Felsefe Nedir?

Felsefe Nedir?​

Felsefe, eğildiği konulardan doğan beş dalıyla bu işlevi yerine getirir:
1- fizik
2- Epistemoloji
3- Ahlak
4- Politika
5- Estetik

Felsefenin esas dalı olan fizik

Mevcudiyeti (realiteyi) en temel hususiyetleri açısından araştıran felsefe dalıdır.

Başka bir deyişle fizik, -canlı veya cansız, insan veya gayriinsan- evrende varolabilen herşeyle ilgili asgari müşterekleri konu edinir. fizik, felsefenin temelidir. Bütün felsefe sistemleri fizik içinde sorulmuş sorulara verilmiş cevaplar etrafında inşa edilir. Mesela: Evren belirli tabiat kanunlarıyla yöneltilen, dolayısiyle anlaşılıp kontrol altına alınması mümkün bir yer midir, yoksa anlaşılmaz bir kaos, izah edilemez bir mucizeler alanı, teslim olunacak bir tehdit midir? Etrafımızdaki şeyler, bilincimizden bağımsız olarak mevcut mudur, yoksa kafamızda yarattığımız birer illüzyon mudur? İnsan, serbest iradeye sahip, kendini üretebilen ve idare edebilen bir kahraman mıdır, yoksa "ilahi tecelli" veya "üretici güçler" gibi kendi dışındaki kuvvetlerin programladığı, cevhersiz, çaresiz bir otomaton mudur? Bu gibi sorulara verilecek cevaplar sonucu ortaya çıkan soyutlamalar (prensipler, aksiyomlar, kavramlar vs.) o felsefenin fiziğini teşkil eder.

Felsefenin ikinci dalı epistemoloji​

İnsanın mevcudiyet içinde davranabilmesi için gereken bilgileri elde etmenin ve bu bilgilerin doğruluğunu tahkik etmenin yöntemlerini araştırir fizik ve epistemoloji, felsefenin teorik temelini teşkil eder.

Felsefenin Üçüncü dalı ahlak​

Felsefenin teknolojisi olarak düşünülebilir.

Ahlak, felsefenin insan hayatının bütünleştiricisi haline gelmesinin yollarını gösterir, bireyi inşa eder.
Ahlak, var olan her şeyle değil, sadece birey olarak insanla ilgilidir: karakteri, faaliyetleri, değerleri, mevcudiyetle olan ilişkileri.Yani; ahlak, bireyin hayatının gayesinin ne olması gerektiğini tayin eden, bu gayeye erişmek için nasıl bir seyir tutturması gerektiğini gösteren, faaliyetleri sırasında yapmak zorunda kalacağı tercihlerde kendisine rehberlik edecek değerler hiyerarşisini ve prensipleri nasıl elde edeceğini gösteren bir sistemdir.Ahlak, bir yandan insanın kendi karakterinin ne olması gerektiğini belirlerken, diğer yandan onun başka insanlara nasıl davranacağının
kurallarını ortaya koyar ve politika isimli felsefe disiplinine yol verir.

Felsefenin dördüncü dalı politika​

(Siyaset felsefesi), bu anlamda ahlakın türevidir.

Politika, insana-özgü-bir toplumsal sistemin temel prensiplerini belirleyen felsefe dalıdır.

Felsefenin beşinci dalı estetik​

Sanatı inceleyen felsefe dalıdır.

fizik, epistemoloji ve ahlak üzerine bina olur ve sanatın ne olması gerektiğini araştırır. Sanat, onu yaratan ve izleyenlerin felsefesinde soyut olarak mevcut kavramları, değerleri, prensipleri somut bir ürüne dönüştürür; o felsefenin değerlendirilmesini mümkün kılar; insan bilincinin eleştirmenliği görevini yapar. İnsan bilgisi, felsefe denen kök üzerinde iki dal halinde gelişir. Bu dallardan biri, fiziki dünyayı -insanın fiziki mevcudiyetiyle ilgili fenomenleri- inceler; diğeri, insanı -insan bilinciyle ilgili fenomenleri- inceler. Birinci dal, soyut bilime yol açar; soyut bilim, uygulamalı bilime veya mühendisliğe yol gösterir; uygulamalı bilim, teknolojiyi -maddi değerlerin fiilen üretimini- mümkün kılar. İkinci dal, birinciye benzer bir yönelimle, sanatı mümkün kılar.

