• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Davranış Bilimlerine Giriş 2007(1.sınıf)


DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ


1- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada olması gereken özelliklerden biri değildir?

a) Sınırlılık

b) Açıklık

c) Doğruluk

d) Öznellik

e) Basitlik2- Deney yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Klasik deney yönteminde deney ve

kontrol grupları karşılaştırılır.

b) Deney yönteminde olayların birbiri

üzerindeki etkileri araştırılır.

c) Deney yöntemi ile neden sonuç ilişkileri sınanabilir.

d) Deney yöntemi araştırmacının hazırladığı yapay bir durumdur.

e) Deney yönteminde bütün değişkenler değişimlenir.3- Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik araştırmalarda etik ile ilgili davranış ve kurallardan biri değildir?

a) Araştırmacının dürüst olması

b) Araştırmacının insanların

mahremiyetlerine saygılı olması

c) Araştırmacının kimliğinin açık

olması

d) Araştırmacının şüpheci olması

e) Araştırmacının ilgilenilen objeye zarar vermeden çalışması4- İnsan toplumları ile diğer organizmaları karşılaştırarak aralarındaki benzerlikleri saptayan ve görüşleri Darwin’in evrim kur***** benzerlik gösterdiği için Sosyal Darwinizm olarak Adlandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a) Comte

b) Weber

c) Spencer

d) Durkheim

e) Parsons5- Toplumsal Statik ve Toplumsal Dinamik ayrımı hangi sosyolog tarafından oluşturulmuştur?

a) Comte

b) Durkheim

c) Merton

d) Hegel

e) Farabi6- Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışını ve gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Avrupalıların kolonilerde yeni

kültürlerle karşılaşmaları

b) Doğa bilimlerindeki hızlı

değişmeler

c) Fransız Devrimi

d) Sanat ve estetik alanındaki hızlı gelişmeler

e) Endüstri Devrimi7- Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?

a) Erkek olmak

b) Beyaz ırktan olmak

c) Yaşlı olmak

d) Genç olmak

e) Baba olmak8- Aşağıdakilerden hangisi bir toplumdan söz edebilmek için gerekli olan koşullardan biri değildir?

a) Ortak bir toprak parçasına sahip

olmak

b) Ortak bir politik otoriteye saygı

göstermek

c) Ortak bir tüketim ilişkisi yaşamak

d) Ortak bir yaşam biçimine sahip olmak

e) Ortak bir kültüre sahip olmak9- Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre toplumsal kurumların karşıladığı gereksinimlerden biri değildir?

a) Toplumsal düzeni koruma

b) Toplumsal farklılıkları özendirme

c) Mal ve hizmetleri üretme ve dağıtma

d) Yaşama bir anlam kazandırma

e) Yeni üyelere sahip olma10- Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumların özelliklerinden biri değildir?

a) Endüstri öncesi toplumlara göre

daha sürekli ve hızlı bir değişim

temposuna sahiptir.

b) Aile birçok fonksiyonunu

ihtisaslaşan diğer kurumlara

devrederek küçülmüştür.

c) Statüler daha çok edinilmiştir.

d) Eğitimin fonksiyonları artmıştır.

e) Sosyal sınıfların sayısı artmıştır.11- Bir toplumda kocası ölen bir kadının, kocasının cesediyle birlikte yakılmasını vahşet olarak nitelendirmek, kültürle ilgili kavramlardan hangisine bir örnektir?

a) Kültürel relativizm

b) Etnosentrizm

c) Alt kültür

d) Kültürel birleşme

e) Gerçek kültür12- Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir değer değildir?

a) Hümanistlik

b) Demokrasi

c) Bireyselcilik

d) Ceza hukuku

e) Özgürlük13- Lewis’in “fakirlik kültürü” tezini reddederek, aşağı statüdeki insanların toplumun temel başarı değerlerini reddetmeden alternatif bir değer dizini geliştirdiklerini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rodman

b) Williams

c) Sapir

d) Whorf

e) Mead14- Silahsızlanma ve barış yanlısı bir toplumda silahla işlenen suçların oranı yüksek ise bu iki durum kültürle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?

a) Yüksek kültür – Fakirlik kültürü

b) İdeal Kültür – Gerçek kültür

c) Alt kültür – Kültürel birleşme

d) Yüksek kültür – Yaygın kültür

e) Alt kültür – Karşıt kültür15- Aşağıdakilerden hangisi toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasından sorumlu olan toplumsallaşma kurumlarından biri değildir?

a) Arkadaş grupları

b) Aile

c) Okul

d) Hukuk

e) Kitle iletişim araçları16- Cooley, çocuğun erken yaşlarda birincil gruplarda gördüğü her türlü davranışı kendi açısından yorumlayarak kendini değerlendirmesi sürecine ne ad verir?

