Sultan II. Selim Han

Babası : Kanuni Sultan Süleyman
Annesi : Hürrem Sultan
Doğduğu Tarih : 1524
Padişah Olduğu Tarih : 29 Eylül 1566
Öldüğü Tarih : 21 Aralık 1574

Sarı Sultân Selim diye de bilinen II. Selim 1566da babasının vefâtından 23 gün sonra İstanbula gelerek Osmanlı tahtına oturmuştur. Daha sonra da bizzat Belgrada gelerek ordunun huzurunda da cülûs merâsimini tekrarlamıştır. Yeniçeri teşkilâtı cülûs bahşişinden dolayı ilk defa bu Padişaha baş kaldırma belirtileri göstermiştir.

II. Selim, diğer Osmanlı Sultânlarına benzemeyen ve hem dirâyette ve hem ilim irfânda onların seviyesine çıkamayan bir şahsiyete sahiptir. Ordunun başında hiç bir sefere çıkmamıştır. Daha evvel Karaman Eyâletinin Paşa Sancağı olan Konyada, Manisada ve Kütahyada sancakbeyliği yapmış ve 42 yaşındayken Padişah olmuştu. Sokullu Mehmed Paşa da olmasaydı, devleti bu sekiz sene içerisinde belki aynı huzurla idare edemezdi. Ancak Kanuni Sultân Süleymanın dirâyetli Vezir-i Azamı Sokullu Mehmed Paşa, II. Selim yerine devleti idare ediyordu.

II. Selim devrinde patlak veren hadiselerden birincisi Yemen Meselesi idi. Kanunî devrinde iki beylerbeyilik haline getirilen Yemende zayıflayan Osmanlı idaresine karşı, Zeyd bin Ali neslinden gelen Topal Mutahhar isyan etti ve Sana ile Teaz taraflarına hâkim olan Murâd Paşayı mağlûb ederek katl eyledi. Bunun üzerine Yemen Eyâleti tek eyâlet haline getirilerek 975 Zilhicce/1568 Haziran tarihinde Haleb Beylerbeyi Özdemiroğlu Osman Paşa Beylerbeyiliğe getirildi ve buradaki isyanı bastırdı. Sokullu tarafından Yemen Serdârı olarak gönderilen Sinan Paşanın gayretleri de eklenince, Yemen, uzun süre Osmanlı hâkimiyeti altına girdi.

Aynı yıl Kurdoğlu Hızır Reis de Endenozyaya sefer düzenlemişti. Bu arada 1569 yılında Astırhana ve Ruslara karşı sefer düzenlendiyse de, Kale Ruslardan alınamadı.

Bu arada 978/1570 tarihinde Kıbrıs Adası Venediklilerin elinden alındı ve bir Hıristiyan Krallığa da son verilmiş oldu. Kıbrıs Müslüman Türklerin eline geçti.

II. Selim devrinde Osmanlı ordusu ilk defa İnebahtıda Hıristiyan deniz donanması karşısında mağlûbiyete uğradı. 7.10.1571 tarihinde meydana gelen İnebahtı bozgunu, maalesef Avrupalıların gözünde yenilmez ordu diye bilinen Osmanlı Ordusunun bu vasfını bozdu. Ancak İnebahtıda kaybedilen Osmanlı Donanması kısa bir zaman içerisinde yeniden inşâ olundu. Bu arada Osmanlı ordularının desteğini alan Kırım Hânı Giray Hânın 24.5.1571 tarihinde Moskovayı alacak kadar Rusları perişan ettiklerini burada kaydetmemiz gerekmektedir.

II. Selim devrinin parlak fetihlerinden biri de 1574 tarihinde Tunusun kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmasıdır. Bunun dışında II. Selim devri, fetihler ve zaferler devresi olmaktan ziyâde sulh ve muâhedeler devresi olmuştur.

