Orman yangınları nedenleri, sonuçları ve yapılması gerekenler!

Orman yangınlarının %94′ü insanlardan kaynaklanırken sadece %6 sı doğal afetlerden kaynaklanıyor. İnsan kaynaklı bu yangınların önemli iki ana sebebi dikkatsizlik ve kasıt.

İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları

* Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak.
* Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak. Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması.
* Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak.
* Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak.
* Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak.
* Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması.
* Çocukların orman içinde ateşle oynamaları.

Kasıtlı çıkarılan orman yangınları

* Orman içinde veya bitişiğindeki tarla veya otlakları genişletmek.
* Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için çıkarılan yangınlar. Öyleki öldürdüğü adamı gizlemek için orman yakan kişiler ele geçirildi.
* Birilerinden intikam almak için, bir düğünü veya siyasi mitingi sabote etmek için yangın çıkarıp adam toplanmasını engellemek.
* Yabani hayvanları uzaklaştırmak.
* İş ve çıkar elde etmek..

Orman yangını, yaşama birliğine katılan canlı ve cansız bütün yanabilir varlıkları yakıp yok edebilen ateşli ögedir.. Sıcaklık, yağış, nisbi nem, atmosfer basıncı, rüzgar hızı ve rüzgar ile orman yangınlar arasında etkileşim bulunuyor.

Ormanları yangınlara karşı korumak için öncelikle şunlara dikkat edilmesi gerekir

1. Ormanlarda cam ve cam kırıkları atılmamalı, cam güneş ışığını çimenlere yansıtıyor cam aynı yerde durduğu için ısıda aynı yerde duracak ısınacak ısınacak ve ateş olacak.Ateş büyüyecek ve yangını oluşturacak.
2. Mangal küllerini soğutmadan dökmemeliyiz çünkü çimenler sıcak olabilir mangal külüde sıcak olabilir ve yangını oluşturabilir.
3. Sigara izmariti yanık olarak atılmamalı,çünkü sigara izmariti çimenleri yakar ve yangın oluşur..

Bir yerde görülen orman yangınının yarattığı olumsuzlukları o ülke ya da bölgeyle sınırlamak mümkün değildir. Çünkü ormanlar, Dünya'nın ortak malıdır ve dünya ekosistemi ve iklim sistemi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle bir yerde görülen orman yangınının dünyasal boyutta olumsuz etkileri olduğu bir gerçektir. Şüphesiz, görüldüğü yerde çok daha büyük can ve mal kayıpları ile, ekonomik ve sosyal sorunlara neden olmaktadır.

Orman yangınlarının yarattığı olumsuzluklar sayısız denecek kadar fazla olmakla beraber, bunları aşağıdaki ana başlıklar altında gruplandırmak mümkündür.

*Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.
*Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur.
*Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla aşağıdaki doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür.
*Erezyon
*Sel-taşkın
*Hava Kirliliği

İklim sisteminde (aşağıdaki meteorolojik değişkenlere doğrudan etki ederek) bozulmalar görülebilir.

*Sıcaklık
*Rüzgâr
*Nem ve yağış

Orman ve orman ürünlerine dayalı aşağıdaki ekonomik ve sosyal faaliyetler olumsuz yönde etkilenir.

*Turizm
*Sağlık
*Spor..
 

ORMAN YANGINI TARİFİ VE ÖZELLİKLERİ

Orman Yangını
Serbest yayılma eğiliminde olan ve ormanda yaşama birliği içinde bulunan canlı ve cansız blimum varlıkları yakarak yok eden ateştir. Yanma olayı ISI , OKSİJEN VE YANICI Maddelerinden oluşan üç faktörün bir arada olmasıyla meydana gelir. Yangının sönmesi için de bu üç faktörden birinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yanma olayi için. Isının 260-400 C' den. Oksijenin % 15' den fazla olması ve yeteri miktarda yanıcı maddenin bulunnması şarttır.

YANGIN TÜRLERİ

Ülkemizde iki çesit orman yangını vardır. Bunlar örtü ve tepe yangınlandır. Üçüncü bir orman yangını türü olan toprak yangını ise Ülkemiz için önemli değildir.

Örtü Yangını

Orman toprağını örten ölü ve diri örtüyü yakan yangındır. (Ot, çayır, funda, fide, fidan, yaprak, yosun. humus, kuru dal, kütük, devrik kesim artıklan v.s.)
Meşcere asli ağaçlarına çoğunlukla zarar vermez ancak toprağı örten yanıcı maddelerin yoğun olması halinde zarar verebilir.Bunun içinde yanan sahanın yangın sonrası takip ve kontrol edilmesinde fayda vardır.

Tepe Yangını

Agaç ve ağacçıkların tepelerini de yakarak ilerleyen yangındır. Bu yangın türünde istisnalar hariç ormanın ortüsü. ağaçlarının gövdeleri ve tepeleri çeşitli şiddetle yandığından ağaçlar genellikle kuruyarak meşcere canlılığını kaybeder. En tehlikeli yangın türüdür

YANGININ ÇIKIŞ NEDENLERI

Eldeki istatistik bilgilerine göre
Yangının çıkmasına neden olan ateşin, ana faktörlerinin yıldırım ve insanların çeşitli faaliyetleri olduğunu göstermektedir. Insanın çeşitli faaliyetleri arasında: tarla çalışmaları (anız yakma, bag-bahçe temizliği), çöplerin ateşe verilmesi, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi v.s. sayılabilir. Nedeni Bilinen Yangınlar : Yıldırım. kasıt. ihmal ve dikkatsizlik olarak üç guruba ayrılır. Ayrıca nedeni tesbit edilemeyen yangınlar vardır ki bunlar oldukça fazladır. Böylece yangın çıkış nedenlerini.

