• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Davranış Bilimlerine Giriş 2007 arasınav(1.sınıf)

1)İşçi, işveren, grev, lokavt, iş ilişkilerini inceleyen sosyoloji alt dalı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi Sosyolojisi
B) Eğitim Sosyolojisi
C) Köy Sosyolojisi
D) Sanayi Sosyolojisi
E) Hukuk Sosyolojisi

Sorunun cevabı D şıkkıdır.
Açıklama: Sanayi sosyolojisi işyerinin yapısı, iş güvenliği, sendikalaşma faaliyetleri, işçi, işveren, grev, lokavt, iş ilişkileri, verimlilik gibi konuları inceler.

2) Olaylar arasında ilişki kurmak ve olayları bir nedene bağlamak amacıyla tasarlanan önerme, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teori
B) Kuram
C) Hipotez
D) İspat
E) Yöntem

Sorunun cevabı C şıkkıdır.
Açıklama: Olaylar arasında ilişki kurmak ve olayları bir nedene bağlamak amacıyla tasarlanan önerme, hipotezdir. Her hipotezde iki tür değişken kullanılır. Bunlar, bağımlı ve bağımsız değişkenlerdir.

3) Toplumu organize olmuş düzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel değerlerini paylaştığı bir sosyal sistem olarak gören kuram hangi düşünürün kuramıdır?
A) Parsons
B) Marx
C) Coser
D) Merton
E) Spencer

Sorunun cevabı A şıkkıdır.
Açıklama: Parsons kuramında, toplumu organize olmuş, düzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel değerlerini paylaştığı bir sosyal sistem olarak görür. Parsons bir fonksiyonalist olduğu için toplum ve fonksiyonlarından bahsetmiştir.

4) Türk sosyoloji tarihinde Leplay okulunun kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Mehmet İzzet
C) Muzaffer Şerif
D) Prens Sabahattin
E) Özer Ozankaya

Sorunun cevabı D şıkkıdır.
Açıklama: Leplay okulunun kurucusu Prens Sabahattin’dir. Comte-Durkhemi okulunun kurucuları ise Ziya Gökalp ve Mehmet İzzet’tir.

5) Dahrendof, çatışma kuramını aşağıdakilerden hangisiyle açıklar?
A) Otorite
B) Eşitsizlik
C) Meritokrasi
D) Alt Yapı – Üst Yapı
E) Ödül

Sorunun cevabı A şıkkıdır.
Açıklama: Dahrendof sınıf kuramını otorite ile açıklar. Çünkü Dahrendorf’a göre otoritenin olduğu her yerde çatışmada olacaktır. Dahrendorf’da K. Marx ve L.Coser gibi çatışma kuramcısıdır.

6) Aşağıdakilerden hangisi, sosyolojinin ortaya çıkışındaki etmenlerden biri değildir?
A) Endüstri Devrimi
B) Fransız Devrimi
C) Emperyalist Gelişmeler
D) Bilimsel Yöntemin Doğa Bilimlerinde Kullanılması
E) Sanat ve Estetikteki Gelişmeler

Sorunun cevabı E şıkkıdır.
Açıklama: Sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışı 19.yy’ın ortalarında Endüstri Devrimi’nin yol açtığı hızlı toplumsal değişimlerle birlikte olmuştur. Fransız Devrimi, emperyalist gelişmeler, doğa bilimlerindeki hızlı gelişmeler sosyolojinin ortaya çıkışındaki etmenlerdir. Sanat ve estetikteki gelişmeler sosyolojinin ortaya çıkışındaki etmenlerden biri değildir.

7) Aşağıdakilerden hangisi, edinilmiş statüdür?
A) Asillik
B) Doktor
C) Banka hırsızı
D) Anne
E) Baba

Sorunun cevabı A şıkkıdır.
Açıklama: Asillik doğuştan geldiği için edinilmiş bir statüdür. Doktorluk, banka hırsızı, anne ve babalık kişilerin kendi çabalarıyla sonradan kazandıkları statülerdir.

8)insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütününe ne ad verilir?
A) Toplum
B) Toplumsal Yapı
C) Toplumsal Sınıf
D) Kültür
E) Toplumsal Kurumlar

Sorunun cevabı A şıkkıdır.
Açıklama: İnsanları etkileyen gerçek ilişkiler bütününe toplum denir. İnsanların bir toplum içinde var olmalarını sağlayan birbirleriyle her tür ve biçimde kurmuş oldukları ilişkilerin bütünüdür.

