İslam Dinine Farklı Bir Bakış

R. Garaudy'nin İslam Dini ile ilgili tesbitleri

“İslam, çağları arkasında sürükleyen bir dindir. Diğer din¬¬ler ise, çağların arkasında sürüklendi. Yani İslam dışındaki bü¬¬tün dinler, zamana uyduruldu. Reforma tabi tutuldu. Mu¬kad¬des kitaplar, zamana göre tahrif edildi. Kur'an-ı Kerim ise, in¬dirildiği günden beri hep zamana hükmetti. O, zamanı de¬ğil; zaman onu izledi. Zaman yaşlandıkça, o gençleşti. Bu, çağ¬lar üstü bir olaydır. Bugüne kadar, bunca savaşların bıraktı¬ğı korkunç, sosyal, siyasi ve ekonomik sarsıntılardan daha bü¬yük bir olaydır. İslam, materyalizme de, pozitivistlerin gö¬rü¬şüne de, ekzistansiyalistlere de hakimdir. Fakat bunlardan hiçbiri, İslam'a hakim değildir.

İslam'ın büyük Peygamberi; ‘Yarın ölecekmiş gibi ahirete; hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın,' derken herşeyi anlatmıştır. İslam, hem maddeye, hem de manaya hükmetmiştir. Öy¬le i¬¬se, bunların ikisi birbirinden koparılamaz. Nasıl koparılabilir ki, İslam; ‘İlim, Çin'de de olsa, gidip bulunuz. / İlim ve fen, mü'¬minin gayp olmuş malıdır; ara ve bul,' diyor! İlmin ve çalışmanın burada sınırı yoktur. İslam, dünyayı sarsan bu iki ola¬ya sınır koymadığına göre, dünyayı sarsmıştır.

İnsanı, mahlukatın efdali ve en şereflisi olarak bildi¬rir¬ken, onun sömürülemeyeceğini anlatmıştır. İsrafı, gösterişi ve lüksü yasaklayan; kazancı, alın terindeki damlacıklarda arayan, biriken sermayeyi fakire ölçülü ve ahlak hükümleri i¬çinde aktaran, faizi, tembelliğe sebep olduğu için yasakla¬yan ve gayrimeşru serveti, böylece imha eden bir sistemler manzumesidir.

İslam, halife ile kölenin aynı hakka sahip olmasını mec¬bur kılmıştır. Deve olayı vardır ki; bu kralların kılıçlarından daha keskin bir olaydır. Hz.Ömer ile kölesi bir şehirden bir şe¬hire giderken deveye sıra ile binerler. Zaman zaman de¬ve¬nin yularını halife çeker, zaman zaman da köle...İşte ada¬let ve hukukta İslam'ın devrimidir bu!
Marksizm ile Kapitalizmin ikisi de, insanı sömüren sistemlerdir. İslam, bunlara karşı, insana prestijini iade eden bir semavî dindir.”(Hak Sözün Vesikaları, s. 397, 398)
Alıntı
 
Okunması ne güzel olur bu konunun, emeğinize sağlık, kendi görüşünüz içinde olmadığı halde özellikle yazarın hayat felsefesi ve döneminin değerlerinden birisi olarak sade ve güzel bir bakış açısı. emeğinize sağlık.
 

SAHARAY

Okunması ne güzel olur bu konunun, emeğinize sağlık, kendi görüşünüz içinde olmadığı halde özellikle yazarın hayat felsefesi ve döneminin değerlerinden birisi olarak sade ve güzel bir bakış açısı. emeğinize sağlık.
Sayın erkişi bu konu benim İslam Dinine bakış açımı da çok güzel ifade ettiği için forumda sizlerle paylaşmak istedim.
Benim görüşüm zaten bu konunun içinde mevcut olduğu için ayrıca kendi yorumumu ekleme gereği duymadım. Tşk
 
Üst