Sultan Osman Gazi kimdir?

Osman Bey, Osmanlı Devletini ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Muînüddin de denmiştir. Osman Gâzî, hayatının sonuna kadar emîr yani bey olarak anılmıştır; vefâtından sonra Hân ve Sultân denmiştir. Çünkü hayatının sonlarına doğru uc beyi olmuştur.

Osman Bey, 1258 tarihinde Söğütde veya Osmancıkda dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gâzî ve annesi Halîme Hâtundur. 24 yaşındayken babasının yerine geçti. Osman Gâzî, önce Kastamonudaki Çobanoğullarına, sonra da Kütahyadaki Germiyanoğullarına bağlı idi. Onlar da Selçuklu Sultânına bağlıydılar. İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhanın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebalinin kızı Rabîa Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzâde Alâaddin dünyaya geldi.

1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mesûdun 1284de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi olmuştur. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisârı fethetmesi ve Dursun Fakihe kendi adına hutbe okutması, Osman Beyin yarı istiklâlini kazanması demektir.

Osman Gâzinin Bizans sınır şehirlerini birer birer fethetmesi üzerine telâşa düşen Bizanslılar onu ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın hazırlarlar. Baskına baskınla cevap veren Osman Bey, 1299 yılında Yarhisâr ve Bileciki fethetti ve beylik merkezini Bilecike nakletti ve fitneye sebep olan Yarhisâr Tekfurunun kızı Nilüferi (Holofurayı) oğlu Orhan ile evlendirdi. Bu tarih, daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devletinin kuruluş yılı kabul edildi.

27 Ocak 1300de Selçuklu Sultânı III. Alâaddin Keykubadın saltanat alâmeti olan tabl, alem ve tuğu Osman Beye bir ferman ile göndermesi ile artık Osman Bey müstakil bir uc beyi olmuştu. 1301 yılında Bursaya yakın bir yerde Yenişehiri kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Beye Eskişehiri; oğlu Orhan Beye Sultânönünü; Hasan Alpa Yarhisârı; Şeyh Edebalıya Bileciki ve Turgut Alpe İnegölü verdi ve Edebalının torunu Alâaddini yanında götürdü.

1308 yılında İlhanlı Hükümdarı Ahmed Gazan tarafından Selçuklu Devletine son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313de Harmankaya Hâkimi Köse Mihal Beyin Müslüman olmasıyla Mekece, Akhisâr ve Gölpazarı Osmanlının eline geçti. 1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey, 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Beye devretti. 1324 yılı Şubat ayında Bursanın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine, geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüdden alınarak 2.5 yıl sonra 1326 yılında Bursadaki Gümüş Künbede defn olunmuştur.

Babasından 4800 km2 olarak aldığı toprakları 16.000 km2ye çıkaran Osman Beyin Orhan ve Alâaddin dışındaki çocukları şunlardır: Fatma Hâtun, Savcı Bey, Melik Bey, Hamîd Bey, Pazarlı Bey ve Çoban Bey. Bugünkü mülkî taksimata göre, Osman Bey zamanında Osmanoğullarının ülkesi, Bilecik, Eskişehir merkez, Sakaryaya bağlı Geyve, Akyazı ve Hendek, Kütahya-Domaniç ve Bursa ilinin Mudanya, Yenişehir ve İnegöl ilçelerini kapsıyordu.

Osman Bey zamanındaki büyük âlimler ve şeyhlerden bazılarını da hatırlatmakta yarar vardır: Âlimlerden en önemlileri Mevlânâ Şeyh Edebalı, Dursun Fakîh ve Hattâb bin Ebî Kâsım Karahisârîdir. Maneviyât reislerinden ise, Şeyh Muhlis Baba, Şeyh Âşık Paşa, Şeyh Ulvân Çelebi, Şeyh Hasan Çelebi ve Baba İlyas mutlaka zikredilmelidir.

1258 Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazinin doğumu.
1281 Osman Gazinin babası Ertuğrul Gazinin ölümü.Osmanlı tarihinde ilk savaş, Ermeni-Beli çatışması.
1284 Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubatın, Osman Gaziye Söğüt Uç Beyliğini verdiğini bildiren fermanı göndermesi.Osman Gazinin oğlu Orhan Beyin doğumu.
1285 Osman Gazinin ilk zaferi Kuluca-Hisar (İnegöle yakın)ı fethi.
1286 İnegöl ve Karacahisar Tekfurlarının Osman Gaziye karşı ittifakları.
1288 Karacahisarın fethi.
1289 Alaeddin Keykubat tarafından, Eskişehir ve İnönü taraflarının da Osman Gaziye verilmesi.
1292 Osman Gazinin kuzey Sakaryaya akın hareketi.
1298 Bilecik, Yarhisar ve İnegöl Kalelerinin fethi, esir alınan Nilüfer Hatunun Orhan Gaziye eş olarak verilmesi.
1299 Selçuklu saltanatının sona ermesi.Osman Gazinin bağımsız idaresinin, Osmanlı Devleti (Batı Türk Devleti) nin tarihî varlık alanına çıkışı.
1300 Yondhisar ve Yenişehir Kalelerinin fethi.Yenişehirin devlet Merkezi olması.
1301 Osman Gazinın Koyunhisar zaferi. Kirmasti, Mihalıç ve Ulubadın Bizanslılardan alınması.
1302 Köprühisarın fethi.
1303 İznikin abluka altına alınması.Marmarıcık Kalesinin fethi.
1306 Osman Gazinin Dinboz zaferi, Kestel, Kete ve Ulubat Kalelerinin fethi.Osmanlılarla yabancılar arasında ilk askeri mukavelenin imzası.
1307 İlk İznik kuşatması ve Yalova akını.
1308 İmralı Adasının fethi, Marmara Denizine çıkış.
1313 Harmankaya Tekfuru Köse Mihalin, Osman Gazi maiyetine girmesi. Akhisar, Geyve, Lüblüce, Lefke, Hisarcık, Tekfurpınarı, Yenikale, Karagöz ve Yanıkçahisar Kalelerinin fethi.
1314 Bursa kuşatmasının başlaması.
1316 Şehzade Süleymanın doğumu.
1317 Karatekin, Ebesuyu, Karacebeş, Tuzpazarı, Kapucuk ve Keresteci Kalelerinin fethi.
1320 Osman Gazinin, oğlu Orhan Gaziyi yerine vekil tayin etmesi.
1321 Mudanyanın fethi.Gemlik seferi. Trakya bölgesine ilk Osmanlı akınının başlaması.
1323 Akyazının fethi.
1324Karamürselin fethi.
1325 Orhanelinin fethi.Bolu, Kandıra, Ermenipazarı ve Devehisarı Kalelerinin fethi.Osman Gazinin ölümü. Orhan Gazinin tahta çıkışı.
 
Üst