1-Yildirim 2-Kasıt, 3-İhmal ve dikkatsizlik, 4-Nedeni bilinmeyen olmak üzere 4 grupta toplamak mümkündür.

YANGINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1- Yanıcı Madde 2- Hava Halleri (Iklim - Klima) 3- Topografik Yapı (Arazi Yapısı) dir

Yanıcı Madde

Ölü örtü, alt tabakada bulunan ot. çayır bitkileri, çeşitli çalılar, enkaz, kesim artıkları, agaç ve ağacçık v.s. dir.Yanıcı maddelerin inceliği-kalınlığı, miktarı, cinsi, devamlılığı ve rutubeti gibi özellikler yanma olayını etkiler.

Hava Halleri

Yağış, nisbi nem. sıcaklık ve rüzgar hızı yangını etkiler. Nisbi nemin saat 10.00' da % 40 ve daha düşük olması, nemin 1-2 saat gibi kısa zaman diliminde % 20' den fazla düşüş göstermesi hallerinde mutlaka yangın çıkmaktadır. Aynca rüzgar hızının 20 Km/saat ve üzerinde oluşu, kurak geçen yaz günleri yangını korukler. Bunun için yangın organizasyonu içindeki ilgililer Meteoroloji' den sıcaklık, nisbi hava nemi ve rüzgar hızını ihtiva eden hava raporunu her gün saat başı almalıdırlar.

Topografik Yapı

Bakı, yükseklik, arazi meyili, arazi şekli (roliyef), dar dere, kutu derelerdir. Doğrudan deniz rüzgarlarına açık alanlar, ada, yarımada durumunda olan sahalarda yangın surat kazanır, bakı durumuda: yangın tehlikesi yönünden güney, batı, doğu ve kuzey yamaçlar olmak üzere öncelik sıralaması yapılır.

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE KORUYUCU TEDBIRLER

Yangının çıkmasına engel olmak veya çıkacak yangınların sayılarının azaltılması için önceden alınan ve devamlılık gerektiren tedbirler.

HALKIN EĞİTİMİ

1.1 Okul, camii, köy ve kışlalarda orman yangınları ile ilgili Orman İşletme şefleri ,Orman İşletme Müdürleri ve uzmanlarımızca eğitim verilmeli.
1.2 Broşürler dağıtılarak, gazete ve dergilerde yazılar yayınlanmalı.
1.3 Radyo ve TV programları düzenlenerek, bu konuda mümkün oldugu taktirde orman radyo ve Televizyon istasyonu kurulmalı.
1.4 Orman ve orman yangını konusunda yarışmalar düzenlenmeli (Şiir, resim, fotograf, kompozisyon, senaryov.s.)
1.5 Orman içinden veya kenarından geçen Karayolu, Köy yolu ve orman yolu kenarlarına, piknik alanlarına yangın ikaz levhaları, veciz sözler ihtiva eden tabolalar konulmalı.
1.6 İlçe ve beldelerde özellikle ilçenin pazarı olan günlerde anız yakılmaması için hapörlör ile halka duyuru yapılmalı.
1.7 Kritik günlerde orman içi ve konan köylere caydırıcı, ikaz edici el afişleri dagıtılmalı.
1.8 Karayolları ve trafik ekiplerince; orman içi vc kenarı yollarda, yanan sigara atılmaması için uyarıcı anons yapılmalı .
1.9 Çıkan yangını haber vermek üzere Orman teşkilatının Telefon numaraları Kaymakamlık, Karakol ve Muhtarlıklara bildirilmeli.
1.10 Toplumda mevki ve söz sahibi sevilen kişilere orman yangını konusunda radyo ve televizyonda programlar düzenlenmeli, basına orman yangını konusunda yazı yazmaları saglanmalı.

HALK ORMAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEMEK

2.1) Orman içi ve kenarında bulunan vatandaşlar, mevcut işlerden öncelikle istifade ettirilmeli.
2.2) Orman içi ve kenarında bulunan vatandaşlaın ihtiyaçları (yapacak, yakacak) zamanında karşılanmalı.
2.3) Vatandaşlara, her konuda adil davranılmalı.
2.4) Vatandaşa projeye dayalı kredi imkanı saglanmalı.
2.5) Valandaş karşı talebi olumsuzda olsa nezaket kuralları içinde davranılmalı

KAMU KURULUŞLARI İLE YAPILACAK YARDIMLAŞMA ve İŞBİRLİĞİ İLİŞKİN HUSUSLAR

Her yıl mart ayı sonuna kadar Orman Yanginlarının önlenmesi ve Söndürülmesinde görevlilerin Görecekleri işler hakkındaki yönetmenlik gereğince illerde Vali,içelerde kaymakam başkanlığında kurulan Orman Yangınları ile Mucadele Komisyonu toplanır.Bu toplantıda alınan kararlar ilgili Kuruluşlara tebliğ edilmeli
 
Üst