II. Selim, sekiz senelik saltanatından sonra 50 küsur yaşında Sarayda 18 Şaban 982/1574 tarihinde vefât etmiştir.

Şunu önemli ifâde edelim ki, Osmanlı Devletinin duraklama devresi, Kanunînin oğlu Şehzâde Mustafayı bir kısım müzevvirlerin iftirasıyla idama mahkûm ettirmesiyle başlar ve II. Selim devrini aslında bir duraklama devri saymak mümkündür. Zira bizzat ordusunun başında mücâhid fî sebîlillah bir Padişah yerine, Sarayından dışarıya çıkmayan ve sadece tenezzüh için Edirne ve benzeri yerlere giden bir Padişah anlayışı hâkim olmaya başlamıştır. Nitekim çok sevdiği Edirnede Selimiye Camiini inşâ ettirmiştir.

Onun zamanında hizmet ifa eden Sadrazamlar arasında, devleti asıl yürüten insan diye bilinen Sokullu Mehmed Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşayı; diğer devlet adamları meyânında Piyale Paşa, Koca Nişancı Celal-zâde Mustafa Çelebi ve Feridun Ahmed Beyi ve ilim adamları arasında ise Şeyhülislâm Ebüssuud Efendi, Dede Cöngî Efendi, Kınalı-zâde Ali Efendi ve İmam Muhammed Birgivîyi zikredebiliriz.

ZEVCELERİ: 1- Nurbânû Sultân; III. Muradın annesi ve İtalyan asıllı bir câriyedir.

ÇOCUKLARI: 1- Sultân Murad III. 2- İsmihân Sultân. 3-Şehzâde Mehmed. 4-Şehzâde Ali. 5-Şehzâde Süleyman. 6-Şehzâde Mustafa.7-Şehzâde Cihangir. 8-Şehzâde Abdullah. 9-Şehzâde Osman. 10- Gevherhân Sultân. 11-Şah Sultân. 12- Fatma Sultân.

