Yeni İnternet yasasının getirdikleri

'Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesi ile 2559 ve 2937 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' TBMM'ye gönderildi.
Kanun değişikliğiyle, elektronik ortamda işlenen belirli suçların içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden önlenmesine ilişkin esas ve usulleri düzenleniyor. Yeni düzenlemeyle, ağır para ve hapis cezaları geliyor. Yasayla İnternet Kurulu da oluşturuluyor.
Yeni düzenlemeye göre, bazı tanımlamalar yapılırken 'Elektronik ortam', 'İşaret, sembol, ses, görüntü ve elektrik sinyal ve işaretlerine dönüştürülebilen her türlü verinin, kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını sağlayan internet ve bilişim ortamını' şeklinde tanımlanıyor.

İnternet erişiminin engellenmesi şu suçlar oluştuğunda gerçekleşecek

"- Türk Ceza Kanununda yer alan, Çocukların cinsel istismarı (madde 103, fıkra 1), Müstehcenlik (madde 226), Fuhuş (madde 227), İntihara yönlendirme (madde 84), Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228), Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), suçları".

Bu suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla erişimin engellenmesine sulh ceza hakimi tarafından karar verecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise erişim, yetkili ve görevli kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine veya re'sen, Başkanlığın yazılı emriyle engellenebilecek.
İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa dahi, içeriği kanunda yazılı suçları oluşturan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı, doğrudan Başkanlık tarafından verilecek. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin derhal yerine getirilmesi istenecek.

Hakim veya Başkanlık tarafından verilen karar gereği yapılmak üzere içerik, yer veya erişim sağlayıcılarına tebliğ edilecek. Hakim tarafından verilen erişimin engellenmesine ilişkin kararların bir örneği bilgi için Başkanlığa gönderilecek.

Başkanlık tarafından verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara, içerik, yer veya erişim sağlayıcıları veya bu karar dolayısı ile yasal bir hakkının ihlal edildiğini ileri süren kişiler tarafından Kurum merkezinin bulunduğu yer sulh ceza hakimine itiraz edilebilecek.

Koruma tedbiri olarak hakim tarafından verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

Erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkanlık tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilecek.

Yasada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalacak.

Verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, Başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına, üç günden fazla olmamak üzere belirlenen bir süre zarfında kararın yerine getirilmesi hususunda yazılı uyarıda bulunulacak. Uyarıya ve belirlenen süreye rağmen kararın yerine getirilmemesi halinde, Başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına onbin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Buna rağmen, kararın yerine getirilmemesi halinde, Başkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir.
Verilen erişimin engellenmesi kararını yerine getirmeyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Yeni düzenlemeyle, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda casusluk faaliyetleri kapsamında telekomünikasyon iletişim araçları yoluyla tespiti ve dinlemelerin de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığındaki merkez üzerinden yapılmasına ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda ise uygulamadan doğan bazı tereddütleri gidermeye olanak sağlayacak değişiklerin yapılması hükme bağlandı.

Yasayla düzenlenen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nca şu görevler yerine getirilecek

"- Bakanlık, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak elektronik ortamda yapılan ve bu Kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla, gerektiğinde, her türlü giderleri yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar dahilinde kurumca karşılanacak çalışma kurulları oluşturmak,

- İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, bu kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak bu kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almak,

- İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve şekilde yapılacağını belirlemek,

- Kurum tarafından işletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülki idare amirlerince toplu kullanım sağlayıcılara verilecek izin belgelerinde filtreleme ve bloke etmede kullanılacak sistemlere ve yapılacak düzenlemelere yönelik usul ve esasları belirlemek,

- Elektronik ortamdaki yayınların izlenmesi suretiyle bu kanunda sayılan suçların işlenmesini önlemek için, izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak,

- Elektronik ortamdaki sohbet, mesaj veya benzeri servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve izleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına ilişkin asgari standartları belirlemek,

- Bilişim ve internet alanındaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

- Bu kanun ve ilgili mevzuat kapsamında içerik, yer ve erişim sağlayıcılarının, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmamaları halinde bu kanunun 3'üncü maddesinin yedinci fıkrasında yazılı yaptırımları uygulamak,

- Bu kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların, elektronik ortamda işlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokulması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlemesini teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetlerine, teknik imkanları dahilinde gereken her türlü yardım ve koordinasyonda bulunmak,

- Bu kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi kapsamında, Bakanlıkça; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, çocuk, kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanlığı ile ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile internet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından birer temsilcisi katılımı suretiyle teşkil edilecek İnternet Kurulu ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bu Kurulca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak sitelerin tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları almak".
ALİ ULURASBA
ANKARA
 
Üst