Nurculuk Akımına Hodri Meydan !!! İlmi münazaraya davet

İslam'ı hurafe dinine çevirmeye çalışan Nurculuk akımının mensuplarını Münakaşaya değil , eğer varsa aşağıdaki delillerimize cevap verebilecek karşı delillerini en ince noktasına kadar ortaya koyabilecek ilmi münazaraya davet ediyorum.

( İlmi dayanağı ve delili olmayan yorum ve mesajlara kesinlikle cevap verilmeyecektir.Verilen cevapların ilmi olması , delil ve senet içermesi gerekmektedir.Zanna dayalı , ehil olmayan kişilerin düşünce ve fikirleri konuyu değil kendilerini ilgilendirir.)

Kur'anı Kerimi , hiçbir ilmi dayanağı olmadan kendi kafasına göre tefsir adı altında tahrip edip , ayetlerin kendi zatını ve risalelerini bildirdiği hezeyanlarını savuran Said Nursi'nin güya ettiği bu tefsiri , Efendimizin de aynı ayetleri böyle bildirdiğine dair bir vesika ve gelmiş geçmiş milyonlarca Ehli Sünnet aliminden aynı ayetlerin Said Nursi ve Risalelerini bildirdiğini bu şekilde tefsir eden bir tane örnek göstermelerini rica ediyoruz. ( Ehli sünnetten olmayan alimlerin sözlerini kabul etmeyeceğiz ,cevapların kaynağını ifade eden kişini hakiki Ehli sünnet olmaması halinde geçersiz sayılacaktır. )

Eğer bu delili getirmeye kudretleri yetmiyorsa , bulamıyorlarsa , bu durumun Said Nursi'nin ve yolundan giden Nurculuk cemaatinin yoldan çıkmış , Ehli sünnetten ayrı olduğunu kabul ettikleri manasına geleceğini ayrıca bildirmekte fayda görüyorum.Bu ayetlerin aynı manalar verilerek bir tane Ehli sünnet alimi tarafından ve Efendimiz aleyhiselam tarafından bildirildiğine dair sağlam bir vesika verebilecek Nurcu çıkarsa Nurculuk yolunun ve Said Nursi'nin SELEFLERİM dediği Mason Abduh ve Efgani ve Mevdudi sapkınlarına hizmet etmediği ve Ehli sünnet olduğu kanaati hasıl olacaktır.Ve kendilerinden özür dilenecektir.

Said Nursi'nin Hiçbir İslam aliminin tefsir etmediği şekilde mânâ verip aklına göre ettiği verdiği mânâlar yani güya Tefsirler :

Said Nursi eserine Risale-i Nur adını vermesini hayatı boyunca her yerde karşısına nur kelimesinin çıkmasına bağlarken onu en çok etkileyen âyetin de, "Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). O'nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. (Bu öyle bir ağaç ki) yağı, nerdeyse, kendisine ateş değmese bile ışık verir.(Bu ışık) nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete iletir. Allah insanlara (işte böyle) misal verir; Allah her şeyi bilir." (Nur, 24: 35) ayeti olduğunu söyler.

Said Nursi’ye göre ayetin, “Yağı, nerdeyse, kendisine ateş değmese bile ışık verir.” cümlesi Risale-i Nur’a ve müellifine işaret eder. Risale-i Nur okuyan başka esere ihtiyaç kalmadan alim olur. Said Nursi de ateşsiz yanar, tahsil için külfet ve ders meşakkatine muhtaç olmadan kendi kendine nurlanır, âlim olur. Ayetin bu cümlesinin elektriğe, Risale-i Nur’a ve Said Nursi’ye işaret ettiği hakikattir. (Birinci Şua-s.833).

Said Nursi bu ayeti yanlış anlamıştır. Zira âyette “nur” kelimesi, Allah’ın, göklerin nurunun sahibi (Zemahşerî, 1995: III, 234) ve her şeyin kaynağı olduğunu ifade edip O’nu övmek için (Kurtubî, 1995: VI/2, 237) kullanılmıştır ve ne doğrudan ne de sembolik olarak Risale-i Nur ve Said Nursi’ye işaret etmektedir.

Yine, “Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorla.. Fakat kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor.” (Tevbe, 9: 32) ayetinde “nur” kelimesinden kastedilen, Hz. Peygamber (s)’in nübüvvetinin doğruluğuna dair deliller (Râzî, 1997: VI, 32) ve Allah’ın dini (Taberî, 1995: VI/2, 149) iken, Said Nursi, Risale-i Nur olduğunu söylemektedir. Ona göre bu ayet açıkça Risale-i Nur’un o nur-u İlâhînin bir lem'ası olacağı ve düşmanları tarafından gelen şüphe karanlıklarını dağıtacağını işarî anlamıyla müjdeler (Birinci Şua - s.844).

