Hentbolde Arkadan Pas

Hentbol Terimleri

Bu pas vücu*du döndürmeden ve ayaklar yön değiş*tirmeden topu, pozisyon değiştirerek boş sahalara ani dalan oyunculara akta*rabilmek için kullanılır. Ancak pas verir*ken zamanlamayı, topun sertliğini ve yüksekliğini çok iyi ayarlamak gerekir. Özellikle pivot ve oyun kurucular tara*fından çok kullanılır. Tek el arkadan pas yalnız yana değil, geriye de verilebilir.

Hentbolce Basit Hızlı Hücum

Kapılan top sonrası ya da kaleciden, oyuncudan alınan top sonrası tek pas ya da iki oyuncuyla uygulanan hızlı hücum.

Hentbolde Beş Artı Bir (5+1) Savun*ma

Beş oyuncunun bölge savunması ve bir oyuncunun da adam adama sa*vunma yaptığı savunma türü.

Hentbolde Beş-Bir (5: 1) Bölge Sa*vunması

Savunma oyuncularının beşi*nin savunma çizgisi üzerinde, diğer bir oyuncunun da savunmanın hafif önünde yer aldığı bölge savunması türü.

Hentbolde Bilekten Pas

Kalça yük*sekliğinde tutulan topların takım oyun*cularına aktarılması, en hızlı şekilde bu pas türü ile mümkün olur. Top açılmış parmaklarla kavranır. Kol yumuşak olarak aşağıya uzatılarak geriye doğru alınır, bir sarkaç gibi öne veya yana uzatılarak oyun pozisyonuna göre elden çıkartılır. Bu pas şeklinde sağ elini kul*lanan oyuncunun sol ayağını öne alma*sı hareketini kolaylaştırılır.

Hentbolde Bölge Savunması

Oyuncu*lar belli bir bölgeden sorumludurlar. Savunma adama dönük veya topa dö*nük olarak şekillenir.

Hentbolde Çapraz Geçiş

Sonuca gitmek için iki, üç ya da dört oyuncunun aralarında çapraz değişmelerle yaptık*ları teknik hareket.

Hentbolde Çift El Baş Üstünden İtme Pas

Bu pas uygulanırken ayaklar para*lel veya adım durumundadır. Top, her iki elle baş üzerinden geriye alınır
(vücut yay şeklinde) ve kuvvetli bir şe*kilde elden çıkartılır.

Hentbolde Çift El Göğüsten Pas

Basketboldeki göğüsten pasta olduğu gibi top çift elle göğüste temel duruşta tutulur. Kol ve bacak hareketi ile top elleri terk eder. Pas sonrası kollar ger*gin, bilekler bükülü olarak yan-önü gös*terir ve topun arkasından takip eder.

Hentbolde Da*yanma Adımlı Temel Pas

Top her iki elde yaklaşık olarak omuz yük*sekliğinde tutulur. Kol, dirseklerden bükülü olarak geri alınırken, top bir elle tutulur. Topun tam arkasında olan el, kontrolünü sağlar. Bu durumda iken sağ elini kullanan oyuncu, sol ayağını öne dayar. Aynı anda hafif geriye alınmış gövde ve omuz, atış yönüne doğru döndürülerek top elden çıkarılır.

Hentbolde Dayan*ma Adımsız Atış

Hareketin son aşa*masında dayanma adımı kullanmadan koşu içerisinde uy*gulanan atış türü.

Hentbolde Dayan*ma Adımsız Temel Pas

Bu pas koşu durumunda ve her oyun pozisyonunda kullanılır. Hareket dayanma adımı ile yapılan temel pasa göre daha hızlı, an-cak daha yumuşaktır.

Hentbolde Değişme Çizgisi

Değişme çizgileri orta çizginin her iki yanında, orta çizgiye 4,5 metre uzaklıkta, orta çizgiye paralel, kenar çizgilere dik saha içine ve dışına çizilmiş 15 cm uzunluğunda, 5 cm genişliğinde olan çizgilerdir.

Hentbolde Dört-İki (4:2) Bölge Savunma

Savunma oyuncularından dördünün savunma çizgisi üzerinde, diğer ikisinin de hafif önde yaptığı bölge savunması türüdür.

