• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Iktisada giriş 2007 arasınav (1. sınıf)

Iktisada giriş 2007 arasınav

1) Bir toplumun farklı derecelerde karşı karşıya kaldığı temel iktisadi sorun aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fiyatların artması
b) Kaynakların kıt olması
c) Nüfusun artması
d) Üretimin dalgalanması
e) İşsizliğin varlığı

2) Aşağıdakilerden hangisi iktisadın bir sosyal bilim olarak değerlendirilmesine neden olur?

a) İnsan davranışlarını incelemesi
b) Laboratuar ort***** sahip olmaması
c) Elde edilen sonuçların kontrollü deneylere dayandırılması
d) İktisadi ilkelerin gözlemlere dayandırılması
e) Teknik ve sayısal yöntemler kullanmaya elverişli olmaması

3) Aşağıdakilerden hangisi hipotez niteliği taşır?

a) İktisat insan davranışlarını inceleyen sosyal bir bilimdir
b) Bir amaç değişkenin değerinin en yüksek düzeye çıkarılması maksimizasyon olarak adlandırılır
c) Diğer koşullar sabitken, malın fiyatı ile malın satın alınmak istenen miktarı arasında ters yönlü bir ilişki vardır
d) Karar alıcıların rasyonel davrandıkları, iktisadi düşünme tarzının temel ilkesidir
e) İnsan ihtiyaçları sonsuz, buna karşılık kaynaklar kıttır

4) Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde yer almaz?

a) Şeker
b) Ekmek
c) Benzin
d) Mum
e) Buzdolabı

5) Çalışanların eğitim ve yetiştirilme sonucu elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine ne ad verilir?

a) Fiziki sermaye
b) Beşeri sermaye
c) Maksimum sermaye
d) Minimum sermaye
e) Finansal sermaye

6) Belirli bir seçimin sağladığı fayda bu seçime ilişkin maliyeti aşıyorsa, söz konusu seçim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Seçim irrasyoneldir
b) Seçim hatalıdır
c) Seçim rasyoneldir
d) Seçim geçersizdir
e) Seçim verimsizdir

7) Aşağıdaki şekle göre ekonomideki okul sayısının 1000’den 1500’e çıkması durumunda marjinal dönüşüm oranı kaç olur?

a) 0,2
b) 0,4
c) 0,5
d) 0,6
e) 0,8

8) MU; ilgili maldan elde edilen marjinal faydayı, P ise ilgili malın fiyatını gösterdiğine göre, aşağıdakilerden hangisi X ve Y gibi iki mal tüketen bir tüketicinin fayda maksimizasyonunu sağlayan mal bileşimini gösterir?

a) MUX / PX = MUY / PY
b) MUX ´ PX = MUY ´ PY
c) MUX + PX = MUY + PY
d) MUX - PX = MUY - PY
e) MUX ´ MUY = PX ´ PY

9) Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişiklik piyasa talep eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur?

a) Tüketicinin geliri
b) Diğer malların fiyatları
c) Tüketicinin zevk ve tercihleri
d) Malın kendi fiyatı
e) Tüketicinin beklentileri

10) Aşağıdaki şekilde yer alan arz eğrisinin S1 konumundan S2 konumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergilerin artırılması
b) Malın fiyatının artması
c) Malın fiyatının azalması
d) Üretim maliyetinin azalması
e) Üretim teknolojisinin iyileşmesi

11) Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği, diğerdeğişkenlerin sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?

a) Homo economicus
b) Mutadis mutandis
c) Ceteris parıbus
d) Laissez faire
e) Vice versa

12) Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?

a) Veblen Malı
b) İkame Malı
c) Tamamlayıcı Mal
d) Giffen Malı
e) Snop Mal

13) Bir malın fiyatı 40 TL iken satılmak istenen miktarı 100 birimdir. Malın fiyatı 50 TL’ye yükseldiğinde satılmak istenen miktar 150 birime çıkıyorsa arzın fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

a) 0,5
b) 1
c) 1,5
d) 2
e) 4

14) Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?

a) Talebin gelir esnekliği
b) Talebin tercih esnekliği
c) Çapraz talep esnekliği
d) Talebin ikame esnekliği
e) Talebi fiyat esnekliği

15) Aşağıdakilerden hangisi devletin uyguladığı fiyat kontrollerinden biri değildir?

a) Asgari ücret uygulaması
b) İthalat kotaları uygulaması
c) Kira kontrolleri uygulaması
d) Tarımsal destekleme fiyatı uygulaması
e) Taban fiyat uygulaması

16) Devletin üretim miktarına sınırlama getirerek, üretilecek mal ve hizmet miktarını piyasa koşullarında oluşacak denge miktarının altında belirlenmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

a) İşlem hacminin artmasına
b) Mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesine
c) Üreticilerin gelirinin azalmasına
d) Piyasaya yeni üreticilerin girmesine
e) Mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına

17) Belirli bir maddi ölçü üzerinden alınan vergilere ne ad verilir?

a) Azalan oranlı vergi
b) Artan oranlı vergi
c) Ad valorem vergi
d) Spesifik vergi
e) Sabit oranlı vergi

18) Herhangi bir mala uygulanan bir verginin üretici ve tüketici arasında hangi miktarda paylaşılacağı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a) Tüketicilerin sayısına
b) Malın üretim miktarına
c) Üreticilerin sayısına
d) Malın fiyatına
e) Malın arz ve talep eğrilerinin eğimine

19) Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak sağlayan döneme ne ad verilir?