Said Nursi’nin verdiği anlamı kabul ettiğimizde ayetin meali şöyle olur: “Allah'ın nuru olan Risale-i Nur’u ağızlarıyla söndürmek istiyorlar, Fakat kâfirler istemeseler de Allah onu tamamlamayı diliyor.”

Kur'an, her vahyin anlaşılmak için geldiğini bu gerekçeyle vahyin dilinin peygamberin içinde yaşadığı toplumun diliyle aynı olduğunu belirtir: "Hak dini onlara açıklasın diye, her peygamberi Biz kendi kavminin lisanıyla gönderdik." (İbrahim, 14: 4) Bu ayeti cifirle, ele alan Said Nursi risaletin ve nübüvvetin her asırda veraset noktasında, vekilleri bulunması kuralıyla, bir sembolik anlam yönüyle Risale-i Nur'u özel bir iltifatla üyeleri arasına dahil eder. Ayrıca ayet bu eserin Kur'an dili olan Arapça değil ama Türkçe olmasının takdir edildiğini gösterir (Birinci Şua - s.847)

Ayetin içeriğinin bırakın dilini Risale-i Nur’un kendisiyle hiçbir ilişkisi yoktur. Risale-i Nur’un ağdalı bir Türkçe ile yazılması tamamen Said Nursi’nin tercihidir. Elimizde bu tercihin Allah tarafından yapıldığına dair hiçbir bilgi söz konusu değildir. Cifr bilgi elde etme yolu olarak görülünce Kur'an’dan laikliği çıkarmak da zor olmaz: “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırt edilmiştir. Artık her kim tâğutu inkar edip, Allah'a inanırsa, sağlam bir kulpa yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz.
Allah, her şeyi işitir ve bilir.” (Bakara, 2: 256)

Risale-i Nur’da bu ayetin cifr ve ebced hesabıyla hem laikliğe hem de Risale-i Nur’un gelişine işaret ettiği ifade edilir (On Birinci Şua -s.984).

Bu ayetteki “…sağlam bir kulpa yapışmıştır.” ifadesinin de Risale-i Nur’a işaret ettiği ileri sürülür (Birinci Şua - s.837). Bu durumda ayetin anlamı şöyle olur: “Dinde zorlama yoktur. Çünkü laikliğin gelmesiyle doğruluk, sapıklıktan ayırt edilmiştir. Artık her kim tâğutu inkar edip, Allah'a inanırsa, o kimse sağlam bir kulpa Risale-i Nur’a yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz. Allah, her şeyi işitir ve bilir.” Ayetteki “sapasağlam kulp” ifadesine iman (Taberî, III/1, 29), İslâm, “Allah’tan başka ilah yoktur.” (Kurtubî,II/1, 257) şeklinde hemen hemen aynı anlama gelebilecek doğru anlamlar verilmişken, bu ifadeden Risale-i Nur’un kastedildiğini söylemek eserin ilmî açıdan değerini düşürmekten başka bir şey ifade etmez.

Said Nursi açıkça olmasa da cennetliklerden olduğunu da Kur'an’dan çıkarır: “O gün insanlardan şakîler ve saidler vardır." (Hud, 11: 105). Ayette şakîler günahları nedeniyle ateşi (Zemahşerî, II, 413), saidler de mükafatı hak eden kimseleri (Râzî,VI, 399) kastedilirken, Said Nursi yaptığı cifr hesabıyla bu ayetin de kendisine ve Risale-i Nur’un yönüne işaret ettiğini söyler (Birinci Şua - s.834).

Bu durumda kendisi cennetle müjdelenmiş kişiler arasına girer. Said Nursi’ye göre “De ki: Rabbim, beni doğru yola iletti.” (Enam, 6: 161) ayeti de Risale-i Nur’un hazırlanma tarihine işaret eder. Ayetin cifrî hesabı da Said Nursi’nin geçirdiği fikri değişim tarihi olan 1316’ya işaret eder (Birinci Şua - s.837).

