ATATÜRK İLKELERİ ve inkılap tarihi 2006 ara sınav soruları(2.sınıf)

1-Türk-Irak sınırı aşağıdakilerin hangisinde çizilmiştir?
*Uluslar Kurumu'nda
*Ankara Antlaşması'nda
*Lozan Antlaşması'nda
*Moskova antlaşmasında
*Mudanya Ateşkesi’nde

2-)-Aşağıdakilerden hangisi Doğu illerinin temsilcilerinden oluşan bir kongrenin Erzurum'da yapılmasının yararlarından biri değildir?
*İstanbul Hükümeti'nin Erzurum'da yapılacak bir kongreye müdahale edebilecek bir olanağa sahip olmaması
*Erzurum'da elde edilecek başarının Sivas'ta toplanması planlanan kongreye büyük moral olacağı düşüncesi
*Erzurum ile birlikte önemli bazı Doğu illerinin henüz işgal edilmemiş olması
*Kongre sonucu oluşacak örgütün, Ermeni saldırıları karşısında savunma için 15. kolorduya daha çabuk yardım sağlayabilecek olması
*Yurttaki tek derli toplu askeri gücün Erzurum'da bulunması dolayısıyla burada bütün yurda örnek olacak bir örgütlenme modelinin kurulabilecek olması

3-)Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın hiçbir zaman, doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışını yansıtamamış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
*Kadınların parlamento içinde yer alamaması
*Güçler ayrılığı ilkesinin çok katı kurallarla işletilmesi
*Parlamentonun, Mebusan ve Ayan olmak üzere ikili bir nitelik taşıması
*Milletvekili seçimlerinde belli oranda vergi verir olma şartının aranması
*Meclisin yetkilerini kısmak ve genişletmek hakkının kesin olarak padişahta olması

4-)1950-60 dönemi iktidarlarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
*Dış politikada denge politikası izlemek
*Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek
*Askeri harcamaları kısmak
*Gereksiz fabrikalar açmak
*Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek

5-)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda Avrupa'daki siyasi gelişmelerden biri değildir?
*Çekoslovakya'nın kurulması
*Yugoslavya Krallığının kurulması
*Alman sömürgelerinin İngiliz, Fransız ve İtalyanlar arasında bölüşülmesi
*Trollerin İtalya'ya bağlanması*Polonya'ya Alman topraklarından büyük bir pay verilmesi

6-)Aşağıdakilerden hangisi, İtalya'nın Birinci Dünya Savaşı başladığında taraf değiştirerek İtilaf Devletleri yanına geçmesinin doğurduğu sonuçlardan biridir?
*Avusturya-Macaristan ordularının Kuzey İtalya'ya yayılması dolayısıyla cephelerin genişlemesi
*Trablusgarp’ın kesin olarak Osmanlı Devleti'nin elinden çıktığının anlaşılması
*Osmanlı Devleti'ne Almanya'dan gelen yardımın önünün kesilmesi
*İtilaf Devletleri'nin Ruslara savaş malzemesi yardımının kolaylaşması
*İtilaf Devletleri'nin Ruslara savaş malzemesi yardımının kolaylaşması
*Almanya'nın sömürgeleri ile bağlantısının kopması

7-)Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli Kararlarından) biri değildir?
YANIT: Osmanlı devletindeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız arap devletlerinin kurulabileceği

:cool:Erzurum kongresi öncesi kent halkını örgütlenmeye iten neden aşağıdakilerden hangisidir?
*Ermeni tehlikesinin yaklaşması*Fransızların kenti işgal etmesi
*Rum çetelerinin bölgede katliamlar yapması
*Ali Galip’in olumsuz tavrı
*Amerikalı inceleme heyetinin bölgedeki nüfus çoğunluğunu Ermeni olarak göstermesi

9-)Avrupa'yı demokratik değerlerin işlediği bir ülkeler topluluğu haline getirmek, insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
*Birleşmiş Milletler
*NATO
*Avrupa Konseyi
*Avrupa Topluluğu
*CENTo

10-)Lozan Antlaşması ile İmroz, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki Ege adalarının geri alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
*Lozan'daki Türk temsilcilerinin başarılı bir politika izleyememesi
*Ege adalarında nüfus yoğunluğunun Rumlarda olması
*Yeni Türk Devleti'nin Adalar konusunda ısrar edememesi
*Adaları vermek istemeyen Yunanlıların İngilizler tarafından desteklenmesi
*Ege adalarının Misak-ı Milli ile saptanan sınırlar içinde olmaması

11-)Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Ordu'nun kurulma aşamasında karşılaşılan para sıkıntısını gidermek amacıyla TBMM Hükümeti tarafından başvurulan yollardan biri değildir?
*Vergi oranlarının artırılması
*Bankalardaki paralara el konulması
*İngilizlerden parasal destek sağlanması
*Posta havalelerinin geciktirilmesi
*Halka yeni vergiler konması

12-)Düzenli ordu ilk başarılı sonucunu hangi
cephede kime karşı almıştır?
*Doğuda Ermenilere
*Güneyde Fransızlara
*Batıda yunanlılara

13-) TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk derneği üyelerini
üzerinde görüş birliğine vardıkları tek nokta
aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Yurdun kurtarılması

