Canakkale savası sırasında tutulan gunlukten

PATLAMAYAN BOMBALAR

20 Temmuz 1331 'de yevm-i Perşembe sabahleyin İngilizlerin beyaz tayyâresi gelip Akbaş iskelesine 8 adet bomba atıp Cenâb-ı Hak tarafından hiçbir tânesi patlamadı. Her bombanın başına birer nöbetçi koyup erkân-ı harp kumandanına berây-ı mâlûmat bombalar bir vukûatsız yerden çıkarılmıştır.

5 Ağustos 1331 yevm-i Çarşamba günü sabahleyin alaturka saat 2'de düşmanın 3 adet tayyâresi gelip 8 adet iskeledeki vapurlara 7 adet dahi topçularla iskele yanındaki iâşe anbarı önüne bomba attılar. Hafazanallâh. Ehl-i İslâm'ı din gayret ve cesâreti ihsânıyla kazâlardan muhâfaza eden ol pâdişahlar pâdişâhı bizi ve dünyâyı ve cümle mahlûkatı yoktan var eden Rabbim Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri'ne günde dakîka ve saat bin kereler şükürler olsun! Hiçbir zerre kadar kazâ olmadığını gözlerimle gördüm. İşbu deftere kayd ediyorum ki, ey ehl-i İslâm kardeşlerimiz! Rızâ-i Hak için vatanımız ve dînimiz uğruna sıdk u sadâkatle yek-vücût olup dâima çalışmalıyız. Cenâb-ı Hakk'a her an duâ edelim; ordularımızı düşmanlar üzerine gâlib eylesin, âmîn. Muzafferiyeti Cenâb-ı Hak'tan temennî ve niyâz edelim. Ey kardeşlerimiz! Rabbim Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri'nin inâyetiyle 15 mermiden hiçbirisi ehl-i İslâm'a zarar vermedi. Ve bunu aynı zamanda işbu deftere kayd eyledim. Bu defteri kırâat eden efendiler, gerek bizzat kendiniz ve gerekse evlâtlarınız yetiştiğinde askerlikten hiç sakınmayınız. Dünyâda askerlik vazîfesi gibi lezîz bir şey yoktur. Fakat askerlik, kadrini bilene bilmeyenlere pek güç gelir. Heyhat güç gelmesin. Pek şerefli ve pek fazîletli bir meslektir. Hoca efendilere suâl ediniz; bir kimse harp zamanında düşman karşısında bir saat nöbet bekleyip vazîfesini îfâ ederse yedi kere hacc-ı şerîfe gitmiş kadar sevâba muvaffak olur.

12 Ağustos 1331 yevm-i Çarşamba

3 adet düşmanın tayyâresi sabahleyin Akbaş iskelesine 6 adet bomba [attı] biri ateş almadı, diğerleri de elhamdülillâh hiçbir ziyan vermedi. 1 adet de cephâneye bomba attılar, şükür olsun cephâneye tesâdüf etmedi.

22 Ağustos 1331 yevm-i Cumartesi saat 3'te dış denizden düşmanın donanması 22 adet mermi endaht edip Akbaş iskelesine ve civarlarında bulunan demirhane ve tayyâre topçularının ve cephane kollarının yanlarına yakın mermiler düştü ise de hikmet-i lillâh hiçbir kazâ zuhur etmediği [vesilesiyle] Cenâb-ı Lem-yezel Hazretleri'ne şükürler olsun.

ÇANAKKALE HARBİ'NDE SAVAŞAN ASKERİN RÛH HÂLİ

15 Ağustos 1331 yevm-i Cumartesi saat 10 raddelerinde dış denizden düşmanın donanması Akbaş iskelesinde bulunan yüklü vapurlarla ve cephâne dolu olan 9 adet maûnelere 15 adet mermi endaht edip (atıp) iskelenin sağ ve sol taraflarına, vapurların kırk hadfe (adım) yan ve deniz taraflarına mermiler düşüp patladı. Cenâb-ı Hakk'a şükürler olsun, ehl-i İslâm kardeşlerimizi muhâfaza eyledi. Elhamdülillâh hiç sakatlık olmadı.
Hele ol mermiler cephâne kollarının üzerinden geçerken bayağı ıslık çalar gibi vız vız ederek geçiyordu. Mermilerin vızıltısına arslan askerlerimiz cûş u hurûşa gelip sanki mermiyi el ile tutacak gibi hırslanıyorlardı. Hak Teâlâ Hazretleri cümle ordularımızda bulunan arslan kardeşlerimize îman selâmetliği ile dîn gayreti ve cesâretler ihsân buyursun, âmîn

Bu sahneler, Çanakkale gâzisi Mehmed Kâzım Efendi (Eşmeli)'nin harp esnasında kâğıda aktarabildiği gerçeklerdir
 
Çanakkale Savaşı gibi bir mükemmel zaferi kazanmış olan bu vatanın topraklarında yatan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diler; onların günlüklerini bir parça da olsa okuyan bir birey olarak Türkiye'mizin kıymetini daha da iyi özümsemek isteyenler Şu Çılgın Türkler adlı kitabı okusunlar YETER...!:Ostras:
 
Üst