İktisat 2006 Final(1.sınıf)

1-Hane halkları tasarruflarını artırmaya karar verdiği zaman, artan tasarrufları tüketim harcamalarını ve dolayısıyla azaltması nedir?

Tasarruf Paradoksu

2- Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizliktir?

Konjonktürel İşsizlik

3- MPS= 0.30 İSE MPC=?

MPC=0.70

4- “Her Arz Kendi Talebini Yaratır” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Say kanunu

5- Reel faiz oranı=0.20 ve nominal faiz oranı= 0.50 ise beklenen enflasyon oranı kaçtır?

Beklenen Enf= 0.30

6- Gelir arttıkça tüketimi artan, gelir azaldıkça tüketimi azalan mal hangisidir?

Normal Mal

7- Aşağıdakilerden hangisi toplam arzı sola kaydıran nedenlerden değildir?

Hava Şartlarının İyi Olması

8- MPS= 0.40 VE MPI=0.10 ise vergi çarpanı kaçtır?

Vergi Çarpanı= -1

9- Talebin yatay eksene dik olması durumunda esneklik nedir?

Talep İnelastiktir.

10- Kuaförün öğrencilere daha ucuza saç kesmesi neyi gösterir?

Alıcıların Farklılaştırılması

11- Faktör talebinin en önemli özelliği nedir?

Türev Talep Olması

12-Marjinal fayda ile toplam faydaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Marjinal fayda artan eğime sahiptir

13- Antalya’da üretim yapan fabrikanın atıklarını denize bırakması durumu neyi ifade eder?

Negatif Dışsallık

14- MPS=0.40 VE MPI=0.10 iken kamu harcamaları 250 birim artarsa gelir nasıl değişir?

Gelir 500 birim artar

15- Piyasa dengedeyken p sabitken miktar artarsa arz ve talep eğrileri nasıl değişir?

Arz Ve Talep Eğrisi Sağa Kayar

16- Arz sabit iken talep artarsa denge miktarı ve denge fiyatı nasıl değişir?

Fiyat Ve Miktar Artar

17- Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisidir?

Advalorem Vergi

18- Hangisi Zorunlu İhtiyaçtır?

Yemek Yemek

19- Bir mal olarak değeri bulunmayan, ancak mal ve hizmetlerin satın alınmasında bir değer ifade eden nesneler?
İtibari Para

20- Ticari bankalar tarafından vadesiz mevduat şeklinde ifade edilen para?

Kaydi Para

21- Bir fabrikada girdi %10 artarken üretimde % 10 artıyorsa bu durumda ne söz konusudur?

Ölçeğe Göre Sabit Getiri

22- Sahip olunan mal ve hizmetlerin üretiminde artan maliyetler ve uzmanlaşma nedeniyle ortaya çıkan durumdur?

Sınırlı Uzmanlaşma

23- Arz edilen mal veya hizmeti sınırlayarak, rekabet koşullarında oluşmuş piyasa fiyatını üreticilerin lehine dönük devlet müdahalesidir?

Üretim Kotası

24- İktisadi birimlerin kendi hedefine uygun bir biçimde hareket etmesidir?

Rasyonel Davranış

25- Tam rekabet piyasasında kar maksimizasyonu şartı?

Marjinal Maliyet= Marjinal Gelir

26- Bir kişinin kamusal maldan fayda elde etmesine karşın, kamusal malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınması nedir?

Bedavacılık

27- Bir işletmenin üretim değerinden kullanılan ara malların değerini çıkartarak bulunan değer?
Katma Değer
28- Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile ifade edilen değerlerinin toplamı?

GSMH

29-Belli bir dönemde bir ekonomide mal ve hizmet üretim kapasitesinde meydana gelen artıştır?

Ekonomik Büyüme

30- Dikkate alınan her bir seçenek ya da alternatife ilişkin maliyetlerin karşılaştırılmasıdır?

Rasyonel Seçim

31- Klasik miktar teorisine göre para arzındaki değişikliğin yaratacağı sonuç nedir?

ΔM=ΔP

32- Aşağıdakilerden hangisinin talebi inelastiktir?

Tuz

33- Emekteki bir değişimin toplam üründeki yaratacağı…….?

Emeğin Marjinal Fiziki Ürünü

34- Belli bir dönemde tüketim harcamaları neye bağlıdır?

Gelir

35- Tam rekabet piyasasında uzun dönem dengesinde aşağıdaki eşitliklerden hangisi geçerlidir?

MR=MC=AR=AC=P

36- Ülkedeki toplam üretimin işgücü ve sermaye stokuna oranı?

Toplam faktör verimliliği

alıntı
 
Üst