Ahlak, insan inşaının mühendisliğidir: prensipleri ortaya koyar, projeleri çizer.
Sanat, insan inşaının teknolojisidir: nihai ürünü yaratır, model inşa eder.
Sanat, üç felsefi disiplinin ürünüdür: fizik, epistemoloji ve ahlak.

fizik ve epistemoloji, insan fenomeninin soyut bilimidir. Bu soyut temel üzerinde bina olunan ahlak, insan fenomeninin uygulamalı bilimidir: hayatının amaç ve çizgisini belirleyen seçim ve faaliyetlerinde insanı yönlendiren değerler sistemini tanımlar; yani, ahlak, insan inşaının mühendisliğidir: prensipleri ortaya koyar, projeleri çizer. Sanat, insan inşaının teknolojisidir: nihai ürünü yaratır, model inşa eder. Sanatın amacının "öğretmek" ile olan ilgisi, bir uçağın amacının "öğretmek" ile olan ilgisinden daha fazla değildir. Nasıl ki, bir uçağın incelenmesinden, onun parçalarına demonte edilmesinden bir çok şey öğrenilebilirse; benzer şekilde, bir sanat eserinin incelenmesinden de-insanın tabiatı, insanın ruhu (bilinci), insanın mevcudiyeti hakkında- çok şey öğrenilebilir. Fakat, bunlar, sadece yan faydalardır. Bir uçağın birincil amacı, insana uçmayı öğretmek değil, ona uçma deneyini fiilen yaşatmaktır. Sanatın birincil amacı da, aynı şekilde düşünülmelidir.
Sanatın; şeyleri, "olabileceği ve olması gerektiği gibi" temsil etmesi, insanın bu şeylere, gerçek hayatta erişmesine yardımcı olur; ama, bu yarar, sadece ikincil bir değerdir. Birincil değer; sanatın, şeylerin olması gerektiği gibi olduğu bir dünyada yaşama deneyini insana tattırmasıdır. Bu deney, insan için hayati önemi haizdir.
 
Aristoteles'in ünlü yapıtı Metafizik "bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler" cümlesiyle başlar. Yine Aristoteles'e göre, insanların duyularını kullanmaktan; örneğin görmekten, işitmekten duydukları zevk bunun en net kanıtıdır. Gerçekten de insanı insan yapan en önemli özelliklerden biri onun kendisini çevreleyen dünyayı, içinde yaşadığı toplumu, geçmişini ve bütün yanları ile bizzat kendisini tanımak ve bilmek istemesidir.

Şimdi bilgi, bilen varlıkla (felsefe dilinde özne veya süje ile) bilinmesi istenen veya bilinen varlık (felsefe dilinde nesne veya obje) arasındaki bir ilişkidir. Bu ilişkide bilinenin mi, yoksa bilenin mi ağır bastığı; bilginin imkânı veya imkânsızlığı, kaynağı, alanı, kapsamı, sınırları vb. türünden sorular felsefenin bilgi teorisi veya epistemoloji diye adlandırılan dalının özel konusunu oluşturur. (Bu konu, site içerisindeki diğer yazılarda geniş kapsamlı olarak ele alınmıştır.)

Felsefe de esas olarak bir tür bilgidir; ama özel bir tür bilgidir. Felsefenin ne tür bir bilgi olduğunu, felsefi bilginin özelliklerinin neler olduğunu anlamak için diğer belli başlı bilgi türlerinden söz etmek gerekir. Bu konuda ele alınacak bilgi türleri ise gündelik bilgi ve bilimsel bilgidir.
Kaynak: Prof. Dr. Ahmet Arslan - Felsefeye Giriş Kitabı
 
tabikii bunlar da doğru ancak en güzel en saf felsefenin insanların konuşarak yaptığı felsefedir.. burda da konuşarak düşünerek özellikle bişiyleri ortaya atıp tartışmalıyız ve felsefe aslında en açık konuda politika ve siyasettir.. bence bu kurallar çerçevesinde tartışmalıyız...
 
felsefe nedir üzerine iki alıntıyı aktaracağım
1.alıntıya göre şöyle ;
düşünme üzerine düşünmek.
örneğin domatesin fiyatını nasıl bildiğini düşünürsek,
nasıl düşündüğümüz üzerine düşünmüş oluruz.
2.alıntıya göre
felsefe soru sormaktır.cevapları ise bilim verir.
 
Düşünmek var olmaktır,
Düşünemiyorum,öyleyse YÖK'üm!