Bu yorum doğru kabul edildiğinde ayetin Türkçe anlamı şöyle olur: “Ey Said Nursi de ki: Rabbim, beni doğru yola olan Risale-i Nur’a kavuşturdu.” Halbuki ayetin devamında, “Dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine. O, ortak koşanlardan değildi.” denilerek dosdoğru yoldan kastedilenin Allah’ın gönderdiği din (Taberî, V/2, 146) olduğu gayet net bir şekilde ortaya konmaktadır. Said Nursi, "Kime hikmet verilmişse, işte ona pek çok hayır verilmiştir." (Bakara, 269) ayetinden kendisinin kastedildiğine inanmaktadır. Ona göre Risale-i Nur’un Sözler kısmı bu ayetteki sözlerin sırrına mazhardır (Dördüncü Mektup - s.354). Halbuki ayette Allah’tan bir nimet olarak söz ve fiillerinde isabet edebilen kimselere verilmiş olan bu nimetin büyüklüğüne işaret edilmektedir (Taberî: III/1, 126) Müslüman ahlakı kişinin kendisini övmesiyle, hele hele ayetlerin kendisine işaret ettiğini söylemesiyle bağdaşmaz.

Said Nursi’ye göre, "Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. O size âyetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor." (Bakara, 151) âyeti, Bakara,129, 269 ayetlerinin küllî ve genel anlamlarına Risale-i Nur da kastî olarak dahildir (Birinci Şua - s.837).

Bu durumda Said Nursi Kur'an’da kastedilen hikmetli, Kitab’ı ve hikmeti öğreten ve insanlara bilmediğini öğreten kişi” olmaktadır ve bu iddiayı desteklemek için yine cifr hesaplarından faydalanmaktadır. Kur'an, kendisinin ve Rasulullah (s)’a itaatin her ikisine inanan onları doğrulayan ve doğru yolu bulan kimselere bir nur (Taberî, XIII/3, 318), bir ışık (Kurtubî, IX/1, 240) olduğunu ifade eder: “Ey inananlar! Allah'tan korkun, O'nun Resulü'ne inanın ki size rahmetinden iki pay versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Hadid, 28). Bu ayete, "Karanlıklar içinde size bir nur ihsan edeceğim, ki o nur ile doğru yolu bulup onda gidesiniz." şeklinde meal veren Said Nursi, âyet için, “Allah’a hamdolsun, Risale-i Nur bu kudsî ve küllî anlamının parlak bir ferdi olduğu gibi, ayetin orijinalinde geçen nuran, kelimesindeki an kısmı, tenvin sayılırsa 1318 sayısıyla Resâilü'n-Nur yazarı eğitimden yazarlık görevine ve mücahidâne yolculuğa başladığı zamanın beş sene evvelki zamanına ve birçok ayetin işaret ettiği 1316 tarihindeki önemli bir fikrî değişimden iki sene sonraki zamana denk gelir ki, o zaman Risale-i Nur’un hazırlanmasının başladığı aynı tarihtir. İşte bu nurlu âyet, hem anlamca, hem cifirce tevafuku, Kur'an’da bir araya gelişi tesadüfî olamaz.” (Birinci Şua - s.836) şeklinde bir yorum yapar.

Bu durumda ayetin anlamı şöyle olur: “Ey inananlar! Allah'tan korkun, O'nun Resulü'ne inanın ki size rahmetinden iki pay versin, sizin için ışığında
yürüyeceğiniz bir Risale-i Nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Hadid, 28) "Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti (Fatihayı) ve yüce Kur'ân'ı verdik." (Hicr, 87) ayetinde muhatap Hz. Peygamber (s)’dir. Ve ona Fatiha suresi ya da diğer uzun surelerden (Zemahşerî, II, 564) içinde mesellerin, haberlerin ve ibret verici olayların olduğu 7 uzun surenin kastedildiği ifade edilmektedir (Taberî, VII/2, 68) Said Nursi bu görüşlerden ilkini benimsemesinin yanında ayetin cifr hesabıyla Risale-i Nur’a da işaret ettiği kanaatindedir (Birinci Şua - s.834).

Bu durumda ayete şöyle meal verilebilir. "And olsun ki Said Nursi Biz sana, her zaman tekrarlanan Risale-i Nur’u ve Kur'an’ı verdik." Allah emirleriyle, dilemesiyle (Zemahşerî: II, 350) vaadiyle (Râzî, VI, 288) hakkı takviye eder: “Allah, hakkın hak ve gerçek olduğunu kelimeleriyle ispat eder, günahkârların hoşuna gitmese de.” (Yunus: 82) Said Nursi’ye göre ise bu ayetin külli anlamı bu zamanda Risaletü'n-Nur’dur. Ayrıca ilahî lafızdaki harfler yaklaşık olarak 998 sayısına o da Risaletü'n-Nur'un 998 rak***** denk düştüğü için âyet Risale-i Nur’a işaret eder. Ayette geçen kelimât (kelimeler) da Risale-i Nur’un bölümlerinden Sözler’e işaret eder (Birinci Şua - s.836).