9) Aşağıdakilerden hangisi, endüstrileşmiş toplumların özelliklerinden biri değildir?
A) Aile kurumu küçülür
B) Ekonomi kurumu büyür
C) Teknolojik ilerlemeler görülür
D) Statüler daha çok edinilmiştir
E) Çevre kirliliği görülür

Sorunun cevabı D şıkkıdır.
Açıklama: Endüstrileşmiş toplumlarda statüler edinilmiş değil, kazanılmıştır. İşçi (yani ailesi işçi olan) olarak doğan bir kişi daha sonra işveren olabilir.

10) Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal kurumların temel özelliklerinden biri değildir?
A) Her toplumsal kurum, kendi içinde benzer ekonomik ve eğitim düzeyine sahip bireylerden oluşur.
B) Her toplumsal kurum, değişmeye karşı dirençlidir.
C) Her toplumsal kurum, diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içerisindedir ve birbirlerine bağlıdır.
D) Toplumsal kurumlar zamanla birbirlerine bağlı olarak değişebilirler.
E) Toplumsal kurumlar bir toplumdaki temel sorunların merkezini oluşturur.

Sorunun cevabı A şıkkıdır.
Açıklama: Kendi içinde benzer ekonomik ve eğitim düzeyine sahip bireylerden oluşması, toplumsal kurumların temel özelliklerinden biri değil toplumsal sınıfların özelliklerinden biridir.

11) Norm ve değerlerin günlük yaşama uygulanmasına ne ad verilir?
A) Gerçek Kültür
B) İdeal Kültür
C) Popüler Kültür
D) Yüksek Kültür
E) Yaygın Kültür

Sorunun cevabı A şıkkıdır.
Açıklama: Norm ve değerlerin gerçek yaşama uygulanması gerçek kültürdür. İdeal kültür, norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasıdır. Popüler kültür, yaşadığımız günlük hayattır. Yüksek kültür, elit grubun, yaygın kültür ise geniş halk kitlelerinin kültürüdür.

12) Aşağıdakilerden hangisi, kültürün temel özelliklerinden biri değildir?
A) Öğrenilerek kazanılması
B) Dil sayesinde aktarılması
C) Kültürün toplumsal bir ürün olması
D) Kültürün genetik olarak ana ve babadan geçmesi
E) Her toplumun kendine özgü olması

Sorunun cevabı D şıkkıdır.
Açıklama: Kültürün genetik olarak ana ve babadan geçmesi, kültürün temel özelliklerinden biri değildir. Kültür genetik olarak ana ve babadan geçmez öğrenilerek sonradan kazanılır.

13) Oscar Lewis’in fakirlik kültürünü reddederek aşağı statüdeki insanların toplumun temel başarı değerlerini reddetmeden alternatif bir değer dizini geliştirdiklerini öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hyman Rodman
B) Sapir
C) Emile Durheim
D) Worf
E) Max Weber

Sorunun cevabı A şıkkıdır.
Açıklama: Hyman Romdan, Oscar Lewis’in fakirlik kültürünü reddederek aşağı statüdeki insanların toplumun temel başarı değerlerini reddetmeden alternatif bir değer dizini geliştirdiğini öne sürer. Her ne kadar, temel değerler bir toplumda tamamen yok olmasa da bunlar düzenlenebilmekte veya değişebilmektedir.

14) Kingsley Davis, Anna ve İsabella adlı çocukların başından geçen olayları aşağıdaki temel kavramların hangisinin önemine değinerek açıklamıştır?
A) Başkalarının tepkileri
B) Kültür
C) Kalıtsal özellikler
D) Sosyal destek
E) Aşırı yalnızlık ve izolasyon

Sorunun cevabı E şıkkıdır.
Açıklama: Kingsley Davis, Anna ve Isabella adlı çocukların başından geçen olayları yani toplumsallaşamamalarını çevrelerinden uzaklaştırılıp toplumdan izole edilmelerine, yalnız bırakılmalarına bağlamıştır.