80 sonrası Yükseköğretim Kurulunun Felsefik açıdan değerlendirilmesi bu şekildeydi.
Aneksimendros,Yedi Bilge
Sokrates,Descartes,
Bilgi felsefesi,pragmatizm,
Varoluşçuluk,Nihilizm!

Yahu kardeşim,bir insana bu kadar yüklenmemek gerekir değil mi?
Akılan ok hedefine varmaz!
Bir nehirde iki kere yıkanılmaz!
Buyur burdan efendim!

Şu Tales'i bir yakalamak imkanı olsaydı,gözlerinden öpecektim
Bakın ne diyor:

Çocuklarınızdan, sizin kendi ana babanıza gösterdiğiniz kadar sevgi bekleyin.
Acınmaktan çok, gıpta edilin.
Güvendiğiniz kişilerin sizi etkilemesine engel olun.
Zengin olun,ama başarı için. Kötü bir şekilde zengin olmayın.
Başkalarını suçladığınız şeyleri kendiniz yapmayın.
Tembellik hoşa gitmez. Zengin de olsanız tembellik etmeyin.
Herkese güvenmeyin.
Ölçülü olun.
Kendinize hakim olmamanız zarardır.
Eğitim eksikliğine katlanmak zordur.

Bir de bir nehirde iki kere yıkanılmaz diyen kimdi,hatırlamıyorum,
Eğer onu da yakalamak imkanım olsaydı,
Haftanın yedi günü Şubat ayazında günde üç öğün Fırat Nehirnde yıkattırırdım.
Görürdü yıkanılıp yıkanılamayacağını!

Felsefe hakikatii arama bilgisi,
Sorma,sorgulama,
Rehberi sağlam seçtikten sonra,
Felsefeye devam!

Paylaşıma açan kişiye teşekkürler efendim!
 
Son düzenleme:
aman tanrım nasıl bir hayal kırıklığı...

benim tanıdığım atmaca bu olamaz...

hayırdır atmaca hayırdır.....:))
sevgili vede değerli arkadaşım güney...
daha önce bu konu yorumlanmıştı...
benim palaşımım bu şekildeydi o yüzden yorum yapmadım...

Felsefe, kelime ma’nası hikmet demek ise de, felsefecilerin selim akla uygun olmayan düşüncelerine denmektedir.

İmâm-ı Gazali, İmâm-ı Rabbani hazretlerı gibi lslâm âlimleri, Yunan ve Roma felsefesini inceleyip didik didik etmişler, felsefecilerin, ne kadar cahil, ne kadar ahmak ve imansız olduklarını bildirmişlerdir.
Felsefecilerin hukuk, ahlak ve tıp üzerindeki sözlerinden doğru olanların, eski Peygamberlerin kitaplarından çalınmış olduklarını islam âlimleri bildirmektedir.

Felsefeciler, her şeyi, akıl ile anlamağa, akla uydurmağa kalkışan ve yalnız aklın beğendiğine inanan kimselerdir. Bunlar akılla bulunması mümkün olan şeylerde ba’zan doğruyu bulmuşlarsa da, aklın kavrıyamadığı, erişemediği bir çok şeylerde, yanılmış, aldanmışlardır.

Felsefe okuyanlar bilir ki, sonra gelenler, öncekilerin yanlışlarını çıkarmış, biri diğerini beğenmemiştir. İslam Âlimleri ise birbirlerini tasdik ederek gelmişlerdir.
Aklı olmayan deli, aklını kullanamıyan sefıh, aklı az olan ise ahmaktır.

Yalnız akla uyup, yalnız ona güvenip, aklın ermediği şeylerde yanılan kimse felsefecidir. Aklın erdiği şeylerde ona güvenen, aklın ermediği yerlerde, Kur’ân-ı kerimin ışığı altında akla doğruyu gösteren yüksek insanlar da islâm âlimleridir.

Görüldüğü gibi islâmiyette felsefe yoktur, islam felsefesi, islâm fılozofu olmaz.

sayın mustadaf paylaşımı açan kişiye bende teşekür ederim benim buradaki yorumum
paylaşımı açan kişiye değil sadece felsefe hakkındaki düşünceleredir
 
İslam Felsefesi vardır kardeşim,
İslamda felsefe yok demek,düşünme,hakikati anlamağa çalışma yok demektir.
Ama İslamın felsefedekiyolu aklı putlaştırarak ve tek hakem olarak kabul etmekten değil,akıl ve nakli birlikte değerlendirerek sonuca gitmekten geçiyor.
Selamlar bizden efendim.
 
Üst