Bu durumda ayetin anlamı şöyle olur: “Allah, hakkın hak ve gerçek olduğunu Risale-i Nur ile ispat eder, günahkârların hoşuna gitmese de.” Said Nursi yaptığı şartlı cifr348 hesaplarıyla, "Ey Peygamber, eğer insanlar senden yüz çevirirse, sen de ki: Allah bana yeter. Ondan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ben O’na tevekkül ettim." (Tevbe, 129) ayetinin Risale-i Nur’a özellikle de İşârâtü'l-İ'câz adlı bölümüne işaret ettiğini söyler (Birinci Şua - s.838).

Bu durumda ayetin meali şöyle olur: "Ey Risale-i Nur! İnsanlar senden yüz çevirirse, de ki: Allah bana yeter. Ondan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim." Kur'an, Allah’ın dinine yardım edenlerin, hizmet eden askerlerin (Kurtubî: III/2, 162), Allah’ın dinini din edinen ve O’na itaat edenlerin galip geleceğini söyler: "Şüphesiz Allah'a tâbi olan topluluk gerçek galiplerin tâ kendisidir." (Maide, 56) Risale-i Nur’da bu âyetin cifr hesabıyla 1350 sayısına denk geldiği ve bu tarihin de Risale-i Nur’un öğrencilerinin görüntüdeki yenilgilerine ancak manevî anlamdaki galibiyetlerine ve kendilerine kurulan tuzakların boşa çıkmasına dair Rumi 1350-51 ve 52 tarihlerine tam olarak denk geldiğine işaret edilir (Birinci Şua - s.839).

Bu durumda da ayeti şöyle meallendirirsek yanlış yapmış olmayız: "Şüphesiz Allah'a tâbi olan Risalei Nur talebeleri, gerçek galiplerin tâ kendisidir." Allah Hz. Muhammed (s)’e Kur'an’dan müminleri cehalet ve sapıklıktan kurtarıcı, körlükten kurtarıcı rahmetini gönderir. Müminler de ondaki Allah’ın farzlarını (Taberî, IX/1, 190) yerine getirirler: "Biz Kur'ân'dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır." (İsra: 82) Ayette indirilen şeyler Kur'an’ın ayetleridir, başka bir şey değil. Said Nursi’ye göre ise bu ayet Kur'an’a işaret ettiği gibi Kur'ân'ın semasından ilhâmî bir surette gelen şifadar nurlara da işaret eder. İşte, o Risaletü'n-Nur, Said Nursi’ye olduğu kadar Risale-i Nur talebelerine de çoğu zaman şifa olmuştur. Demek Resâili'n-Nur bu âyetin bir işarî anl***** dahildir. Buna delil de ayetin “müminlere şifa ve rahmet olan” kısmının cifr hesabıyla 1339 ederek, Resâili'n-Nur bu asrın mânevî ve müthiş hastalıklarına şifa olmakla meydana çıkmaya başlamasına denk gelmesidir.(Birinci Şua - s.839).

Bu durumda ayetin Türkçesi, “Biz Kur'ân'ın semasından mü'minler için bir şifâ ve rahmet olan Risale-i Nur’u indiriyoruz.” şeklinde olur. Ayrıca kanaate itiraz edilemez demek ona çok üstün bir yer biçmektir. Risale-i Nur’da, "Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. O size âyetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor." (Bakara, 151) ayetinin “Sizi temizliyor, size Kitabı ve hikmeti öğretiyor.” kısmının cifr hesabıyla 1338 olduğu, Kur'an’ın hikmetini Avrupalı filozoflara parlak bir surette gösterebilen ve gösteren Risalei'n-Nur yazarının Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiye’de Kur'an’ın hikmetini savunduğu, hattâ İngiliz Başpapazının sorduğu ve 600 kelimeyle cevap istediği altı sorusuna altı kelimeyle cevap vermekle beraber inzivaya girip bütün gayretiyle Kur'ân'ın ilhamlarından Risale-i Nur'un meselelerini iktibasa başladığı aynı tarihe tamamen uyum gösterdiği ifade edilir (Birinci Şua).

