• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Laboratuvar Tek. ve Gereç. ara sınavı(2.sınıf)

1- Şaryo üzerindeki milimetrik çizgiler aşağıdakilerden hangisine yardımcı olur?
A) Preparat üzerinde tespit edilen bir alanın yeni baştan bulunmasına
B) Şaryonun yatay ve düşey eksende hareketlerinin sınırlarının belirlenmesine
C) Preparatın orta noktasının bulunmasına
D) Objektifin preparata yaklaşım mesafesinin hesaplanmasına
E) Görüntünün netleştirilmesine

2- Görüntüyü netleştirmeyi sağlayan düzeneğe ne ad verilir?
A) Objektif
B) Tabla
C) Oküler
D) Makro ve mikro ayar düğmeleri
E) Diyafram

3- Işık mikroskop çeşitlerinden hangisinde üç boyutlu görünüm elde edilir?
A) Stereomikroskop
B) Klasik ışık mikroskobu
C) Faz-kontrast mikroskobu
D) Karanlık alan mikroskobu
E) Floresans mikroskobu


4- Bir kimyasal çözeltinin içine konan parçalara daha kolay işlemesini sağlamak için,daha çok tespit,dekalsifikasyon gibi işlemleri hızlandırmak amacıyla kullanılan araçlara ne ad verilir?
A) Kesit ısıtıcı
B) Manyetik ve mekanik karıştırıcılar
C) Kriyostal
D) Mikrotom
E) Ultrasantrifüj

5- Dokuların takibi açısından kısa zamanda sonuca ulaştıran araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rotari mikrotom
B) Ultra mikrotom
C) Kriyostat
D) Elektron mikroskop
E) Floresans mikroskop

6- Elmas tozu,alumina,carborandum gibi maddeler aşağıdaki işlemlerin hangisinde kullanılır?
A) Dehitratasyon
B) Tampon çözeltiler hazırlanması
C) Dokuların tespiti
D) Bileme işlemleri
E) Kesitlerin açılması

7- Plan objektifleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Detaylı inceleme sağlayan büyütmesi 40-60 arasında olan objektiflerdir
B) Geniş alanların taranmasını sağlayan küçük büyültmeli objektiflerdir
C) İncelemede immersiyon gerektirn 100 lük objektiflerin genel adıdır
D) Kromatik sapma kusurları düzeltilmemiş objektiflerdir
E) Küresel sapma kusurları düzeltilmiş objektiflerdir

8- İnce boru şeklinde,iki ucu açık,sıvıları ölçme ve aktarma amacı ile kullanılan dereceli cam kaplara ne ad verilir?
A) Beher
B) Pipet
C) Desikatör
D) Erlenmayer
E) Baget

9- Laboratuvarlarda çok kirli cam eşyanın temizlenmesi için kullanılan en uygun çözelti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alkol
B) Serum fizyolojik
C) Kromik asit çözeltisi
D) Musluk suyu
E) Sabunlu su

10- Otoklav ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sıcakta bozulan maddeleri kurutmak amacıyla kullanılır
B) Islak olan cam malzemeyi kurutmak için kullanılır
C) Maddeleri nemden korumak için kullanılır
D) Basınçlı buharla sterilizasyon yapmak için kullanılır
E) Kuru hava ile sterilizasyon yapmak için kullanılır

11- (Mili)m sembolü bir birimin kaç katıdır?
A) 10 (üzeri -6)
B) 10 (üzeri-3)
C) 10 (üzeri-2)
D) 10
E) 10 (üzeri +3)

12- 77 fahrenhayt kaç santigrat dereceye eşittir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

13- Kuru hava ile sterilizasyon yapılan araçlara ne ad verilir?
A) Etüv
B) Su banyosu
C) Otoklav
D) Desikatör
E) Liyofilizatör

14- Aşağıdakilerden hangisi en zayıf asittir?
A) 1 M HNO3
B) 1 M H2SO3
C) 1 M HCI
D) C 1 M HCI
E) C 1 M ASETİK ASİT