Hentbolde Düşerek Atış

Oyuncu baş*langıçta bacaklar hafif açık, dizler bükü*lü ve kalça öne alınmış şekilde durur.

Hentbolde Kalesi Hakkında Bilgi

Üzerinde bulunduğu kale çizgisinin tam ortasına yerleştiril*miştir. Kale, içten içe 2 metre yüksekli*ğinde ve 3 metre genişliğindedir.

Hentbolde Kale Alanı

Kale çizgisine paralel, 6 m. uzaklıkta, 3 m. uzunluğun*da bir çizgi ile belirlenir ve bu çizginin uçları kale çizgisine, yan direklerin yakın iç kenarlarından ölçüldüğünde 6 m. yarı çapındaki iki çeyrek daire ile birleşir. Alanı sınırlayan bu çizgiye kale sahası çizgisi adı verilir.

Hentbolde Kalecinin Sınır Çizgisi

Kalecinin sınır çizgisi 15 cm uzunluğun*da, kale çizgisine paralel ve kale çizgi*sinin arka yüzünden uzaklığı 4 metredir.

Hentbolde Kombine Hızlı Hücum

Birden çok oyuncunun katıldığı organize hızlı hücum

Hentbolde Kombine Savunma

Savunmada bir veya bir kaç oyuncunun adam adama savunma görevini yükle*nip, diğerlerinin bölge savunması yap*masıdır.

Hentbolde Oyun Sahası, Hentbol Saha Ölçüleri

Dikdörtgen şeklindedir: bir oyun alanı ve iki kale ala*nından oluşur. Uluslararası hentbol saha*sının boyu 40 metre, eni 20 metredir.

Hentbolde Öne Çıkma

Karşı takım oyuncusunun gol denemesini engellemek için savunma*dan oyuncunun öne çıkması.

Hentbolde Piston Hareketi

Oyuncu hücumdayken topu öne doğru hareket içerisinde alır ya içeriye dalar ya da pas verir. Buna hentbolde piston hareketi denir.

Hentbolde Sıçrayarak Atış

Sağ elini kullanan oyuncu, atış yönüne doğru üçlü ritim içinde (sağ-sol-sağ) koşar. Sıçrama sol ayakla baş*lar. Bu anda vücudun ağırlık mer*kezi sıçra*ma ayağının üzerindedir. Gövdenin üst kısmı öne doğru bükülü, atışı uygulayan kolun omzu hafif geriye döndürülmüştür. Kuvvetli sıçrama son*rası gövdenin üst kısmı doğrultulur. Önceden bükülmüş olan bacak dengeyi ve sağlamlığı korumak için açılır. Temel atışta olduğu gibi kolun ve omzun geri*ye doğru alınmasıyla atış için gerekli olan yay gerilimi alınır. Sıçramanın en yüksek noktasında kuvvetli bir savurma hareketi ile top hedefe doğru gönderilir. Atışı uygulayan oyuncu sıçrama ayağı*nın üzerine düşer ve oyuna devam eder.

Hentbolde Sıçrayarak Pas

Bu pas şeklinde top, sıçrayarak atış uygulamak mümkün olmadığı zaman pas şeklinde eş oyuncuya aktarılır. Hentbolün en çok uygulanan paslarından biridir.

Hentbolde Tek El Yerden Pas

Kale çizgisi oyuncularına oyun pozisyonları*na göre top aktarabilmek için kullanılan etkili bir pas şeklidir. Diğer pozisyonlar*da da uygulanabilir.

Hentbolde Tip Yapma

Bir oyuncunun topu bir kere yere vurup tutması

Hentbolde Top Sürme

Top sürme hareket halindeyken, topun oyun kural*ları çerçevesinde bir elle yere vurdurularak götürülme-sidir. Top sürerken el değiştirilebilir. Eğer top bir veya iki elle tutulmuş ise kurallara göre top sürme bitmiştir.

Hentbolde Üç: Üç (3: 3) Bölge Savunması

Oyunculardan üç tanesinin savunma çizgisi üzerinde, diğer üç tanesinin ise hafif önde yaptığı bölge savunma türü.