Bu yorum esas alındığında ayetin meali şöyle olur: "Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. O size âyetlerimizi okuyor, sizi Risale-i Nur ile temizliyor, size Kitabı ve onun hikmetini gösteren Risale-i Nur’u öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor." "Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır." (Zümer: 1) Ayetteki “indirilen”, Kur'an-ı Kerim (Taberî: XII/2, 226) ikinci ihtimal de Kur'an’ın bir suresidir (Zemahşerî: IV, 106). Ancak Said Nursi’ye göre, Casiye ve Ahkaf surelerinin başında da bulunan bu âyet Risaletü'n-Nur'un ismine ve kendisine, hem yazılması ve hem de yayılmasına sembolik anlamıyla işaret eder. İşareti onun bir eksikliği değil, gayb dilindeki manevî mucizesinin bir gereğidir. Kur'an’ın bu ayetinin işarî anlamlarından birisinin bu zamanda ortaya çıkan Risale-i Nur’a yönelik oluşunu Risale-i Nur okuyan herkes onaylar (Birinci Şua - s.841).

Yani Said Nursi şöyle demek istiyor. Ayetin işarî anlamlarından birisi de, “Bu Risale-i Nur’un indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.” şeklindedir. Yani ona göre âyet, “Kitab’ın indirilişi” derken hem Kur'an’ı hem de Risale-i Nur’u kastediyor (Birinci Şua - s.842). Kur'an, kendisinin Rahman ve Rahim olan Allah’tan Cebrail aracılığıyla (Râzî: IX, 537) Hz. Peygamber (s)’e indirildiğini (Taberî, XII/3, 114) şöyle ifade eder: "Hâ mim. (Bu vahyin) indirilişi, Rahmân ve Rahîm olan Allah’tandır." (Fussilet, 1-2)

Said Nursi bu ayetin işarî anlamıyla ve şartlı cifr hesabıyla Risale-i Nur’a işaret ettiğini söylemektedir (Birinci Şua - s.843).

Verilen bu anlam doğrultusunda ayetin anlamı şöyle olur: "Hâ mim. Bu Risale-i Nur, Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir." Rabbimiz bize sapıklığı ve doğru yolu istiareli bir şekilde karanlıklar ve nur kelimelerini (Zemahşerî: II, 516) kullanarak anlatır. O, insanları Kur'an ile küfür, cehalet ve sapıklık karanlıklarından, iman ve ilim nuruna (Kurtubî, V/1, 295) ulaştırır: "Elif lâm râ. Bu bir kitap ki, insanları Rablerinin izniyle karanlıklarından nûruna çıkarman, güçlü ve hamde lâyık olan Allah'ın yoluna kavuşturman için sana indirdik." (İbrahim:1) Said Nursi bu ayetin “Rablerinin izniyle nura” kısmındaki “nur” kelimesinin Resaili’n-Nur’a mutabık olduğunu, yine şartlı cifr ile Risale-i Nur’un bölümü olan İşârâtü'l-İ'câz’a işaret ettiğini söyler. Yine ona göre ayetteki “güçlü ve hamde lâyık” kısmı Arapça orijinali hesaba katıldığında Sultan Abdülaziz ve Abdülhamit dönemlerine işaret etmektedir (Birinci Şua - s.845). Bu durumda ayetin şöyle bir çevirisi mümkün olur: "Elif lâm râ. Bu bir kitap ki, insanları Rablerinin izniyle karanlıklarından Risale-i Nur’a ulaştırman, Sultan Abdülaziz ve Abdülhamit’in yoluna kavuşturman için sana indirdik." "Görmedin mi? Allah nasıl bir misal verdi. Güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.” (İbrahim: 24) ayetinde geçen ve kelime-i şahadet, iman (Taberî: VIII/1, 266), kelime-i tevhit, Allah’ı yüceltme, O’nu övme, bağışlanma dileme, tövbe, ve dua (Zemahşerî: II, 531) olarak yorumlanmış olan “güzel bir söz” ifadesi Said Nursi’ye göre Risale-i Nur’a tekabül eder. Bu çıkarsama cifirle önce yanlışlıkla 1002 olarak hesaplanmıştır. Doğrusu 1011’dir. Elde edilen sayı -13 farkla da olsa- Risale-i Nur’un mak***** tevafuk eder. Hem böyle makamlarda, böyle büyük yekûnlarda bu gibi küçük farklar zarar vermez (Kastamonıu Lâhikası -Mektup No: 38 - s.1594).

