Sultan II. Osman

Annesi: Mahfiruz Sultan
Babası: Sultan 1. Ahmed
Doğum Tarihi: 3 Kasım 1604
Tahta Çıkışı: 26 Şubat 1618
Tahttan İndirildiği Tarih: 19 Mayıs 1622
Ölümü: 20 Mayıs 1622

Hâile-i Osmaniye, yeniçerilerin kazan kaldırarak II. Osmanın canına kıydıkları acı musibet demektir. Bilindiği gibi, II. Osman, I. Ahmedin oğlu olup Hatice Mahfirûze Sultândan Kasım 1604 yılında dünyaya gelmişti. 14 yaşında yani Şubat 1618de tahta geçen ve Genç Osman diye de bilinen II. Osman, Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca bilecek kadar âlim ve Fâris yahut Fârisî mahlaslarıyla şiir yazacak kadar da edibdi. Üzerinde müessir olan üç şahsiyetten birisi Hocası Ömer Efendi ve diğeri de Kızlar Ağası Mustafa Ağa ile Süleyman Ağa idi.

Sadrazam Halil Paşayı yerinde bırakan Padişah, Kaimmakam Sofi Mehmed Paşanın yerine Kara Mehmed Paşayı getirdi. İlk işi 1612 Nasuh Paşa anlaşması ile sona ermiş gibi görünen ve ancak devam eden İranla olan ihtilafı sona erdirmek oldu ve Eylül 1618de anlaşma imzalandı.

Sıra 1617 yılından beri devam eden Lehistan problemine gelmişti. Vezir-i azam İstanköylü Ali Paşa harp açılmasına taraftardı, diğer erkân-ı devlet ise istemiyorlardı. Seferden önce Rumeli Kazaskeri Taşköprülü-zâde Kemâlüddin Efendiden fetvâ alarak kardeşi Şehzâde Mehmedi katl ettirdi ve ahını aldı. Eylül 1620 tarihinde başlayan Lehistan seferi, Ekim 1621 tarihinde barış antlaşması ile sona erdi. Budin Beylerbeyi Karakaş Mehmed Paşa şehid olmuş ve ordu moralsiz kaldığından istenen zafer elde edilememişti. II. Osman askerlere ve asker de kara hadımların sözlerine inandığı için II. Osmana kırılmışlardı.

II. Osman bazı ıslâhâtları yapmak niyetindeydi ve bu ıslahata tamamen bozulmaya başlayan kapı kulu ocaklarından başlamak niyetindeydi. Hatta Halep, Şam ve Mısır beylerbeylerine emirler göndererek Padişaha sadık yeni bir ordu teşkili için gizliden gizliye hazırlıklara başlamıştı.

Kızlar ağası Süleyman Ağa ile Hocası Ömer Efendi padişahı hacca gitmesi için ikna etmeye başladılar. Hacca gitmesine, askerler, Kayınpederi ve Şeyhülislâm Esad Efendi ile Aziz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri şiddetle karşı çıkıyordu. Devreye kapıkulu askerleri girdi ve Padişahı hacca göndermek isteyen Ömer Efendi, Süleyman Ağa ve Veziriazam Dilâver Paşanın başını isteyerek başta Rumeli Kazaskeri Yahya Efendi olmak üzere ulemayı araya soktular. Fayda vermedi ve sonunda askerler isyan ederek Bâb-ı Hümâyundan içeri girdiler. Sultân Mustafaya zorla bîat gerçekleştikten sonra, II. Osman Orta Camiye getirildi. Burada yeni Sadrazam olan Kara Davud Paşanın tâlimatıyla kemend ile boğulmak istendi. Muvaffak olunamayınca, Yedikuleye götürüldü ve maalesef Davud Paşanın nezâretinde orada şehid edildi. (Mayıs 1622). Ne yazık ki, bu fitnenin başında Sultân Mustafanın Vâlide Sultânı bulunmaktaydı.