15- Bir kalomel elektrotta aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz?
A) Potasyum klorür
B) Hidroklorik asit
C) Platin tel
D) Civa
E) Kalomel

16- Potansiyometrik yolla pH ölçümü ile ilgili aşagıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çözeltiye daldırılan iki elektrot arasında oluşan potansiyel ölçülerek pH saptanır
B) Hidrojen elektrodu,referans elektrot olarak kullanılır
C) Kalomel elektrot,indikatör elektrot olarak kulanılır
D) Hidrojen elektrotun potansiyeli 0 kabul edilir
E) Kalomel elektrotta Hg2CI2 kullanılır

17- Aşağıdakilerden hangisi kalomel elektrot yapımında kullanılır?
A) B.Dinitrofenol
B) Gümüş klorür
C) Sodyum klorür
D) Fenoltalein
E) Civa klorür

18- pH ölçümleri genellikle kaç santigrat derecede yapılmalıdır?
A) 0
B) 4
C) 25
D) 75
E) 100

19- Fenol kırmızısı asidik ortamda sarıya,bazik ortamda kırmızıya dönüşür.
Bu olayda söz konusu olan indikatör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek renkli indikatör
B) İki renkli indikatör
C) Karışık renkli indikatör
D) Çeşitli renkli indikatör
E) Universal indikatör

20- Aşağıdakilerden hangisi ışının absorblanmasına dayanan bir öntem değildir?
A) Görünür bölge spektroskopisi
B) İnfrared spektroskopisi
C) Atomik absorbsiyon spektroskopisi
D) Ultroviyole spektroskopisi
E) Polarimetri

21- Bir ışın demetini oluşturan taneciklere ne ad verilir?
A) Periyod
B) Dalga boyu
C) Frekans
D) Foton
E) Hız

22- Beer Kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir çözeltiden geçen monokromatik ışının şiddeti,bu çözeltinin derişimi arttıkça azalır
B) Bir çözeltinin kalınlığı arttıkça bu çözeltiden geçen monokromatik ışının şiddeti azalır
C) Bir çözeltinin derişimi azaldıkça bu çözeltiden geçen monokromatik ışının şiddeti azalır
D) Bir çözeltinin kalınlığı azaldıkça bu çözeltiden geçen monokromatik ışının şiddeti azalır
E) Monokromatik ışının şiddeti derişimden etkilenmez

23- Optik yöntemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Görünür bölge spektrofotometresinde 100-200 nm arasındaki dalga boyu ışınlarla çalışır
B) Madde ve ışın arasındaki girişim ile spektroskopi ilgllenir
C) Işık enerjisinin madde tarafından alınarak uyarılmış duruma geçmesine absorbsiyon denir
D) Uyarılmış maddenin üzerindeki fazla enerjiyi ışnlama şeklinde yaymasına emisyon denir
E) İnfrared spektrofotometresinde 700-2500 nm arasındaki dalga boyunda ışınlarla çlışır

24- Belirli derişimde değişik dalga boylarında absorbansları alınmiş ve 100 nm de max. absorbans gösterdiği saptanmış olan bir maddenin nicel analizi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
A) Görünür bölge spektroskopisi
B) pH metre
C) Ultraviyole spektroskopisi
D) Kolorimetre
E) İnfrared spektroskopisi

25- Işının birim zamanda kat ettiği yola ne denir?
A) Enerji
B) Frekans
C) Dalga boyu
D) Periyod
E) Hız

26- Elektronik spektroskopide monokromatörlerin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sisteme ışık kaynağı sağlamak
B) İçine ölçüm yapılacak örnek çözeltisinden koymak
C) Işın enerjisini elektrik enerjisine çevirmek
D) Işık kaynağından gelen ışını dalga boyuna göre ayırmak
E) Dedektörden gelen sinyalleri kaydetmekCEVAPLAR

1-A
2-D
3-A
4-B
5-C
6-D
7-E
8-B
9-C
10-D
11-B
12-E
13-A
14-E
15-B
16-C
17-E
18-C
19-B
20-E
21-D
22-A
23-A
24-C
25-E
26-D

alıntı
 
Üst