Ayeti Said Nursi’nin anladığı şekilde tercüme edersek meal şöyle olur: "Görmedin mi, Allah nasıl bir misal verdi? Risale-i Nur, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.” Kur'an Hz. Muhammed (s) için, "Seni ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik." (Enbiya: 107) ifadesini kullanır. Hz. Peygamber (s) hem dinde hem dünya işlerinde rahmettir. Dinde rahmettir çünkü geldiğinde insanlar cehalet ve sapıklık Ehl-i Kitap da kitapları konusunda ihtilaf içindeydi. O gelince onları doğru yolu gösterdi. Hükümleri, helal ve haramları belirtti (Râzî: VIII, 193) . Dünyada da rahmettir. Çünkü onun gelişiyle zilletten, savaşlardan kurtulup dininin bereketiyle zaferlere kavuştular.349 Said Nursi ise bu âyetin işarî anlamıyla o alemlere rahmet olanın aynası ve Kur'an gerçeğinin hakiki bir tefsirine Risale-i Nur’a işaret ettiğini söyler (Sikke-i Tasdik-i Gaybî - s.2101). O zaman ayete şöyle meal verilebilir: “Ey Risale-i Nur! Seni ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik."

Görüldüğü gibi Said Nursi’nin ele aldığımız ayetleri anlamlandırken baş vurduğu anlama biçiminin tefsir usulü açısından bir değeri yoktur. Hele hele “kanaate itiraz edilemez” demesi yorumlarını sorgulanamaz hale getirir ki bunu kabullenmek mümkün değildir. Klasik tefsirler olsun, çağdaş tefsirler olsun hiçbirisi bu ayetleri böyle anlamlandırmamıştır, kendi fikirlerini sorgulanamaz konumda göstermemişlerdir.

Said Nursi’nin ve Risale-i Nur’un Kur'an’da işaret edilen bir müellif ve eser olduğu iddiası vahyî temellere sahip görünmemektedir. Bir ayeti anlamlandırırken, ayetteki cümle yapısı, ayetin bağlamı ve Kur'an bütünlüğü içindeki yeri dikkate almak gerekir. Ne yazık ki, Said Nursi bu yolu takip etmemiş, ayetleri tefsir ederken hurufîliğe eğilim göstermiş, ebced ve cifr hesapları yaparak, kendisinin ve eserinin isminin Kur'an-ı Kerim’de geçtiğini muhtemel gördüğü lafızlarla özdeş addetmiş, kendisini ve eserini kutsal bir konuma taşımaya çalışmıştır. Bunu yaparken nispeten estetik bir yolu seçmiş, ısrarla kendisini değil “ürünü” ön plana çıkarmayı tercih etmiştir.

Cevapların konumuzdaki ayetlerin ilerleme sırası ile olması rica olunur.BEKLİYORUZ.
 
Sayın Bziya, umuyorum ki açtığınız bu konuda seviye yerlere düşmez.:( Genelde öyle oluyorda...
 
Seviyeyi tutturmak bizim elimizde ne diyor BZiya bey îlmi olmayan,ehli sünnet kaynaklara dayanmayan mesajlara cevap verilmeyecek ne güzel...İnşaallah başarılı olunur.
 
Seviyeyi tutturmak bizim elimizde ne diyor BZiya bey îlmi olmayan,ehli sünnet kaynaklara dayanmayan mesajlara cevap verilmeyecek ne güzel...İnşaallah başarılı olunur.

Bende umarım başarılı olunur diyorum.Fikirler tartışılmalı, tartışma kişiselliğe dökülmemeli.
 
Konuya giriş'e bakıldığında " Münazara" dan uzak, " münakaşa'ya" yakın, sormak değil sorgulamak , kendisine göre hükmü kat-i verilmiş bir tarz, peşşin bir hüküm olduğunu görmek mümkün. Evvela bunun düzeltileceğini düşünerek werebismillah.

bziya kardeşideşimin bu tarz bir davetyiyesini almak istiyorum izninizle.
Kardeşimin bu davetini bir Nur talebesi olarak değil, şahsi kusur ve günahları ile boğuşan birisi olarak münazara salonunda yerimi almak istiyorum. Çünkü şahsi kusur ve kametsizliğim; mütalasına doyamadığım zamanımızın mihim bir Kuran-ı Kerim tevsiri olan Risale-i Nur Külliyatına ve kıymetli Müellifine tam aynedarlık yapamaz. Paylaşımda çıkacak tüm güzellikler istifade ettiğim Nur eserlerine, tüm kusurlar ise şahsima aitliğini müsırrane söylerim.

Şimdi gelelim münazaramızın zeminini oluşturmaya.
" Babasını seven başkasının babasına sövmemeyi,
Dinini seven başkasının dinine küfür etmemeyi,
mezhebini seven başkasının mezhebini tezyifkarane ve mağrurane tahkir etmemesi gerektiğini bilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum." Sanırım bu kaide tartışmamızın seviyesini de tahammül derecesinde tutmakla beraber , diyenlere ve dinliyenlere de faide de sağlıyacaktır.