II. Osmanın öldürülmesi, Osmanlı tarihinin en acı olaylarından biridir ve maalesef Kanuninin oğlu Şehzâde Mustafa olayı gibi tarihin akışını değiştirmiştir. II. Osman, bir zamanlar Osmanlı Devletinin yükselmesine sebep olan yeniçeri teşkilâtının artık çürüdüğünün farkına varmıştı ve bu gerileme sebebini ortadan kaldıramadan vefat etti.

Devrinin sadrazamları arasında Halil Paşa, Kara Mehmed Paşa ve Dilâver Paşayı; Şeyhülislâm ve kayın pederi Esad Efendiyi, Nişancı Okçu-zâde Mehmed Efendiyi ve ilim erbabından ise, Hoca Ömer Efendi ve Müezzinzâde Mahmûd Efendiyi özellikle zikretmeliyiz.

ZEVCELERİ: 1- Âkile (Rukıyye) Hânım; Şeyhülislâm Esad Efendinin kızıdır ve hür kadınlardan nikâh ile evlenen nâdir kadınlardandır. 2- Ayşe Hanım; Pertev Paşanın torunu.
ÇOCUKLARI: 1-Şehzâde Ömer. 2-Şehzâde Mustafa. 3- Zeynep Sultân .

26.02.1618 Sultan I. Mustafanın halli.II. Osmanın padişah olması. (Genç Osman 14 yaşında padişah oldu. 18 yaşında şehit edildi.)
26.09.1618 Osmanlı-Safavi barışı.
18.01.1619 Veziriazam Halil Paşanın azli, Kara Mehmed Paşanın ikinci sadareti.
29.09.1619 Osmanlı-Safavi anlaşmasının onaylanması.
29.12.1619 Veziriâzam Kara Mehmed Paşanın azli.Kaptanı Derya Ali Paşanın sadareti.
20.09.1620 İskender Paşanın Lehlilere karşı ilk zaferi.
07.10.1620 İskender Paşanın Lehlilere karşı ikinci zaferi ve Leh ordusunun imhası.
12.01.1621 Şehzade Mehmedin öldürülmesi.
24.01.1621 Haliçin ve İstanbul Boğazının donması.
09.03.1621 Veziriâzam Güzelce Ali Paşanın ölümü. Ohrili Hüseyin Paşanın sadareti.
29.04.1621 Lehistan seferi hazırlıkları.
21.05.1621 Sultan Osmanın Lehistan seferine hareketi.
03.09.1621 Düşman kuvvetlerinin kuşatılması.
29.09.1621 Türk taarruzunun sonuçsuz kalması.Düşman ordusunun barış talebi.
06.10.1621 Osmanlı-Lehistan barışı.
09.06.1621 Sultan Osmanın Hotinden İstanbula hareketi.
25.01.1622 Sultan Osmanın İstanbula dönüşü.

05.1622 Sultan Osmanın Murad Paşanın kızı ile evlenmesi. (Osmanlı Sarayında uzun seneler sonra yabancı gelin yerine bir Türk kızının saraya gelin gelmesi.Sultan Osmanın bu eşinden oğlu Ömerin doğması.Küçük şehzadenin şenlik sırasında bir kurşun tesadüfü ile ölmesi.Sultan Osmanın Hacca gitmek için hazırlık yaptırması.

18.05.1622 Padişahın gerek savaş sırasında çeşitli sözlerle gücendirdiği, gerekse Hacca giderek ve yeni ordu düzenleyerek hepimizi öldürecek diyen (askerlerin) yeniçerilerin Atmeydanında Sultanahmed toplanmaları.İsyancıların Şeyhulislam Hoca Esad efendiden fetva istemeleri.İsyancıların Sadrazamın konağına giderek, padişahın Hacca gitmesine engel olunmasını istemeleri. İsyancıların saraya girmeleri.

19.05.1622 Veziriazam ve Dârüssade Ağasının Yeniçeri ve Sipahilertarafından öldürülmesi. Sultan II. Osmanın tahttan indirilmesi.I Mustafanın tahta çıkarılması.
 
Üst