a) Kısa dönem
b) Çok kısa dönem
c) Orta dönem
d) Uzun dönem
e) Piyasa dönemi

20) Üretimde uzun dönemde azalan verimler yasasının ortadan kalkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Marjinal fiziki ürün değerinin sıfır olması
b) Ortalama fiziki ürün miktarının hesaplanamaması
c) Üretimde kullanılan tüm girdilerin miktarının değiştirilebilmesi
d) Üretim faktörü verimliliklerinin sabit kalması
e) Piyasaya yeni firmaların giriş yapması

21) Aşağıdakilerden hangisi emek üretim faktörü için marjinal ürün değerini verir?

a) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğin birim maliyeti
b) Emeğin marjinal fiziki ürünü x Emeğin toplam fiziki ürünü
c) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğin marjinal fiziki ürünü
d) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Malın fiyatı
e) Emeğin marjinal fiziki ürünü x Malın fiyatı

22) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biri değildir?

a) Alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgiye sahip olması
b) Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması
c) Piyasadaki alıcı sayısının sınırlı olması
d) Piyasada üretilen malları homojen olması
e) Piyasada çok sayıda satıcı olması

23) Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) Firmanın toplam maliyetine
b) Firmanın üretim miktarına
c) Firmanın marjinal maliyetine
d) Malın satış fiyatına

e) Firmanın toplam gelirine

24) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmı aşağıdakilerden hangisini gösterir?

a) Firmanın toplam maliyet eğrisini
b) Firmanın uzun dönem arz eğrisini
c) Firmanın toplam gelir eğrisini
d) Firmanın genişleme yolunu
e) Firmanın kısa dönem arz eğrisini

25) Tekelci bir firmanın marjinal gelir eğrisinin talep eğrisinin altında yer almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Firmanın piyasadaki diğer firmaların satışını engellemek için fiyatları yüksek tutması
b) Marjinal gelirin belirli bir satış düzeyinden sonra artması
c) Firmanın daha fazla mal satabilmek için fiyatlarını düşürmesi
d) Diğer firmaların yüksek maliyette çalışmaları
e) Marjinal maliyetin sürekli azalması

26) Şehirci yolcu taşımacılığında tekel konumunda olan bir kasaba belediyesinin yaşlı vatandaşlara daha düşük ücret uygulaması aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisine bir örnektir?

a) Eksik fiyat farklılaşmasına
b) Miktarlar arası fiyat farklılaşmasına
c) Tam fiyat farklılaştırmasına
d) Alıcılar arası fiyat farklılaştırmasına
e) Birimler arası fiyat farklılaşmasına

27) Birbiriyle ile rekabet eden az sayıda firmanın bulunduğu ve her birinin üretimindeki değişmelerin piyasa fiyatını etkileyebilecek durumda olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Oligopson
b) Oligopol
c) Monopol
d) Tekelci rekabet
e) Monopson

28) Tekelci bir firmanın sahip olduğu talep eğrisi aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?

a) Marjinal maliyet eğrisi
b) Toplam maliyet eğrisi
c) Piyasa talep eğrisi
d) Ortalama maliyet eğrisi
e) Marjinal gelir eğrisi

29) Aşağıdakilerden hangisi faktör talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?

a) Diğer üretim faktörlerinin fiyatı
b) Talep edilen mal miktarı
c) Üretim faktörünün fiyatı
d) Bireyin boş zaman tercihi
e) Faktör verimliliği

30) Bir firma aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda faktör alımını durdurur?

a) Marjinal ürün geliri = Marjinal faktör maliyeti
b) Ortalama faktör maliyeti = Ortalama faktör alımını durdurur
c) Faktör talep esnekliği = Ürün talep esnekliği
d) Marjinal gelir = Marjinal maliyet
e) Ortalama maliyet = Ortalama gelir

31) Bir kişinin parasal ücreti ile satın alabileceği mal ve hizmet miktarını gösteren ücrete ne ad verilir?

a) Ortama ücret
b) Marjinal ücret
c) Akort ücret
d) Nominal ücret
e) Reel ücret

32) Türkiye ekonomisinde 1 yıl vadeli reel faiz oranları % 15, nominal faiz oranları %40 ise beklenen enflasyon oranı yüzde kaçtır?

a) 15
b) 25
c) 40
d) 45
e) 60

33) Kamusal malların ödeme yapmayanları dışarıda bırakmama özelliği aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olur?

a) Bedavacılık sorunu
b) Dışsal fayda sorunu
c) Fayda yansıması sorunu
d) Dolaylı mal sorunu
e) Sosyal fayda sorunu

34) Özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya üretici tarafından ödenmeyen maliyetlerine ne ad verilir?

a) Sosyal dışsallık
b) Türev dışsallık
c) Marjinal dışsallık
d) Negatif dışsallık
e) Pozitif dışsallık

35) Devletin, pozitif dışsallık meydana getiren üretim veya tüketim faaliyetlerinin marjinal dışsal faydasını içselleştirmek için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Üretime müdahale
b) Sübvansiyonlar
c) Üretim yasaklama
d) Vergiler
e) Üretimi üstlenme

36) Piyasa tam rekabet koşulları altında çalışsa bile malın fiyatına yansımayan maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Marjinal negatif maliyet
b) Marjinal ikincil maliyet
c) Marjinal dışsal maliyet
d) Marjinal dolaylı maliyet
e) Marjinal içsel maliyetcevaplar:
1. B
2. A 3. C 4. E
5. B
6. C
7. A 8. A 9. D
10. A
11. C
12. B 13. D 15. B 16. E
17. D 18. E 20. C
21. E 22. C 23. D 24. E
25. C
26. D 27. B
28. C
29. D 30. A
31. E
32. B
33. A
34. D
35. B
36. C​
 
Üst