Bu konuya müdahil olmamdaki amaç; Risalei Nur'un Kuran hizmetindeki konumunun tartışabilirliğini değil, Bazı kardeşlerimizin kafasında soru işareti olarak kalmış bazı hakaikinin anlaşılmasına yardım etmek ve o kardeşlerimizin su-i tevehhümlerini izale etmeye sebep olmaktır.

Şimdi sen sor ben cevaplıyayım ey kari !

Not: Okunmamaya ve bakmamaya yol açan uzun ve ithal sorular [/SIZE]yerine, kısa ve veciz satırlarla meydan almak meramımız için daha faideli olacaktır.
 
Dikkat ettiyseniz Risale-i Nurlar için " zamanımızın mühim bir Kuran TEFSİRİ " deniliyor. Bu tabir ise ehli ilim ve irfan için çok manidardır. "Tefsir" kelimesinin üstünde durmak isterim kısaca.

Tefsir iki kısımdır:
Birisi, malum tefsirlerdir ki, Kur'ân'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânâlarını beyan ve izah ve ispat ederler.
İkinci kısım tefsir ise,
Kur'ân'ın imanî olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir.
Bu kısmın pekçok ehemmiyeti var. Zâhir malûm tefsirler, bu kısmı bazen mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda inatcı filozofları susturan bir mânevî tefsirdir.

Yiani; Risale-i Nurlar bu çerçevede nazara alınmalı, "tevsirliği"bu mihval üzeri sorulmalıdır.
 
Tefsir diyoruz, Kuran tefsiri diyoruz. Kuranın Ayatını anlaşılmasına yardım eden,izah eden tefsirlerin tümü güzeldir. Kişilerin, haleti ruhiyelerine uygun gelen ve sorularına mukni cevap veren ve dolayısıyla Kuranı daha çok sevmesine yol açan tefsiri seçmeli, ve o tefsirden istifade etmeli. Sanırım ruyi zeminde hiç bir ziakıl, kişileri böyle bir tercihten dolayı hor göremez ve tahkir edemez. Bu kaideye binaen diyoruzki; Kişi, kendi meslek ve meşrebine "en güzel" diyebilir. Ancak; başkasının meslek ve meşrebini tahkir eden "sadece güzel benim meslek ve meşrebimdir" diyemez ve dememelidir.

Risalei Nur ; Asla başka müfessirlerin tefsirlerini kendinden küçük görmemiş, ve asla onları tahkir etmemiştir. Hele kendisinden önceki tefsirlerin gereksizliğini işmam eden bir satırı bulunmamakla beraber, diyer tefsirlerin gerekliğini ve muavenetliğini yeri geldikçe söylemiştir. Bu satırları yazarken çok keyif aldığımı itiraf edeyim. Çünk;, başka meşrepteki kardeşlerimin gıpta damarlarını tahrik etmediğimi biliyor ve hayırlı dualarını brkliyorum.

Bu konu ile ilgili, hoşuma giden 1/2 parağrafı sizlerede sunmak istiyorum buyursun kardeşlerim.

Bediüzzaman’ın tefsiri, dinin temeli olan;
Allah Teala’nın varlığı, birliği, sıfatları, melekler, kitaplar, nübüvvet, vahiy, ahiret hayatı gibi meselelerde, güçlü açıklamalar yapmıştır. Bunları yaparken, diğer tefsirlerdeki gibi farklı kıraat vecihleri, esbab-ı nüzul, i’rab, lügat vb. yönlerini açıklamamıştır. Bu konular önemsiz olduğundan değil, bu hususta ayrıntılı açıklamaların bulunduğu geniş tefsirlere havale ettiğinden ötürü böyle yapmıştır.

Ön yargılardan ve enaniyeti ilmiyeden uzak bir göz ile bakmalarını kardeşlerimden rica ediyorum.
 
Müellif Efendi konuyu kaynatmayalım , siz Nur'cu akımın temsilcisi iseniz yukarıdaki talebimize cevap verin verebiliyorsanız.AYETLERİ BİR TANE DAHA BÖYLE TEFSİR EDEN EHLİ SÜNNET BÜYÜĞÜNÜN SENEDİNİ , DELİLİNİ GETİRİN İNSANLARA...GÖRSÜN İNSANLAR GERÇEKTEN BU AYETLERİ SAİD NURSİ'NİN DEDİĞİ GİBİ KENDİNİ ve KİTAPLARINI MI ÖVÜYORMUŞ YOKSA FARKLI ŞEYLERDEN Mİ BAHSEDİYORMUŞ.

Sizden ne isteniyor yukarıda siz ne anlatıyorsunuz.Amacınız konuyu farklı mecralara taşımak olmasın konunun özüne dönün.