06.09.1566 Kanuni Sultan Süleymanın vefatı.
07.09.1566 Zigetvar İç Kalesinin fethedilmesi.Sultan II. Selimin tahta davet edilmesi.
27.09.1566 Şehzade II. Selimin Afyonkarahisardan İstanbula hareketi.
29.09.1566 Drava üzerindeki Bobokça Kalesinin fethedilmesi.
30.09.1566 Sultan II. Selimin İstanbulda Kadıköye gelmesi ve tahta çıkışı.
03.10.1566 Sultan II. Selimin İstanbuldan Belgrada hareketi.
17.10.1566 Sultan II. Selimin Belgrada gelmesi.
21.10.1566 Ordunun Zigetvardan Belgrada hareketi.
26.10.1566 Kanuni Sultan Süleymanın cenazesini getiren ordunun Belgrada gelmesi ve cenazenin İstanbula gönderilmesi.Belgradda ilk yeniçeri hareketi.
31.10.1566 Sultan II. Selimin Belgraddan İstanbula hareketi.
01.11.1566 İçki yasağı sebebiyle Silsilei Ulemanın yürüyüşü.
28.11.1566 Kanuni Sultan Süleymanın cenaze merasimi.
04.12.1566 Sultan II. Selimin Halkalıdaki saraya gelmesi.İstanbulda Yeniçeriler arasında ikinci hareketin başlaması.
07.12.1566 Cülus törenlerinde dağıtılan bahşişin ilmiye sınıfına da verilmesi kararı.
16.12.1567 Özdemiroğlu Osman Paşanın Sana Beylerbeyliğine tayini.
30.12.1567 Şam Beylerbeyi Mustafa Paşanın Yemen Serdarlığına tayini.
16.02.1568 İran elçisi Şahkulu Hanın Edirneye gelişi.
17.02.1568 Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 8 yıllık bir süre için Edirnede barışın imzalanması.
28.04.1568 Sana ve Yemen Beylerbeyliklerinin yeniden birleştirilmesi.
13.05.1568 Yemen Serdarı Mustafa Paşanın Şamdan Mısıra hareketi.Özdemiroğlu Osman Paşanın Yemen fethi.Taazın alınması.Edirnede Mimar Koca Sinanın yapacağı Selimiye Camii inşaatının başlaması.
05.01.1569 Mısır Beylerbeyi Koca Sinan Paşanın, Yemen Serdarlığı görevine hareketi.
03.05.1569 Mısırın en stratejik kalesi olan Kahire Kalesinin alınması.
15.05.1569 Adenin alınması.Mısır Kaptanı Kurdoğlu Hayreddin Hızır Beyin Sumatra seferi ve Türk denizciliğinin Okyanusa dayanması.
26.07.1568 Sananın alınması.Sokullu Mehmed Paşanın Ejderhan Astrahan seferi.
04.08.1568 Don-Volga Kanalını açarak Karadeniz ile Hazar Denizini birleştirme planı.
19.09.1569 İstanbulda büyük yangın.
18.10.1569 Osmanlı-Fransa arasında ikinci dönem kapitülasyonların imzası.
15.05.1570 Donanmanın Kıbrıs seferi sebebiyle Akdenize hareketi.
18.05.1570 Kevkeban Kalesinin alınması ve Yemen barışı.Behram Paşanın Yemen valiliği üzerine Zebide gitmesi.
21.05.1570 Donanmanın Kıbrıs Adasındaki Limasol koyunda demirlemesi.
01.07.1570 Limasol Koyuna asker çıkarılması.
04.07.1570 Ağır topların Larnaka sahiline çıkarılması.Harp Meclisinde Lefkoşenin kuşatılmasına karar verilmesi.
09.07.1570 Girne Kalesinin teslim olması.Lefkoşenin alınması ve bazı kalelerin kolayca işgali.
18.07.1570 Magosa Kalesinin kuşatılması.
23.01.1571 Magosa kuşatmacılarına yardım kuvvetiyle levazım ve mühimmat gönderilmesi.
01.03.1571 Koca Sinan Paşanın Yemenden dönüşü.
04.05.1571 Donanmanın Akdeniz seferine çıkışı. Dalmaçyanın fethi.
01.08.1571 Magosa Kalesinin teslimi.Kıbrıs Adasının tamamının alınması.
15.09.1571 Kıbrıs Serdarı Lala Mustafa Paşanın İstanbula hareketi.
07.10.1571 İnebahtı Deniz savaşı. Donanmanın mağlubiyeti.
21.10.1571 İstanbul tersanesinde yeni bir donanma inşasına başlanması.
13.06.1572 Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşanın İstanbuldan Akdeniz seferi için hareketi.
07.03.1573 Osmanlı Devleti ile Venedik arasında barış andlaşması.
03.06.1573 Piyale ve Kılıç Ali Paşaların İtalya güneyindeki Pulya seferine hareketleri.Ayasofyanın onarımı ve iki minare ilave edilmesi.
15.05.1574 Donanmanın Tunus seferi için Akdenize hareketi.
09.06.1574 Boğdan zaferi.Osmanlı hakimiyetinin bölgede güçlenmesi.
22.07.1574 Tunusda Halk-ul-Vad sahiline ordu çıkarılması.
23.08.1574 Şeyhülislam Ebussud Efendinin vefatı.Hak-ul Vad Kalesinin fethi.
13.09.1574 Tunus şehrinin istihkamı.El-Bastiyan Kalesinin fethi.
30.10.1574 Donanmanın Tunusdan İstanbula hareketi.
04.12.1574 Sekiz sene için yenilen Osmanlı-Avusturya antlaşmasının İstanbuldan Viyanaya gönderilmesi.Ünlü Mimar Sinanın eseri, Edirnedeki Selimiye Camiinin inşaatının tamamlanması.
15.12.1574 Sultan II. Selimin İstanbulda vefatı.
21.12.1574 Sultan II. Selimin Manisa valisi olan veliahtı şehzade Muradın İstanbula hareketi.Sultan Muradın beş kardeşinin idamı.
22.12.1574 Sultan II. Muradın tahta çıkışı.
 
Üst