Türk dili 2007 ara sınavı(2.sınıf)

1.I. Teyzesinin çantasında birkaç kuruş yürütmek istemişti.
II.Öğrenciliğimin en güzel yıllarını bu şehirde geçirdim
III.İyi bir öğretmen sana bu konuda yardımcı olabilir.
IV. Dün sinemaya gitmek için okulu kırdık.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde argo sözcük kullanılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve IV
D) II ve III
E) I, II ve III

2. I. Ses uyumunun olması
II.Gramatikal cins ayrımının olması
III. Sözcük sıralanışının birbirine benzemesi
Yukarıdakilerden hangileri Ural-Altay dillerinin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

3. Dillerin yapı bakımından sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinin çalışmalarına dayandırılmaktadır?
A) Paul Regnaud
B) A. Maksimov
C) Adam Smith
D) Hilaire de Barenton
E) August Scnleicher

4. Başkırt Türkçesini, Tatarcadan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) /z/ ünsüzünün /ş/’ ye dönüşmesi
B) Sözbaşı /y/ ünsüzünün /j/’ ye dönüşmesi
C) /y/ ünsüzünün bazı durumlarda /c/’ye dönüşmesi
D) Sözcük ve ekbaşı /s/ foneminin /h/’ ye dönüşmesi
E) İkinci hecede geniş yuvarlak ünlülerin darlaşması

5. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde ‘’çektiği sıkıntıya artık dayanamaz olmak, çok bunalmak’’ anlamı vardır?
A) Canciğer kuzu sarması
B) Cana minnet bilmek
C) Canı burnuna gelmek
D) Can evinden vurmak
E) Can damarına basmak6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ‘’El elin nesine, gülerek gider yasına.’’ Sözüyle aynı anlamdadır?
A) El atına binen tez iner.
B) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
C) El için ağlayan iki gözden olur.
D) El, elden kalmaz, dil dilden kalmaz.
E) El ile gelen düğün bayram.

7. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?
A) Ormanlar her zaman oksijen deposudur.
B) Sanayileşmiş ülkeler daha gelişmiştir.
C) Dün bankadan bir miktar para çektim.
D) Okuldaki bazı dersler boş geçiyor.
E) O kitabı çok beğendim, onu sen de okumalısın.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ters anlamlı sözcüklerden oluşturmaktır?
A) Tenceredeki su, fokur fokur kaynamaya başladı.
B) Çocuk, ağlaya ağlaya annesinin yanına koştu.
C) Birden gözleri dolu dolu oldu.
D) Her konuda bilir bilmez konuşuyordu.
E) Öyle kaba bir insan ki hatır gönül bilmiyor.

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi ‘’-lık/-lik’’ ekiyle türemiş soyut bir addır?
A) Gerçek arkadaşlık bu değil bence.
B) Eve yeni bir şekerlik aldık.
C) Kışlık evimizi onartıyoruz.
D) Doktorluk çileli bir meslektir.
E) Sarsıntıdan kitaplık devrildi.


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem bileşik yapılıdır?
A) Yazın sadece tatili düşünürüm.
B) O, her yönüyle iyi bir öğrenciydi.
C) Sorunlara karşısında pes etmezdi.
D) Onu aşağı yukarı iki yıldır görmüyorum.
E) Büyüklerimizi her zaman saymalıyız.


11. ‘’Bir küçük çeşmeyim,
Yurdumun unutulmuş bir dağında
Hiç kesilmeyecek suyum
Yıldızların aydınlığında
Boyuna akar dururum’’
Yukarıdaki dizelerde kaç tane eylem(fiil) kökenli sözcük vardır?
A) 1 B)2 C)3 D)4 E)5


12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?
A) Hani bana kitap getirecektin
B) Nasıl biri senin şu arkadaşın
C) Onu gördüm mü söylerim
D) Ne anlattığını bilen var mı
E) Neden susuyorsun öyle

13. Aşağıdakilerden hangisi eylem cümlesidir?
A) Uzunluğu iki karış iki parmaktı sadece.
B) Arabayı üstümüze sürünce hepimiz kaçıştık.
C) Hava dün daha sıcaktı.
D) Onun en sevdiği çiçek güldü.
E) İhtiyar, bahçedeki çardağın altındaydı.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından olumludur?
A) Bu kitabı incelemiş değilim.
B) Sizinle oraya gidecek değilim.
C) Verilen ödevleri yapmış değil.
D) O her zaman tutarlı değildir.
E) O, göründüğü gibi sağlıksız değildir.


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Siz de mi Elazığ’a taşındınız?
B) Bu işte onunda mı zararı olmadı?
C) Bu konularda size de yardımcı oluyor mu?
D) O da senin gibi mi düşünüyor?
E) Oda çok zevkli döşenmiş değil mi?


16. Çatının aktarılması için her işçiye ikiyüz Ytl haftalık ödedik.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) ikiyüz
B) aktarılması
C) işçiye
D) haftalık
E) ödedik


17.Aşağıdakilerin hangisinde, altı çizili sözcükten sonra virgül kullanılırsa cümlenin anlamı değişir?
A) Genç arkadaşına döndü: ‘’O akşam ailenin tamamı bizde toplanmıştı.’’ dedi.
B) Bu evi aşağı yukarı elli bine mal ettik.
C) Bu konuda bilgisi olduğunu sanmıyorum.
D) Son üç yılın şampiyonu olan o takımı yendik.
E) Onun işlerine akıl sır ermez.


18. ‘’Bütün gözlemler şu gerçeği ortaya koymaktadır( )Ustaca yazı yazmak herkesten beklenemez( ) Doğru ve iyi yazmak ( ) belli bir eğitim görmüş herkesten beklenir( )‘’
Yukarıdaki parçada boş parantezle bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (.) (,) (.) (,)
B) ( (,) ( (.)

C) (.) (,) (.) (.)
D) ( ,) (,) (,) (!)
E) (.) (.) (,) (.)


19.‘’Bu yaz için söyleyebileceğimiz en doğru şey, yağışlar ortalamanın altında geçti.’’
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)‘’için’’ sözü atılmalı
B) ‘’ortalama’’ sözü ‘mevsimin’’ yapılmalı
C) ‘’en doğru’’ sözü, ‘’tek’’ yapılmalı
D)’’yağışlar’ sözü ‘’yağışların’’; ‘’geçti’’ sözü ‘’geçtiğidir’’ yapılmalı
E) Cümlenin başına ‘’buna göre’’ sözü getirilmeli


20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A) Soğuk, sıfırın altında eksi on dereceye kadar ulaşmıştı.
B) Bu ilaçtan iki günde bir günaşırı alacaksınız.
C) Çok eskiden bir padişah yaşarmış önceleri.
D) Ankara’ya gidecek, yarın buraya geri dönecek.
E) Sizinle birlikte gelmek isterdim; ama hafta sonunda çok işim var.


CEVAPLAR
1. C
2. B
3. E
4. D
5. C
6. B
7. A
8. D
9. A
10. C
11. D
12. C
13. B
14. E
15. B
16. A
17. A
18. E
19. D
20. E
 
Üst