14-)Aşağıdakilerden hangisi 1930–1945 arasında Türkiye’nin ekonomik durumu için
söylenemez?
YANIT: Tarımsal üretimin pazarlarda değer kazanması

15-) Osmanlı devletinin kuzey Afrika’daki son topraklarını kaybetmesine neden olan antlaşma hangisidir?
*Uşi antlaşması
*Londra antlaşması
*Sevr antlaşması
*Berlin antlaşması

16-) İslam ihtilali komitası kimlere karşı kurulmuştur?
*Rumlara
*Fransızlara
*İngilizlere
*Ruslara

17-)Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz’de bir devlet kurmak istemiştir?
YANIT:pontus

1 Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma çağının getirdiği en önemli gelişmedir?
*Yurttaşların devlet gücü üzerinde hakkı olduğu düşüncesi
*Bireyin devlet için var olduğu düşüncesi
*Toplumsal evrimin geçersiz olduğu düşüncesi
*Dinsel planların öne çıkması

19-)Belirli bir kültür düzeyine erişmiş toplumların ortaya çıkardıkları kurum
*Parlamento
*Adalet sistemi
*Hükümet
*Devlet*Siyasal parti

20-) Aşağıdakilerden hangisi, 23 Şubat 1921 tarihinde toplanan Londra Konferansı'ndan sonra ortaya çıkan durumlardan biridir?
*İzmir'in Yunanistan'a verileceğinin kesinleşmesi
*Anlaşma Devletlerinin İstanbul'dan çekilmek istemesi
*TBMM Hükümeti'nin varlığının, itilaf devletlerince kabul edilmesi
*Sevr Barışı'nın tanınması
*İngiliz-Yunan işbirliğinin sona ermesi

21-)Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın ulusal kurtuluş hareketinin merkezi yapılmasının sebeplerinden değildir?
*milletvekillerinin Ankara olması yolunda oy vermesi
*m. Kemalin Ankara’yı ziyaretinde hoş karşılanması
*halkın mücadeleye ilgisinin olması
0lması
*batı cephesine yakın olması
*dinsel değerlerin ön plana çıkması

22-)Aşağıdakilerden hangisi Lozan antlaşmasından sonra Türkiye de yaşayan Rumların Yunanistan’daki Türklerle değiş tokuş edilme nedenlerinden biri değildir?
*Rumların kurtuluş savaşı sırasında yunanlıları desteklemiş olması
*Rumların Türkiye’de kalmaları durumunda sürekli tedirginlik içinde yaşayacak olmaları
*Rumların kurtuluş savaşı sırasında insanlık dışı tutumlarının Türkler tarafından unutulamayacağı
*Yunanistan’ın ileride Türkleri tekrar kışkırtabileceği düşüncesi
*Rumların Türkiye’de kalmaları durumunda önemli ekonomik sorunlara yol açabilecek olması

23-)Ulusal bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş savaşının halka mal edilmesi kararı nerede alınmıştır?
*Amasya’da*Havzada
*Sivas’ta
*Erzurum’da

24-)Aşağıdaki ülkelerden hangisi ile dolaylı ya da dolaysız savaşılmadı
YANIT: Amerika

25-)Aşağıdakilerden hangisi Lozan antlaşmasının kapsamında değildir?
*devlet borçlarının ödenmesi için her türlü yabancı denetime son verilmesi
*azınlıkların Türk uyruklu olması
*kapitülasyonun her türlü sonuçları ile birlikte kaldırılması
*Musul sorununun ikili görüşmelere bırakılması
*Türkiye’ye boğazlar üzerine savunma ve denetim hakkının tanınması

26-)Türkçülük akımı ilk kez hangi alanda olmuştur?
YANIT il alanında

27-)1961 anayasasının askeri bir darbe sonucu kabul edilen bir anayasa olarak sayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
*Milli birlik komitesi tarafından hazırlanan anayasanın meclis ve halkoyuna sunularak meşrulaştırılmış olması
*askerlere geniş siyasal haklar tanınmış olması
*siyasal özgürlüklerin çok sınırlı olması
Cumhuriyet senatosunu kurmuş olması
*tek parti rejimine geri dönüşü kararlaştırmış olması

2:cool:Hangisi 1.dünya savaşı sonuçlarından değildir?
*Alman sömürgelerinin Fransa ve İngiltere arasında paylaşılması

29-)16. Aşağıdakilerden hangisi, I. Dönem TBMM'nin özelliklerinden biri değildir?
*Yürütme gücünün doğrudan doğruya TBMM içinde olması
*Her vekilin kendini seçen meclise karşı sorumlu olması
*Ordu ve Kolordu komutanlarının milletvekili olabilmesi
*Vekillerin, milletvekilleri arasından ve doğrudan doğruya TBMM tarafından seçilmesi
* Başbakanın milletvekilleri arasından oy çokluğu ile seçilmesi

30-)Manda ve himayenin kabul edilmeyeceğinin açıklandığı kongre hangisidir?
YANIT:Sivas Kongresi


1)a 2)a 3)e 4)b 5)d 6)a 8) 9-)C 10)e
11)c 12)A 15)a 16)a 18)a 19)D 20)c
21)b 22)e 23)a 25)E 27)a 29)e
 
Üst