a) Sosyal destek

b) Kültür

c) Sosyal benlik

d) Toplumsallaşma

e) Ayna benlik17- Mead, 3 – 6 yaş arası çocukların belirli bir bireyin rolünü üstlenip, bu rol ile ilgili hak ve sorumluluklarının neler olduğunu anlamaya çalıştıkları rol alma sürecinin ikinci aşamasına ne ad verir?

a) Oyun

b) Tekrar

c) Tepki

d) Taklit

e) Grupla oynanan oyun18- Toplumsallaşma sonunda bireyin en temel kazanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilgi

b) Arkadaş

c) Sevgi

d) Uzmanlık

e) Kişilik19- Aşağıdaki verilen sosyolog – kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a) Sumner – iç grup, dış grup

b) Durkheim – birincil grup, ikincil grup

c) Simmel – Küçük gruplar

d) Hyman – Referans grubu

e) Bales – Etkileşim süreç analizi20- Aşağıdakilerden hangisi birincil grupların bir özelliğidir?

a) Büyük çaplı gruplardır.

b) Sadece sanayileşmiş toplumlarda görülür.

c) Grup üyeleri, üyelik ve bizlik duygusuna sahiptirler.

d) Yüz yüze ilişkiler çok kısıtlıdır.

e) Kültürel farklılaşma ve işbölümünün yaygınlaşması sonucu çoğalırlar.21- Aşağıdakilerden hangisi bir grup olma özelliği taşır?

a) Sinemadaki seyirciler

b) Alt geçidi kullanan yayalar

c) Proje geliştirme ekibi çalışanları

d) Tren istasyonundaki yolcular

e) Taşıt vergisi ödeyen kişiler22- Belirli bir kararda herkesin onayını almaya ve fikirlerini sormaya çalışarak oy çokluğunu hedefleyen lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Etkileyici lider

b) Bırakınız yapsıncı lider

c) Otoriter lider

d) Araçsal lider

e) Demokratik lider23- Le Play; ana, baba, çocuklar, evlenmiş en büyük oğul ve onun ailesinden oluşan ve babanın aile reisi olduğu aile biçimine ne ad verilir?

a) Kök aile

b) Birleşik aile

c) Küçük aile

d) Pederi aile

e) Anaerkil aile24- Aşağıdakilerden hangisi endüstrileşme süreciyle birlikte çekirdek aile yapısının ortaya çıkışında etkili olan faktörlerden biri değildir?

a) Emeklilik gibi sosyal hakların

sağlanması

b) Üretim biçiminin değişmesi

c) Aile üyeleri arasındaki bağlılığın azalması

d) Coğrafi hareketlilik

e) Kanuni sınırlamalar25- Yeni evlenen çiftlerin baba tarafına yerleşmesine ne ad verilir?

a) Egaliteryan

b) Patrilokalite

c) Patriyarki

d) Endogami

e) Matriyarki26- Evlilikte eşlerin birbirlerine karşıt duygular içinde olduğunu, erkeğin kadın üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu savunan ve bu durumu kapitalist ile proletarya arasındaki ilişkiye benzeten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Engels

b) Durkheim

c) Weber

d) Litwack

e) Le Play27- Aşağıdaki tabakalaşma sistemlerinden hangisi açık sistem olma özelliği gösterir?

a) Kast

b) Lonca

c) Sınıf

d) Kölelik

e) Zümre28- Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sınıf olgusunu otorite temeline göre analiz ederek, eşitsizlikleri otoritenin eşit olmayan dağılımıyla açıklar?

a) Davis

b) Dahrendorf

c) Marx

d) Weber

e) Moore29- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin temel sayıltılarından biri değildir?

a) Değişme doğaldır.

b) Değişme benzerlikler gösterir.

c) Değişme süreklidir.

d) Değişme zorlayıcıdır.

e) Değişme gereklidir.30- Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplumu etkilediği beş alandan biri değildir?

a) Nüfusun değişimi

b) İdeolojik değişimler

c) Değerlerin değişimi

d) Toplumsal ilişkilerin değişimi

e) Toplumsal organizasyonların değişimi


cevaplar

1. D -
2. E -
3. D -
4. C -
5. A -
6. D -
7. E -
8. C -
9. B -
10. C -
11. B -
12. D -
13. A -
14. B -
15. D -
16. E -
17. A -
18. E -
19. B -
20. C -
21. C -
22. E -
23. A -
24. E -
25. B -
26. A -
27. C -
28. B -
29. D -
30. A -
 
Üst