 

Eftelya

Ortaokul ve lısede oynamıştım hentbol
Çok zevklı spordur.
Şimdı ise çocuklarla basket potalarında geçırmeye calısıyorum spor aşkımı:)

 
- A-
Adam Adama Savunma, Hentbol Hakkında ; Her savunma oyun*cusu belirli bir hü*cum oyuncusundan sorumludur. Adam adama savunma tam saha ya da yarım saha uygula*nabilir.
Alçak Temel Atış ; Bu atış kalça yüksekliğindeki temel atış gibi uygulanır. Ancak gövdenin üst kısmı yana doğru daha fazla bükülmüştür ve kolun alt kısmı (dirsekten aşağısı) yere daha yakındır.
Aldatma ; Gerçek durum karşısında rakip oyuncunun yanıltılmasıdır. Aldatma, rakip oyuncuyu bilerek yanlış hareket etmeye yönelten ve topla, vücutla, vücudun kısımlarıyla yapılan hareketlerdir.
Altı-Sıfır (6: 0) Bölge Savunması ; Savunma oyuncularının altı*sının da savunma çizgisi üzerinde bölge savunma yapması.
Alttan Pas ; Oyunun her pozisyonunda tek el ve çift el olmak üzere kullanılır. Tipik olarak pivot-oyun kurucu ve oyun kurucuların kendi arala*rında uygulanır.
Arkadan Atış ; Arkadan atış, durarak, koşarak veya düşerek uygula*nabilir. Kale sahası çizgisi bölgesinde uygulanan yakın bir atış türüdür. Atışı uygulayan için garantili olmamasına rağmen, güzel görünümlü ve kaleci için de tahmin edilemeyen sürprizli bir atıştır.
Arkadan Pas ; Bu pas vücu*du döndürmeden ve ayaklar yön değiş*tirmeden topu, pozisyon değiştirerek boş sahalara ani dalan oyunculara akta*rabilmek için kullanılır. Ancak pas verir*ken zamanlamayı, topun sertliğini ve yüksekliğini çok iyi ayarlamak gerekir. Özellikle pivot ve oyun kurucular tara*fından çok kullanılır. Tek el arkadan pas yalnız yana değil, geriye de verilebilir.

- B-
BİLEKTEN PAS ; Bel yüksekliğinde top iki elle tutulur. Ayaklar omuz hizası açıklığındadır. Top atılacak yöne bir adım atılır. Dirsek hedefi gösterecek şekilde kaldırılır. Top pas atılacak elin parmakları tarafından kavranır. Dirsek gerginleştirilerek, top bilekten itilerek pas yapılır. Kol ve bilek topu gidiş yönüne doğru takip eder.
Basit Hızlı Hücum ; Kapılan top sonrası ya da kaleciden, oyuncudan alınan top sonrası tek pas ya da iki oyuncuyla uygulanan hızlı hücum.
Beş Artı Bir (5+1) Savunma ; Beş oyuncunun bölge savunması ve bir oyuncunun da adam adama sa*vunma yaptığı savunma türü.
Beş-Bir (5: 1) Bölge Savunması ; Savunma oyuncularının beşi*nin savunma çizgisi üzerinde, diğer bir oyuncunun da savunmanın hafif önünde yer aldığı bölge savunması türü.
Bilekten Pas ; Kalça yük*sekliğinde tutulan topların takım oyun*cularına aktarılması, en hızlı şekilde bu pas türü ile mümkün olur. Top açılmış parmaklarla kavranır. Kol yumuşak olarak aşağıya uzatılarak geriye doğru alınır, bir sarkaç gibi öne veya yana uzatılarak oyun pozisyonuna göre elden çıkartılır. Bu pas şeklinde sağ elini kul*lanan oyuncunun sol ayağını öne alma*sı hareketini kolaylaştırılır.
Bölge Savunması ; Oyuncu*lar belli bir bölgeden sorumludurlar. Savunma adama dönük veya topa dö*nük olarak şekillenir.

- Ç-
Çapraz Geçiş ; Sonuca gitmek için iki, üç ya da dört oyuncunun aralarında çapraz değişmelerle yaptık*ları teknik hareket.
Çift El Baş Üstünden İtme Pas ; Bu pas uygulanırken ayaklar para*lel veya adım durumundadır. Top, her iki elle baş üzerinden geriye alınır (vücut yay şeklinde) ve kuvvetli bir şe*kilde elden çıkartılır.
Çift El Göğüsten Pas ; Basketboldeki göğüsten pasta olduğu gibi top çift elle göğüste temel duruşta tutulur. Kol ve bacak hareketi ile top elleri terk eder. Pas sonrası kollar ger*gin, bilekler bükülü olarak yan-önü gös*terir ve topun arkasından takip eder.

