah'en Hays (Çekirdeksiz Hurma, Sade Yağ, Keş Ve Undan Yapılan Bir Yemek) Yediği

1207) îbn Abbas şöyle dedi:
"Rasulullah'm en sevdiği yemek hurmadan yapılan tiritti ki o da haysti."[15]

Rasulullahın Tiridi Sevdiği

1208) îkrime şöyle dedi:
Said îbn Cubeyr bir yemek yapıp îbn Abbas'a şu haberi gönderdi: -Sevdiğin dostlarınla birlikte benim yanıma gel. îbn Abbas'la birlikte gittik. Hizmetçilerine;
-Bize tirit getirin. Çünkü Rasulullah'ın en sevdiği yemek ekmekten yapılmış tiritti" dedi.[16]

Rasulullahın İki Yiyeceği Birlikte Yemesi

1209) Sehl îbn Sa'd es-Saidî şöyle dedi:
"Rasulullah (s.a.v.), olgun hurmayla birlikte kavun yerdi."[17]
1210) Abdullah îbn Cafer şöyle dedi:
"Rasulullah'ı (s.a.v.) olgun hurmayla birlikte kavun yerken gör düm."[18]
1211) Hz. Aişe şunu anlattı;
"Rasulullah'm (s.a.v.) kavunla olgun hurmayı birlikte yemek ho şuna giderdi.[19]
1212) Enes şöyle dedi:
1lRasulullah(s.a.v.)îkavunsoleundeyken,olgunhurmal arı sağ eliyle yerdi. Hurmaları kavunlabirlikte yerdi. O, en sevdiği meyvaydı."[20]
1213) Aişe şöyle dedi:
"Peygamber (s.a.v.), kavunu olgun hurmalarla birlikte, acuru da tuzla birlikte yerdi."[21]

Rasulullah'ın Et Yediği Ve Hayvanın Etini Yemeyi Tercih Ettiği Uzuvları

1214) Abdullah İbn Cafer şunu anlattı:
Rasulullah'm (s.a.v.) yanaldaydık. Ona et getirildi. Oradakiler ona et vermeye başladılar. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v,):
"Etin en iyisi, sırt etidir" dedi.[22]
1215) Ebu Hureyre şöyle dedi:
"Rasulullah'a (s.a.v,) et getirildi. Kol (but) ona verildi. O, Rasulul lah'm (s.a.v.) hoşuna giderdi."[23]
1216) Ebu Ubeyd şöyle dedi:
, Peygamber (s.a.v,) için bir tencere yemek pişirdim. Onun, kol ho şuna giderdi. Bu sebeple ona kolu verdim. Daha sonra;
  • "Bana bir kol daha ver" dedi. Yine verdim sonra tekrar;
  • "Bana bir kol daha ver" dedi. Ben de;
-Ya Rasulallah! Bir koyunun kaç kolu vardn-? dedim. O da şu ce vabı verdi.
- "Canım elinde olan Allah'a yemin olsun! Eğer susupta isteğimi yerine getirseydin, her istedikçe kol eti verebilirdin."[24]
1217) Ebu Hureyre şöyle dedi:
"Rasulullah'm, koyun etinin sadece kürek kemiğinin üzerindekiler hoşuna giderdi."[25]

Rasulullah'ın Güneşte Kurutulmuş Et Yediği

1218) Cabir Ibn Abdillah şöyle dedi: "Rasulullah'la(s.a.v.)birlikte güneşte kurutulmuş et yedik."[26]

Rasulullahın Kebap Yediği

1219) Abdullah Îbnul-Haris şöyle dedi:
"Rasulullah'la (s.a.v.) birlikte mescidde kebap yedik."[27] .

Rasulullah'ın Tavuk Eti Yediği

1220) Zehdem el-Cermi şöyle anlattı:
Ebu Musa'nın yanındaydık. Yemeğe buyur etti. Yemekte tavuk eti vardı. Topluluğun arasında Benî Teymillah'tan birisi vardı. O sofraya yanaşmadı. Ebu Musa ona;
-Yaklaş. Ben, Rasulullah'm (s.a.v.) tavuk eti yediğini gördüm" dedi.[28]

Rasulullahın Toy Kuşunun Etini Yediği

1221) Amr îbn Şuayb'ın dtedeoi şöyle dedi:
"Peygamberle (s.a.v.) birlikte toy kuşunun etini yedim."[29]
 
Üst