Genel İşletme 2007 Final(1.sınıf)

1) Gereksinim ve hizmetleri karşılamak amacıyla mal ya da hizmetleri kullanan bireyler ya da örgütlere ne ad verilir?

Cevap A Şıkkı - Tüketici

2) Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri bölümlendirmede kullanılan ölçütlerden biri değildir?

Cevap E Şıkkı - Çalışanların Sayısı

3) İşletmelerin kullanacağı teknolojinin belirlenmesinde temel olan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap A Şıkkı - Teknik Araştırma

4) İşletme büyüklüğü ile ilgili verilecek kararda aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

Cevap E Şıkkı - Biçimsel olmayan yapı

5) Herhangi bir eylemin kabul edilebilir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan değişkenlere ne ad verilir?

Cevap C Şıkkı - Etik

6) Neo-Klasik yönetim teorisinin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap A Şıkkı - İnsan unsurunuele alması

7) Başkaları aracılığıyla iş görmek ve amaçlara ulaşmak olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap D Şıkkı - Yönetim

8) Aşağıdakilerden hangisi denetim işlevinin ana unsurlarından biri değildir?

Cevap C Şıkkı - İşler arasında uyum sağlanması

9) aşağıdakilerden hangisi yönetim işlevlerinden birisi değildir?

Cevap A Şıkkı - Kar Elde etme

10) Yöneticilerin astlarından birşey yapmalarını istemek ve onları yönlendirmek haklarına ne ad verilir?

Cevap D Şıkkı - Yetki

11) İ. kaynakları yöneticisinin uzman olduğu toplus sözleşme konusunda genel müdüre görüş ve önerilerini aktarmasını hangi yetki türünün kaps***** girer?

Cevap E Şıkkı - Kurmay

12) Personelin bilgi, beceri ve tenek düzeyini artırarak, yaptığı işin gereklerine uydurulması çalışmasına ne ad verilir?

Cevap B Şıkkı - Personel Eğitimi

13) aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörlerden biri değildir?

Cevap B Şıkkı - Meslek

14) Pazarlama araştırmasında problemi tanımlayıp formule edebilmek için araştırmacının ihtiyaç duyduyu ön bilgiler araştırmanın hangi aşamasında elde edilir?

Cevap D Şıkkı - Durum analizi

15) Aşağıdakilerden hangisi mal karmasında değişikliğe neden olan faktörlerden biri değildir?

Cevap E Şıkkı - Yasal nedenler

16) Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrilsi aşamalarından biri değildir?

Cevap E Şıkkı - Piyasadan çekilme dönemi

17) Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının bileşenlerinden biri değildir?

Cevap A Şıkkı - Dağıtım

18) Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalının seçimi ile ilgili kararda dikkate alınması gereken faktörlerden biri dğeildir?

Cevap C Şıkkı - Reklamın Gücü

19) Mal ve hizmetlerin gereksinimleri karşılama özelliğine ne ad verilir?

Cevap E Şıkkı - Fayda

20) Üretilecek mamülün hareket etmediği ve bütün girdilerin bu mamülün etrafında toplandığı üretim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap A Şıkkı - Tek proje üretim sistemi

21) Aşağıdakilerden hangisi üretim sisteminin girdilerinden biri değildir?

Cevap C Şıkkı - Kalite

22) Var olan bilgi, düşünce, fikir, sistem, teknik ve yöntemlerin iyileştirilmesi sürecine ne ad verilir?

Cevap D Şıkkı - Geliştirme

23) Süreç tasarımında belirli özellikleri taşıyan, belirli bir üründen belirli bir dönemde ne kadar üretileceğinin belirlendiği çalışmaya ne ad verilir?

Cevap b Şıkkı - Ürün analizi

24) Ürünü üretmek için gerekli olan, üretim işlem ve aşamalarının yalnızca bir üretim bölümünde gruplandırıldığı tasarım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap b şıkkı - Ürüne dayalı süreç tasarımı

25) Aşağıdakilerden hangisi temel işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?

Cevap b şıkkı - rakipleri izleme ve denetleme bilgi sistemi

26) İnternet teknolojisinin işletme içi iletişimde kullanılmasına ne ad verilir?

Cevap E şıkkı - intranet

27) Bilgi işlemede kullanılan her türlü araç ve gerece ne ad verilir?

Cevap c şıkkı - donanım

28) İşletmenin gerçekleşen faaliyetlerinin para cinsinden izlenmesi ve ilgililere iletilmesi çabasına ne ad verilir?

Cevap c şıkkı - muhasebe

29) Ortakların, işletmenin varlıkları üzerindeki hak sahipliğine ne ad verilir?

cevap d şıkkı - özkaynaklar

30) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin çalışma sermayesini düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?

cevap b şıkkı - faaliyet konusu

31) İşletmelerin üretimlerine devam edebilmeleri için yıpranan ya da teknolojik gelişmeler sonucu teknik olarak eskiyen varlıkları nedeniyle yaptıkları yatırımlara ne ad verilir?

Cevap b şıkkı - yenileme yatırımları

32) Aşağıdakilerden hangisi para yaratan finansal kurumlardan biridir?

Cevap d Şıkkı - Merkez bankaları

33) Fon arz talebini etkilemesiyle birlikte, fonların para yada sermaye piyasalarına akış yönünüde etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap a şıkkı - Faiz

34) Satılan finansal varlıkların belirli bir tarihte belirlenmiş bir fiyattan geri satın alınacağını taahhüt eden anlaşmaya ne ad verilir?

Cevap b şıkkı - Repo

35) Aşağıdakilerden hangisi cok uluslu işletmelerin ortak işletme kurma nedenleri arasında yer almaz?

Cevap E şıkkı - Daha az proje ve bölgede çalışmak

36) Aşağıdakilerden hangisi lisans anlaşmasının işletmeye sağladıuğı yararlardan biri değildir?

Cevap D şıkkı - istihdamı daraltmas

alıntı
 
Üst