- D-
DÜŞEREK ATIŞ ; Düşerek atış genellikle, yana ve öne olmak üzere iki formda yapılabilir. Düşerek atışın öne doğru yapılan formunda, oyuncu, başlangıçta bacaklar hafif açık, dizler bükülü ve kalça öne alınmış şekildedir. Oyuncu, dizlerin ve kalçanın öne doğru getirilmesi anında ve bununla birlikte atış omuzunun geriye alınmasıyla beraber düşme hareketine başlar. Bu sırada top gövdenin ön yanında tutulur. Düşme sırasında gövdenin üst kısmı yukarı doğru gerginleştirilir. Bu gerilmede omuuzn öne doğru çok hızlı alınması ve atış kolunun savurma şeklindeki hareketiyle top kuvvetli olarak elden çıkarılır. Düşme hareketi diğer elin yere dokunmasıyla yada atış omuzunun üzerine yuvarlanmayla son bulur.
Düşerek Atış ; Oyuncu baş*langıçta bacaklar hafif açık, dizler bükü*lü ve kalça öne alınmış şekilde durur.
Dört-İki (4:2) Bölge Savunma ; Savunma oyuncularından dördünün savunma çizgisi üzerinde, diğer ikisinin de hafif önde yaptığı bölge savunması türüdür.
Da*yanma Adımlı Temel Pas ; Top her iki elde yaklaşık olarak omuz yük*sekliğinde tutulur. Kol, dirseklerden bükülü olarak geri alınırken, top bir elle tutulur. Topun tam arkasında olan el, kontrolünü sağlar. Bu durumda iken sağ elini kullanan oyuncu, sol ayağını öne dayar. Aynı anda hafif geriye alınmış gövde ve omuz, atış yönüne doğru döndürülerek top elden çıkarılır.
Dayan*ma Adımsız Atış ; Hareketin son aşa*masında dayanma adımı kullanmadan koşu içerisinde uy*gulanan atış türü.
Dayan*ma Adımsız Temel Pas ; Bu pas koşu durumunda ve her oyun pozisyonunda kullanılır. Hareket dayanma adımı ile yapılan temel pasa göre daha hızlı, an-cak daha yumuşaktır.
Değişme Çizgisi ; Değişme çizgileri orta çizginin her iki yanında, orta çizgiye 4,5 metre uzaklıkta, orta çizgiye paralel, kenar çizgilere dik saha içine ve dışına çizilmiş 15 cm uzunluğunda, 5 cm genişliğinde olan çizgilerdir.

- H-
Hentbol Nedir ; El topu. Hentbol 40 m. uzunlu*ğunda 20 m. genişliğindeki bir alanda yedişer (7'şer) kişiden oluşan iki takım halinde, belirli kurallar içerisinde oyna*nan kollektif bir spor dalıdır. Çoğu spor dalı gibi, çeşitli hare*ketlerin oluşturduğu, her takımın olanaklı bir düzeyde kendi takım arkadaşları ile birlikte rakibe karşı iyi oynama ve üstünlük kur*ma amacını taşıyan tümleşik bir etkinlik*tir. Oyunda 425-480 gr ağırlığında, çev*resi 58-60 cm olan, yuvarlak ve deriden yapılmış top kullanılır. Oyun süresi, bü*yük ve genç erkeklerde 30 dakikadan 2 devre halinde, bayanlarda 20'şer daki*kadan 2 devre halinde oynanır. Bir takım 12 kişiden kurulur. Bunların 7 tanesi aynı anda saha mücadele eder, diğer 5 tanesi yedek bekler. Oyunda 1 kaleci, 6 saha oyuncu bulunur. Oyunda amaç, topun tamamını rakip kaleye geçirerek sayı kazanmaktır. Kale atışları, kale alanı dışından yapılır. Önemli hatalarda (Faul*lerde) 7 m atışı kullanılır. Kimi kural dışı davranışlarda oyuncular 2 dakika cezası alarak takımını saha 5 kişi bırakır. 2 dakika cezası biten oyuncu, 2 dakika sonra oyuna girebilir veya yerine bir başka arkadaşı oyuna devam edebilir. Her takımın, bir devrede, bir mola hakkı vardır. Kalenin genişliği 3 m, yüksekliği 2 m'dir. Savunma çizgisinin, kale çizgisine uzaklığı 6 m'dir. Serbest atış çizgisinin kale çizgisine uzaklığı 9 m'dir.