15) Toplumsallaşmanın en önemli sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benlik
B) Bilinçaltı
C) Öğrenme
D) Ayna benlik
E) Kişilik kazanımı

Sorunun cevabı E şıkkıdır.
Açıklama: Toplumsallaşmanın en önemli sonucu kişilik kazanımıdır. Kişilik, bireyin düzenli düşünme, duygu ve hareketlerinin tutarlı bir bütünüdür.

16) G.H.Mead’e göre 3-5 veya 6 yaşındaki çocukların belirli bir bireyin rolünü üstlenip bununla ilgili hak ve sorumluluklarının ne olduğunu anlamaya çalıştıkları 2. aşamaya ne ad verilir?
A) Taklit Aşaması
B) Oyun Aşaması
C) Gözlem Aşaması
D) Güdüleme Aşaması
E) Grupla Oynanan Oyun Aşaması

Sorunun cevabı B şıkkıdır.
Açıklama: Mead’a göre, çocuklar bu dönemde annelik, öğretmenlik, polislik rolü gibi rolleri üstlenip bunlarla ilgili hak ve sorumlulukların neler olduğunu anlamaya çalışırlar. O nedenle bu aşamaya oyun aşaması denir.

17) Bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıklarını içeren kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karakter
B) Rol
C) Statü
D) Benlik
E) Kişilik

Sorunun cevabı D şıkkıdır.
Açıklama: Kişiliğin temelini bireyin benlik kavramı oluşturur. Benlik bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıklarını içerir. Başka bir ifadeyle, insanın kim ve nasıl olduğu hakkındaki algılamalarının bir organizasyonudur. Dünyaya gelen canlı belirli bilgilere sahip değildir. Yani henüz kendisini tanıyamaz. Zaman içerisinde tıpkı bir kültürün öğrenilmesi gibi benlik de toplumsallaşma süreciyle birlikte gelişir.

1 Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal gruptur?
A) Otobüs bekleyenler
B) Maç izleyenler
C) Semt çeteleri
D) Yaşı 23 olanlar
E) Gözlük takanlar

Sorunun cevabı C şıkkıdır.
Açıklama: Semt çeteleri üyeleri arasında iletişim olduğu için gruptur. Otobüs bekleyenler ve maç izleyenlerin aralarında bir iletişim olmadığı için grup değil yığındır. Yaşı 23 olanlar ve gözlük takanlar ise sadece ortak özelliklere sahip olduğu için kategoridir.

19) Referans grubunun tanımı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Yüzyüze ilişkilerin hakim olduğu grup
B) Benlik duygusuna sahip olduğumuz grup
C) Bireyin kendine örnek aldığı grup
D) Çıkar amacı doğrultusunda bir araya gelen grup
E) Üyesi olunmayan grup

Sorunun cevabı C şıkkıdır.
Açıklama: Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirdiği, örnek aldığı gruplar referans gruplarıdır.

20) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Sumner ® iç, dış grup
B) Comte ® toplumsal statik, toplumsal dinamik
C) Durkheim ® birincil grup, ikincil grup
D) Bales ® etkileşim süreç analizi
E) Hymen ® Referans grup

Sorunun cevabı C şıkkıdır.
Açıklama: Birincil ve ikincil grup ayrımının Durkheim değil, C.H.Cooley yapmıştır.

21) Acilen çözüm isteyen bir olayı hangi lider çözüme kavuşturur?
A) Araçsal Lider
B) Açıklayıcı Lider
C) Demokratik Lider
D) Otoriter Lider
E) Bırakınız Yapsıncı Lider

Sorunun cevabı D şıkkıdır.
Açıklama: Acilen çözüm isteyen bir olayı otoriter lider çözüme kavuşturabilir. Orduda, polislik mesleğinde, hastanelerdeki acil servis merkezlerinde otoriter lider daha başarılı ve etkilidir.

22) Aşağıdakilerden hangisi, boşanmanın bireysel nedenidir?
A) Toplumsal refah dönemi
B) Değerlerin değişmesi
C) Erken yaşta evlenme
D) Tutumların değişmesi
E) Kadınların çalışması

Sorunun cevabı C şıkkıdır.
Açıklama: Erken yaşta evlenme boşanmanın bireysel nedenidir. Toplumsal refah dönemi, değerlerin değişmesi, tutumların değişmesi ve kadınların çalışması boşanmanın toplumsal nedenleridir.

