Hukuka Giriş 2006 Vize(1.sınıf)

HUKUKA GİRİŞ
1. Bir geleneğin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için bulunması gereken unsurlar aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
a) Maddi unsur manevi unsur ahlak unsuru
b) Hukuki unsur - manevi unsur genel uygulanabilirlik unsur
c) Hukuki unsur - ahlaki unsur
d) Maddi unsur - manevi unsur - hukuki unsur
e) Maddi unsur - manevi unsur -toplumsal kabul unsuru

2. Aşağıdakilerden hangisi aynı bir hak değildir?
a) İpotek
b) Oturma hakkı
c) Alacak hakkı
d) Üst hakkı
e) İntifa hakkı

3. Hukuk kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Hukukun tanımlarına dahil edilmesi gereken
b) Hukukun ne olduğunu tanımlamak mümkün değildir
c) Hukukun ne olduğunu farklı kılan, farklı tanımlardır
d) Hukuk herkes için aynı değildir
e) Hukuk kurallarının maddi yaptırımı yoktur

4. Bir fiilin kusurlu bir irade tarafından yaratılmış olması Ceza Kanunu açısından suçun hangi unsurudur?
a) İhmal unsuru
b) Manevi unsur
c) Kanuni unsur
d) İcra unsuru
e) Maddi unsur

5. Aşağıdakilerden hangisi idarenin yarı dışı denetim mekanizmalarından biri değildir?
a) Müfettiş denetimi
b) TBMM nin sonu ve gensoru denetimi
c) Sayıştay'ın malı alındaki denetimi
d) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi
e) Mahkemelerce denetim

6. İnsanların salt insan olmaları sıfatıyla doğuştan sahip oldukları dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez hak ve özgürlükler 1982 Anayasasının hangi ilkesinin yakından ilişkilidir?
a) Demokratik devlet ilkesi
b) İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi
c) Laik devlet ilkesi
d) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi
e) Hukuki devlet ilkesi

7. Hukuk kuralları ile diğer sosyal kurallar arasındaki ilişkilerde ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Hukuk kurallarının yap dediği bir davranışı ahlak kuralları yapma diyebilir
a) Hukuk kurallarının yap dediği bir davranışı ahlak kuralları yapma diyebilir
b) Hukuk kuralları diğer sosyal kurallardan özellikle din ve ahlak kuralları ile benzerlik taşır
c) Hukuk kuralları diğer sosyalkurallardan tamamen farklıdır
d) Hukuk kuralları ile görgü kuralları arasında bir ilişki yoktur
e) Ahlak kurallarının yapma dediği bir davranışın yapılmasını hukuk kuralları emredebilir

8. İyi niyet kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kişinin hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin varlığını bilmemesi durumudur
b) İyi niyet kavramı, aile, borçlar, miras ve eşya hukukunda hukuki sonuçlar doğurabilir.
c) Tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyetd hakkı kazanan üçüncü kişinin hakkı korunmaz
d) Sahibinin elinden isteği olmadan çıkan taşınırlar üzerinde iyi niyetle hak kazanılamaz
e) İyi niyet hak sahibi olmayan bir kişiden bir hakkın devren kazanılmasını sağlayan bir kurumdur

9. Örf ve adet hukukunun manevi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
a) Genel inanış
b) Devamlılık veya tekrarlanma
c) Moda
d) Maddi yaptırım
e) Hukuk kuralları

10. Bir kişinin terekesinin kimlere nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalına ne ad verilir?
a) Borçlar Hukuku
b) Miras Hukuk
c) Eşya Hukuku
d) Kişiler Hukuku
e) Aile Hukuku

11. Bir terzinin müşterisine elbise dikmek üzere anlaşması aşağıdaki sözleşme tiplerinden hangisine girer?
a) Kir a sözleşmesi
b) Kefil sözleşmesi
c) Satım sözleşmesi
d) İstisna sözleşmesi
e) Karz sözleşmesi

12. Tazminat yaptırımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sözleşmenin hükümlerine uyulmaması sebebiyle diğer tarafın zarara uğraması halinde de sözkonusu olur.
b) Sadece haksız fiil hallerinde sözkonusu olur
c) Hukuka aykırı olarak verilen zararın giderilmesi amacını taşır
d) Maddi ve manevi tazminat olarak iki türdür
e) Maddi yaptırım türleri arasında yer alır

13. 14 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi Ayşenin anne ve babasının izni olmadan elektronik eşyalar satan bir mağazadan cep telefon usatın alması halinde uygulanacak hükümsüzlük yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tek taraflı bağlamazlık
b) Yokluk
c) Mutlak butlan
d) Nispi butlan
e) İptal

14. Çalışanların veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak okenomik ve sosyal menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşa ne ad verilir?
a) Demek
b) Federasyon
c) Vakıf
d) Birlik
e) Sendika

15. Belediye tarafından, yapı ruhsatı verilmesi mümkün olan bir yere, hukuki aykırı olarak ruhsat verilmemesi halinde hangi morel tarafından, hangi hukuki yaptırım uygulanır?
a) İdari yargı-yokluk
b) idari yargı-iptal
c) Adli yargı-butlan
d) Adli yargı-iptal
e) İdari yargı butlan

