tarihi ş....sizlik

Tarihi kahpelik! Büyük zaferin 90'ýncý yýldönümünde ortaya çýkan korkunç gerçek: Ýhtilaf devletleri, Çanakkale'de Mehmetçik'e karþý boðucu kimyasal silah kullanmýþ. Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi'nden çýkan yeni bir belge, Türk tarihine þanlý bir zafer olarak geçen Çanakkale Savaþlarý'yla ilgili korkunç bir gerçeði ortaya çýkarttý. Türk ordusunun 251 bin þehit verdiði, 1 milyonun üzerinde askerimizin yaralandýðý ve 10 bin askerimizin kaybolduðu Çanakkale Savaþý'nda, Ýngilizler liderliðindeki itilaf devletlerinin kimyasal silah kullandýklarý anlaþýldý. Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi'nde görevli uzmanlarca ortaya çýkartýlan yeni bir arþiv belgesinde, itilaf devletlerinin Türk askerlerine karþý boðucu türden gaz içeren kimyasal silah kullandýðý belirtiliyor. Belgede, gazýn hangi ülke kuvvetleri tarafýndan kullanýldýðýndan söz edilmiyor.
Verdiði zarar konusunda da bir bilgi yok. Fakat araþtýrmacýlar, binlerce askerin kimyasal silahlarýn tesiriyle þehit düþme ihtimalinin olduðunu belirtiyor ve muhtemelen Ýngilizler tarafýndan böyle bir yola baþvurulduðu görüþünde birleþiyor.

DOST DEVLETLER SESÝNÝ ÇIKARTMADI!

2 Temmuz 1915 tarihinde baþkumandan vekili namýna müsteþar imzasýný taþýyan ve cepheden Hariciye Nezareti'ne gönderilen belgede, düþman kuvvetleri tarafýndan kimyasal silahlar kullanýldýðý belirtilip, tarafsýz ve dost devletlerin olayý protesto etmesi isteniyor. Dost devletlerin insanlýk dýþý bu hadiseyi protesto ettiðine dair bir bilgiye rastlanmýyor; ama bu belge Çanakkale'yi kimyasal silahlarýn kullanýldýðý savaþlar arasýna sokuyor. Daha önce 19. Yüzyýl'ýn sonlarýnda Fransýzlar Almanlar'a karþý zehirli gaz kullanmýþ, ayný þekilde Almanlar da Fransýzlar'a misillemede bulunmuþtu.

HASTANEYE BÝLE BOMBA YAÐDIRDILAR

Çanakkale'de destan yazan askerlerimize yönelik uluslararasý savaþ hukukuna aykýrý hareketler, kimyasal silahlarla sýnýrlý deðil. Tespit edilen 2 ayrý belgeye göre, savaþ hukukuna kesinlikle aykýrý olmasýna raðmen, Mehmetçik'e domdom (parçalayýcý, daðýtýcý özelliði çok fazla) kurþunlarý da sýkýlmýþ. 10 Mayýs 1915'e ait bir baþka belgede de Ýngiliz savaþ gemilerinin balonlar yardýmýyla Maydos kasabasýnda Hilal-i Ahmer bayraðý çekmiþ hastaneyi bombalayýp, 30 yaralý askeri þehit ettiði belirtiliyor. Osmanlý Hükümeti, ''insanlýða sýðmayan'' bu saldýrý sonrasýnda, Amerika Sefareti aracýlýðýyla Ýngiltere'nin uyarýlmasý talebinde bulunuyor. Bu belgeler, savaþ kurallarýnýn hiçe sayýldýðý Gelibolu'da nasýl bir trajedinin yaþandýðýný gösterirken, Çanakkale'yi 'geçilmez' yapan Türk askerinin kahramanlýðýný da bir kez daha gözler önüne seriyor.
 
Üst