23) Evlenen çiftin ayrı evde oturması evlilik biçimlerinden hangisiyle açıklanır?
A) Monogami
B) Neolokalite
C) Patrilokalite
D) Matrilokalite
E) Patriyarki

Sorunun cevabı B şıkkıdır.
Açıklama: Evlenen çiftin ayrı evde oturması neolokalite olarak adlandırılır. Monogami, tek eşle evlilik; patrilokalite, baba tarafında çiftin oturması; matrilokalite, çiftin anne tarafında oturması ve patriyarki ise koca otoritesinin üstünlüğüdür.

24) Anne, Baba, evlenmemiş kızlar ve evlenen oğulların eşleriyle çocuklarından oluşan aile tipi aşağıdaki hangi kavramla adlandırılır?
A) Kök aile
B) Çekirdek aile
C) Birleşik aile
D) Genç aile
E) Geleneksel aile

Sorunun cevabı C şıkkıdır.
Açıklama: Birleşik aile, anne, baba ve evlenmemiş kızlar ile evlenen oğulların eşleriyle çocuklarından oluşan aile tipidir. Otorite en yaşlı erkektedir, mülkiyet ortaktır.


25) Evlilikte eşlerin birbirlerine karşıt duygular içinde olduğunu ve erkeğin kadın üzerinde bir baskı unsuru olduğunu savunan ve bu durumu kapitalist ile proleterya arasındaki ilişkiye benzeten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Engels
B) Weber
C) Durkheim
D) Litwak
E) Leplay

Sorunun cevabı A şıkkıdır.
Açıklama: Friedrich Engels, evlilikte eşlerin birbirlerine karşıt duygular içinde olduğunu ve erkeğin kadın üzerinde bir baskı unsuru olduğunu savunmaktadır. Bu durum, kapitalist ile proleterya arasındaki ilişkiye benzetilir.


26) Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal değişmeyi yaratan dış etmenlerden biri değildir?
A) Coğrafi etmenler
B) Kültürel temas
C) Yayılma
D) Nüfus hareketleri
E) Çevresel etmenler

Sorunun cevabı D şıkkıdır.
Açıklama: Nüfus hareketleri toplumsal değişmeyi yaratan iç etmenlerden biridir. Toplumsal değişmeyi yaratan dış etmenler; çevresel (coğrafi) etmenler, istila, kültürle temas, yayılmadır. Toplumsal değişmeyi yaratan iç etmenler ise keşifler ve icatlar, nüfus hareketleri, teknoloji ve toplumsal değişmedir.


27) Toplum içinde var olan ödül ve ayrıcalıklara ulaşma çabasına ne denir?
A) Grup
B) Değişken
C) Tabakalaşma
D) Sınıf
E) Statü

Sorunun cevabı C şıkkıdır.
Açıklama: Toplum içinde var olan ödül ve ayrıcalıklara ulaşma çabasına, tabakalaşma denir. Toplumsallaşma; tabakalaşma, toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan ödülleme kaynaklara ve imtiyazlara ulaşma çabasıdır.


28) Aşağıdaki hangi toplumsal sistemler arasında geçiş yoktur?
A) Zümreler
B) Kast
C) Sınıf
D) Statü
E) Açık Sistemler

Sorunun cevabı B şıkkıdır.
Açıklama: Kast sisteminde tabakalar arasında geçiş yoktur. Köle olarak doğan kişi köle olarak ölür.


29) Aşağıdakilerden hangisi, fonksiyonalist tabakalaşma kur***** eleştiriler getiren Melvin Tumin’in görüşlerinden değildir?
A) Toplumdaki bütün yetenekli insanları belirlemek hemen hemen imkansızdır.
B) Önemli olan toplumun görevlere verdiği değerdir.
C) Diğer güdüleme araçları da para kadar önemlidir.
D) Yapılan fedakarlıklar alınan ödüller karşısında önemsiz kalır.
E) Eşitsizlik toplumun devamı için zorunlu bir olgudur.

Sorunun cevabı E şıkkıdır.
Açıklama: Tumin’e göre değil, Davis ve Moore’a göre eşitsizlik toplumun devamı için zorunlu bir olgudur.


30) Aşağıdakilerden hangisi, Eisentadt’a göre sosyo-kültürel değişme ile ilgili olan modernleşmenin önemli bir yönüdür?
A) Mobilite
B) Durağanlık
C) Tabakalaşma
D) Sınıflaşma
E) Sosyalleşme

alıntı
 
Üst