16.Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk ilişkisi değildir?
a) Belediyenin bir üst gecit yapmak için bir vatandaşının arazisini kamulaştırması
b) Belediyenin hizmetlerinde kullanmak üzere bir iş merkezini kiralaması
c) Bir devlet üniversitesinin çalışanlarının yemek ihtiyacı için bir yemek şirketi ile anlaşması
d) Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir tekstil şirketine emniyet mensuplarının üniformalarını diktirmesi
e) Adalet Bakanlığının mahkemelerde kullanmak üzere bir bilgisayar şirketinden bin adet bilgisayar satın alması

17. Sigorta ettirenin sigortacı ödemekle yükümlü olduğu ücrete ne ad verilir?
a) Sigorta poliçesi
b) Sigorta ücreti
c) Navlun
d) Sigorta primi
e) Kesinti

18. Mutlak haklara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Mutlak hak sahibi, hakkından dilediği gibi yararlanabilir
b) Aynı haklar mutlak haklardandır
c) Herkese karşı ileri sürülebilirler
d) Sadece mallar üzerinde sözkonusu olurlar
e) Hak sahibi tarafından doğrudan kullanılabilirler

19. Hakların aslan kazanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kişinin sahipsiz bir hakkı kendi fiili ile kazanmasıdır
b) Sahipsiz taşınır mallar üzerinde bu yolla mülkiyet hakkının kazanılmasına sahiplenme denir
c) Sahipsiz taşınmaz üzerinde bu yolla mülkiyet hakkının kazanılmasına işgal denir
d) Maddi olmayan mallar da aslen kazanılabilir
e) Kişiler üzerindeki haklar aslen kazanmaya konu olamazlar

20. İnek, koyun gibi cins hayvanlara sahip bulunan bir kimse onları bizzat besleyip bakmak imkanlarından yoksun olduğunda, onları bir başkasına bırakması ile ilgili olan örf ve adet hukuku kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yarıcılık
b) Örtü belde
c) Ortakçılık
d) İrtifak hakkı
e) Paltos

21. Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik hakkı olarak nitelendirilemez?
a) Vücut tamlığı
b) Velayet hakkı
c) Kişinin resmine ilişkin hakkı
d) Telif hakkı
e) Kişinin adına ilişkin hakkı

22. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bidirisinde açıklanan insan hak ve özgürlüklerinden biri değildir?
a) Herkesin eşit çalışma karşılığında eşit ücrete hak kazanma hakkı vardır
b) Kölelik ve köle ticareti yasaktır
c) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği her bireyin hakkıdır
d) Bütün insanlar keyfi olarak tutuklanabilir
e) Her bireyin fikir vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır

23. Aşağıdakilerin hangsinde hakkın kaybedilmesi durumu yoktur?
a) X şahsı ölmüştür
b) X şahsının evi yanıp kül olmuştur
c) X şahsı gazetesini otobüste unutmuştur
d) X şahsı babasından kalan mirazı 3 ay içinde red etmemiştir.
e) X şahsı babasından kalan mirası 3 ay içinde red etmemiştir

24. Aşağıdakilerden hangisi hakkın kötüye kullanılmasının unsurlarından değildir?
a) Hakkın kullanılması sonucu zarar görme tehlikesinin ortaya çıkmış olması
b) Hakkın dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullanılması
c) Hakkın kullanılmasına hukuk düzenini izin vermesi
d) Hakkın amacı dışında kullanılması
e) Hakkın kullanılması sonucu ortaya zarar çıkması

25. Tek taraflı bir irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum yaratmak, mevcut bir hukuki durumu değiştirmek ya da tamamen ortadan kaldırmak yetkisi veren haklara ne ad verilir?
a) Yenilik doğuran haklar
b) Nisbi haklar
c) Kişilik hakları
d) İrtifak hakları
e) Fikri haklar

26. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı yetki Kanuna dayanarak, Bakanlar Kurulunca belli konuları düzenlemek üzere çıkarılan yazılı hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tüzükler
b) Yönetmelikler
c) Genel Düzenleyici İşlemler
d) Kanun Teklifleri
e) Kanun Hükmünde Kararnameler
27. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir hukuki işlemdir?
a) Vasiyet
b) Bağışlama
c) Kira akdi
d) Şirket akdi
e) Dernek kurma

28. Ali kol saatini otobüste düşürmüştür, Mehmet kaybedilmiş olan saati bir saatçi dükkanından satın almıştır.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Mehmet saatin mülkiyet hakkını kazanmıştır
b) Mehmete karşı taşınır davası açılamaz
c) Ali, Mehmet'in saatçiye ödediği bedeli ödeyerek saatini Mehmetten alabilir
d) Saatçi, Ali'ye saatin parasını ödemek zorundadır
e) Mehmet her koşulda saati iade etmek zorundadırn

29. Aşağıdakilerden hangisi ergin bir kimsenin fiil ehliyetinin kısıtlanmasını gerektirecek sebeplerden biri değildir?
a) Savurganlık
b) Akıl zayıflığı
c) Kişi aleyhine
d) Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı
e) Kötü yaşama tarzı

30. Aşağıdakilerden hangisi dürüst davranma kavramının unsurlarından değildir?
a) Kişinin doğru hareket etmesi
b) Kişinin davranışının sonucunu bilerek hareket etmesi
c) Kişinin aklı başında biri gibi hareket etmesi
d) Kişinin iyi hareket etmesi
e) Kişinin vasat zekalı bir insan gibi hareket etmesi

alıntı
 
Üst