- K- Kalesi Hakkında Bilgi ; Üzerinde bulunduğu kale çizgisinin tam ortasına yerleştiril*miştir. Kale, içten içe 2 metre yüksekli*ğinde ve 3 metre genişliğindedir.
Kale Alanı ; Kale çizgisine paralel, 6 m. uzaklıkta, 3 m. uzunluğun*da bir çizgi ile belirlenir ve bu çizginin uçları kale çizgisine, yan direklerin yakın iç kenarlarından ölçüldüğünde 6 m. yarı çapındaki iki çeyrek daire ile birleşir. Alanı sınırlayan bu çizgiye kale sahası çizgisi adı verilir.
Kalecinin Sınır Çizgisi ; Kalecinin sınır çizgisi 15 cm uzunluğun*da, kale çizgisine paralel ve kale çizgi*sinin arka yüzünden uzaklığı 4 metredir.
Kombine Hızlı Hücum ; Birden çok oyuncunun katıldığı organize hızlı hücum
Kombine Savunma ; Savunmada bir veya bir kaç oyuncunun adam adama savunma görevini yükle*nip, diğerlerinin bölge savunması yap*masıdır.

- O-
Oyun Sahası, Hentbol Saha Ölçüleri ; Dikdörtgen şeklindedir: bir oyun alanı ve iki kale ala*nından oluşur. Uluslararası hentbol saha*sının boyu 40 metre, eni 20 metredir.

- Ö-
Öne Çıkma ; Karşı takım oyuncusunun gol denemesini engellemek için savunma*dan oyuncunun öne çıkması.

- P-
Piston Hareketi ; Oyuncu hücumdayken topu öne doğru hareket içerisinde alır ya içeriye dalar ya da pas verir. Buna hentbolde piston hareketi denir.

- S-
SIÇRAYARAK ŞUT ; Koşar durumda üç adım kullanılır. Atış elinin tersi ayak yerden son olarak kesilir. Şut eli yukarı ve geriye çekilir. Diğer destek kolu hafifçe vücudun önüne getirilir. Destek kolu geriye doğru alınırken aynı zamanda şut omuzuda şut yönüne doğru döndürülür. Atış kolu öne doğru kamçı gibi hareket etirilerek top elden çıkarılır. Vücut ve atış kolu topu gidiş yönüne doğru takip ederken, destek ayağı yere konur.
Sıçrayarak Pas ; Bu pas şeklinde top, sıçrayarak atış uygulamak mümkün olmadığı zaman pas şeklinde eş oyuncuya aktarılır. Hentbolün en çok uygulanan paslarından biridir.
Sıçrayarak Atış ; Sağ elini kullanan oyuncu, atış yönüne doğru üçlü ritim içinde (sağ-sol-sağ) koşar. Sıçrama sol ayakla baş*lar. Bu anda vücudun ağırlık mer*kezi sıçra*ma ayağının üzerindedir. Gövdenin üst kısmı öne doğru bükülü, atışı uygulayan kolun omzu hafif geriye döndürülmüştür. Kuvvetli sıçrama son*rası gövdenin üst kısmı doğrultulur. Önceden bükülmüş olan bacak dengeyi ve sağlamlığı korumak için açılır. Temel atışta olduğu gibi kolun ve omzun geri*ye doğru alınmasıyla atış için gerekli olan yay gerilimi alınır. Sıçramanın en yüksek noktasında kuvvetli bir savurma hareketi ile top hedefe doğru gönderilir. Atışı uygulayan oyuncu sıçrama ayağı*nın üzerine düşer ve oyuna devam eder.

- Ş-
ŞUT ; Hentbolda şut, atakları skora dönüştürebilmek için sonuç hareketidir. Hentbolda dört temel şut çeşidi vardır. Bunlar temel şut, sıçrayarak şut, kanattan şut (Yana bükülü şut) ve düşerek şut’tur. Herbirinin kulanım durumu ve zamanına göre değişik avantajları ve teknikleri vardır.

