Davranış Bilimleri 2006(1.sınıf)

1. İnsanları etkileyen gerçek kişiler bütününe ne ad verilir?
CEVAP: Toplum

2. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin alt dallarından biri değildir?
CEVAP: Nüfus psikolojisi

3. Aşağıdakilerden hangisi birincil bir güdü değildir?
CEVAP: Anne – Çocuk ilişkisi

4. Aşağıdakilerden hangisi birincil bir güdü değildir?
CEVAP: Başarı

5. Toplumsallaşma sonucu bireyin en temel kazanımı ?
CEVAP: Kişilik

6. Dürtü ne tür bir güdüleyicidir?
CEVAP: İçsel

7. Bilimsel bir araştırmada enket sorularının hazırlanmasından sonra soruların örnekleme çok benzeyen bir grupta sınanmasına ne ad verilir?
CEVAP: Pilot araştırma

8. Türkiye’de sosyoloji alanındaki çalışmalarda Ziya Gökalp’in etkilendiği sosyoloji akımı hangisidir?
CEVAP: Durkheim sosyolojisi

9. Başka bir toplumda yaşayan insanların giyim kuşamlarının evlilik biçimlerini, güzellik ve ahlak anlayışını o kültürün kendi yapısı içinde değer yargılarını kullanmadan anlamaya ne ad verilir?
CEVAP: Kültürel Relativizm

10. Toplumsal yapı kavr***** ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: Toplumsal yapı birbirinden bağımsız parçalardan oluşur

11. Grup büyüklüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: Grup büyüdükçe üyeler arasındaki sosyal etkileşim oranı artar

12. Aynı sosyal grup içinde yapılan evlenmelere ne ad verilir?
CEVAP: Endogami

13. Aşağıdakilerden hangisi boşanmaların artmasında etkili olan toplumsal nedenlerden biri değildir?
CEVAP: Erken yaşta evlenmeler

14. Aşağıdakilerden hangisi derinlik algısına yol açan binoküler bir ipucudur?
CEVAP: Konverjans

15. Aşağıdaki psikoloji alanlarından hangisi zooloji ile yakından ilişkili olup, en basit canlılardan en karmaşıklara doğru gidildikçe davranışlarda görülen evrimsel farklılıkları inceler?
CEVAP: Karşılaştırmalı psikoloji

16. Freud, çocuğun temel haz kaynağının cinsel organı olduğu ve kendi cinsindeki ebeveynler ile özdeşim kurarak cinsiyet rollerini kazanmaya başladığı döneme ne ad verilir?
CEVAP: Fallik dönem

17. Endüstrileşmiş toplumlara ilişkin hangisi yanlış bir ifadedir?
CEVAP: Edinilmiş statüler yaygındır

18. “Rorschech Testi” ne tür bir kişilik testidir?
CEVAP: Projektif

19. Tam karşıdan bakıldığında bir yemek tabağının yüzün ağ tabakasına düşen imgesi daire şeklindeyken, tabağa başka açılardan bakıldığında, bu imgenin giderek oval şekle dönüşmesine karşın tabağın hep daire biçiminde algılanmasına ne ad verilir?
CEVAP: Algıda değişmezlik

20. Bireyin tutum nesnesine ilişkin düşünce, bilgi ve inançlarından oluşan tutum bileşenine ne ad verilir?
CEVAP: Bilişsel bileşen

21. Freud’a göre psişik enerjinin kaynağını oluşturan haz ilkesine göre çalışan, mantıksız, bencil, bireysel olan en ilkel kişilik sistemi yapısı hangisidir?
CEVAP: ID

22. Normal ve sapmış davranışların oluşumunu çevresel etkenlere bağlayan gelişim kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Sosyal öğrenme kuramı

23. Organizmanın sinir uçlarına etki eden enerji değişikliklerine ne ad verilir?
CEVAP: Uyarıcı

24. Kültüre ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: Kültür nesilden nesile kalıtımla geçer

25. Aşağıdakilerden hangisi bir tutum değişiminin başarıyla gerçekleşmesinde etkili olan hedefin özelliklerinden biri değildir?
CEVAP: Ekonomik yeterlilik

26. Bireysel sporlarla uğraşan kişilerin seyirci önündeyken ya da diğer sporcularla yarışırken çoğu kez tek başlarına olduklarına oranla daha farklı sonuçlar almaları aşağıdakilerden hangisine örnektir?
CEVAP: Sosyal hızlandırma

27. Toplumsallaşma ile ilgili hangisi yanlıştır?
CEVAP: Bu süreç yetişkinlikle beraber sona erer

28. Çevrede meydana gelen bir olayı görmüş olan başka insanların bulunmasının bireyin acil yardım, gerektiren bir duruma müdahale etme olasılığını azaltmasına ne ad verilir?
CEVAP: Tanık etkisi

29. Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı gününde teslim etmeyen bir kişinin geciktiği gün sayısı kadar kitap almaması nedeniyle gelecekte kitaplarını zamanında iade etmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
CEVAP: Ceza

30. Tepkisel koşullanmanın gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
CEVAP: Koşullu ve koşulsuz uyarıcı arasında bir bağ kurulması

alıntı
 
Üst