Davranış Bilimlerine Giriş 2005 Ara Sınav(1.sınıf)

1) Türk medeni kanunun 2. maddesine göre ; “ Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır ;
Yukarıdaki düzenleme , hukuk kurallarının sosyal hayatı düzenleyen hangi kurallarla sıkı ilişki içinde olduğunu göstermektedir?
YANIT: Ahlak kuralları

2) Aşağıdakilerden hangisi suçun unsurları arasında yer almaz?
YANIT: Cürüm

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi din kurallarının özelliklerinden biri değildir?
YANIT: Din kurallarına uymayan kişilerin karşılaştıkları tepki ayıplanma küçük görülme şeklindedir

4) Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmaz?
YANIT: Vatandaşlarının ekonomik durumlarıyla ilgilenmez

5) Aşağıdakilerden hangisi TBMM; nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?
YANIT: Genelkurmay başkanını atamak

6) Vatandaşların hukuki güvenliğini sağlamak hangi anayasal ilkeyle ilişkilidir?
YANIT: Hukuk devleti

7) Aşağıdakilerden hangisi ticaret kanununda düzenlenen bir şirket türü değildir?
YANIT: Aile şirketi

Bir kimsenin belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini belirten manevi yaptırımlı sosyal kurallara ne ad verilir?
YANIT: Görgü kuralları

9) Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenme hangi yaptırıma tabidir?
YANIT: Yokluk

10) Aşağıdakilerden hangisi tacirdir?
YANIT: Komisyoncu

11) Bir idari makamın hukuk kurallarına ters düşecek biçimde yapmış olduğu idari işlemlerin iptali için hangi yargı yoluna başvurulur?
YANIT: İdari yargı

12) Kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
YANIT: Örf ve adet kurallarına uygun olmalıdır?

13) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre aşağıdakilerde hangisi kanun çıkartmaya yetkilidir?
YANIT: TBMM

14) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
YANIT: Danıştay

15) Maddi olmayan mallar üzerinde sahiplerine tanınmış olan mutlak haklara ne ad verilir? YANIT: Fikri haklar

16) Hukukun kaynakları arasında sıralama yapıldığında en üstte olan aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Anayasa

17) Ceza yargılamasında tam ehliyet, sağır ve dilsizler için ne zaman başlar?
YANIT: 24 yaşın bitirilmesiyle

1 Aşağıdakilerden hangisi başkasına devredilebilen bir haktır?
YANIT: Telif hakkı

19) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından biridir?
YANIT: Sosyal ve ekonomik haklar

20) İşverenine istifa ettiğini bildiren bir kişi hangi yenilik doğuran hakkı kullanmıştır?
YANIT: Bozucu

21) Babanın oğluna bir yazlık bağışlaması durumunda oğlu yazlık üzerindeki haklarını hangi yolla kazanmış olur?
YANIT: Devren kazanma

22) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından
gerçekleştirilir?
YANIT: Anayasa mahkemesi

23) Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetine göre gerçek kişiler kategorisine alınmaz?
YANIT: Ayrıcalıklı ehliyetliler

24) Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun konularından biri değildir?
YANIT: Hırsızlık suçu

25) Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin sona erme nedenlerinden biri değildir?
YANIT: Akıl sağlığının yitirilmesi

26) Aşağıdakilerden hangisi özel bir hak değildir?
YANIT: Kişisel haklar

27) Kanunda belirtilen belli bir zamanın kullanılmaması halinde hakkın ortadan kalkmasına ne ad verilir?
YANIT: Zaman aşımının kesilmesi

2 Ahmet şemsiyesini sınıfta unutmuş ,Mehmet bu şemsiyeyi bulmuştur. Mehmet daha sonra
şemsiyeyi Aliye satmıştır Ahmet şemsiyesini geri almak için aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?
YANIT: İstihkak davası

29) Aşağıdakilerden hangisi ergin kılınmanın koşullarından biridir?
YANIT: Ergin kılınacak olan küçüğün bunu talep etmesi

30) Şafak arkadaşı Beyhan;ın kendisine ödünç verdiği saati Bülent e bağışlamış ve teslim etmiştir Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
YANIT: Bülent iyi niyetli ise saatin mülkiyetini kazanmıştır

alıntı
 
Üst