- T-
TEMEL ŞUT ; Bu şut şekli tamamen elüstü (temel) pas gibidir. Top parmaklarla kavranarak atış elindedir . Bu durumda atış eli dirseklerden 90 derece geri bükülüdür. Sağ elini kullanan oyuncunun sol ayağı yere destek olarak öne alınır. Ağırlık arka bacaktadır. Atış sırasında sağ ayak öne hareket ettirilerek vücut topun gidiş yönüne doğru hareket ettirilerek top elden çıkarılır. Atış el omuzu geriden atış yönüne doğru döndürülür. Atış eli topu takip eder.
TOP TUTMA ; Top tutmanın dört temel prensibi vardır. Birincisi, iki el açık ve pas gelecek yöne dönük olmalı. İkincisi, topu takip etmek. Üçüncüsü, kollar gergin vaziyette ve topu karşılarken, kollar dirseklerden hafif bükülü vaziyette ve topu yumuşatarak kavramalı. Dördüncü prensip ise, topu yakaladıktan sonra, çabukça şut, pas, aldatma veya top sürme yapılmalıdır. Temel olarak bel üstü ve belaltı tutuş olmak üzere iki türlü tutuş vardır.
TOP SÜRME (DRIBLING) ; Hentbolde basketbolda top sürmede iki farklılıkla hemen hemen aynıdır. Birinci farklılık, hentbolde top sürme öncesi ve sonrası üç adım atılabilir. İkincisi, top süren el topa temas ederken açık olmalıdır.
Top sürmeye karar verildiğinde, el top üzerinde açık olarak yer alır. Top süren elin dirseği yaklaşık 90 derece bükülür ve gerginleşir. Parmaklar direk topla temastadır. Baş yukarıda olmalıdır.
TOP TUTMA VE PASLAŞMA ; Hentbolde temel teknik beceriler top tutma ve paslaşmayla başlar. Çünkü oyunun gelişebilmesi bu becerilerin iyi kazanılmasına bağlıdır. Kural gereği, bir elle pas atabilmeli ve iki elle top tutabilmek gerekir.
TEMEL PAS (ELÜSTÜ PAS) ; Henbolun en önemli ve güvenle yapılabilen pas şeklidir. Bu paslaşmada top iki elle hemen hemen omuz seviyesinde tutulur. Top parmaklarla kavranarak atış eline alınır . Bu durumda atış eli dirseklerden 90 derece geri bükülüdür. Sağ elini kullanan oyuncunun sol ayağı yere destek olarak öne alınır. Ağırlık arka bacaktadır. Atış sırasında sağ ayak öne hareket ettirilerek vücut topun gidiş yönüne doğru hareket ettirilerek top elden çıkarılır. Atış eli topu takip eder. Temel atış destek ayaklı veya destek ayağı olmaksızın yapılabilir.
Tip Yapma ; Bir oyuncunun topu bir kere yere vurup tutması
Tek El Yerden Pas ; Kale çizgisi oyuncularına oyun pozisyonları*na göre top aktarabilmek için kullanılan etkili bir pas şeklidir. Diğer pozisyonlar*da da uygulanabilir.
Top Sürme ; Top sürme hareket halindeyken, topun oyun kural*ları çerçevesinde bir elle yere vurdurularak götürülme-sidir. Top sürerken el değiştirilebilir. Eğer top bir veya iki elle tutulmuş ise kurallara göre top sürme bitmiştir.

- Ü-
Üç: Üç (3: 3) Bölge Savunması ; Oyunculardan üç tanesinin savunma çizgisi üzerinde, diğer üç tanesinin ise hafif önde yaptığı bölge savunma türü.

- Y-
YANA BÜKÜLÜ ATIŞ (Kanat Şutu) ; Genellikle bu atış, savunma oyuncusu kaleyi kapattığında, hücum oyuncusunun en etkili şekilde kullanabileceği bir atış şeklidir. Bu atış genellikle kanat pozisyonlarında kullanıldığından, öbür adıda kanat şutudur. Sağ elini kullanan bir oyuncu için, savunma yapan oyuncunun sağından atar gibi yaparken, vücudunu sol dayanma ayağının üzerinde yana büker. Top, kolun baş arkasından iyice bükülerek, atış kolunun aksi yönünden elden çıkarılır.
 
Üst