• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Taşkın inşaat nedeniyle tapu tescil davası dilekçesi örneği

Taşkın inşaat nedeniyle tapu tescil davası dilekçesi örneği​

....... MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tapu tescil İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim , tapunun ... Ada, ... Parsel numarasında kayıtlı taşınmazın malikidir. Davalı da, davacının arsasına bitişik taşınmazın sahibidir.

2-) Müvekkilim, kendi arazisi üzerinde bina inşaatı yapmakta iken, kasıtlı olmamak üzere farkında olmadan davalının arsasının da bir kısmını kullanmıştır. Bu husus inşaat bittikten sonra davalının itiraz ederek, fen ehline sınır tespiti yaptırması üzerine ortaya çıkmıştır.

3-) Taraflara ait taşınmazlar arasında yıllardan bu yana sabit sınır olmadığından müvekkilim istemeden de olsa komşu parsele tecavüzde bulunmuştur. Ancak binanın değeri, tecavüz edilen kısmın değerinden çok fazladır. İnşaatın yıktırılması hakkaniyete uygun düşmeyeceği gibi, tecavüz edilen kısmın terkin edilmesi de davalının taşınmazını kullanmasına engel teşkil etmeyecek mahiyettedir.

4-) Bunun için inşaatın tecavüz eden kısmının kurulu bulunduğu davalı taşınmazına ait parçanın uygun bedel karşılığında mülkiyetinin müvekkilime verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 725 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalıya ait taşınmazın, üzerinde inşaat kurulu kısmının mülkiyetinin müvekkilime verilmesine ve bu hususun tapuya tesciline, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.
 
Üst