NURCULARDAN YUKARIDA İSTENİLEN DELİL :
Kur'anı Kerimi , hiçbir ilmi dayanağı olmadan kendi kafasına göre tefsir adı altında tahrip edip , ayetlerin kendi zatını ve risalelerini bildirdiği hezeyanlarını savuran Said Nursi'nin güya ettiği bu tefsiri , Efendimizin de aynı ayetleri böyle bildirdiğine dair bir vesika ve gelmiş geçmiş milyonlarca Ehli Sünnet aliminden aynı ayetlerin Said Nursi ve Risalelerini bildirdiğini bu şekilde tefsir eden bir tane örnek göstermelerini rica ediyoruz. ( Ehli sünnetten olmayan alimlerin sözlerini kabul etmeyeceğiz ,cevapların kaynağını ifade eden kişini hakiki Ehli sünnet olmaması halinde geçersiz sayılacaktır. )
 
Müellif Efendi konuyu kaynatmayalım , siz Nur'cu akımın temsilcisi iseniz yukarıdaki talebimize cevap verin verebiliyorsanız.AYETLERİ BİR TANE DAHA BÖYLE TEFSİR EDEN EHLİ SÜNNET BÜYÜĞÜNÜN SENEDİNİ , DELİLİNİ GETİRİN İNSANLARA...GÖRSÜN İNSANLAR GERÇEKTEN BU AYETLERİ SAİD NURSİ'NİN DEDİĞİ GİBİ KENDİNİ ve KİTAPLARINI MI ÖVÜYORMUŞ YOKSA FARKLI ŞEYLERDEN Mİ BAHSEDİYORMUŞ.

Sizden ne isteniyor yukarıda siz ne anlatıyorsunuz.Amacınız konuyu farklı mecralara taşımak olmasın konunun özüne dönün.

NURCULARDAN YUKARIDA İSTENİLEN DELİL :
Kur'anı Kerimi , hiçbir ilmi dayanağı olmadan kendi kafasına göre tefsir adı altında tahrip edip , ayetlerin kendi zatını ve risalelerini bildirdiği hezeyanlarını savuran Said Nursi'nin güya ettiği bu tefsiri , Efendimizin de aynı ayetleri böyle bildirdiğine dair bir vesika ve gelmiş geçmiş milyonlarca Ehli Sünnet aliminden aynı ayetlerin Said Nursi ve Risalelerini bildirdiğini bu şekilde tefsir eden bir tane örnek göstermelerini rica ediyoruz. ( Ehli sünnetten olmayan alimlerin sözlerini kabul etmeyeceğiz ,cevapların kaynağını ifade eden kişini hakiki Ehli sünnet olmaması halinde geçersiz sayılacaktır. )

Binayı yapmak için, Önce harfiyatı almak ve binanın kametine göre radya temel atmak, binayı taşıyacak malzemeyi noksansız kullanmak lazım bıziya kardeşim. Ben de fikri binamızın temellerini atıyorum. Konuyu kaynatmak neme lazım? hem ihtiyacım da yok, müsterih ol, cevapların gelecek peyder pey.
Güzel abimden ricam şudur; Ben tacirim. Çek, sened, ve sepetten anlarım. Prasa gibi doğranmış evraklardan haberdarım. Bizim, bu paylaşımdaki mihengimiz Kuran ve Hadis ve icmaül ümmet olsun. Buna bir itirazınızın olmıyacağını biliyorum.
Bırakalım " hakiki alim" tabirlerini, ben ve sen, dini mübini islamı nasıl anlıyoruz ? ve istifade ettiğimiz eserleri alıp yukarda belirttiğim mihenklere vuralım, birbirimize tahakkum etmek yerine, birbirimizden istifade etmeye çalışalım.
İkinci bir ricamda şudur; Aziz üstadımı ve kıymetli eserlerini nazara verirken, bana ve hizmetime yakışmayacak galiz tabiratlara beni sevk etmemeni özellikle istirham ediyorum.
 
madem burda bilgiler ortaya konulmak isteniyor, kimse karsisindakine hakaret etmemelidir... herkes kendisine karsi sarfedilmesini istemedigi ifadeleride karsisindakine kullanmamalidir...bu hem yazanlarin hemde okuyanlarin selametrinedir... sonuc olarak horoz dögüsüne döndürülmemeli... kisilerin hic biri biri birini yenmesi diye bir sey söz konusu olmaz, herkes kendi inancini ortaya koyar mesele tamamlanir...

umarim mesele ehlisünnet cercevesinde görüsülür... basarilar...
 
Üst