Dikey Gecis

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, meslek yüksekokulları ve açiköğretim önlisans programlarından mezun olan yetenekli ve başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrencilerin, örgün öğretim ve açiköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmalarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7'nci maddesinin (e) bendi gereğince hazırlanmıştır.

Dikey Geçiş İçin Başvuru Koşulları
Madde 4- İkinci madde kapsamındaki yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda sözkonusu programlardan en çok beş yıl önce mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar da başvurabilirler. Adaylar dikey geçiş için yapılacak sınavlara en çok üç kez girebilirler.

Kontenjan
Madde 5- Meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokulları ve açıköğretimin hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türleri, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir ve ilan edilir.

Sınav Kılavuzu ve Başvuru İşlemleri
Madde 6- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl hangi meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarının hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlüklerince yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer alır. Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Meslek yüksekokulu müdürlükleri, başvurulan bu Yönetmelikte yer alan koşullara uygunluğunu kontrol ederek onaylamak, meslek yüksekokullarından mezun olan tüm adayların alanlarına göre diploma notlarını bir listeye yazmak ve başvuru evrakını Temmuz ayının ilk haftası içinde ÖSYM'de bulundurmaktan sorumludurlar.

Sınav Değerlendirme
Madde 7- Bu Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar, meslek yüksekokulu veya açıköğretimin ön lisans programlarına girişlerine esas olan ÖSS puanları ve meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programı Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı göz önünde tutularak yerleştirmeye esas olacak puan hesaplanır. Sınav puanı, ÖSS puanları ve başarı notları ortalamasının yerleştirme puanı içindeki ağırlıkları, her yıl Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir ve ÖSYM tarafından hazırlanacak kılavuzda yer alır. Ağırlıklı ön lisans başarı puanı, ön lisans diploma notlarının o grubun yetenek sınavındaki ortalamasına göre ÖSYM tarafından belirlenecek formüle göre hesaplanır ve bu formül sınav kılavuzunda belirtilir.

Yerleştirme
Madde 8- ÖSYM, başvurma koşullarını taşıyan adayları, tercihlerini, yerleştirme puanlarını ve lisans puanlarının kontenjan ve koşullarını gözönünde tutarak lisans programlarına yerleştirir. Her ne sebeple olursa olsun boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılmaz.

Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı
Madde 9- Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan ek*** olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır, başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans öğrenimine Hazırlık Programının süresi en çok üç yarı yıldır. Bu süre zarfında öğrenciler öğrencilik haklarından aynen yararlanır. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Hazırlık sınıfında üniversite yönetmeliğine göre başarılı olamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.

Açıköğretime Geçiş
Madde 10- Meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler için bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu adaylar, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler ve başvurularını ilgili yükseköğretim kurumuna yaparlar.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 11- 28.04.1983 tarihli 18034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik", yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- 2000-2001 eğitim-öğretim yılından önce mezun olup, bu yönetmelikteki şartları taşıyanlara 2000-2001, 20001-20002 diğeri de 2002-2003 eğitim-öğretim yılında olmak üzere üç sınav hakkı verilir.

Yürürlük

Madde 12- Bu Yönetmelik, 2000-2001 eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
 

Dikey Geçiş Sınavı

Dikey Geçiş Sınavı, önlisans diploması veren 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde, mezunu oldukları üniversitenin veya diğer üniversitelerin, alanlarıyla ilgili 4 yıllık programlarına ÖSYM'ce yapılan "Dikey Geçiş Sınavı"nı (DGS) kazanmak koşuluyla geçiş yapabilir ve o bölümün lisans diplomasını alabilirler.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanmaktadır. Sınav süresi 3 saat’dir. (180 dakika).ÖSS'nin aksine bir mantık ve yetenek ölçme sınavı olan DGS bu yönüyle ALES ile benzerlik göstermektedir.

Her üniversitenin %10 kontenjan açması zorunlu olmasına rağmen DGS de kontenjanlar son derece azdır.(her bölüm için 5 ile 10 kişi)DGS de tercihler sınava girmeden önce yapılırdı 2009 ilkbaharında çıkan yasayla sınavdan sonra yapılma kararı alındı. DGS de en fazla 8 tercih yapabilirken bu rakam 18 e çıkarıldı ancak kontenjanlar daha da düştü.

Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı(İNTİBAK) uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarı yıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak iki yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan veya en fazla 2 başarısız dersi olan öğrenciler üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtlarıyaptırabilir, Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanan açıköğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez.ANCAK açıköğretimin intibak programında okuyanların ASKERLİĞİ ERTELENMEZ.

Önlisans mezunu olanlar DGS ye girmeden AÇIKÖĞRETİM in lisans bölümlerine sınavsız olarak doğrudan veya intibak programıyla kayıt yaptırabilirler.

DGS ile ilgili bazı önemli bilgiler

* DGS de kontenjanlar çok azdır.(her bölüm için 05-10 kişi arası)
* DGS de ek yerleştirme 2009 sınavı itibariyle vardır.
* 2009 yılından itibaren DGS de tercihler sınavdan sonra yapılır.
* 2009 yılından itibaren DGS de en fazla 18 tercih yapılır.
* aöbp nin sınava etkisi oldukça yüksektir.
* ÖSYM'nin yaptığı yaklaşık 100'e yakın sınavdan en kolay olanıdır.
* 80 sözel 80 matematik sorusu sorulmaktadır.Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır.
* Sınav sonuçlarının açıklanma süresi 1 aydır.
Vikipedi
 
Üst